LOOSIMÄNGU REEGLID

"Vaata koos Coca‑Cola’ga"

 

1. ÜLDINE

1.1. Loosimängu nimi on “Vaata koos Coca‑Cola’ga” (edaspidi "Loosimäng").

1.2. Loosimängu korraldaja on Hamburg ja Partnerid OÜ, registrikood: 11199312, juriidiline aadress Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Eesti, telefoninumber + 372 6110 105 (edaspidi “Korraldaja”).

1.3. Loosimäng on avatud kõigile eraisikutele, kes elavad Eestis ning on vähemalt 13-aastased (edaspidi “Osaleja”).

1.4. Loosimäng korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigis.

1.5. Loosimängu periood on 1. veebruar kuni 22. veebruar 2024.

1.6. Kampaanias ei tohi osaleda Korraldaja töötajad, Kampaaniaga seotud teenuseid osutava reklaamiagentuuri töötajad ja muud isikud, kelle tööandja osaleb Korraldaja tellimusel otseselt või kaudselt Kampaania läbiviimises, ning kõikide nimetatud isikute perekonnaliikmed.

 

2. OSALEMINE

2.1. Loosimängus osalemiseks, pead 1.-22. veebruar 2024 vahemikus:

2.1.1. Laadima alla Coca‑Cola rakenduse oma nutitelefoni ning järgmine rakenduse juhiseid uue konto loomiseks.

2.1.2. Rakenduses mine jaotusesse „Prizes, Coke & Meals – Competition“.

2.1.3. Lahenda Loosimängu ülesanne, vastates loovalt küsimusele “Kui sa saaksid filmi vaadates süüa ükskõik mida, siis mis oleks sinu unistuste roog selleks? ” Vastus võib olla kuni 500 tähemärki.

2.2. Osaleja saab Coca‑Cola äpi alla laadida skännides Coca‑Cola toodetel olevat QR-koodi või App Store'ist/Google Playst. Äpi saab alla laadida järgmiste linkide kaudu:

a) iOS: https://apps.apple.com/us/app/coca-cola/id1310675636

b) Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en&pli=1

2.3. Osaleja ei pea ostma Loosimängus osalemiseks Coca‑Cola tooteid.

2.4. Coca‑Cola äpi kasutajaks registreerimiseks peab osaleja täitma registreerimisvormi, sisestades oma ees-ja perekonnanime, e-posti aadressi ning sünniaja. Registreerimise lõpuleviimiseks peab osaleja nõustuma ka kasutustingimuste ning isikuandmete töötlemisega.

2.5. Registreerimisega kinnitab osaleja, et registreerimisel sisestatud andmed on õiged ja täpsed. Osaleja vastutab esitatud andmete ebaõigsuse eest.

2.6. Iga Osaleja võib Loosimängus osaleda lugematu arv kordi, esitades lahendatud Loosimängu ülesandeid.

2.7. Loosimängus ei arvestata vastuseid, mis ei vasta tingimuste 2.1. punktile.

 

3. AUHINNAD

3.1. Loosimängul on järgmised auhinnad:

150 auhinda: Apollo Kino kinkevautšer kahele

Ühe auhinna väärtus 18 eurot.

Vautšerid kehtivad kuni 29.07.2024.

3.2. Auhinnaloosis osalevad kõik vastused, mis on esitatud ajavahemikus 1. veebruar kuni 22. veebruar 2024 kell 23:59:59.

3.3. Sada viiskümmend (150) parimat vastust (loomingulisust hindab Korraldaja) saavad auhinna vastavalt tingimuste 3.9 punktile.

3.4. Kümme (10) järgmist vastust (loomingulisust hindab Korraldaja) lisatakse varulisti.

3.5. Korraldaja vaatab üle kõik vastused ning valib parimad vastused ajavahemikul 23. veebruar 2024 kuni 28. veebruar 2024.

3.6. Osalejate Loosimängu vastuseid hindab Korraldaja järgmiste kriteeriumite järgi:

3.6.1. Ülesande originaalsus;

3.6.2. Leidlikkus ja loomingulisus;

3.6.3. Sobivus Loosimängu teemaga.

3.7. Korraldaja ülesanneteks on:

3.7.1. Veenduda, et kõik sobivad vastused osalevad Loosimängus;

3.7.2. Võistluse lahendamine vastavalt käesolevas reeglistikus sätestatule ja läbiviidud tegevuste täieliku usaldusväärsuse põhimõtetele;

3.7.3. Kaebuste läbiviimine.

3.8. Abikõlblikkuse kontrollimine toimub järgmiselt:

3.8.1. Vastuste läbivaatamise viie (5) päeva jooksul (ehk hiljemalt 5. märtsil 2024), saadab Korraldaja e-kirja võitja meiliaadressile, mille ta Coca‑Cola rakenduses kontot tehes lisas.

3.8.2. Võitnud Osalejat teavitatakse Loosimängu tulemusest e-posti teel ning palutakse kinnitada oma osalemine Loosimängus ning esitada oma isikuandmed, mis on vajalikud auhinna väljastamiseks. Osalejal on aega viis (5) päeva, et saata Korraldajale e-posti teel vajalik kinnitus ja andmed (edaspidi nimetatud "Tähtaeg").

3.8.3. Juhul, kui Loosimängu võitja kaotab õiguse auhinnale vastavalt käesolevate tingimuste 3.9 punktile, siis kontrollitakse õigust nimekirjas järgmisena oleva varuosaleja auhinnale. Sellist Osalejat teavitatakse Võistluse võidust e-posti teel kolme (3) päeva jooksul alates eelmise kinnitatud Osaleja kontrollimise tähtaja kuupäevast.

3.8.4. Varulisti Osalejate kontrollimine toimub reeglite käesolevas punktis sätestatud korras kuni auhinnale õiguse andmiseni või reservnimekirja täitmiseni.

3.9. Osaleja kaotab õiguse auhinnale kui:

3.9.1. Ta ei täida reegleid Tähtaja jooksul; või

3.9.2. Keeldub väljastamast vajalikke andmeid auhinna kättesaamiseks.

 

4. AUHINNA KÄTTESAAMINE

4.1. Kõik auhinnad saadetakse võitjatele meili teel hiljemalt 22. märtsiks 2024.

 

5. ISIKUANDMETE KAITSE

5.1. Isikuandmete vastutav töötleja on NV Coca‑Cola Services SA, registrijärgne aadress 1424 Chaussée de Mons, 1070 Brüssel, Belgia (edaspidi „Vastutav Töötleja“).

5.2. Loosimängu käigus töötleb Vastutav Töötleja osaleja isikuandmeid temaga sõlmitud lepingu täitmiseks (nt võitjatega kontakteerumiseks, võitude kättetoimetamise korraldamiseks, pretensioonide lahendamiseks jm). Osaleja peab ametliku Coca‑Cola äpi kasutajaks registreerimisel täitma vormi, kuhu tuleb sisestada osaleja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadressi ning sünniaeg. Osaleja isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimise eeltingimuseks. Kui Osaleja valitakse võitjaks, siis töötletakse ka tema kontaktandmeid (telefoninumber). Kui osaleja soovib võidu välja võtta, siis võidakse töötleda ka tema sünniaega. Vastutav Töötleja töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktis b märgitud õiguslikul alusel (et võimaldada osalejal kampaanias Osaleda ning võidu saanud osalejaga ühendust võtta ja korraldada võidu kättetoimetamine).

5.3. Loosimängu käigus töödeldakse osaleja isikuandmeid ning neid säilitatakse Loosimängu kestel ja pärast seda kuni Reeglite 6.1 punktis märgitud pretensioonide esitamise tähtpäevani või kuni õigusaktidega ette nähtud muu tähtpäevani. Lahendamata pretensioonide puhul võib osaleja isikuandmeid säilitada kuni pretensiooni lahendamiseni.

5.4. Vastutav Töötleja töötleb isikuandmeid turvaliselt. Vastutav Töötleja võib edastada isikuandmeid Kampaania läbiviimises osalevatele koostööpartneritele (nt Korraldajale). Osaleja isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonna riike.

5.5. Osalejal on isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevad andmesubjekti õigused. Osalejal on ka õigus taotleda oma isikuandmete ülekandmist. Nende õiguste kasutamiseks tuleb osalejal võtta ühendust Vastutava Töötlejaga e-posti aadressil naliperti@coca-cola.com. Seadusest tulenevalt on Osalejal õigus:

• Küsida informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta;

• Küsida ligipääsu oma isikuandmetele;

• Küsida parandusi oma isikuandmetele;

• Küsida oma isikuandmete kustutamist;

• Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;

• Nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

• Vajaduse korral isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmiseks (see ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist tehtud andmetöötluse seaduslikkust);

• Andmete teisaldatavusele, taotledes isikuandmeid, mille nad on vastutavale töötlejale esitanud struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või taotledes vastutavalt töötlejalt andmete edastamist otse teisele vastutavale töötlejale.

5.6. Kui osaleja leiab, et Vastutav Töötleja on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on osalejal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (https://www.aki.ee).

5.7. Loosimänguga seonduvat isikuandmete töötlemist on kirjeldatud NV Coca‑Cola Services SA privaatsustingimustes. Need privaatsustingimused on kättesaadavad Coca‑Cola ametlikul veebisaidil aadressil https://www.coca-cola.ee/privaatsuspoliitika.

 

6. PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

6.1. Loosimänguga (ja eelkõige võitude kättetoimetamise viisiga) seotud pretensioonid tuleb esitada Korraldajale kirjalikult hiljemalt 8. märtsiks 2024 (st postitempli kuupäevaga hiljemalt 8. märts 2024) aadressil: Hamburg ja Partnerid OÜ, Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Eesti või e-posti teel coca-cola@hamburg.ee.

6.2. Kirjalik pretensioon peab sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime, täpset aadressi ja telefoninumbrit (kui on) ning pretensiooni kirjeldust ja põhjendust. Pärast tähtpäeva esitatud pretensioone arvesse ei võeta.

6.3. Korraldaja lahendab pretensiooni 14 päeva jooksul alates kättesaamisest.

6.4. Korraldaja otsus Osaleja pretensioonile on lõplik ja siduv. Korraldaja otsus võib olla The Organizer's decision on the Participant's complaint is final and binding. Korraldaja otsus võib olla seotud reeglite eesmärgi ja/või reeglites hõlmamata küsimustega.

6.5. Korraldaja teavitab Osalejat oma otsusest sates kirja Osaleja antud aadressile. Korraldajal on õigus Osalejat teavitada ka e-kirja teel.

6.6. Kui Osaleja ei nõustu Korraldaja lahendusega pretensioonile, võib ta pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Endla 10a, Tallinn 10122 või TTJA veebilehel https://ttja.ee).

 

7. MUUD SÄTTED

7.1. Enne Loosimängus osalemist on Osaleja kohustatud käesolevaid Tingimusi lugema.

7.2. Osalejatel on võimalik saada Loosimängu kohta lisateavet e-posti aadressil coca-cola@hamburg.ee või veebisaidilt www.coca-cola.ee. Reeglite täistekst on kättesaadav ka veebisaidil www.coca-cola.ee..

7.3. Loosimängu auhinnad ei ole vahetatavad muu auhinna või sularaha vastu. Kasutamata jäänud auhindade eest raha tagasi ei maksta.

7.4. Reeglitele ja Reeglites sätestamata küsimustele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik Reeglitest tulenevad ja/või Kampaaniaga seonduvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu läbirääkimistega lahendada, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi pädevas kohtus. Reeglites käsitlemata küsimuste üle otsustab Korraldaja oma äranägemisel, juhindudes õigusaktidest ja Reeglitest.

7.5. Korraldajal on igal ajal ja oma äranägemisel õigus tühistada Loosimäng oluliste rikkumiste, Reeglite kuritarvitamise või vääramatu jõu tõttu, avaldades sellekohase teate Korraldaja veebisaidil, sotsiaalmeedia lehel ning muudes sobivates kanalites.

Need reeglid on kinnitanud Hamburg ja Partnerid OÜ.