REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: „Konkurs #FANTAzSzamka”

 

 

§

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs #FANTAzSzamka” ( „Konkurs”).

2. Podmiotem urządzającym Konkurs jest FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Warszawie ul. Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca‑Cola Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000023941, NIP: 5260209679 („TCCC”).

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 10.03.2023 r. ukończyła 13 lat, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne publiczne konto w serwisie Instagram, zarejestrowane na swoje imię i nazwisko lub nick name/pseudonim ( „Uczestnik”).

5. Konkurs jest przeprowadzany na portalu społecznościowym Instagram.

6. Konta na ww. portalu społecznościowym prowadzone są na podstawie wewnętrznego regulaminu wskazanego portalu.

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Instagram dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresami URL: https://www.instagram.com/ („Instagram”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił portal Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu

8. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

9. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.03.2023 r. i kończy się w dniu 02.04.2023 r. o godzinie 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedzi Konkursowe określone w §2 pkt 1 poniżej.

10. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu w drodze zgłoszenia wykonując zadanie konkursowe i zamieszczając je w serwisie Instagram wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione poniżej.

11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, TCCC, Ogilvy Polska oraz Mediacom, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 10.03.2023r. do 02.04.2023r. do godziny 23:59 spełnić następujące warunki: 

a. posiadać aktywne publiczne konto w serwisie Instagram, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko lub nick name/pseudonim;

b. zaakceptować treść Regulaminu,

c. wykonać Zadanie Konkursowe („Praca konkursowa”), polegające na: - pokazaniu Jak miksujesz FANTA z szamką? (w formie zdjęcia lub filmiku) - zamieszczenie w poście wskazanych #: #SzamkazFANTA lub #FANTAzSzamka - oznaczenie oficjalnego profilu FANTA (@fantapolska)

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie:

a. Prac konkursowych niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram;

b. Prac konkursowych niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c. Prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami;

d. Prac konkursowych naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste i prawa autorskie tych osób;

e. Prac konkursowych promujących inne brandy (marki, logotypy) niż produkty marki FANTA.

3. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi oraz TCCC nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej Pracy konkursowej, bez prawa do roszczenia wynagrodzenia za udzieloną licencję. Udzielenie licencji następuje na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej - wprowadzania do sieci komputerowych, w tym sieci Internet, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi również zgody na podejmowanie przez Organizatora wszystkich czynności koniecznych do udostępnienia Pracy konkursowej, w tym na obróbkę redakcyjną i komputerową. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi również zgody na modyfikację przesłanej Pracy konkursowej.

4. Treść zgłoszenia musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktu FANTA; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

5. Uczestnik może opublikować wiele autorskich Prac konkursowych, ale może wygrać jedną (1) nagrodę w tym konkursie.

6. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt. 1-4, niniejszego paragrafu.

 

§

3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

a. 2 (dwa) Laptopy Acer Nitro o wartości 7 700,00 zł brutto każdy, wraz z nagrodą dodatkową pienieżną w wysokości 855,00 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej.

b. 3 (trzy) Elektryczne longboardy o wartości 1 700,00 zł brutto każdy, wraz z nagrodą dodatkową pienieżną w wysokości 189,00 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej.

c. 3 (trzy) Nintendo Switch Lite o wartości 1 000,00 zł brutto każdy, wraz z nagrodą dodatkową pienieżną w wysokości 111,00 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej.

d. 3 (trzy) Zestawy Instax o wartości 800,00 zł brutto każdy, wraz z nagrodą dodatkową pienieżną w wysokości 89,00 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej.

Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 28 777,00 zł brutto

Dodatkowe nagrody pieniężne nie zostaną wydane do rąk zwycięzców, lecz zostaną potrącone przez Organizatora i przeznaczone na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460). Organizator, będący płatnikiem podatku dochodowego, obliczy i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

2. 2 najlepsze wybrane prace konkursowe, zostaną nagrodzone, Laptopem Acer Nitro.

3. 3 kolejne wybrane prace konkursowe, zostaną nagrodzone Elektrycznymi Longboardami.

4. 3 kolejne wybrane prace konkursowe, zostaną nagrodzone Nintendo Switch Lite.

5. 3 kolejne wybrane prace konkursowe, zostaną nagrodzone Zestawem Instax.

6. Dodatkowo Organizator wybierze 10 Prac konkursowych na potrzeby stworzenia listy rezerwowej.

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.

8. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się między 03.04 a 07.04.2023 r.

9. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a. oryginalność i kreatywność

b. pomysłowość

c. wykorzystanie w rozwiązaniu produktów FANTA.

7. Do zadań Komisji należy:

a. zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, 

b. rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c. podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,

d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

8. Zwycięzcy wyłonieni przez Komisję Konkursową, otrzymają wiadomość prywatną w serwisie Instagram, z oficjalnego profilu FANTA. Dodatkowo @fantapolska zamieści komentarz pod postem ze zwycięską pracą, z prośbą o sprawdzenie wiadomości prywatnej.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie opublikowane przez Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej, na stronie www.coca-cola.com/pl/pl/offerings/fanta-yummysnacking oraz na oficjalnym profilu FANTA w serwisie Instagram. Lista zwycięzców będzie zawierała inicjały imienia i nazwiska lub jeśli konto założone jest na nick name/pseudonim – pierwszą i ostatnią literę tej nazwy.

10. Laureaci zobowiązani są w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania wiadomości prywatnej z oficjalnego profilu FANTA, przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość prywatna” poprzez profil w serwisie Instagram, przekazać dane do wysyłki nagrody wraz z numerem telefonu oraz adresem email. W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych warunków, Organizator konkursu kontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej, której weryfikacja przebiegnie na takich samych warunkach jak powyżej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania, które wystąpiły w związku z siłą wyższą. Za siłę wyższą będzie się przyjmować wszelkie okoliczności będące poza kontrolą Organizatora, niezawinione przez Organizatora, których Organizator nie mógł przewidzieć ani skutkom, których nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły wyższej są w szczególności klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, zamieszki lub sabotaż, brak działania lub opóźnienia w działaniu władz, strajki oraz lokauty, epidemie w stopniu w jakim spełniają one powyższe wymagania. Przejawem siły wyższej są także działania wywołane w ramach zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej u ludzi. Organizator nie będzie odpowiedzialny wobec Uczestników Konkursu lub uznany za naruszającego postanowienia Regulaminu w związku z niewywiązaniem się ze swoich obowiązków lub opóźnieniem w ich wypełnieniu, jeżeli takie niewywiązywanie się lub opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej.

12. W przypadku niewykonalności zobowiązania wydania nagrody w Konkursie, które nastąpiło w związku z siłą wyższą Organizator może zaproponować laureatowi ekwiwalent nagrody.

 

§

4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu prawidłowej realizacji Konkursu pod nazwą „Konkurs #FANTAzSzamka” niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników ( „Dane Osobowe”).

2. Organizator jest administratorem Danych Osobowych gromadzonych w celu prawidłowej realizacji Konkursu.

3. Organizator powołał w swojej organizacji Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można kontaktować się na wskazane poniżej dane kontaktowe:

a. kontakt do IOD Organizatora: IOD@fortis.pl

4. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:

a. organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Uczestników, ustalenie zwycięzców Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i żądań Uczestników związanych z Konkursem,

b. cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem, w tym roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Dane Osobowe zwycięzców będą także przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Podanie przez Uczestników Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych z uwagi na kwestie organizacyjne skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie).

8. Dane Osobowe mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom Organizatora oraz usługodawcom Organizatora, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych Organizatorowi, w szczególności dostawcom usług IT oraz firmom świadczącym usługi doradcze lub usługi archiwizacyjne.

9. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, a także organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym itd.).

10. Dostęp do Danych Osobowych mają zawsze tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Organizator dba o to, aby jego pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane konkursy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

11. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i rozpatrywania ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. W przypadku Danych Osobowych zwycięzców przetwarzanych w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, dane te będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej w celu udokumentowania wywiązania się ze zobowiązań publicznoprawnych. W sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych będzie niezbędne w celach dowodowych na wypadek ewentualnych roszczeń Uczestników lub osób trzecich takie dane mogą zostać zachowane do czasu przedawnienia tych roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.

12. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:

a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

d. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez CCHBC lub Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

13. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

14. W ramach Konkursu rolę punktu kontaktowego dla Uczestników, których dotyczą Dane Osobowe pełni Organizator. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Konkursu oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem pisząc listownie na adres: ul. Jana Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa lub kontaktując się z powołanym u Organizatora Inspektorem Ochrony Danych (kontakt do IOD: IOD@fortis.pl).

 

§

5 WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres i dane wskazane przez laureata, do dnia 22.05.2023 r.

 

§

6 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7 lub drogą e-mailową na adres reklamacje@fortis.pl z dopiskiem „Konkurs #FANTAzSzamka”. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

§

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.

2. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny poza sytuacją opisaną w§ 3 pkt 12.

3. Wizerunek nagród jest poglądowy.