ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Coca‑Cola Athens Street Food Festival NCP 2024»

1.       Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 099899571 (ΦΑΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 128, (στο εξής «Διοργανώτρια»), για λογαριασμό του πελάτη της «Coca‑Cola Services NV», που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες), προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να κερδίσει δώρo μία Vespa Sprint 125 S Red  (εφεξής «Δώρο») μέσω του Coca‑Cola Application.

2.       Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδος (εφεξής GR) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ανάλογη δικαιοπρακτική ικανότητα ή τη συναίνεση των γονέων τους ή των ασκούντων την επιμέλεια αυτών.

3.       Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, της «COCA-COLA ΕΛΛΑΣ AE», «Coca‑Cola Services NV» και «COCA-COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.

4.       Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 09/05/2024 ώρα 16:00 μ.μ. έως και 27/05/2024 ώρα 02:00 μ.μ. (εφεξής «Διάρκεια»). ‘Ολες οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

5.       Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει:

(α) Να αγοράσει μία Coca‑Cola στο Athens Street Food Festival στο περίπτερο της Coca‑Cola

(β) να σκανάρει τα QR codes που θα βρίσκονται κοντά στο περίπτερο της Coca‑Cola (συγκεκριμένα στο ταμείο κοντα στο περίπτερο της Coca‑Cola, στη Vespa κοντά στο περίπτερο της Coca‑Cola, σε τραπέζι κοντά στο περίπτερο της Coca‑Cola, σε βαρέλι κοντα στο περίπτερο της Coca‑Cola, στο κατάστημα Burger Tyson, εφεξής «στα συγκεκριμένα σημεία»), να κατεβάσει και να εισέλθει στο Coca‑Cola Application (εφεξής «CCA») [https://stories.onelink.me/2FNj]

(Αν ο χρήστης έχει ήδη την εφαρμογή CCA, τότε σκανάροντας τα συγκεκριμένα QR codes που θα βρίσκονται κοντά στο περίπτερο της Coca‑Cola και στα συγκεκριμένα σημεία, θα κερδίζει 2 πόντους-burger τους οποίους μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για να πάρει μέρος στη μεγάλη κλήρωση για τη Vespa Sprint 125 S Red. Κάθε συμμετοχή, απαιτεί 1 πόντο-burger.

Αν ο χρήστης δεν έχει την εφαρμογή CCA, τότε σκανάροντας τα συγκεκριμένα QR codes που θα βρίσκονται κοντά στο περίπτερο της Coca‑Cola και στα συγκεκριμένα σημεία, θα κατεβάζει την εφαρμογή CCA και θα ολοκληρώνει εγγραφή καταχωρώντας το προσωπικό του e-mail και τη χώρα διαμονής του (Ελλάδα). Στη συνέχεια θα πρέπει να σκανάρει ένα άλλο QR code που θα βρίσκεται κοντά στο περίπτερο της Coca‑Cola και στα συγκεκριμένα σημεία για να κερδίσει 2 πόντους-burger τους οποίους μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για να πάρει μέρος στη μεγάλη κλήρωση για τη Vespa Sprint 125 S Red. Κάθε συμμετοχή, απαιτεί 1 πόντο-burger.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας σκαναρίσματος των QR codes, θα υπάρχει προωθητική ομάδα στο περίπτερο της Coca‑Cola, η οποία θα δίνει πληροφορίες και κωδικούς για το CCA που θα δίνει ο κάθε κωδικός, 2 πόντους-burger, τους οποίους μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για να πάρει μέρος στη μεγάλη κλήρωση για τη Vespa Sprint 125 S Red. Κάθε συμμετοχή, απαιτεί 1 πόντο-burger.)

(γ) Για να λάβει μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει να πλοηγηθεί στην κατηγορία «Δώρα/Win», να πατήσει επάνω στην κατηγορία «VESPA – ATHENS STR FOOD FESTIVAL», να επιλέξει το δώρο «Vespa» και να πατήσει το κόκκινο κουμπί που γράφει «ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ». Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα «τραβήξει» 1 Burger-point από το λογαριασμό του χρήστη για τη συμμετοχή. Έπειτα, ο χρήστης θα ενημερωθεί άμεσα από την εφαρμογή ότι έλαβε μέρος στην κλήρωση με επιτυχία.

6.       Δώρο – Κλήρωση

Μέσα από ηλεκτρονική κληρώση, θα κληρωθεί μία Vespa Sprint 125 S Red στις παρακάτω ημερομηνίες ενημέρωσης νικητών και επιλαχόντων:

Σημείωση: η Vespa έχει ήδη ταξινομηθεί στα στοιχεία της διοργανώτριας εταιρείας και θα μεταβιβαστεί στα στοιχεία του νικητή πριν την παραλαβή της. Ο νικητής θα δώσει στην διοργανώτρια εταιρεία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του οχήματος.

Νικητής: 10.06.2024 (για να απαντήσει σε 5 ημέρες)

1ος επιλαχών: 17.06.2024 (για να απαντήσει σε 3 ημέρες)

2ος επιλαχών: 24.06.2024 (για να απαντήσει σε 3 ημέρες)

Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν τις συμμετοχές τους στο CCA, στην ενότητα «Προφίλ/Profile», «ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΟΥ/My Prizes».

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (ε) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της εφαρμογής «CCA» https://stories.onelink.me/2FNj, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

7.       Ενημέρωση για Κατοχύρωση και Παράδοση των Δώρου

Για την κλήρωση του Δώρου Vespa Sprint 125 S Red ο νικητής θα ενημερωθεί σχετικά με την νίκη του και για τις οδηγίες παραλαβής του Δώρου, με προσωπικό e-mail στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησε για την εγγραφή του στο CCA. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του e-mail σε αυτόν ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι οι συμμετοχές του δεν ήταν έγκυρες, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του Δώρου. Σε περίπτωση που ο κάθε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα κληρωθούν επιλαχόντες νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail, του οποίου θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να επικοινωνήσουν με τη διοργανώτρια εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία αποστολής του e-mail σε αυτούς για να παραλάβουν το Δώρο τους. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι οι συμμετοχές τους δεν ήταν έγκυρες ή δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες του email εντός 3 ημερών, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του Δώρου.

Ο μέγιστος αριθμός κλήρωσης επιλαχόντων νικητών είναι 2 φορές.

Η επικοινωνία του νικητή για την παραλαβή του Δώρου δύναται να πραγματοποιηθεί έως και την 28.06.2024. Οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας για την παραλαβή του Δώρου μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνει αποδεκτή και ο νικητής θα χάσει το δικαίωμα του επί του Δώρου.

8.       Η παράδοση Δώρου στον Νικητή

Η παράδοση Δώρου στον Νικητή, τελεί υπό την αίρεση της επίδειξης της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς του σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα παραδώσει το δώρο και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου.

9.       Η Διοργανώτρια

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως το Δώρο του. Επιπλέον, η ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση αλλά και την ειλικρινή υποβολή των στοιχείων ανήκει στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ελλιπούς, παραπλανητικής ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.  Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

10.       Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

11.   Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

12.   Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

13.   Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.

14.   Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης έως και (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ.,. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τους μοναδικούς κωδικούς με τρόπο διαφορετικό από τον αναφερόμενο στους παρόντες όρους, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά προβλήματα, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

15.   H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες.

16.   Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς ο οποία θα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα τον Διαγωνισμό.

17.   Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής τα συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Coca‑Cola Services NV ενώ εκτελούντες την επεξεργασία είναι ο Διοργανωτής και η εταιρεία CHAPTER FIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIΡΙΑ η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού αριθμός 128. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2109525255.

Σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και εναντίωσης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Coca‑Cola πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.coca-cola.com/gr/el/legal/privacy-policy.

18.   Ο Νικητής/επιλαχών παραχωρεί στην Διοργανώτρια και στον πελάτη της το δικαίωμα να δημοσιεύσει το πλήρες ονοματεπώνυμό του καθώς και το αντίστοιχο Δώρο που έχει κληρωθεί σε αυτόν ως ένδειξη διαφάνειας στις διαδικασίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Δηλώνεται ρητά ότι ο σκοπός της δημοσιοποίησης των ονοματεπωνύμων περιορίζεται στους λόγους αύξησης διαφάνειας και δεν γίνεται περαιτέρω χρήση για άλλους σκοπούς. Η δημοσιοποίηση του ονοματεπώνυμου του Νικητή θα πραγματοποιηθεί εδώ: https://www.coca-cola.com/gr/el/offerings/coca-cola-strfoodfest-vespa-nikitis

19.   Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της The Coca‑Cola Company και της Διοργανώτριας. Αναγνωρίζεται ότι το όνομα της Coca‑Cola και οποιοδήποτε από τα άλλα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή/και συνθήματα που ενσωματώνονται στον Διαγωνισμό αποτελούν μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία της Coca‑Cola Company, και ότι οι Διοργανωτές έχουν κάθε δικαίωμα, τίτλο και ενδιαφέρον σε όλα τα μέσα, σχέδια, εικόνες, απεικονίσεις, εικονογραφήσεις, γραφικά υλικά, ιδιόκτητες πληροφορίες, καθώς και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία, υλικά ή άυλα, και όλα τα νομικά προστατευόμενα στοιχεία των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των παράγωγων έργων, μεταφράσεων, προσαρμογών ή παραλλαγών αυτών, ανεξαρτήτως του μέσου, του μορφοτύπου ή της μορφής, που είναι σήμερα γνωστά ή θα αναπτυχθούν ή ανακαλυφθούν στο μέλλον, και ανεξάρτητα από το πού παράγονται, και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτά.

20.   Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

21.   Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.