අපව අමතන්න

පාරිභෝගික විමසීම්

පාරිභෝගික විමසීම් සඳහා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: srilanka@coca-cola.com

නැතහොත් පාරිභෝගික උපකාරක අංකය අමතන්න : 0112465465