ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

« FANTA x Colourday Festival»

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 099899571 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 128, (στο εξής «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram για λογαριασμό του πελάτη της Coca‑Cola Services NV, που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες) (“Coca‑Cola Services”) και συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.instagram.com/fantagreece/

2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ανάλογη δικαιοπρακτική ικανότητα, εφόσον έχουν λάβει προηγούμενη συναίνεση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν επιτρόπους αυτών και έχουν λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι συνεργαζόμενες εταιρίες με αυτών, β. οι εργαζόμενοι στην «Coca‑Cola Hellas AE» «Coca‑Cola Services NV» και «COCA-COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Οι νικητές δεν μπορούν να ανταλλάξουν το δώρο τους με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή οποιαδήποτε άλλη αντιπαροχή. Με τη συμμετοχή τους, τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει την προηγούμενη συναίνεση των , που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα άλλως την επιμέλεια αυτών.

3. O Διαγωνισμός ξεκινά την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και λήγει την Πέμπτη 6  Ιουνίου 2024 στις 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).  

4. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει:

α) να επισκεφθεί τη σελίδα του Fanta Greece στο Instagram,

β) να ακολουθήσει τη σελίδα του Fanta Greece

γ) να σχολιάσει τη δημοσίευση του διαγωνισμού (εφεξής η «Δημοσίευση»), κάνοντας tag 1 χρήστη

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται να συμμετάσχει κάποιος χρήστης παραπάνω από μία φορές στον διαγωνισμό.

O Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου χρήστη, εάν θεωρήσει πως η ανάρτηση του αντιβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και των φωτογραφιών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται η The Coca‑Cola Company και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες της επιχειρήσεις.

5. Τα δώρα είναι 40 διπλές προσκλήσεις (εφεξής τα «Δώρα») για το Colourday Festival το οποίο θα διεξαχθείτην Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

6. Κάθε νικητής δικαιούται από 1 διπλή πρόσκληση.

7. Οι 40 νικητές των Δώρων (εφεξής οι «Νικητές») θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση στα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή που δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024. Ταυτόχρονα, θα αναδειχθούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση 40 επιλαχόντες.

Οι νικητές θα ενημερωθούν από την σελίδα του Fanta Greece μέσω προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό Instagram που χρησιμοποίησαν για να σχολιάσουν στην Δημοσίευση και θα λάβουν έναν προσωπικό κωδικό τον οποίο θα χρειαστεί να μοιραστούν με τον Διοργανωτήκαλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα τους υποδειχθεί, προκειμένου να κατοχυρώσουν το δώρο τους.  Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο μήνυμα ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο περνάει σε έναν από τους επιλαχόντες ο οποίος έχει αναδειχθεί από την σχετική κλήρωση.

Οι επιλαχόντες νικητές θα ενημερωθούν από την σελίδα της Fanta Greece μέσω προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό Instagram που χρησιμοποίησαν για να σχολιάσουν στην Δημοσίευση και θα λάβουν έναν προσωπικό κωδικό, τον οποίο θα χρειαστεί να μοιραστούν με τον “Διοργανωτή” καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα τους υποδειχθεί προκειμένου να κατοχυρώσουν το Δώρο τους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλαχόντες δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή εντός 2 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο μήνυμα ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο περνάει στον επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα ο οποίος έχει αναδειχθεί από την σχετική κλήρωση. Σε περίπτωση που κανένας εκ των υπολοίπων επιλαχόντων δεν κατοχυρώσει το Δώρο του ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία, τότε το Δώρο παραμένει στην κατοχή του Διοργανωτή.

Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα παρακάτω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

8. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρισης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.

9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής τα συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων.Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Coca‑Cola Services NV ενώ εκτελούντες την επεξεργασία είναι ο Διοργανωτής η εταιρεία CHAPTER FIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIΡΙΑ η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού αριθμός 128. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2109525255

Σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και εναντίωσης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Coca‑Cola πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.coca-cola.gr/privacy-policy

10. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση greece.cic@coca-cola.com

11. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το  Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το  Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

12. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.

Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης έως και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

13. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

14. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Instagram.

15. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Coca‑Cola Services NV, της The Coca Cola Company και  και των θυγατρικών και συνδεδεμένων τους επιχειρήσεων.

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή.

18. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.