Danh sách trúng thưởng giải tuần và đặc biệt

Người Chiến Thắng          Số Điện Thoại         Mã Dự Thưởng
1. Vox Thu Thảo                    *******219           WPW94UWNR4X
2. Bùi Thanh                         *******198           3YU34PRK29U
3. Nguyễn Nguyên               *******120            HMY2HU3X33N

Người Chiến Thắng          Số Điện Thoại          Mã Dự Thưởng
1. HUỲNH VĂN ĐÔNG          *******083            4AMAMK3XPYH
2. LUÂN VĂN TRỰC              *******700            VYK94UKW9KP
3. VŨ ĐỨC NAM                   *******296             Y439NRWY2PV

Người Chiến Thắng          Số Điện Thoại         Mã Dự Thưởng
1. Nguyễn Trần Vũ               *******426            KM3XKWPWHWK
2. Lê Nguyễn Quốc Huy     *******059            KANA2YHVAU3
3. Đinh Thị Thuỳ Linh         *******625            WV4MYK9X9AU

Người Chiến Thắng          Số Điện Thoại         Mã Dự Thưởng
1. KIM LIÊN                          *******140              YY4933HUK49
2. VŨ THỊ NGA                     *******513              9WNWKKY9VA4
3. NGUYỄN HỒNG              *******166              A2WHRURWPVK

Người Chiến Thắng          Số Điện Thoại         Mã Dự Thưởng
1. Lại Tấn Vinh                      *******572              Hmpy3hhawy3
2. Nguyễn Sĩ Nguyên           *******102              443hpy2nxnk
3. Hồ Đan Lê                        *******637              4VWKW44NXPW