REGULAMIN

akc ji p n . „Ty również zostań Świętym Mikołajem! - edycja 2”

 

1.             Postanowienia ogólne.

1.1 Organizatorem akcji organizowanej pod nazwą „Ty równie ż zostań Świętym Mikołajem ! - edycja 2 ", (dalej: "Akcja") jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

1.2       Akcja związana jest działalnością charytatywną prowadzoną przez Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000225587, za jej zgodą, wiedzą i w porozumieniu, zwana dalej „PCK”.

1.3       Akcja rozpoczyna się w dniu 22 listopada 2023 r. o g.14 i trwa do dnia 21 grudnia 2023 r. do g.17. Organizator może zakończyć akcję przed datą 21 grudnia 2023r. jeżeli łączna wartość donacji dokonanej w aplikacji na rzecz PCK wyniesie 200.000,00 zł.

1.4       Akcja nie stanowi zbiórki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zasadach i prowadzeniu zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1223), a jest wyłącznie zobowiązaniem Organizatora do określonego działania, w przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego, o którym mowa w niniejszym regulaminie, dalej „Regulamin”.

 

2.             Uczestnik

Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 6 listopada 2023r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aktualnej aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

 

3.             Zasady przeprowadzenia akcji.

3.1       W okresie od dnia 22 listopada 2023 r. o g.14 do dnia 21 grudnia 2023 r. g.17, każdy Uczestnik, który rozwiąże Santa quiz oraz kliknie w przycisk z napisem: „Przekaż paczkę z żywnością dla podopiecznych PCK”, przekaże za pośrednictwem aplikacji 1 zł donacji, na rzecz podopiecznych PCK.

3.2       Organizator niniejszym zobowiązuje się przekazać na rzecz PCK kwotę 1 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każde kliknięcie w przycisk z napisem: „Przekaż paczkę z żywnością dla podopiecznych PCK”, w myśl pkt 3.1 powyżej. Łączna wartość przekazanej na wskazany cel kwoty, nie może przekroczyć 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy).

3.3       Każdy Uczestnik, może wziąć udział w Akcji jeden raz.

 

4.             Postępowanie reklamacyjne

4.1       Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej lub mailowej reklamacji do dnia 4 stycznia 2024 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 9 stycznia 2024 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

4.2       Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.3 Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem: reklamacja – „Ty r ó wn i eż zo s t a ń Św i ę t y m M ik o ł aj em ! – ed y cj a 2 " lub na adres mailowy: reklamacje@fortis.pl

4.4       Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego lub drogą mailową, najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 19 stycznia 2024 r.

 

5.             Postanowienia końcowe

5.1       Uczestnik przed przystąpieniem do akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

5.2       W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.