නිෂ්පාදන

කොකා-කෝලා සීරෝ ෂුගර්®

හඳුන්වාදෙන නවතම කෝක් සීරෝ ෂුගර්. විශිෂ්ට කෝක් රසයම සීරෝ ෂුගර්

එය පහත සඳහන් ප්‍රමාණවලින් ඇත:
ප්ලාස්ටික් බෝතල් (PET): මිලිලීටර් 400, මිලිලීටර් 1050

Product-Coca‑Cola-Zero-Sugar

Nutritional Information Label
පෝෂණ කරුණු
Serving Size Label
එක් පුද්ගලයෙකුට දෙන ප්‍රමාණය
Serving Size Value
මිලිලීටර් 100
Calories Label
ශක්තිය
Calories Value
කැලරි 0.2
Carbohydrates Label
මුළු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය
Carbohydrates Value
ග්‍රැම් 0
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
මුළු සීනි ප්‍රමාණය
Total Sugars Value
ග්‍රැම් 0
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
මුළු මේදය
Total Fat Value
ග්‍රැම් 0
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ප්‍රෝටීන්
Protein Value
ග්‍රැම් 0
Protein Percentage
0%
Description

අමුද්‍රව්‍ය

සෝඩා ජලය, ආම්ලිකතා පාලන ද්‍රව්‍ය (338, 331), පැණිරසකාරක (955, 950 ), කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය (211), කැෆේන්. වර්ණ (150d) සහ ස්වාභාවික කෝලා වර්ගයේ රසකාරක. අවසරලත් පැණිරසකාරක සුක්‍රලෝස් (sucralose) සහ ඇසිසල්ෆේම් කේ (acesulfame-k) අඩංගු වේ.