නිෂ්පාදන

කොකා-කෝලා®

Classic (ක්ලැසික්) කොකා-කෝලා රසය පරදවන්න කිසිම දේකට නොහැකියි. එය සාදා තිබෙන්නේ ඕනෑම දෙයක් සමඟ ගැළපෙන ලෙසයි.

එය පහත සඳහන් ප්‍රමාණවලින් ඇත:
කෑන්: මිලිලීටර් 250
ආපසු භාරදිය හැකි වීදුරු බෝතල් (RGB): මිලිලීටර් 175, මිලිලීටර් 300, මිලිලීටර් 750
ප්ලාස්ටික් බෝතල් (PET): මිලිලීටර් 250, මිලිලීටර් 400, මිලිලීටර් 1050, මිලිලීටර් 1500, ලීටර් 2

Coca‑Cola Original

Nutritional Information Label
පෝෂණ කරුණු
Serving Size Label
එක් පුද්ගලයෙකුට දෙන ප්‍රමාණය
Serving Size Value
මිලිලීටර් 100
Calories Label
ශක්තිය
Calories Value
කිලෝ කැලරි 42
Carbohydrates Label
මුළු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය
Carbohydrates Value
ග්‍රැම් 10.6
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
මුළු සීනි ප්‍රමාණය
Total Sugars Value
ග්‍රැම් 10.6
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
මුළු මේදය
Total Fat Value
ග්‍රැම් 0
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ප්‍රෝටීන්
Protein Value
ග්‍රැම් 0
Protein Percentage
0%
Description

අමුද්‍රව්‍ය

සෝඩා ජලය, සීනි, ආම්ලිකතා පාලන ද්‍රව්‍ය (338), කැෆේන්, වර්ණ (150d) සහ ස්වාභාවික කෝලා වර්ගයේ රසකාරක