නිෂ්පාදන

ස්ප්‍රයිට්®

ලෙමන්-දෙහි රසය සමඟින් ස්ප්‍රයිට් වල ඇති crisp රසය ඔබට අසමසම සිසිල් කරවන ප්‍රබෝධයක් ලබා දෙයි.

එය පහත සඳහන් ප්‍රමාණවලින් ඇත:
කෑන්: මිලිලීටර් 250
ආපසු භාරදිය හැකි වීදුරු බෝතල් (RGB) මිලිලීටර් 175, මිලිලීටර් 300, මිලිලීටර් 750
ප්ලාස්ටික් බෝතල් (PET): මිලිලීටර් 250, මිලිලීටර් 400, මිලිලීටර් 1050, මිලිලීටර් 1500, ලීටර් 2

Product-Sprite

Nutritional Information Label
පෝෂණ කරුණු
Serving Size Label
එක් පුද්ගලයෙකුට දෙන ප්‍රමාණය
Serving Size Value
මිලිලීටර් 100
Calories Label
ශක්තිය
Calories Value
කිලෝකැලරි 41
Carbohydrates Label
මුළු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය
Carbohydrates Value
ග්‍රැම් 10.2
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
මුළු සීනි ප්‍රමාණය
Total Sugars Value
ග්‍රැම් 10.2
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
මුළු මේදය
Total Fat Value
ග්‍රැම් 0
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ප්‍රෝටීන්
Protein Value
ග්‍රැම් 0
Protein Percentage
0%
Description

අමුද්‍රව්‍ය

සෝඩා ජලය, සීනි, ආම්ලිකතා පාලන ද්‍රව්‍ය(330, 331), කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය (211) සහ ස්වභාවික ලෙමන් රස

ස්ප්‍රයිට් සීරෝ®

නව ස්ප්‍රයිට් සීරෝ ෂුගර්. (Sprite Zero Sugar) හඳුන්වා දීම විශිෂ්ට ස්ප්‍රයිට් රසයම සීරෝ ෂුගර්

එය පහත සඳහන් ප්‍රමාණවලින් ඇත:
ප්ලාස්ටික් බෝතල් (PET): මිලිලීටර 400

Product-Sprite-Zero-Sugar

Nutritional Information Label
පෝෂණ කරුණු
Serving Size Label
එක් පුද්ගලයෙකුට දෙන ප්‍රමාණය
Serving Size Value
මිලිලීටර් 100
Calories Label
ශක්තිය
Calories Value
කිලෝකැලරි 0.68
Carbohydrates Label
මුළු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය
Carbohydrates Value
ග්‍රැම් 0
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
මුළු සීනි ප්‍රමාණය
Total Sugars Value
ග්‍රැම් 0
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
මුළු මේදය
Total Fat Value
ග්‍රැම් 0
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ප්‍රෝටීන්
Protein Value
ග්‍රැම් 0
Protein Percentage
0%
Description

අමුද්‍රව්‍ය

සෝඩා ජලය, ආම්ලිකතා පාලන ද්‍රව්‍ය (330, 331(iii)), කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය (211) පැණිරසකාරක (955,950) සහ ස්වභාවික ලෙමන් රස. අවසරලත් පැණිරසකාරක සුක්‍රලෝස් (sucralose) සහ ඇසිසල්ෆේම් කේ (acesulfame-k) අඩංගු වේ. සීනි රහිත