නිෂ්පාදන

ෆැන්ටා™ ඔරේන්ජ්

#ColourfulPeople අත්විදින ජීවිතය තවත් playful කරන්න, දොඩම් මුසු fizzy රසයෙන් ‌වෙළඳ නාමයට zest එකක් එකතු කරයි.

එය පහත සඳහන් ප්‍රමාණවලින් ඇත:
කෑන්: මිලිලීටර් 250,
ආපසු භාරදිය හැකි වීදුරු බෝතල් (RGB) මිලිලීටර් 175, මිලිලීටර් 300, මිලිලීටර් 750
ප්ලාස්ටික් බෝතල් (PET): මිලිලීටර් 250, මිලිලීටර් 400, මිලිලීටර් 1050, මිලිලීටර් 1500, ලීටර් 2

Product-Fanta

Nutritional Information Label
පෝෂණ කරුණු
Serving Size Label
එක් පුද්ගලයෙකුට දෙන ප්‍රමාණය
Serving Size Value
මිලිලීටර් 100
Calories Label
ශක්තිය
Calories Value
කිලෝ කැලරි 36
Carbohydrates Label
මුළු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය
Carbohydrates Value
ග්‍රැම් 9.9
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
මුළු සීනි ප්‍රමාණය
Total Sugars Value
ග්‍රැම් 9.9
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
මුළු මේදය
Total Fat Value
ග්‍රැම් 0
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ප්‍රෝටීන්
Protein Value
ග්‍රැම් 0
Protein Percentage
0%
Description

අමුද්‍රව්‍ය

සෝඩා ජලය, සීනි, ආම්ලිකතා පාලන ද්‍රව්‍ය( 330), ස්ථායිකාරක (452{i})), අහාර කල් තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය (211), වර්ණ (110,122) සහ ස්වභාවික දොඩම් රස අවසරලත් පැණිරසකාරක ස්ටිවියෝල් ග්ලයිකෝසයිඩ් (Steviol Glycoside) අඩංගුය, ශක්තිය අඩුකළ.

ෆැන්ටා ™ ක්‍රීම් සෝඩා

ෆැන්ටා ක්‍රීම් සෝඩාහි දීප්තිමත්, බුබුලු පිරී  ක්ෂණිකව ප්‍රබෝධමත් කරන රසය භුක්ති විඳින්න.

එය පහත සඳහන් ප්‍රමාණවලින් ඇත:
ආපසු භාරදිය හැකි වීදුරු බෝතල් (RGB):මිලිලීටර් 175  ප්ලාස්ටික්  බෝතල් (PET):   මිලිලීටර් 250, මිලිලීටර් 400, මිලිලීටර් 1050, මිලිලීටර් 1500

Product-Fanta

Nutritional Information Label
පෝෂණ කරුණු
Serving Size Label
එක් පුද්ගලයෙකුට දෙන ප්‍රමාණය
Serving Size Value
මිලිලීටර් 100
Calories Label
ශක්තිය
Calories Value
කිලෝ කැලරි 36.4
Carbohydrates Label
මුළු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය
Carbohydrates Value
ග්‍රැම් 9.6
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
මුළු සීනි ප්‍රමාණය
Total Sugars Value
ග්‍රැම් 9.6
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
මුළු මේදය
Total Fat Value
ග්‍රැම් 0
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ප්‍රෝටීන්
Protein Value
ග්‍රැම් 0
Protein Percentage
0%
Description

අමුද්‍රව්‍ය

සෝඩා ජලය ,සීනි, ආම්ලිකතා පාලන ද්‍රව්‍ය (330), පැණිරසකාරක (960), කල් තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය (211), වර්ණ (102) සහ කෘතිම ක්‍රීම් රසය. අවසරලත් පැණිරසකාරක ස්ටිවියෝල් ග්ලයිකෝසයිඩ් (Steviol Glycoside) අඩංගුය, ශක්තිය අඩුකළ.

ෆැන්ටා (Fanta) පොර්ටෙලෝ (Portello) ™

ෆැන්ටා විසින් ගෙන එන පොර්ටෙලෝ පානය මිදි වල මිහිරි රසය රසවත් බීමකට එකතු කරයි.

එය පහත සඳහන් ප්‍රමාණවලින් ඇත:

ආපසු භාරදිය හැකි වීදුරු බෝතල් (RGB):මිලිලීටර් 175  ප්ලාස්ටික්  බෝතල් (PET):   මිලිලීටර් 250, මිලිලීටර් 400, මිලිලීටර් 1050, මිලිලීටර් 1500

Product-Fanta

Nutritional Information Label
පෝෂණ කරුණු
Serving Size Label
එක් පුද්ගලයෙකුට දෙන ප්‍රමාණය
Serving Size Value
මිලිලීටර් 100
Calories Label
ශක්තිය
Calories Value
කිලෝ කැලරි 30
Carbohydrates Label
මුළු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය
Carbohydrates Value
ග්‍රැම් 7.5
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
මුළු සීනි ප්‍රමාණය
Total Sugars Value
ග්‍රැම් 7.5
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
මුළු මේදය
Total Fat Value
ග්‍රැම් 0
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ප්‍රෝටීන්
Protein Value
ග්‍රැම් 0
Protein Percentage
0%
Description

අමුද්‍රව්‍ය

සෝඩා ජලය, සීනි, ආම්ලිකතා පාලන ද්‍රව්‍ය (338,330,331), පැණිරසකාරක (960) කල් තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය (211), වර්ණ (150d, 122, 102, 110) සහ කෘතිම පෝටෙලෝ මිදි රස අවසරලත් පැණිරසකාරක ස්ටිවියෝල් ග්ලයිකෝසයිඩ් (Steviol Glycoside) අඩංගුය, ශක්තිය අඩුකළ.