Schweppes’i tarbijakampaania „Sotsiaalseks koos Schweppes’iga“ 

REEGLID

 

 

1.  KAMPAANIATOODETE TURUSTAJA

1.1  Coca‑Cola tarbijakampaania „Sotsiaalseks koos Schweppes’iga“ (edaspidi „kampaania“) toodete turustaja on AS Coca‑Cola HBC Eesti, registrikood 10345833, registreeritud aadress A. H. Tammsaare tee 92, 12913 Tallinn, Eesti, telefon: +372 800 2653 (edaspidi „turustaja“). Turustaja toodab tooted ja tarnib need Eesti turule.

 

2.  KAMPAANIA KORRALDAJA

2.1   Kampaania korraldaja on Ambient Marketing OÜ, registrikood 11210077, registreeritud aadress Veerenni 24, 10135 Tallinn, Eesti (edaspidi „korraldaja“).

2.2  Kampaania viiakse läbi vastavalt käesolevatele reeglitele (edaspidi „reeglid“). Korraldajal on õigus muuta või täiendada reegleid vastavalt kehtivatest õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Korraldaja teavitab osalejaid sellistest reeglite muudatustest veebilehel www.coca-cola.ee.

 

3.   KAMPAANIASSE KUULUVAD TOOTED

3.1  Kampaania hõlmab järgmisi tooteid:

Schweppes Tonic 0,25 l, 0,33 l, 1 l, 1,5 l; Schweppes Pink Mixer 0,25 l, 1 l, 1,5 l; Schweppes Bitter Lemon 0,33 l, 1 l; Schweppes Blueberry 0,33 l, 1 l; Schweppes Tangerine 1 l (edaspidi „kampaaniatooted“).

3.2  Korraldaja pakub kuni 387 344 kampaaniatoodet.

 

4.   OSALEMISÕIGUS

4.1   Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti territooriumil elavad isikud, kes on vähemalt 13-aastased (edaspidi „osaleja“).

4.2  Kampaanias ei tohi osaleda korraldaja, turustaja ja kampaaniat teenindava reklaamiagentuuri töötajad ning muud isikud, kes on korraldaja poolt otseselt või kaudselt tööle võetud seoses kampaania teenindamisega, samuti nende isikute lähimad pereliikmed.

 

5.  KAMPAANIAPERIOOD

5.1  Kampaania kestab 3. juunist 2024 alates kell 17:00 (alguskuupäev) kuni 31. juulini 2024 kell 17:00 2024 (lõppkuupäev).

5.2  Kampaaniatooted tehakse kättesaadavaks vähemalt üks nädal enne kampaania alguskuupäeva ning need on kättesaadavad kuni selle lõppkuupäevani või kuni kaupa jätkub (juhul kui kampaaniatooted müüakse välja enne 31. juulit 2024).

5.3  Kui kampaaniatooted on pärast 31. juulit 2024 edasi müügis, ei saa nendega kampaanias osaleda.

 

6.   KAMPAANIA TERRITOORIUM

6.1   Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

 

7.  AUHINNAD

7.1  Auhinnad loositakse välja kampaania alguskuupäevast kuni selle lõppkuupäevani (kaasa arvatud) ja pärast kampaania viimast päeva vastavalt reeglite 8. punktis kirjeldatud korrale.

7.2  Kampaania auhinnafond on kokku 10 784 eurot. Kampaania kestab 57 päeva ning auhinnad loositakse välja kampaania ajal ja pärast kampaania lõppkuupäeva.

7.3  Auhinnad on järgmised:

a)  Kaheksa (8) auhinda: Bose Smarti kõlar Ühe auhinna väärtus on 398 eurot

b)  Kakskümmend viis (25) auhinda: Zara Home’i kinkekaart Ühe auhinna väärtus on 100 eurot

c)         Kuuskümmend (60) auhinda: Eksklusiivne Schweppes Box Ühe auhinna väärtus on 85 eurot

 

8.   KAMPAANIAS OSALEMISE, VÕITMISE JA AUHINDADE SAAMISE PÕHIMÕTTED

8.1  Kampaaniatooteid saab osta Eesti territooriumil asuvatest jaemüügipunktidest.

8.2  Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatoote ja säilitama kviitungi, skanneerima ostutšeki ja valima auhinna Coca‑Cola ametlikus rakenduses vahemikus 3. juunist 2024 kuni 29. juulini 2024 kell 23.59:59.

8.3  Osaleja saab Coca‑Cola rakendusse siseneda, skaneerides kampaaniatootel oleva QR-koodi või App Store'i / Google Play kaudu. Rakenduse saab alla laadida järgmiste linkide kaudu:

-  iOS: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

-  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee

8.4  Coca‑Cola rakenduse kasutajaks registreerimiseks peab osaleja täitma registreerimisvormi oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja sünnikuupäevaga. Registreerimise lõpuleviimiseks tuleb nõustuda ka kasutustingimuste ja isikuandmete töötlemisega.

8.5  Registreerimisega võtab osaleja täieliku vastutuse registreerimisel avaldatud teabe tõepärasuse ja täpsuse eest. Osaleja vastutab ebaõigete andmete esitamise eest.

8.6  Pärast Coca‑Cola rakenduse kasutajaks registreerimist on osalejal võimalus skanneerida ostutšekk ametlikus Coca‑Cola rakenduses ja saada 1 punkt iga ostetud kampaania toote eest. Kampaanias osalemiseks peab osalejal olema vähemalt 1 punkt.

8.7  Osalejale sobival ajal, kuid enne kampaania lõppkuupäeva, saab osaleja kasutada saadud punkti Coca Cola ametlikus rakenduses auhinna võitmiseks. Pärast loosis osalemist teavitatakse osalejat automaatselt, kas ta on võitnud auhinna või mitte. Kui osaleja on võitnud, teavitatakse teda rakenduse kaudu, kuidas oma auhind kätte saada.

8.8  Punktis 7.3 nimetatud auhindade kättesaamiseks peab võitja viie päeva jooksul pärast võitmist minema veebilehele https://prizes.fortis.pl, täitma võitjavormi ning esitama auhinna kohaletoimetamise andmed. Kõik auhinnad toimetatakse võitjateni 30. augustiks 2024.

8.9  Maksud tasub korraldaja. Pärast auhinna kättesaamist peab võitja selle kättesaamise kinnitamiseks allkirjastama auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Korraldaja võib osalejaga ühendust võtta ka telefoni teel.

8.10  Auhinnad, mille võitmisest ei ole 5. augustiks 2024 teada antud, jäävad korraldaja omandisse.

8.11  Auhinnad saadetakse võitjatele välja kuni 30. augustini 2024.

 

9. KAMPAANIAS OSALEMISEGA SEOTUD KULUD

9.1   Kampaanias osalemisega seotud lisakulusid, näiteks kampaaniatoodete ostukulusid või internetikulusid, ei kaeta. Korraldaja katab võitjale auhinna kohaletoimetamise transpordikulud.

 

10.  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1  NV Coca‑Cola Services SA, mille registrijärgne asukoht on 1424 Chaussée de Mons, 1070 Brüssel, Belgia (edaspidi „Coca‑Cola“), töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana (edaspidi „vastutav töötleja“).

10.2  Kampaania ajal töötleb vastutav töötleja osaleja esitatud isikuandmeid, et täita osalejaga sõlmitud lepingut (nt võitjaga kontakteerumiseks, auhinna üleandmise korraldamiseks, kaebuste menetlemiseks jne). Vastutav töötleja võib töödelda osaleja isikuandmeid, nagu ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja sünniaeg, kuna osaleja on esmakordsel registreerumisel kohustatud täitma vormi, milles esitab eespool nimetatud andmed. Osaleja isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimise eeltingimus. Kui osaleja võidab, võidakse töödelda ka kohaletoimetamisandmeid (täielik aadress, sihtnumber), kontaktandmeid (telefoninumber) ja isikukoodi (kui osaleja soovib punktis 7.3 osutatud auhindu tagasi võtta). Isikuandmete vastutav töötleja töötleb isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, sünniaeg, kättetoimetamise ja kontaktandmed) vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud õiguslikule alusele (mis võimaldab osalejal kampaanias osaleda ja võtta osalejaga võidu korral ühendust ning korraldada auhinna üleandmine või teavitada osalejat sellest, et teda ei valitud võitjaks). Isikuandmete vastutav töötleja töötleb isikukoodi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud õiguslikule alusele (isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks, nt tulumaksu tasumiseks). Isikuandmete vastutav töötleja töötleb osaleja isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, sünniaeg, kättetoimetamise ja kontaktandmed) vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktile c (seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, st tarbija saadetud taotlusele/kaebusele vastamine) ja artikli 6 lõike 1 punktile f (töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvide tõttu – et päringuid/kaebusi nõuetekohaselt hallata.

10.3   Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kampaania ajal ja pärast seda kuni kaebuste esitamise perioodi lõpuni vastavalt reeglite punktile 12.1 või kauem, kui on olemas muu õiguslik alus sellise töötlemise õigustamiseks. Kui on esitatud kaebus, võib osaleja isikuandmeid säilitada kuni kaebuse menetlemise lõpuni.

10.4  Vastutav töötleja töötleb teie isikuandmeid turvaliselt. Osa vastutava töötleja poolt töödeldavatest isikuandmetest võidakse siiski edastada teistele isikutele või riigiasutustele vastavalt Eesti seadusest tulenevatele õiguslikele kohustustele või käesolevate reeglite nõuetekohaseks täitmiseks. Näiteks võib vastutav töötleja edastada isikuandmeid koostööpartneritele, kes aitavad kampaaniat läbi viia (nt korraldajale, kulleritele). Osaleja isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse.

10.5  Osalejatele on tagatud GDPR-is sätestatud õigused. Nad saavad neid õigusi kasutada, võttes ühendust vastutava töötleja e-posti aadressil naliperti@coca-cola.com. Osalejad võivad seaduses sätestatud tingimustel kasutada järgmisi õigusi:

10.5.1  saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;

10.5.2  tutvuda oma isikuandmetega;

10.5.3   taotleda isikuandmete parandamist;

10.5.4   taotleda isikuandmete kustutamist;

10.5.5  esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

10.5.6   taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;

10.5.7    kui kohaldatav, võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks (see ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust);

10.5.8    õigus andmete ülekantavusele, taotledes vastutava töötleja esitatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis või lastes vastutaval töötlejal edastada andmed otse teisele vastutavale töötlejale.

10.6   Kui osaleja leiab, et vastutav töötleja rikub tema õigusi isikuandmete töötlemisel, on tal õigus pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni (https://www.aki.ee) poole ja esitada kaebus.

10.7   Lisateavet selle kohta, kuidas Coca‑Cola seoses selle kampaaniaga isikuandmeid töötleb, teie õiguste ja kaebuse esitamise kohta leiate vastavast privaatsusteatest: https://www.coca-cola.lt/privatumo- politika.

 

11.   KORRALDAJA JA TURUSTAJA VASTUTUS

11.1   Turustaja, muud Coca‑Cola Company Groupi ettevõtted, korraldaja ning nende töötajad ja esindajad ei vastuta trükivigade või puuduste eest kampaaniatoodetes. Kõik kampaanias osalemisega ja võitude väljavõtmisega seotud kulud kannavad osalejad ise ning korraldaja või turustaja ei hüvita neid kulusid, kui reeglites ei ole sätestatud teisiti. Korraldaja ega turustaja ei vastuta loosimise või võitude väljastamise võimatuse eest, kui see on tingitud kampaaniatoodete ostutšekkide ja/või kampaaniatoodete defektidest.

 

12.   PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

12.1   Kõik kampaaniaga seotud kaebused (eelkõige need, mis on seotud auhindade üleandmise viisiga) tuleb esitada korraldajale kirjalikult hiljemalt 13. septembriks 2024 (postitempli kuupäev peab olema hiljemalt 13. september 2024) aadressil OÜ Ambient Marketing, Veerenni 24, Tallinn 10135, Eesti.

12.2   Kirjalikus kaebuses tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber (kui see on olemas) ning esitada kaebuse kirjeldus ja alus. Pärast tähtaega esitatud kaebused lükatakse tagasi.

12.3   Korraldaja lahendab kaebuse 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Kaebuse vaatab läbi korraldaja määratud kolmest liikmest koosnev komisjon (edaspidi „komisjon“). Komisjon analüüsib osalejate kaebusi vastavalt käesolevatele reeglitele ja kohaldatavatele õigusaktidele.

12.4   Kui on kahtlusi kampaanias osalemise tõendi kehtivuse või täpsuse suhtes, teeb komisjon otsuse reeglite, kampaaniatoote korgi avamise mudeli ja tuvastatavate tunnuste üle kättesaadava teabe põhjal.

12.5   Komisjoni otsus osaleja kaebuse kohta on lõplik ja siduv. Komisjoni otsus võib olla seotud reeglite eesmärgi ja/või sellega hõlmamata küsimustega.

12.6   Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud kirjaga, mis saadetakse osaleja märgitud aadressile. Korraldajal on õigus teavitada osalejat komisjoni otsusest ka e-posti teel.

 

13.   MUUD SÄTTED

13.1   Kampaania reklaamiteave on ainult teavitamise eesmärgil.

13.2   Käesolevatele reeglitele ja nendes reguleerimata küsimustele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik reeglitest tulenevad ja/või kampaaniaga seotud vaidlused lahendatakse kohtuväliselt. Vaidlused, mida ei saa lahendada kohtuväliselt, lahendatakse Eesti Vabariigi pädevas kohtus. Reeglitega reguleerimata küsimustes võib korraldaja teha seaduste ja reeglite alusel ühepoolse otsuse.

13.3   Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima reegleid ja korraldaja lõplikke otsuseid seoses kampaaniaga. Auhind antakse välja vaid siis, kui osaleja järgib reegleid.

13.4   Vastavalt reeglitele ei saa auhindu vahetada sularaha või muude esemete vastu. Kasutamata või lunastamata auhindu ei hüvitata.

13.5   Korraldajal on õigus kampaania igal ajal ühepoolselt tühistada, avaldades vastava teate korraldaja veebilehel, sotsiaalmeedia lehel või muul asjakohasel viisil, kui tegemist on olulise rikkumise, reeglite kuritarvitamise või vääramatu jõuga.

13.6   Osalejad saavad lisateavet kampaania kohta e-posti teel aadressil tarbija@ambientmarketing.ee või veebilehelt www.coca-cola.ee. Reeglite täistekst on kättesaadav ka veebilehel www.coca-cola.ee.

Käesolevad reeglid on heaks kiitnud OÜ Ambient Marketing.