REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:

„Kibicuj z Coca‑Cola!”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Kibicuj z Coca‑Cola!” (zwany dalej „Konkursem”). Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216 (dalej jako „Organizator”).

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Konkurs zaczyna się 03.06.2024 roku o g.18, a kończy dnia 06.07.2024 roku o g.17. i jest podzielony na fazy.

3.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Wykonawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.     Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 3.06.03.2024 roku od g.18 do dnia 06.07.2024 roku do g.17:

a.     Zeskanować QR kod z wybranego produktu marki Coca‑Cola, ściągnąć aplikację Coca‑Cola na telefon oraz postępując zgodnie z komunikatami w aplikacji, w przypadku nowych użytkowników założyć konto;

b.     Rozwiązać QUIZ dostępny w aplikacji Coca‑Cola.

c.   W aplikacji po rozwiązaniu QUIZU, przejść do konkursu naciskając na przycisk EURO– konkurs

d.     Rozwiązać zadanie konkursowe, które brzmi: „Stwórz kreatywnego mema pokazującego jakim Ritual Beliver jesteś.” Rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 6mb. Akceptowalne formaty zdjęcia: jpeg, png.

2.     Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie:

a.      Prac konkursowych niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;

b.      Prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami;

c.      Prac konkursowych naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste i prawa autorskie tych osób;

d.      Prac konkursowych promujących inne brandy (marki, logotypy) niż produkty marki Coca‑Cola.

4.     Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi oraz firmie Coca‑Cola Poland Services Sp. z o.o. nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej Pracy konkursowej, bez prawa do roszczenia wynagrodzenia za udzieloną licencję. Udzielenie licencji następuje na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej: wprowadzania do sieci komputerowych, w tym sieci Internet, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi również zgody na podejmowanie przez Organizatora wszystkich czynności koniecznych do udostępnienia Pracy konkursowej, w tym na obróbkę redakcyjną i komputerową. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi również zgody na modyfikację przesłanej Pracy konkursowej.

5.     Treść zgłoszenia musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktu Coca‑Cola; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

6.     W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w niniejszym paragrafie.

7.     Do regulaminu konkursu została dołączona Zgoda na użycie wizerunku – Załącznik nr 1.

 

§3

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1.     W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

a)      Jedno (1) wirtualne spotkanie z piłkarzami Finału EURO 2024 w terminie 14 lipca 2024 r., o wartości 43.000,00 zł brutto sztuka wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 4.778,00 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku.

b)     jedno (1) wirtualne spotkanie z piłkarzami półfinał EURO 2024 w terminie 10 lipca 2024 r., o wartości 38.700,00 zł brutto sztuka, wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 4.300,00 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku.

c)      jedno (1) wirtualne spotkanie z piłkarzami półfinał EURO 2024 w terminie 9 lipca 2024 r., o wartości 38.700,00 zł brutto sztuka, wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 4.061,00 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku.

d)     Cztery (4) wirtualne spotkanie z piłkarzami meczu Polska-Austria na EURO 2024 w terminie 21 czerwca 2024 r., o wartości 34.400,00 zł brutto sztuka, wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 3.822,00 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku.

2.     Fazy konkursu:

I Faza – trwa od 3.06.2024 r. od g.18 do 12.06.2024 r. – w pierwszej fazie, każde zgłoszenie bierze udział o nagrodę 1d);

II  Faza – trwa od 14.06.2024 r. do 19.06.2024 r. - w drugiej fazie, każde zgłoszenie bierze udział o nagrodę 1c);

III Faza – trwa od 20.06.2024 r. do 25.06.2024 r. – w trzeciej fazie, każde zgłoszenie bierze udział o nagrodę 1b); IV Faza – trwa od 26.06.2024 do 6.07.2024 r. do g.17 – w czwartej fazie, każde zgłoszenie bierze udział o nagrodę 1a).

Zwycięzcy będą wyświetlani na specjalnych ekranach w korytarzu stadionu, gdzie drużyny czekają na wejście na mecz i będą mogli ich pozdrowić oraz dopingować.

Każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest do posiadania aplikacji Zoom na dowolnym urządzeniu, dostępu do Internetu, sprzętu umożliwiającego połączenie wideo.

Wirtualne wydarzenie będzie prowadzone przez agencję eventową En2End Limited w JĘZYKU ANGIELSKIM.

3.     Dodatkowe nagrody pieniężne będące częścią ww. nagród zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.), Organizator potrąci te kwoty przy wydaniu nagród.

4.     Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane w poszczególnych fazach będą rywalizować o nagrody.

5.     Cztery (4) najlepsze rozwiązania zgłoszone w fazie I (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) otrzymają nagrodę 1d), z zastrzeżeniem pkt. 12 §3 niniejszego Regulaminu.

6.     Jedno (1) najlepsze rozwiązanie zgłoszone w fazie II (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) otrzyma nagrodę 1c), z zastrzeżeniem pkt. 12 §3 niniejszego Regulaminu.

7.     Jedno (1) najlepsze rozwiązanie zgłoszone w fazie III (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) otrzyma nagrodę 1b), z zastrzeżeniem pkt. 12 §3 niniejszego Regulaminu.

8.     Jedno (1) najlepsze rozwiązanie zgłoszone w fazie IV (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) otrzyma nagrodę 1a), z zastrzeżeniem pkt. 12 §3 niniejszego Regulaminu

9.     Do każdej fazy zostanie wybranych po 3 kolejne zgłoszenia (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową), które zostaną wpisane na listę rezerwową poszczególnych faz.

10.   Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.

11.   Posiedzenia Komisji Konkursowej odbędzie się w dniach:

13.06 – zgłoszenia z I Fazy

20.06 – zgłoszenia z II Fazy

26.06 – zgłoszenia z III Fazy

7.07 – zgłoszenia z IV Fazy

12.   W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a.      oryginalność wykonania zadania

b.      pomysłowość i kreatywność

c.      zgodność z tematem konkursu

13.   Do zadań Komisji należy:

a.      zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

b.      rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c.      podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,

d.      prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

14.   Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób dla każdej z faz:

a.      W dniu posiedzenia Komisji i wyłonienia Laureatów oraz listy rezerwowej, Organizator skontaktuje się z Laureatem (adekwatnie do każdej z faz). Organizator dzwoni do Laureata jednokrotnie oraz oczekuje na ewentualne oddzwonienie do 30 minut.

b.      Laureat podczas rozmowy telefonicznej zostanie powiadomiony o wyniku konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz podanie swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody. Laureat powinien tego dokonać maksymalnie w ciągu 30 minut od otrzymania telefonu, za pomocą wiadomości email, przesłanej do Organizatora – promocje@fortis.pl.

c.      W przypadku, gdy Laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 14a i b, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w taki sam sposób jak jest opisany w punkcie 14a.

d.      Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej.

15.   Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:

a.      nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub

b.      odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody;

16.   Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

 

§4

WYDANIE NAGRÓD

1.     Nagrody (linki do spotkań), zostaną przekazane za pomocą poczty email (adres podany w aplikacji Coca‑Cola) najpóźniej 20 czerwca 2024 r. w przypadku nagrody 1d), najpóźniej 8 lipca 2024 r. w przypadku nagrody 1c), najpóźniej 9 lipca 2024 r. w przypadku nagrody 1b), najpóźniej 13 lipca 2024 r. w przypadku nagrody 1a).

 

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

2.    Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.    Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki), a także usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4.    Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres od 03.06.2024 do 14.07.2024 roku.

5.    Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.

6.    Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:

a.      prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b.      prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c.      prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,

d.      prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

e.      prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika.

f.       prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7.    W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej powołanego w Agencji Fortis Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD: promocje@fortis.pl).

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§6

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.     Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone do 14 lipca 2024 roku, w formie pisemnej na adres „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7 oraz w formie mailowej na adres reklamacje@fortis.pl. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

2.     Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

3.     Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.

2.     Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.coca-cola.pl oraz www.fortispromocje.pl

3.     Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.

4.     Z chwilą przyznania prawa do nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (przysłany materiał wideo lub fotograficzny), na następujących polach eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych materiałów wideo lub fotograficznych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z materiałami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

 

ZAŁĄCZNIK 1

…………………………………………..

 

(miejscowość, data)

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Niżej podpisany/a, w związku z wygraną w konkursie pn. "Kibicuj z Coca‑Cola!" nagrody w postaci: wirtualnego spotkanie z piłkarzami……………………………., o łącznej wartości ……………. złotych, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Coca‑Cola Poland Services Sp. z o.o. mojego wizerunku, co nastąpi:

 

•         nieodpłatnie;

•         bez ograniczeń terytorialnych i czasowych;

•         w sposób niewyłączny;

•         bez ograniczeń w zbywalności;

•         na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2509), w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową, reklamową i public relations.

•         w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmu fotografii - wytwarzania każdą techniką egzemplarzy utrwalonego wizerunku, fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

•         w zakresie używania, powielania i rozpowszechniania przesłanych materiałów w ramach Loterii oraz w ramach komunikacji wewnętrznej Uprawnionego, a także wszelkich dodatkowych zapewnionych środków transportu lub zakwaterowania oraz do wykorzystania przesłanych materiałów do wewnętrznych i zewnętrznych celów komunikacyjnych i marketingowych,

•     w zakresie wykorzystywania i rozpowszechniania przesłanych materiałów w całości lub w części w dowolnym formacie i za pośrednictwem wszystkich publicznie znanych mediów (społecznościowych). Uprawniony zastrzega sobie prawo do dostosowania lub uporządkowania przesłanego materiału w zależności od potrzeb medium za pomocą wszelkich środków technicznych, jednak z poszanowaniem integralności zwycięzcy i osobom towarzyszących zwycięzcy loterii,

•         w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

•         w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony powyżej - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia,              odtworzenia               na              wszelkich              imprezach                              otwartych i zamkniętych oraz nadawania i reemitowania, a także wprowadzania do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania      wizerunku      w     taki     sposób,      aby     każdy      mógł     mieć     do  niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.