Coca‑Cola se v Evropě zavázala k cíli dosáhnout nulových emisí do roku 2040

 

1.12.2021

Coca‑Cola v Evropě* dnes oznámila svůj další krok týkající se snižování dopadu své činnosti na klima.  V této souvislosti představila svůj cíl dosáhnout do roku 2040 nulových emisí skleníkových plynů (Net Zero) v celém svém evropském hodnotovém řetězci.

Hlavní evropští partneři společnosti Coca‑Cola Company, botlerské společnosti Coca‑Cola Europacific Partners a Coca‑Cola HBC, si stanovily nulové emisní závazky Net Zero 2040, včetně přechodných cílů pro rok 2030**, které jsou vědecky podloženy.

Výsledkem bude snížení emisí CO2 v Evropě do roku 2030 o 2,5 milionu tun ekvivalentu CO2 ročně ve srovnání s rokem 2015, což představuje snížení o 30 %, a to včetně všech Scope emisí 1, 2 a 3**.

Nikos Koumettis, prezident evropského regionu společnosti The Coca‑Cola Company, uvedl:

„Začátkem tohoto roku společnost Coca‑Cola v Evropě podepsala Kodex chování EU pro odpovědné podnikání a marketing v oblasti potravin, aby byl dlouhodobě podpořen udržitelný potravinový systém, a to včetně závazku dosáhnout do roku 2040 na hlavních evropských trzích nulových emisí skleníkových plynů. Dnes tuto ambici udržitelnosti potvrzujeme pro všechny naše evropské trhy.“

„Poslání naší společnosti –občerstvovat svět a měnit jej – má udržitelnost zakořeněnou přímo ve své podstatě.  Ambiciózní cíle z oblasti udržitelnosti, které jsme si jako Coca‑Cola v Evropě napříč všemi oblastmi našeho podnikání nastavili, podtrhují náš závazek podílet se na řešení klimatické změny.“ 

K dosažení výše uvedených cílů mohou významně přispět partneři z řad bottlerů a úzká spolupráce s dodavateli a zákazníky. Součástí procesu dosahování tohoto závazku je také snižování emisí z obalů, které představují 41 % emisí skleníkových plynů v evropském hodnotovém řetězci. V 15 evropských zemích máme lahve vyrobené ze 100 % recyklovaného PETu, čímž se snižuje množství primárního plastu, který Coca‑Cola používá. Vzhledem k tomu, že materiál 100 % rPET má až o 70 % nižší uhlíkovou stopu než primární PET, šetříme tak 120 000 tun CO2 ročně oproti roku 2015 a zároveň postupně upouštíme od používání primárních plastů na fosilní bázi.

Dále se bude Coca‑Cola soustředit na snížení energetické náročnosti chlazení a redukci emisí z používaných přísad. Energetická náročnost chlazení totiž představuje 27 % z celkových emisí a emise vyprodukované při používaných přísad 21 %. Počítá se také s přechodem výrobních závodů na uhlíkově neutrální zdroje.

Kromě toho bude Coca‑Cola pokračovat v rozvoji projektů, které zadržují vodu v krajině a v podpoře řešení, jež jsou založené na přírodní bázi. Tím chce Coca‑Cola podpořit biologickou rozmanitost, obnovovat lesy a podpořit dodavatele i farmáře v aktivitách, které povedou k regeneraci zemědělství.

Nikos Koumettis řekl: „Uvědomujeme si, že sami to nezvládneme– většina emisí, za které jsme zodpovědní, spadá do Scope 3***. Spolupráce s bottlery, dodavateli a dalšími partnery i zákonodárci a dalšími zainteresovanými stranami, bude pro dosažení našeho cíle Net Zero zásadní a jsme přesvědčeni, že jedině společně ho můžeme dosáhnout.

Poznámky:

* Coca‑Cola v Evropě představuje společnosti Coca‑Cola Europacific Partners, Coca‑Cola HBC a The Coca‑Cola Company.

** Coca‑Cola Europacific Partners si stanovila předběžný vědecky podložený cíl snížit emise uhlíku do roku 2030 o 30 % oproti výchozímu roku 2019. Coca‑Cola HBC si stanovila vědecky podložený cíl snížit emise uhlíku o 25 % oproti výchozímu roku 2017. Společnost The Coca‑Cola Company má globální vědecky podložený cíl snížit absolutní emise skleníkových plynů o 25 % do roku 2030.

*** Emise ve Scope 1 pocházejí ze zdrojů vlastněných nebo kontrolovaných společností. Emise ve Scope 2 vznikají při výrobě nakupované energie. Emise ve Scope 3 jsou všechny ostatní emise v hodnotovém řetězci, a to jak v předchozím, tak i v následném řetězci, včetně bottlerů.

Další informace o aktivitách a plánech našich hlavních evropských botlerských společností  naleznete zde: