Et År Med «Netto Null» – Hvor Står Vi?

25.01.2022

I desember 2020 kunne vi fortelle om vårt nye og ambisiøse klimamål: Netto nullutslipp innen 2040. Det har gått et drøyt år, hva har skjedd på den tiden?

Bærekraft har alltid vært en grunnleggende del av Coca‑Cola sin virksomhet. Vi vil bruke innflytelsen til vår virksomhet og våre merkevarer for å utgjøre en forskjell i møte med globale utfordringer. Vår bærekraftstrategi fra 2017, «This is Forward», forklarer hva vi vil gjøre på områder som helse, samfunn – og ikke minst klima.  

Netto nullutslipp innen 2040

Nettopp klima er området med størst utfordringer, og med størst innvirkning på også andre bærekraftområder. Det blir stadig tydeligere hvor mye det haster å finne gode løsninger på klimautfordringene. Det siste året har både FNs klimarapport og klimamøtet COP26 understreket behovet for umiddelbar handling.

Som bedrifter må vi levere modige klimatiltak, for å redusere utslipp og beskytte fremtiden til planeten vår. Under tre år etter lanseringen av «This is Forward» gikk vi derfor ut med nye – og enda mer ambisiøse – klimaambisjoner i desember 2020: Vi vil redusere klimagassutslipp fra alle utslippskategorier i hele verdikjeden med 30 % innen 2030, sammenlignet med 2019. Og ikke minst – vi vil nå netto nullutslipp innen 2040, i tråd med 1,5-gradersmålet og Paris-avtalen.¹

Handling må underbygge

Ambisiøse mål gjør ingen nytte uten at de følges opp av konkret handling. Det har gått et år siden vi kunngjorde vår forsterkede klimaambisjon, og vi kan spørre oss: Har det vært fremskritt i løpet av denne tiden? Ja, det har det – her får du en liten oversikt:

·   Emballasje er et at de viktigste områdene for å kutte klimautslipp i vår egen drift. I mars 2021 gikk vi over til å bruke 100 % resirkulert plast² (rPET) på alle våre norskproduserte plastflasker her i Norge. Dette reduserer klimautslippene fra vår norske flaskeproduksjon med opptil 70 %, og sparer det norske samfunnet for 4 300 tonn ny plast i året.

·   Fokus på emballasje er nøkkelen til vår netto nullambisjon; vi jobber for å nå målet om en sirkulær økonomi for plast, og redusere fotavtrykket til emballasjen vår, på en rekke måter. I tillegg til overgang til 100 % rPET på flaskene våre, har vi også gått over til 100 % resirkulert plast på krympeplasten vi bruker (som pakker inn flasker og bokser i flerpakninger); dette reduserer bruken av ny plast med 500 tonn per år. Vi jobber også med emballasje på områder som:

o  Gjenfyllbar emballasje

Vi ligger i forkant med å teste ut gjenfyllbar emballasje – dispenserløsninger du som forbruker kan bruke på utsalgsstedet. I Sverige har vi et pågående pilotprosjekt med Reitan Convenience på dette. Dette kan være en av måtene folk kan nyte drikkene våre med mindre emballasje, og dermed mindre klimautslipp.

o  Emballasje av biomateriale

Vi jobber også med å utvikle bærekraftige, alternative materialer for flaskene våre. Et eksempel er PlantBottle™, som vi introduserte i 2009, delvis laget av plantebasert materiale. I 2021 lanserte vi en PlantBottle™ som er laget av 100 % plantemateriale, og der teknologien kan nyttes for kommersiell produksjon! Et annet eksempel er flasken vi har utviklet av 100 % papir.

o  Redusert materialbruk

Vi jobber også for å redusere materialbruken som brukes i emballasjen vår gjennom lettvekt, og ved å fjerne plastemballasje fra porteføljen vår som er unødvendig, eller vanskelig å resirkulere.

  • Produksjonsanlegget vårt utgjør i dag kun 2 % av utslippene våre. Målet er å gjøre denne delen karbonnøytral innen 2024
  • Vi jobber kontinuerlig for å redusere transport- og distribusjonsutslippene våre. Vi har sluttet oss til EV100-initiativet for raskere overgang til elektriske kjøretøy, og flytter transport fra vei til jernbane der det er mulig. Et stort løft her i Norge tok vi tilbake i 2018, da skiftet vi ut 100 fossile firmabiler med elbilen Opel Ampera-e (da en av de største enkeltbestillingene av elektriske personbiler i Norge). Samtidig etablerte vi 176 elbil-ladere ved vårt hovedkontor på Lørenskog. Dette reduserte de årlige klimautslippene med rundt 300 tonn. Alle firmabiler skal nå være elektriske eller hybrid.

Veien videre – fokus på reell reduksjon av egne utslipp

I årene som kommer vil vi fortsette å gå stadig lenger for å nå vår ambisjon om netto nullutslipp innen 2040. Vi vil fokusere spesielt på å redusere utslipp i kategorien som kalles «scope 3»: Indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester. Dette ses normalt som den største utfordringen for utslippsreduksjoner.

Vi vil samarbeide med leverandører, partnere og kunder om å redusere klimagassutslipp i alle fem områdene av verdikjeden: Ingredienser, emballasje, produksjon, transport og kjøling. Vi vil hjelpe leverandørene våre med å sette vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål (SBT – Science Based Targets), og støtte dem i overgangen til 100 % fornybar elektrisitet.

Vår internasjonale handlingsplan støttes med en treårig investering på 250 millioner euro, som blant annet skal benyttes på arbeidet med å redusere klimautslipp fra kjøleskap, transport og introdusere bærekraftig emballasje. 

Fakta om vår forsterkede klimaambisjon, lansert desember 2020

  • Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) vil redusere klimagassutslipp med 30 % innen 2030 (sammenlignet med 2019), og nå null netto klimautslipp fra selskapets verdikjede innen 2040 – begge deler i tråd med 1,5-gradersmålet og Paris-avtalen. Selskapet inkluderer mål for klimagassutslipp i sin langsiktige insentivplan.
  • CCEP forpliktet seg til å investere 250 millioner euro over tre år i arbeidet med å dekarbonisere virksomheten.
  • CCEP har mål om at alle strategiske leverandører³ skal definere egne forskningsbaserte mål for å kutte utslipp, og ta i bruk elektrisitet som er 100 % fornybar.
  • CCEP sitt nye mål om reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 har blitt bekreftet av Science-Based Targets initiative (SBTi) til å være i tråd med hvordan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) anbefaler at man går frem for å nå 1,5-gradersmålet.

¹ Dette inkluderer en forpliktelse om å redusere klimagassutslipp fra utslippskategoriene Scope 1 og 2 med 47 % og fra utslippskategorien Scope 3 med 29 % innen 2030 (sammenlignet med 2019-nivå).

² 100 % resirkulert plast i hele plastporteføljen (bortsett fra etikett og kork)

³ Strategiske leverandører inkluderer våre leverandører av ingredienser, emballasje, kjøleskap og tredjeparts transportleverandører.