Smluvní podmínky Coca‑Cola

od 29. června 2023

Toto jsou Smluvní podmínky společnosti Coca‑Cola („Podmínky“).

TYTO PODMÍNKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, PROTOŽE PŘEDSTAVUJÍ PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ COCA-COLA A JEJÍMI PARTNERY (SOUHRNNĚ COCA-COLA NEBO MY) A VÁMI.

TYTO PODMÍNKY MAJÍ VLIV NA TO, JAKÝM ZPŮSOBEM BUDOU ŘEŠENY VAŠE SPORY SE SPOLEČNOSTÍ COCA-COLA.

1. ÚVOD

Tyto Podmínky stanovují podmínky a pravidla týkající se přístupu a používání webů, mobilních aplikací (Aplikace) a widgetů společnosti Coca‑Cola a dalších online a offline služeb, které společnost Coca‑Cola provozuje (souhrnně Služby). Poskytovatelem služeb je The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA.

Tyto Podmínky platí bez ohledu na to, zda jste registrovaný uživatel, nebo si jen prohlížíte obsah.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A PŘÍSTUP K NIM JSOU PODMÍNĚNY VAŠÍM DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PODMÍNEK A SOUHLASEM S NIMI. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, pak prosím tyto Služby nepoužívejte.

Seznamte se také se Zásadami ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Coca‑Cola (a případnými dalšími zásadami či oznámeními v oblasti ochrany osobních údajů, jež jsou vám k dispozici), abyste se dozvěděli, jak společnost Coca‑Cola zpracovává osobní údaje, které shromažďujeme od uživatelů a o uživatelích.

2. KDY TYTO PODMÍNKY PLATÍ?

Tyto podmínky jsou platné pro nové uživatele k výše uvedenému datu účinnosti. Pro uživatele, kteří používali Služby před výše uvedeným datem účinnosti, platí po dobu deseti (10) dnů od data účinnosti předchozí verze Podmínek.

POKUD SI VYTVOŘÍTE ÚČET, PŘISTUPUJETE KE SLUŽBÁM A POUŽÍVÁTE JE, NEBO KDYKOLI SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI, DÁVÁTE TÍM SPOLEČNOSTI COCA-COLA NA VĚDOMÍ, ŽE SPLŇUJETE PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A ŽE SOUHLASÍTE S DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PODMÍNEK.

Abyste mohli naše Služby používat, musíte být plnoletí (dle zákonů platných v zemi vašeho bydliště) a právně způsobilí k uzavření závazné smlouvy se společností Coca‑Cola.

Pokud jste dosud nedosáhli plnoletosti (dle zákonů v zemi vašeho bydliště) nebo nejste právně způsobilí k uzavření závazné smlouvy, musí souhlas s těmito Podmínkami vyjádřit váš rodič nebo zákonný zástupce, a to předtím, než začnete Služby používat. Než začnete používat Služby, požádejte svého rodiče nebo zákonného zástupce, aby vám tyto Podmínky vysvětlil.

PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE: Pokud potvrzujete tyto Podmínky jménem nezletilé osoby, dáváte tím společnosti Coca‑Cola na vědomí, že jste rodič nebo zákonný zástupce dotyčného dítěte, a potvrzujete jménem dítěte souhlas s těmito Podmínkami a se Zásadami ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Coca‑Cola. Rovněž přijímáte veškerou odpovědnost za používání služeb vaším dítětem a za to, že bude dodržovat tyto Podmínky.

Pokud nesplňujete podmínky pro používání Služeb nebo nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nejste oprávněni Služby používat.

3. KDE TYTO PODMÍNKY PLATÍ?

Tyto Podmínky se vztahují na Služby, v nichž jsou tyto Podmínky uvedeny nebo na něž tyto Podmínky odkazují.

V případě online služeb pro zaměstnance, uchazeče o zaměstnání a firemní zákazníky a obchodní partnery společnosti Coca‑Cola a v případě určitých stránek s firemním obsahem společnosti Coca‑Cola platí odlišné podmínky. Odlišné podmínky platí také v případě externích služeb, na které je v rámci Služeb odkazováno, nebo které se Službami souvisejí (např. WhatsApp). Viz odstavec 12 níže.

Na určité součásti Služeb, jako jsou například Aplikace, propagační akce, podmínky prodeje nebo používání služeb v oblasti textových zpráv, se mohou vztahovat dodatečné podmínky („Dodatečné podmínky“). Všechny Dodatečné podmínky jsou součástí (na základě této poznámky) těchto Podmínek. Při předložení Dodatečných podmínek s nimi musíte vyjádřit souhlas předtím, než začnete používat součásti Služeb, na které se vztahují. Tyto Podmínky a Dodatečné podmínky mají rovnocennou platnost, s výjimkou situace, kdy je určitá část Dodatečných podmínek neodvolatelně v rozporu s těmito Podmínkami; v takovém případě mají přednost Dodatečné podmínky, ale pouze v rozsahu příslušného rozporu.

Zasílání textových zpráv
Některé Služby nabízejí zasílání textových zpráv (SMS nebo MMS). Jakmile se přihlásíte k odběru našich textových zpráv, frekvence textových zpráv, které vám budeme posílat, bude záviset na vašich transakcích s námi. Odběr textových zpráv můžete ukončit odesláním slova STOP na konkrétní mobilní číslo (kód) související se službami. ZA ZPRÁVY A PŘENOS DAT MOHOU BÝT ÚČTOVÁNY POPLATKY. Veškeré poplatky jsou účtovány ze strany vašeho mobilního operátora a jsou splatné v jeho prospěch. Ohledně cenových plánů a detailů prosím kontaktujte svého mobilního operátora. Služby v oblasti textových zpráv jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a nemusejí být vždy dostupné ve všech oblastech.

VYJÁDŘENÍM SOUHLASU S PŘÍJMEM TEXTOVÝCH ZPRÁV ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST COCA-COLA POUŽÍVÁ K ODESÍLÁNÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV AUTOMATICKÝ TELEFONNÍ SYSTÉM A ŽE VÁŠ SOUHLAS S PŘÍJMEM TEXTOVÝCH ZPRÁV NENÍ VYŽADOVÁN JAKO PODMÍNKA PRO NÁKUP ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB.

4. BUDE SPOLEČNOST COCA-COLA SLUŽBY MĚNIT?

Společnost Coca‑Cola průběžně pracuje na zlepšování Služeb. Společnost Coca‑Cola může představit nové prvky a funkce, které rozšiřují Služby a které dříve nebyly součástí Služeb („Nové prvky“). Společnost Coca‑Cola také může vydávat aktualizace, provádět opravy chyb a zavádět jiné změny Služeb, které zlepšují funkčnost a uživatelskou přívětivost („Aktualizace“). Společnost Coca‑Cola si vyhrazuje právo přidávat či nepřidávat Nové prvky a právo provádět či neprovádět Aktualizace. Pokud se na Nové prvky vztahují poplatky, společnost Coca‑Cola vám poskytne možnost rozhodnout se, zda chcete Nové součásti používat. Pokud společnost Coca‑Cola provede Aktualizace, souhlasíte s tím a opravňujete společnost Coca‑Cola k tomu, aby – s předchozím upozorněním nebo bez upozornění – implementovala Aktualizace.

Společnost Coca‑Cola může zpřístupnit Nové prvky výhradně vám, za účelem vyzkoušení, než budou k dispozici široké veřejnosti. Pokud jsou vám Nové prvky k dispozici za účelem vyzkoušení dříve, než k nim mají přístup ostatní, označujeme takové Nové prvky jako „Testované služby“. Se zřetelem na vaše právo používat Testované služby souhlasíte s tím, že ohledně Testovaných služeb poskytnete zpětnou vazbu, na základě přiměřeného požadavku společnosti Coca‑Cola. Společnost Coca‑Cola si vyhrazuje právo Testované služby bez oznámení upravovat, dokud Testované služby nebudou považovány za součást Služeb, a rozhodnout se neučinit Testované služby součástí Služeb.

BEZ OHLEDU NA OSTATNÍ ČÁSTI TĚCHTO PODMÍNEK TÝKAJÍCÍ SE NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM PLATÍ, ŽE TESTOVANÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, A ŽE STRANY SPOLEČNOSTI COCA-COLA (DLE DEFINICE V ODSTAVCI 13) NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S VAŠÍM ROZHODNUTÍM TESTOVANÉ SLUŽBY POUŽÍVAT.
POKUD URČITÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S TESTOVANÝMI SLUŽBAMI NENÍ DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ VYMAHATELNÉ, JE VÝLUČNÁ ODPOVĚDNOST STRAN SPOLEČNOSTI COCA-COLA V SOUVISLOSTI S TESTOVANÝMI SLUŽBAMI OMEZENA NA PŘÍMÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM VZNIKLY, A TO DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA TESTOVANÉ SLUŽBY UHRADILI.

Žádné ustanovení tohoto odstavce 4 nemá vliv na právo společnosti Coca‑Cola kdykoli omezit přístup k určitým částem Služeb nebo ukončit poskytování Služeb nebo obsahu, který prostřednictvím Služeb poskytujeme, a to bez upozornění a závazků vůči vám. V maximální možné míře usilujeme o to, aby byly Služby vždy plně funkční. Společnost Coca‑Cola ovšem nenese vůči vám žádnou odpovědnost, pokud jsou Služby z jakéhokoli důvodu nedostupné.

5. BUDE SPOLEČNOST COCA-COLA MĚNIT TYTO PODMÍNKY?

Datum účinnosti těchto Podmínek je uvedeno v horní části této stránky.

Společnost Coca‑Cola může považovat za nutné upravit tyto Podmínky tak, aby zohledňovaly Aktualizace či Nové prvky nebo změny platných zákonů. Pokud společnost Coca‑Cola provede významné změny těchto Podmínek, které omezují zákonná práva, zveřejníme nejméně třicet (30) dní předem oznámení v rámci Služeb a upozorníme uživatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, evidovanou u jejich účtu. Pokud s upravenými Podmínkami nesouhlasíte, musíte před uplynutím oznámené doby zrušit svůj účet a přestat Služby používat. Pokud budete v používání Služeb po uplynutí oznámené doby uvedené v upozornění pokračovat, bude to považováno za souhlas s upravenými Podmínkami.

Bez oznámení neprovedeme žádné změny, které významným způsobem a retroaktivně omezují vaše zákonná práva, s výjimkou případů, kdy jsme tak povinni učinit ze zákona nebo z důvodu ochrany práv dalších uživatelů Služeb.

Upravené Podmínky nahrazují všechny předchozí verze našich dohod, oznámení a prohlášení, které obsahují tyto Podmínky nebo se jich týkají.

6. JE VYŽADOVÁN ÚČET?

K procházení veřejných webů společnosti Coca‑Cola účet nepotřebujete. Je ale možné, že jej budete potřebovat k tomu, abyste mohli naplno využít všech výhod Služeb, jako je přístup k nabídkám a dalším propagačním akcím nebo využití částí Služeb určených „pouze pro členy“.

​Při vytvoření účtu musíte poskytnout přinejmenším svou e-mailovou adresu. Společnost Coca‑Cola také může vyžadovat, abyste uvedli datum narození a bydliště, a to z důvodu ověření, zda jste právně způsobilí k uzavření závazné smlouvy se společností Coca‑Cola, nebo z důvodu vyžádání souhlasu vašeho rodiče nebo zákonného zástupce s těmito Podmínkami vaším jménem.

Společnost Coca‑Cola vás může rovněž požádat o poskytnutí dodatečných informací, jako jsou vaše jméno, telefonní číslo, preference, názory a další údaje o vás; o jejich poskytnutí se rozhodnete v rámci vytváření účtu. Další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, které od vás shromažďujeme při založení účtu, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Coca‑Cola
(a v případných dalších zásadách či oznámeních souvisejících s ochranou osobních údajů, s nimiž jste souhlasili při založení účtu).

Tak jak je uvedeno v dokumentu společnosti Coca‑Cola Zásady odpovědného marketingu, nezaměřujeme marketing na děti mladší 13 let (nebo nedosahující minimálního věku vyžadovaného zákony ve vaší zemi). To znamená, že Služby nejsou cíleny ani určeny dětem mladším 13 let (nebo nedosahující minimálního věku vyžadovaného zákony ve vaší zemi).

Souhlasíte s tím, že nevytvoříte účet pro někoho jiného, nevytvoříte účet s úmyslem vydávat se za jinou osobu a v rámci procesu ověření splnění podmínek společnosti Coca‑Cola neuvedete žádný nepravdivý údaj. Společnost Coca‑Cola si vyhrazuje právo odmítnout registraci nebo kdykoli zrušit účet či pozastavit jeho platnost, pokud zjistíme (nebo budeme mít podezření), že došlo k porušení těchto Podmínek. Pokud jsme vám dříve omezili nebo ukončili poskytování Služeb, nesmíte si vytvořit nový účet.

Potvrzujete, že veškeré informace, které předáváte společnosti Coca‑Cola, jsou pravdivé, přesné a úplné, a souhlasíte s tím, že je budete v tomto stavu průběžně udržovat.

Pokud jste při zakládání účtu vyzvání k nastavení hesla, jedná se o vaše osobní heslo. Souhlasíte s tím, že heslo, další bezpečnostní údaje ani přístup ke Službám neposkytnete žádné jiné osobě. Při přihlašování k účtu prostřednictvím veřejného nebo sdíleného počítače či při sdílení vašeho zařízení postupujte zvláště obezřetně. Je důležité, aby ostatní nemohli vidět ani zaznamenat vaše heslo nebo další osobní údaje. Jste odpovědní za všechny aktivity, k nimž dojde při přihlášení prostřednictvím vašeho hesla.

Souhlasíte s tím, že pokud zaznamenáte neoprávněný přístup ke svému heslu nebo účtu, jejich neoprávněné použití nebo jiné narušení zabezpečení (nebo pokud budete mít podezření v tomto smyslu), okamžitě nás upozorníte prostřednictvím této stránky: https://www.coca-colacompany.com/contact-us.

7. ÚČTUJE SPOLEČNOST COCA-COLA ZA SLUŽBY POPLATKY?

Služby jsou obecně zdarma. Pokud je v případě určitých součástí Služeb vyžadována platba, společnost Coca‑Cola vám poskytne možnost rozhodnout se, zda chcete zpoplatněné součásti používat.

Určité Služby vám umožňují zakoupit produkty Coca‑Cola. Tyto nákupy se řídí samostatnými podmínkami prodeje, které vám budou předloženy v okamžiku nákupu – pečlivě se s nimi seznamte.

Jste výlučně odpovědní za všechny poplatky, příplatky a další náklady související s používáním Služeb, včetně vybavení a internetového připojení nebo mobilních telefonních služeb, které jsou nezbytné pro přístup ke Službám a k používání Služeb. Pokud přistupujete ke Službám a používáte je prostřednictvím svého mobilního zařízení, souhlasíte s tím, že jste výlučně odpovědní za všechny poplatky, které vám budou účtovány vaším mobilním operátorem.

8. KDO JE VLASTNÍKEM SLUŽEB?

Na základě ujednání mezi společností Coca‑Cola a vámi platí, že společnost Coca‑Cola a její externí poskytovatelé licencí jsou a budou výhradními a exkluzivními vlastníky všech práv, nároků a zájmů týkajících se Služeb, včetně veškerého obsahu dostupného prostřednictvím Služeb a jeho designu, výběru a uspořádání a všech práv duševního vlastnictví souvisejících se Službami (Obsah služeb). To znamená, že společnost Coca‑Cola vlastní Služby a vlastní Obsah služeb (nebo má odpovídající licenci) a vy vlastníte veškerý svůj Uživatelský obsah, tak jak je popsáno níže.

Obsah služeb zahrnuje název společnosti Coca‑Cola a všechny související názvy, loga, názvy produktů a služeb, designy a slogany (Značky Coca‑Cola). Značky Coca‑Cola nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Coca‑Cola. Veškeré další názvy, loga, názvy produktů a služeb, designy, slogany, nadpisy a doplňková označení společnosti Coca‑Cola a třetích stran, jež jsou k dispozici v rámci Služeb, jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

V souvislosti s Obsahem služeb nemáte žádné právo, licenci ani autorizaci, s výjimkou případů výslovně stanovených těmito Podmínkami. Služby jsou chráněny mezinárodními zákony v oblasti autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodního tajemství a dalšími relevantními zákony v oblasti duševního vlastnictví a vlastnických práv.. Pro účely srozumitelnosti uvádíme, že souhlasíte s tím, že neučiníte nic z následujícího (a neumožníte takové jednání žádné třetí straně):

 • Odstranění jakéhokoli označení či oznámení, které je součástí Služeb a které se týká autorských práv, ochranných známek nebo jiných vlastnických práv.
 • Vytvoření a/nebo zveřejnění vaší vlastní databáze, která zahrnuje části Služeb, bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Coca‑Cola.
 • Reprodukce, distribuce, úpravy, veřejná prezentace, veřejné představení, opětovná publikace, stažení, uložení či přenos Obsahu služeb nebo vytváření děl odvozených od Obsahu služeb, s výjimkou případů, které jsou výslovně povoleny těmito Podmínkami.
 • Použití robotu, spideru, aplikace pro vyhledávání/načítání nebo jiného automatizovaného zařízení, procesu či prostředků za účelem přístupu k jakékoli části Služeb nebo za účelem jejího načtení, extrakce či indexace.
 • Jiné porušení nebo narušení vlastnických práv společnosti Coca‑Cola nebo externích poskytovatelů licencí, obsažených v Obsahu služeb nebo s ním souvisejících.

Jste vlastníkem svého Uživatelského obsahu, ale poskytujete společnosti Coca‑Cola právo jej použít.
Služby mohou obsahovat diskusní fóra a další interaktivní součásti, které umožňují vám a dalším uživatelům odesílat, předávat, zveřejňovat, zobrazovat a přenášet obsah a materiály (souhrnně Uživatelský obsah). Jste vlastníkem Uživatelského obsahu, který vytvoříte, s výjimkou případů, kdy je v pravidlech a podmínkách, které se na váš Uživatelský obsah vztahují, stanoveno jinak.

Rozumíte tomu a berete na vědomí, že jste odpovědní za svůj Uživatelský obsah, včetně jeho legálnosti, spolehlivosti, přesnosti a vhodnosti.

Bez ohledu na to, zda Uživatelský obsah předáváte prostřednictvím Služeb nebo sociálních sítí používaných společností Coca‑Cola, udělujete společnosti Coca‑Cola (včetně našich dodavatelů, kteří nám pomáhají Služby provozovat, a včetně příslušných nástupců a nabyvatelů) neomezené, trvalé, celosvětové, nevýhradní, od licenčních poplatků osvobozené a plně uhrazené právo a licenci k tomu (a právo udělit sublicenci na více úrovních), abychom váš Uživatelský obsah používali, hostovali, ukládali, reprodukovali, upravovali, veřejně zobrazovali, předváděli, překládali, distribuovali a jinak zpřístupňovali třetím stranám, zcela nebo zčásti, pro jakýkoli účel a prostřednictvím jakéhokoli typu média, nyní známého nebo v budoucnu vyvinutého, v rozsahu přípustném dle zákona (Licence k uživatelskému obsahu). Prostřednictvím Licence k uživatelskému obsahu, kterou na základě těchto Podmínek udělujete společnosti Coca‑Cola, nejsou převáděna žádná morální práva. POKUD NECHCETE SPOLEČNOSTI COCA-COLA UDĚLIT LICENCI K UŽIVATELSKÉMU OBSAHU, UŽIVATELSKÝ OBSAH NEODESÍLEJTE.

Pokud Uživatelský obsah poskytnete, prohlašujete a zaručujete společnosti Coca‑Cola následující:

 • Vlastníte nebo kontrolujete všechna práva týkající se vašeho Uživatelského obsahu a jste oprávněni udělit práva a licenci, poskytnuté společnosti Coca‑Cola dle výše uvedené části těchto Podmínek.
 • Váš Uživatelský obsah neporušuje práva jiné osoby ani subjektu, jako jsou práva týkající se ochrany osobních údajů, soukromí a duševního vlastnictví.
 • Váš Uživatelský obsah je pravdivý a přesný.
 • Veškerý váš Uživatelský obsah je v souladu s těmito Podmínkami a se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy.

Váš Uživatelský obsah musí být v souladu se všemi následujícími pravidly::

 • Uživatelský obsah nesmí obsahovat žádné prvky, které jsou hanlivé, obscénní, neslušné, hrubé, urážlivé, obtěžující, násilné, nenávistné, pobuřující nebo jinak nevhodné.
 • Uživatelský obsah nesmí propagovat sexuálně explicitní a pornografické prvky, násilí ani diskriminaci na základě rasy, náboženství, národnosti, zdravotního stavu, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity či věku.
 • Uživatelský obsah nesmí nikoho uvádět v omyl (ani nesmí mít takový cíl).
 • Uživatelský obsah nesmí propagovat žádnou nelegální činnost a nesmí obhajovat ani propagovat žádné nezákonné jednání, ani k němu nesmí napomáhat.
 • Uživatelský obsah nesmí zkreslovat vaši totožnost nebo vazby na jakoukoli osobu či organizaci. Uživatelský obsah rovněž nesmí vyvolávat dojem, že je doporučován společností Coca‑Cola nebo jakoukoli jinou osobou či subjektem, pokud tomu tak ve skutečnosti není.

Pokud se domníváte, že určitý Uživatelský obsah porušuje tyto Podmínky, upozorněte nás prostřednictvím této stránky: https://www.coca-colacompany.com/contact-us. Uveďte popis konkrétního Uživatelského obsahu a jeho umístění v rámci Služeb nebo profilu společnosti Coca‑Cola na sociálních sítích. V rozsahu přípustném dle zákona souhlasíte s tím, že společnost Coca‑Cola odškodníte za všechny nároky, které budou vzneseny vůči společnosti Coca‑Cola třetí stranou v souvislosti s vaším Uživatelským obsahem.

Kromě Uživatelského obsahu se také můžete rozhodnout poskytnout společnosti Coca‑Cola náměty, návrhy či jinou zpětnou vazbu týkající se Služeb (Zpětná vazba). Chcete-li nám zaslat námět, navštivte stránku https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea a postupujte dle uvedených pokynů. Jste vlastníkem své Zpětné vazby, ale jejím poskytnutím společnosti Coca‑Cola udělujete plně uhrazené, od licenčních poplatků osvobozené, trvalé, neodvolatelné, celosvětové, nevýhradní a plně sublicencovatelné právo a licenci k užívání, reprodukci, předvádění, zobrazování, distribuci, přizpůsobování, úpravám a přeformátování vaší Zpětné vazby, k vytváření děl odvozených od Zpětné vazby
a k jejímu dalšímu libovolnému využití. Zároveň tímto s popsaným udělením práva a licence souhlasíte. Také berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Coca‑Cola může využít Zpětnou vazbu v rámci Služeb bez vašeho předchozího písemného souhlasu za předpokladu, že nebudete přímo identifikováni. Veškerá vaše Zpětná vazba je považována za nedůvěrnou a nechráněnou vlastnickými právy.

9. JAKÝM ZPŮSOBEM LZE SLUŽBY POUŽÍVAT?

Za předpokladu vašeho dodržování těchto Podmínek vám společnost Coca‑Cola uděluje, výlučně pro vaše vlastní nekomerční využití, osobní, omezené, nevýhradní, nepřevoditelné a odvolatelné právo přistupovat ke Službám a používat je a stáhnout si jednu (1) kopii každé Aplikace.

Služby musíte používat pouze pro zákonné, osobní a nekomerční potřeby. Služby nesmíte používat k podvodným účelům nebo v souvislosti s nezákonnou činností. Bez omezení platnosti výše uvedeného dále platí, že nesmíte – a souhlasíte s tím, že tak neučiníte – činit, pokoušet se, podporovat třetí stranu ani umožnit třetí straně následující:

 • Získání (nebo snaha o získání) neoprávněného přístupu ke Službám nebo počítačovým systémům a sítím společnosti Coca‑Cola prostřednictvím hackerského útoku, neoprávněného shromažďování hesel či jiným způsobem nebo porušení zabezpečení kteréhokoli počítače nebo sítě.
 • Používání služeb jakýmkoli způsobem, o němž víte nebo můžete předpokládat, že by mohl mít za následek poškození, přetížení či narušení serverů a sítí společnosti Coca‑Cola nebo jejich vyřazení z činnosti.
 • Diskriminace, obtěžování, vyhrožování, nečestné jednání, uvádění do rozpaků, ubližování, způsobování znepokojení, nepříjemností nebo obav jiným osobám nebo jiné zasahování (či snaha o zasahování) do používání Služeb jakoukoli další stranou.
 • Používání služby jménem kohokoli jiného než jste vy sami.
 • Kopírování, upravování, přizpůsobování, překládání, zpětná analýza či dekódování jakékoli části Služeb, snaha jiným způsobem získat jakoukoli část Služeb nebo snaha získat k jakékoli části Služeb přístup.
 • Odstranění jakéhokoli označení či oznámení, které je součástí Služeb a které se týká autorských práv, ochranných známek nebo jiných vlastnických práv, a jakékoli jiné porušení práv duševního vlastnictví kterékoli třetí strany.
 • Použití robotu, spideru, aplikace pro vyhledávání/načítání nebo jiného automatizovaného zařízení, procesu či prostředků za účelem přístupu k jakékoli části Služeb nebo za účelem jejího načtení, extrakce či indexace. 
 • Dlouhodobé či krátkodobé pronajmutí, zapůjčení, prodej, sublicencování, postoupení, distribuce, zveřejnění, převod nebo jiné zpřístupnění Služeb nebo jakéhokoli prvku či funkce Služeb kterékoli třetí straně, a to z libovolného důvodu.
 • Přeformátování či vložení prostřednictvím rámců jakékoli části internetových stránek, které jsou součástí Služeb, včetně úmyslu přeprodeje nebo distribuce produktů.
 • Použití Služeb k odesílání jakéhokoli neoprávněného či nevyžádaného komerčního nebo propagačního obsahu.

Společnost Coca‑Cola si vyhrazuje právo monitorovat a zaznamenávat aktivity týkající se Služeb, a to v maximálním rozsahu přípustném dle platných zákonů
a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola (a případnými dalšími zásadami či oznámeními v oblasti ochrany osobních údajů, jež jsou vám k dispozici).

Společnost Coca‑Cola smí dle vlastního uvážení a bez upozornění zrušit váš přístup ke Službám (nad rámec jakéhokoli jiného nápravného opatření), pokud má přiměřený důvod domnívat se, že používáte Služby v rozporu s těmito Podmínkami.

10. VZTAHUJÍ SE NĚKTERÉ PODMÍNKY KONKRÉTNĚ NA POUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ?

S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto odstavci 10 se tyto Podmínky vztahují na vaše stahování a používání našich Aplikací.

Mobilní aplikace je na rozdíl od webu software, který je stažen a nainstalován do vašeho mobilního zařízení. Ačkoli jsou Aplikace staženy do vašeho mobilního zařízení, jsou licencovány – nejsou vám prodány. Nezískáváte žádný vlastnický podíl na Aplikacích ani žádné jiné právo, kromě práva používat Aplikace v souladu s těmito Podmínkami a na jejich základě.

Smíte si stáhnout jednu kopii Aplikace do mobilního zařízení, které vlastníte nebo jiným způsobem kontrolujete, a to výlučně pro svou osobní, nekomerční potřebu. Abychom vám mohli poskytovat určité funkce, musejí mít některé Aplikace přístup k různým funkcím a datům ve vašem mobilním zařízení. Další informace o tom, jak jsou prostřednictvím Aplikací zpracovávány osobní údaje, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola (a v dalších zásadách či oznámeních týkajících se ochrany osobních údajů, jež jsou k dispozici při stažení Aplikace).

Aplikace nemusejí mít zcela totožný obsah jako zbývající Služby.

Pro Aplikaci můžeme vyvíjet a poskytovat Aktualizace (tak jak je uvedeno v odstavci 4). Pokud je vaše mobilní zařízení připojeno k internetu, na základě nastavení mobilního zařízení buď Aplikace automaticky stáhne a nainstaluje všechny dostupné Aktualizace, nebo můžete obdržet oznámení či výzvu, abyste si Aktualizace stáhli a nainstalovali. Souhlasíte se stažením a instalací všech Aktualizací a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v opačném případě nemusí Aplikace řádně fungovat. Všechny Aktualizace týkající se Aplikace jsou považovány za součást Aplikace a Služeb a vztahují se na ně tyto Podmínky.

Společnost Coca‑Cola si vyhrazuje a uchovává veškerá práva, nároky a zájmy týkající se Aplikací, včetně všech Značek Coca‑Cola (dle definice v odstavci 8) a, na základě ujednání mezi společností Coca‑Cola a vámi, veškerá další autorská práva, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví, která jsou v nich obsažena nebo s nimi souvisejí, s výjimkou práv, která jsou vám výslovně udělena těmito Podmínkami.

Jakmile si stáhnete jakoukoli Aplikaci z platformy App Store společnosti Apple nebo z platformy Google Play (jednotlivě Platforma s aplikacemi), berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

 • Na základě ujednání mezi společností Coca‑Cola a Platformou s aplikacemi je za Aplikace výhradně odpovědná společnost Coca‑Cola.
 • Platforma s aplikacemi nemá žádnou povinnost poskytovat pro Aplikaci údržbu a podporu.
 • Pokud naše Aplikace nesplňuje jakoukoli platnou záruční podmínku: (i) Smíte upozornit Platformu s aplikacemi a Platforma s aplikacemi smí poskytnout refundaci kupní ceny Aplikace (pokud byla účtována), (ii) v maximálním rozsahu přípustném dle platných zákonů nebude mít Platforma s aplikacemi v souvislosti s Aplikacemi žádné další povinnosti vyplývající ze záruky a (iii) další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady či výdaje, připisované nesouladu se záručními podmínkami, jsou na základě ujednání mezi společností Coca‑Cola a Platformou s aplikacemi odpovědností společnosti Coca‑Cola.
 • Platforma s aplikacemi nenese odpovědnost za řešení nároků, které jste vznesli v souvislosti s Aplikacemi nebo s jejich vlastnictvím a používáním.
 • Pokud určitá třetí strana tvrdí, že Aplikace porušuje práva třetí strany na duševní vlastnictví, platí, že na základě ujednání mezi Platformou s aplikacemi a společností Coca‑Cola je za prošetření, obhajobu, vypořádání a zproštění související s jakýmkoli takovým nárokem souvisejícím s porušením práv
  k duševnímu vlastnictví odpovědná výhradně společnost Coca‑Cola.
 • Platforma s aplikacemi a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami ve smyslu příslušných podmínek použití, protože tyto podmínky se vztahují na vaši licenci k používání Aplikace. Po vašem přijetí podmínek používání bude mít Platforma s aplikacemi právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) vymáhat dodržování podmínek používání v souvislosti s vaší licencí k Aplikaci vůči vám jako oprávněné třetí straně ve smyslu příslušných podmínek použití.
 • Musíte rovněž dodržovat všechny podmínky třetí strany, platné prostřednictvím Platformy s aplikacemi při používání Aplikace.

Chcete-li získat další informace o konkrétních údajích shromažďovaných jakoukoli Aplikací, podívejte se do nastavení svého mobilního zařízení nebo si přečtěte příslušné oznámení na Platformě s aplikacemi, ze které jste si Aplikaci stáhli.
Chcete-li ukončit shromažďování všech údajů prostřednictvím Aplikace, odinstalujte ji.

Prohlašujete a zaručujete následující: (i) Nenacházíte se v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA nebo která byla označena vládou USA jako země „podporující terorismus“, a (ii) nejste evidováni v žádném seznamu zakázaných nebo omezených subjektů, vedeném vládou USA.

11. KDY TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI? KDY KONČÍ JEJICH PLATNOST?

Tyto Podmínky nabývají účinnosti okamžikem, kdy je vezmete na vědomí v rámci vytváření účtu, stahování Aplikace nebo používání Služeb, v nichž je na tyto Podmínky odkazováno (s přihlédnutím k výjimce uvedené v odstavci 2). Tyto Podmínky jsou platné do ukončení smluvního vztahu z vaší strany nebo ze strany společnosti Coca‑Cola.

Služby můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu přestat používat. Chcete-li odstranit svůj účet, obraťte se na společnost Coca‑Cola prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odstavci 15 a/nebo odinstalujte Aplikaci/Aplikace.

Pokud chcete opravit nebo odstranit osobní údaje evidované u vašeho účtu, nahlédněte do odstavce pojednávajícího o vašich volbách v Zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Coca‑Cola (a v dalších zásadách či oznámeních v oblasti ochrany osobních údajů, jež jsou vám k dispozici).

Společnost Coca‑Cola smí váš účet okamžitě, automaticky a bez oznámení zrušit, pokud porušíte jakýkoli zákon vztahující se na používání Služeb. Společnost Coca‑Cola si vyhrazuje právo zrušit účet a přístup ke Službám, s upozorněním i bez upozornění, pokud má přiměřený důvod domnívat se, že uživatel přistupuje ke Službám nebo je používá v rozporu s těmito Podmínkami.

Společnost Coca‑Cola smí kdykoli a bez upozornění pozastavit váš přístup ke Službám, zrušit váš účet nebo ukončit platnost těchto Podmínek, pokud zjistíme (nebo budeme mít podezření), že došlo k narušení zabezpečení, nebo pokud společnost Coca‑Cola přestane Služby nabízet či podporovat, což může společnost Coca‑Cola učinit dle svého vlastního uvážení.

Před zrušením vašeho přístupu ke Službám se vás pokusíme předem upozornit, abyste mohli získat důležité uživatelské údaje (v rozsahu přípustném dle zákona a těchto Podmínek), ale nemusíme tak učinit, pokud dospějeme k závěru, že by to bylo nepraktické, nezákonné, nebylo by to v zájmu bezpečnosti určité osoby nebo by to jinak poškozovalo práva či majetek společnosti Coca‑Cola.

Ukončením platnosti těchto Podmínek zanikají práva udělená společností Coca‑Cola. Musíte přestat používat všechny Služby a odstranit všechny kopie Aplikací ze svých mobilních zařízení.

Kterékoli ustanovení těchto Podmínek, které má ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení platnosti Podmínek, zůstává v platnosti i po takovém ukončení. I po ukončení platnosti Podmínek jsou nadále platná například tato ustanovení: Jakékoli omezení naší odpovědnosti, podmínky týkající se vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví, jakýkoli váš závazek učinit platbu v náš prospěch a podmínky týkající se sporů mezi námi. Ukončením nejsou a nebudou omezena vaše ani žádná jiná práva a opravné prostředky společnosti Coca‑Cola, jež jsou k dispozici na základě zákona nebo přirozeného práva.

12. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY?

Služby obsahují odkazy na jiné weby a zdroje poskytnuté třetími stranami (včetně našich marketingových partnerů a sociálních sítí), externí služby (např. WhatsApp) a inzerci (souhrnně Odkazované služby). Coca‑Cola nemá (a nemůže mít) nad Odkazovanými službami kontrolu, i když některé Odkazované služby vám umožňují předat jim své údaje, např. prostřednictvím funkce „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“ na sociálních sítích. Přečtěte si pečlivě zásady ochrany osobních údajů a další podmínky použití všech Odkazovaných služeb. Pokud se rozhodnete přistupovat k jakýmkoli Odkazovaným službám, činíte tak výhradně na vlastní riziko a vztahují se na vás pravidla a podmínky týkající se Odkazovaných služeb, nikoli tyto Podmínky.

Služby mohou obsahovat externí software, který je obecně k dispozici zdarma na základě open-source licence nebo podobné licence (Externí software). Ačkoli se na Služby, které jsou vám poskytovány, vztahují tyto Podmínky, Externí software obsažený ve Službách může podléhat dalším licenčním podmínkám a podmínkám používání, které vám budou předloženy vhodným způsobem.

13. JAK JE NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK OMEZENA ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI COCA-COLA?

Zřeknutí se záruk ze strany společnosti Coca‑Cola
V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ JSOU SLUŽBY POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, SE VŠEMI CHYBAMI A NEDOSTATKY A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ SE SPOLEČNOST COCA-COLA, JMÉNEM SVÝM I JMÉNEM SVÝCH PARTNERŮ A SVÝCH I JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A OBSAHU A DODAVATELŮ (SOUHRNNĚ STRANY SPOLEČNOSTI COCA-COLA) VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, KTERÉ SE TÝKAJÍ SLUŽEB, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A VČETNĚ ZÁRUK, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, Z PRŮBĚHU PLNĚNÍ, ZE ZVYKLOSTÍ NEBO Z OBCHODNÍ PRAXE. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO PLATÍ, ŽE ŽÁDNÁ STRANA SPOLEČNOSTI COCA-COLA NEPOSKYTUJE JAKOUKOLI ZÁRUKU ANI SE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEZAVAZUJE K TOMU, ŽE SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, DOSÁHNOU ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ, BUDOU KOMPATIBILNÍ NEBO BUDOU FUNGOVAT S JAKÝMKOLI JINÝM SOFTWAREM, SYSTÉMY ČI SLUŽBAMI, ŽE BUDOU FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, BUDOU SPLŇOVAT JAKÉKOLI STANDARDY V OBLASTI VÝKONU ČI SPOLEHLIVOSTI, ŽE BUDOU BEZCHYBNÉ NEBO ŽE JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY MOHOU BÝT NEBO BUDOU ODSTRANĚNY.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ RELEVANTNÍCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELŮ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti společnosti Coca‑Cola
Společnost Coca‑Cola je odpovědná za přiměřené přímé a předvídatelné škody, způsobené významným porušením těchto Podmínek společností Coca‑Cola, v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami.

V maximálním rozsahu přípustném dle platných zákonů společnost Coca‑Cola nenese a neponese odpovědnost v následujících případech:

 • Škody, které nejsou předvídatelné, včetně následných škod.
 • Exemplární nebo represivní náhrady škod.
 • Jakýkoli ušlý zisk, ztráta obchodu, ztráta smlouvy, narušení obchodní činnosti, negativní vliv na očekávané úspory nebo na dobré jméno či ztráta obchodní příležitosti v souvislosti s vaším používáním Služeb.
 • Viry či jiný škodlivý software, který byl získán na základě přístupu ke Službám, nebo chyby, závady, zpoždění či výpadky týkající se Služeb.
 • Ztráty související s jednáním kterékoli třetí strany, včetně používání Odkazovaných služeb nebo nemožnosti je používat.

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY TO VÝSLOVNĚ VYŽADUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, PLATÍ, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST STRAN SPOLEČNOSTI COCA-COLA VŮČI VÁM ZA VŠECHNY NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINAK, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ V ÚHRNU NEPŘESÁHNE STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD).

Žádné ustanovení těchto Podmínek nemá za cíl vyloučit nebo omezit odpovědnost způsobem, který je nezákonný, včetně odpovědnosti za úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí či za podvodné uvedení v omyl nebo za jiné úmyslné jednání. POKUD BUDE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ SHLEDÁNO NEPLATNÝM, BUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST STRAN SPOLEČNOSTI COCA-COLA ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY NEBO DŮVODY ŽALOB JAKÉHOKOLI DRUHU ČI POVAHY OMEZENA MAXIMÁLNÍM ROZSAHEM, PŘÍPUSTNÝM DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

JAKO SPOTŘEBITELÉ JSTE CHRÁNĚNI VŠEMI ZÁVAZNÝMI ZÁKONNÝMI USTANOVENÍMI JURISDIKCE, VE KTERÉ SE NACHÁZÍTE. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEMÁ VLIV NA VAŠE PRÁVO SPOTŘEBITELE UPLATNIT ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ MÍSTNÍCH ZÁKONŮ.

14. JAK BUDE SPOLEČNOST COCA-COLA KOMUNIKOVAT SE SPOTŘEBITELI?

Pokud používáte Služby nebo nám posíláte e-maily, komunikujete s námi elektronicky. V závislosti na vaší volbě a nastavení účtu s vámi budeme elektronicky komunikovat různými způsoby, například pomocí e-mailů, textových zpráv, notifikací či zpráv v Aplikaci nebo jiným způsobem prostřednictvím Služeb. Některá z těchto oznámení jsou automatická a některá jsou odesílána standardně jako součást Služeb. Průběžně můžeme určité typy oznámení přidávat nebo odebírat. Příjem konkrétních elektronických oznámení si můžete nastavit v nastaveních účtu. Ačkoli některá oznámení můžete deaktivovat, můžeme vám přesto posílat určitá upozornění, abychom vám mohli poskytovat některé části Služeb; může se jednat například o upozornění na narušení zabezpečení.

Souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, prohlášení a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, splňují zákonné požadavky na to, aby příslušná komunikace probíhala písemně, s výjimkou případů, kdy závazné a platné zákony výslovně vyžadují jinou formu komunikace. Určitá elektronická komunikace může být zpoplatněna vaším operátorem nebo poskytovatelem služeb.

Pokud se změní vaše e-mailová adresa nebo jiný kontaktní údaj, je vaší povinností o tom společnost Coca‑Cola informovat. Změna vaší e-mailové adresy se projeví ve veškeré komunikaci, kterou vám zasíláme.

Určité komunikace, například požadavek na obnovu hesla, mohou obsahovat údaje o vašem účtu. Kdokoli s přístupem k vašemu e-mailovému účtu nebo mobilnímu zařízení by mohl obsah této komunikace zobrazit.

Když odesíláme marketingové nebo propagační informace, činíme tak na základě vašeho souhlasu, a to dle potřeby. Nastavení marketingových e-mailů je také k dispozici prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je k dispozici v závěru každého marketingového e-mailu.

15. JAK MOHU KONTAKTOVAT SPOLEČNOST
COCA-COLA?

Chcete-li kontaktovat společnost Coca‑Cola ohledně těchto Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Coca‑Cola nebo zpracování osobních údajů společností Coca‑Cola, kontaktujte nás prostřednictvím této stránky: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Můžete nám rovněž zaslat dopis na adresu The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, USA. Nebo můžete zavolat na číslo 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) nebo v závislosti na příslušné jurisdikci využít další kontaktní údaje, které jsou k dispozici prostřednictvím Služeb.

Chcete-li kontaktovat společnost Coca‑Cola ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů a ohledně způsobu zpracování osobních údajů, které shromažďujeme od uživatelů a o uživatelích, použijte kontaktní údaje uvedené v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Coca‑Cola.

16. RŮZNÉ

a. Tyto Podmínky (včetně Zásad ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Coca‑Cola a případných dalších zásad či oznámení v oblasti ochrany osobních údajů, jež jsou vám k dispozici) obsahují jediné a úplné ujednání mezi společností Coca‑Cola a vámi v souvislosti se Službami a nahrazují veškerá dřívější a současná ujednání a dohody, ať již v písemné nebo ústní formě, týkající se Služeb.

b. Souhlasíte s tím, že vaše použití klávesnice, myši nebo jiného zařízení ke zvolení tlačítka či ikony nebo k podobnému úkonu, nebo jiný způsob poskytnutí souhlasu či vzetí na vědomí směrem ke společnosti Coca‑Cola, představuje váš elektronický podpis, který je rovnocenný vašemu ručně psanému podpisu. Také souhlasíte s tím, že k ověření vašeho elektronického podpisu není zapotřebí ověření třetí stranou. Dále souhlasíte s tím, že každé použití vašeho elektronického podpisu v souvislosti se Službami představuje váš souhlas řídit se těmito Podmínkami ve znění existujícím k datu vašeho elektronického podpisu.

c. Z těchto Podmínek plynou výhody ve prospěch nástupců a nabyvatelů na straně společnosti Coca‑Cola i na vaší straně a jsou pro všechny uvedené nástupce a nabyvatele závazné.

d. Společnost Coca‑Cola smí tyto Podmínky převést na právního nástupce (zcela nebo zčásti), avšak vy nesmíte Podmínky převést bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Coca‑Cola.

e. Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Podmínek shledáno soudem nebo jiným oprávněným orgánem s příslušnou pravomocí z jakéhokoli důvodu neplatným, nezákonným či nevymahatelným, bude příslušné ustanovení zrušeno nebo omezeno na minimální přípustný rozsah. Zbývající ustanovení zůstanou plně v platnosti, jako kdyby příslušné nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nebylo vůbec použito.

f. Jednotlivé neuplatnění kteréhokoli pravidla nebo podmínky dle těchto Podmínek ze strany společnosti Coca‑Cola nelze považovat za další či trvalé zřeknutí se takového pravidla nebo podmínky ani za zřeknutí se kterékoli jiné podmínky. Pokud společnost Coca‑Cola neuplatní určité právo nebo ustanovení dle těchto Podmínek, neznamená to, že se takového práva nebo ustanovení zříká.

g. Žádná část těchto Podmínek mezi společností Coca‑Cola a vámi nezakládá partnerství, společný podnik, zastoupení ani jiný podobný vztah.

h. Pokud je společnosti Coca‑Cola nebo vám bráněno v plnění kterékoli povinnosti dle těchto Podmínek, případně toto plnění nemůžete zajistit, a to z důvodu, který je mimo přiměřenou kontrolu strany, která se tohoto ustanovení dovolává, bude plnění dotčené strany prodlouženo o dobu zpoždění nebo nemožnosti zajistit plnění z tohoto důvodu.

i. Titulky a nadpisy jsou použity pouze z praktických důvodů. S výjimkou případů, kdy je uvedeno jinak nebo kdy je to zřejmé z kontextu, musí být použití slov a výrazů „včetně“, „zejména“, „například“, „jako je“ a jakýchkoli podobných výrazů vykládáno jako ilustrativní a neomezuje smysl slov, popisů, definic, výrazů či pojmů, které těmto slovům předcházejí nebo za nimi následují.

17. ŘEŠENÍ SPORŮ

Společnost Coca‑Cola uvítá možnost vyřešit jakoukoli záležitost týkající se Služeb přímo s vámi. Chcete-li nás upozornit na určitou záležitost, kontaktujte nás prostřednictvím této stránky: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Souhlasíte s tím, že spory, nároky a žaloby související s vaším používáním Služeb (jednotlivě Spor) budete řešit postupem uvedeným v tomto odstavci 17. S výjimkou níže uvedených ustanovení o jurisdikci se tyto Podmínky a vaše používání Služeb řídí zákony státu Georgia, USA, bez ohledu na ustanovení o volbě práva.

Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi a prodeji zboží je výslovně vyloučeno.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÁKOLI ŽALOBA TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO SLUŽEB MUSÍ BÝT PODÁNA DO JEDNOHO (1) ROKU OD VZNIKU DŮVODU K PODÁNÍ ŽALOBY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE ŽALOBA NAVŽDY VYLOUČENA.

Pro spotřebitele v Kanadě: Vy a společnost Coca‑Cola souhlasíte s tím, že se tyto Podmínky řídí zákony provincie Ontario a relevantními zákony Kanady, a vykládají se v souladu s těmito právními předpisy. Souhlasíte s tím, že jakýkoli právní úkon na základě zákonů nebo přirozeného práva, týkající se těchto Podmínek nebo s nimi související, bude učiněn pouze u provinčního nebo federálního soudu v Torontu v provincii Ontario, souhlasíte s výlučnou osobní jurisdikcí těchto soudů pro účely řízení o jakémkoli takovém právním úkonu a podřizujete se uvedené jurisdikci.

Pro spotřebitele v EU: Pokud máte bydliště v EU, můžete podat žalobu na ochranu svých spotřebitelských práv v souvislosti s těmito Podmínkami v tom členském státě EU, ve kterém máte bydliště. Evropská komise rovněž provozuje online platformu pro řešení sporů, která je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Další informace o vašich právech spotřebitele jsou k dispozici zde.

Pro spotřebitele v Itálii: Veškeré spory mezi vámi a námi týkající se těchto Podmínek budou řešeny pouze soudy v místě vašeho bydliště nebo pobytu. Můžete také požádat o mimosoudní řešení jakéhokoli sporu týkajícího se těchto Podmínek (v souladu s odstavci 141 – 141 italského zákona č. 206 o ochraně spotřebitelů ze dne 6. září 2005). Můžete také použít výše uvedenou evropskou online platformu pro řešení sporů.

Pro spotřebitele v Bangladéši, Bhútánu, Indii, na Maledivách, v Nepálu a na Srí Lance: Tyto Podmínky a vaše používání Služeb se řídí zákony platnými v místě vašeho obvyklého pobytu, bez ohledu na ustanovení o volbě práva. Ve všech sporech týkajících se těchto Podmínek nebo s nimi souvisejících budou mít výlučnou jurisdikci příslušné soudy v místě obvyklého bydliště.

Pro spotřebitele ve Spojeném království: Tyto Podmínky a jejich předmět se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie a Walesu. Vy i my souhlasíme s tím, že výlučnou jurisdikci budou mít soudy Anglie a Walesu. (S výjimkou případů, kdy máte bydliště v Severním Irsku – pak můžete podat žalobu také v Severním Irsku. Obdobně pokud máte bydliště ve Skotsku, můžete podat žalobu také ve Skotsku.)

Pro spotřebitele v USA:
Volba rozhodce a pravidla. Spor musí být předložen výhradně Americké arbitrážní asociaci (AAA) k projednání podle jejích pravidel pro rozhodčí spotřebitelská řízení. Pokud není asociace AAA z jakéhokoli důvodu schopna nebo ochotna vést rozhodčí řízení v souladu s těmito Podmínkami, vy a my zvolíme jiného rozhodce, na základě odstavce 9 Kodexu zákonů USA, § 5.

Povinné (individuální) rozhodčí řízení. Souhlasíte s tím, že veškeré Spory mezi námi budou řešeny výhradně v rámci individuálního (nikoli hromadného) rozhodčího řízení. Strany mají v úmyslu řídit se zákonem Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 a násl. Rozhodčí řízení znamená, že nebude žádná porota a žádný soudce.

Rozsah rozhodčího řízení. Rozhodce posoudí výhradně veškeré záležitosti týkající se Sporu v souvislosti s těmito Podmínkami. Rozhodce také posoudí jakýkoli dotaz, zda určitý Spor nebo záležitost podléhá rozhodčímu řízení. Rozhodce nemá pravomoc projednat jakýkoli Spor jako hromadnou žalobu nebo žalobu v zastoupení. Rozhodce nemá pravomoc poskytnout náhradu nikomu jinému než vám nebo nám.

Výjimka týkající se rozhodčího řízení (soudní řízení ve věci malých pohledávek). Spory, které mohou být zcela vyřešeny v rámci soudního řízení ve věci malých pohledávek, nemusejí být řešeny prostřednictvím rozhodčího řízení.

Volba místa (okres Fulton, Georgia, USA). Souhlasíte s tím, že veškeré Spory budou projednávány výhradně v okrese Fulton v Georgii, USA, pokud se strany nedohodnou jinak nebo pokud rozhodce nestanoví jinak. Souhlasíte s tím, že ve všech případech bude uplatněna jurisdikce státu Georgia, USA.

Volba práva (Georgia, USA). Tyto Podmínky a vaše používání Služeb se řídí zákony státu Georgia, USA, bez ohledu na ustanovení o volbě práva. Jakékoli posouzení týkající se toho, zda Spor podléhá rozhodčímu řízení, nebo týkající se vedení rozhodčího řízení, se však řídí výhradně zákonem Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 a násl.
Nápravná opatření dostupná v rámci rozhodčího řízení. Rozhodce může přiznat jakýkoli opravný prostředek, náhradu nebo výsledek, který by strany mohly získat u soudu, včetně přiznání odměny a nákladů na právní zastoupení, v souladu se zákony, které se na daný případ vztahují, s výjimkou předběžného opatření.

Předběžné opatření. Rozhodce nesmí vydat předběžné opatření. Pokud některá ze stran Sporu usiluje o předběžné opatření, rozhodce ukončí rozhodčí řízení o Sporu a vydá rozhodnutí o případné peněžní náhradě. Poté může strana, která usiluje o předběžné opatření, podat žalobu u státního nebo federálního soudu v okrese Fulton v Georgii, USA, a to výhradně za účelem předběžného opatření. Skutková zjištění a právní závěry rozhodce se v této následné žalobě nepředkládají jako důkaz ani nepředstavují precedent.

ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA HROMADNOU ŽALOBU
V rozsahu přípustném dle platných zákonů a ve Spojených státech společnost Coca‑Cola a vy souhlasíte s tím, že jakékoli řízení o řešení Sporu bude vedeno pouze individuálně, nikoli v rámci hromadné žaloby nebo žaloby v zastoupení. Každá ze stran se vzdává práva na soudní řízení před porotou.

18. PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO KONKRÉTNÍ JURISDIKCI

NÍŽE JSOU UVEDENY INFORMACE O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ A MOŽNOSTECH VOLBY V KONKRÉTNÍCH JURISDIKCÍCH. DOPORUČUJEME VÁM, ABYSTE SI PROSTUDOVALI PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ.

Pro spotřebitele v Kalifornii: Pokud je vám méně než 18 let a jste obyvatelem Kalifornie, můžete mít právo požádat o odstranění svého Uživatelského obsahu, který jste se rozhodli zveřejnit ve Službách. Chcete-li požádat o odstranění svého Uživatelského obsahu, pošlete společnosti Coca‑Cola e-mail na adresu privacy@coca-cola.com. Jako předmět uveďte „California Minor User Content Removal“. Upozornění: Právo na odstranění není absolutní – vztahuje se na vaše původní zveřejnění vašeho Uživatelského obsahu, nikoli však na následné sdílení nebo zveřejnění tohoto obsahu jinými osobami ani na obsah o vás, který sdílejí jiné osoby. Právo na odstranění se rovněž nevztahuje na případy, kdy jste za zveřejnění Uživatelského obsahu obdrželi kompenzaci nebo jinou odměnu. Společnost Coca‑Cola nemůže zaručit úplné odstranění Uživatelského obsahu z internetu.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete společnost Coca‑Cola požádat o odstranění osobních údajů, které o vás uchováváme, nahlédněte do části věnované Kalifornii v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola.

Pokud jsou Služby kdykoli považovány za elektronickou komerční službu (dle definice v občanském zákoníku státu Kalifornie, odstavec 1789.3), mají obyvatelé Kalifornie nárok na následující konkrétní informace týkající se spotřebitelských práv.

Poskytovatelem Služeb je: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA.

Pokud jsou Služby považovány za elektronickou komerční službu, máte právo podat stížnost ohledně Služeb nebo požádat o další informace ohledně používání Služeb pomocí e-mailu odeslaného prostřednictvím této stránky: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Můžete nám rovněž zaslat dopis na adresu The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301; nebo telefonicky zavoláním na číslo 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653).

Pro všechny spotřebitele v USA: Informace o tom, jak oznámit porušení autorských práv dle zákona The Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 („DMCA“), naleznete v našich Zásadách týkajících se DCMA.

Pro spotřebitele v Německu: Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje odpovědnost společnosti Coca‑Cola za hrubou nedbalost týkající se uživatelů v Německu. V souladu s pravidly Německé reklamní federace (Deutscher Werberat, ZAW) neprovozuje společnost Coca‑Cola reklamní ani marketingové kampaně zaměřené na spotřebitele mladší 14 let. To znamená, že Služby nejsou cíleny na osoby mladší 14 let a nejsou určeny k používání takovými osobami.