Uslovi korišćenja usluge društva Coca‑Cola

Datum stupanja na snagu: 08.08.2023

Prethodne verzije su dostupne ​​ovdje.

Dobro došli u Uslove korišćenja usluge društva Coca‑Cola („Uslovi“).

PROČITAJTE PAŽLJIVO OVE USLOVE ZATO ŠTO ONI PREDSTAVLJAJU PRAVNI DOGOVOR IZMEĐU DRUŠTVA COCA-COLA I NJENIH PREDSTAVNIŠTAVA (ZAJEDNIČKI COCA-COLA ILI MI) I VAS.

OVI USLOVI ODREĐUJU KAKO SE RJEŠAVAJU SPOROVI SA DRUŠTVOM COCA-COLA.

1. UVOD

Ovim Uslovima utvrđuju se uslovi i odredbe koji važe za internet stranice društva Coca‑Cola, mobilne aplikacije (Apps), vidžete i ostale onlajn i oflajn usluge koje Coca‑Cola pruža (zajednički Usluge). Pružalac Usluga je The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ovi Uslovi važe bez obzira da li ste registrovani korisnik ili samo pretražujete.

VAŠE KORIŠĆENJE USLUGA I PRISTUP TIM USLUGAMA ZAVISI OD VAŠEG ISPUNJAVANJA I PRIHVATANJA OVIH USLOVA. Ukoliko ne pristajete na ove Uslove, nemojte koristiti ove Usluge.

Takođe pročitajte Politiku privatnosti društva Coca‑Cola za korisnike (ili bilo koju drugu politiku privatnosti ili obavještenje koje vam je dostupno) da biste saznali kako Coca‑Cola postupa sa podacima o ličnosti koje sakupljamo od korisnika ili o njima.

2. OD KADA OVI USLOVI STUPAJU NA SNAGU?

Ovi Uslovi stupaju na snagu za nove korisnike na Dan stupanja na snagu koji je prethodno utvrđen. Za svakoga ko koristi Usluge prije navedenog dana stupanja na snagu, prethodne verzije Uslova važe do deset (10) dana nakon dana stupanja na snagu.

KAD KREIRATE NALOG, PRISTUPATE USLUGAMA ILI IH KORISTITE I KAD GOD PRISTANETE NA NJIH, IZJAVLJUJETE DRUŠTVU COCA-COLA DA ISPUNJAVATE USLOVE ZA KORIŠĆENJE USLUGA I PRISTAJETE DA SE OBAVEŽETE OVIM USLOVIMA.

Da biste koristili naše Usluge, morate biti punoljetni u skladu sa zakonskim propisima u vašem mjestu boravka i na druge načine pravno sposobni da stupite u obavezujući ugovor sa društvom Coca‑Cola.

Ako još niste dostigli punoljetstvo u skladu sa zakonskim propisima u vašem mjestu boravka ili na druge načine niste pravno sposobni da stupite u obavezujući ugovor, vaš roditelj ili zakonski staratelj mora pristati na ove Uslove prije nego što vi počnete da koristite ove Usluge. Prije nego što počnete da koristite ove Usluge, zamolite roditelja ili staratelja da vam objasni ove Uslove.

RODITELJI I ZAKONSKI STARATELJI: Ako prihvatate ove Uslove u ime maloljetnog lica, vi izjavljujete društvu Coca‑Cola da ste roditelj ili zakonski staratelj dotičnog djeteta; potvrđujete da prihvatate ove Uslove i da ste saglasni sa Politikom privatnosti društva Coca‑Cola za korisnike (ili nekom drugom politikom privatnosti ili obavještenjem koje vam je dostupno) u ime vašeg djeteta; i prihvatate svu odgovornost za svoje djete po pitanju njegovog/njenog korišćenja Usluga i poštovanja ovih Uslova.

Ako ne ispunjavate uslove za korišćenje ovih Usluga ili ne pristajete na ove Uslove, nije vam dozvoljeno da koristite ove Usluge.

3. GDJE VAŽE OVI USLOVI?

Ovi Uslovi važe za Usluge sa kojima su ti Uslovi povezani ili u kojima su navedeni.

Različiti uslovi i odredbe važe za onlajn usluge za zaposlene, kandidate za radno mjesto i poslovne klijente i partnere društva Coca‑Cola i za djelove korporativnih internet stranica društva Coca‑Cola. Različiti uslovi takođe važe za usluge trećih strana povezanih sa Uslugama ili se odnose na njih (npr. Whats App). Pogledajte odjeljak 12 u nastavku.

Dodatni uslovi mogu da važe za određene funkcije ovih Usluga, kao što su aplikacije, promocije, uslovi prodaje ili upotreba usluga razmjene tekstualnih poruka („Dodatni uslovi“). Svi Dodatni uslovi predstavljaju dio ovih Uslova i putem ove reference su inkorporirane u njih. Kad vam se predoče, morate pristati na Dodatne uslove prije nego počnete da koristite funkcije Usluga na koje se ti Dodatni uslovi odnose. Ovi Uslovi i Dodatni uslovi važe jednako osim ako neki dio Dodatnih uslova nije neopozivo u suprotnosti sa ovim Uslovima, u kom slučaju Dodatni uslovi imaju prednost, ali isključivo u mjeri te suprotnosti.

Usluge razmjene tekstualnih poruka

Neke od Usluga pružaju usluge razmjene tekstualnih poruka (SMS ili MMS). Kad se jednom prijavite da primate tekstualne poruke od nas, učestalost slanja tekstualnih poruka zavisi od vaših transakcijama sa nama. Možete otkazati usluge slanja tekstualnih poruka tako što ćete poslati riječ „STOP“ na određeni mobilni broj koji je povezan sa Uslugama. MOGU SE PRIMJENJIVATI TARIFE ZA PORUKE I PRENOS PODATAKA. Fakturisanje i plaćanje svih troškova vršite vašem dobavljaču usluga bežičnog povezivanja. Kontaktirajte svog dobavljača bežičnih usluga da biste saznali planove i detalje oko određivanja cijena. Usluge slanja tekstualnih poruka pružaju se na osnovu zatečenog stanja i možda neće biti dostupne u svim područjima u svakom trenutku.

TIME ŠTO PRISTAJETE DA PRIMATE TEKSTUALNE PORUKE, SHVATATE I PRISTAJETE DA COCA-COLA KORISTI AUTOMATSKI SISTEM BIRANJA BROJEVA ZA SLANJE TEKSTUALNIH PORUKA I DA VAŠA SAGLASNOST DA PRIMATE TEKSTUALNE PORUKE NIJE USLOV ZA KUPOVINU ROBE ILI USLUGA.

4. HOĆE LI COCA-COLA PROMIJENITI USLUGE?

Coca‑Cola neprestano radi na poboljšanju Usluga. Coca‑Cola može uvesti nove karakteristike i funkcije koje će poboljšati Usluge, a koje prethodno nijesu bile dio Usluga ( „Nove funkcije“). Coca‑Cola takođe može povremeno unijeti ažurirane verzije, ispravke grešaka i druge promjene u Usluge kojima se poboljšava funkcionalnost korisničkog iskustva („Ažurirane verzije“). Coca‑Cola zadržava pravo da doda ili ne doda nove funkcije, kao i pravo da napravi ili ne napravi Ažurirane verzije. Ako nove funkcije podrazumijevaju plaćanja naknada, Coca‑Cola će vam pružiti izbor da se koriste ili ne koriste te nove funkcije. Ako Coca‑Cola napravi ažurirane verzije, vi pristajete i ovlašćujete društvo Coca‑Cola da primjeni ažurirane verzije, a da vas o tome ne mora obavijestiti.

Coca‑Cola može novu funkciju staviti na raspolaganje isključivo vama da je isprobate prije nego što bude dostupna opštoj javnosti. Kad su vam nove funkcije dostupne da ih isprobate prije svih ostalih, te nove funkcije zovemo „Probne usluge“. Pošto imate pravo da pristupite Probnim uslugama, pristajete da obezbijedite povratne informacije o Probnim uslugama, što od vas Coca‑Cola može opravdano tražiti. Coca‑Cola zadržava pravo da modifikuje Probne usluge bez obavještenja dok Probne usluge ne postanu dio Usluga ili da donese odluku da Probne usluge ne uključi u Usluge.

NE RAČUNAJUĆI DRUGE ODJELJKE IZ OVIH USLOVA KOJI SE ODNOSE NA NAŠE OBAVEZE PREMA VAMA, PROBNE USLUGE SE PRUŽAJU „KAKVE JESU“ BEZ IKAKVE GARANCIJE I STRANE DRUŠTVA COCA-COLA (KAO ŠTO JE DEFINISANO U ODJELJKU 13) NEMAJU NIKAKVIH OBAVEZA USLJED VAŠE ODLUKE DA KORISTITE PROBNE USLUGE. AKO IZUZIMANJE OBAVEZA PO PITANJU PROBNIH USLUGA NE MOŽE DA SE SPROVEDE PREMA MJERODAVNOM PRAVU, JEDINA OBAVEZA STRANA DRUŠTVA COCA-COLA U POGLEDU PROBNIH USLUGA JE DIREKTNA NAKNADA ŠTETE DO IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA PROBNE USLUGE.

Ništa u ovom Odjeljku 4. ne ugrožava pravo društva Coca‑Cola da ograniči pristup određenim djelovima Usluga ili da obustavi Usluge ili neki sadržaj koji pružamo putem Usluga u bilo kom trenutku, a da vas prethodno o tome ne mora obavijestiti niti imati bilo kakvu obavezu prema vama. Nastojimo da Usluge budu u potpunosti operativne u svakom trenutku, ali Coca‑Cola nije odgovorna prema vama ako iz bilo kog razloga Usluge nisu dostupne.

5. HOĆE LI COCA-COLA PROMIJENITI OVE USLOVE?

Dan stupanja na snagu ovih Uslova je naveden na vrhu ove internet stranice.

Coca‑Cola će možda morati da modifikuje ove Uslove da bi se odrazile ažurirane verzije ili nove funkcije ili izmjene u mjerodavnom pravu. Ako Coca‑Cola značajno promijeni ove Uslove i tako umanji zakonska prava, mi ćemo dati objavu u Uslugama i obavijestiti korisnike putem adresa e-pošte iz njihovih naloga najmanje trideset (30) dana unaprijed. Ako se ne slažete sa izmijenjenim Uslovima, morate otkazati nalog i prestati s korišćenjem Usluga prije kraja otkaznog roka. Ako nastavite da koristite Usluge poslije kraja otkaznog roka navedenog u obavještenju smatraće se da ste prihvatili modifikovane Uslove.

Nećemo praviti izmjene koje značajno i retroaktivno umanjuju vaša zakonska prava a da vas o tome ne obavijestimo, osim ako se od nas zakonski ne zahtijeva da to uradimo ili da zaštitimo prava ostalih korisnika Usluga.

Modifikovani Uslovi zamjenjuju sve prethodne verzije naših sporazuma, obavještenja ili izjava u okviru ovih Uslova ili o njima.

6. DA LI JE POTREBAN NALOG?

Nije neophodno da kreirate nalog da biste pregledali javne internet stranice društva Coca‑Cola, ali može vam biti potreban nalog da biste u potpunosti iskoristili Usluge, kao što je dobijanje pristupa ponudama i drugim promocijama ili korišćenje dijelova Usluga predviđenih isključivo za članove.

​​​Da biste kreirali nalog, moraćete da navedete barem svoju adresu e-pošte. Coca‑Cola takođe može tražiti da navedete svoj datum rođenja i mjesto boravka, zbog potvrde da ste zakonski sposobni da stupite u obavezujući ugovor sa društvom Coca‑Cola ili može tražiti pristanak vašeg roditelja ili zakonskog staratelja na ove Uslove u vaše ime.

Coca‑Cola takođe može od vas da traži dodatne informacije, kao što su vaše ime i prezime, broj telefona, željena podešavanja, mišljenja i druge podatke o vama koje odlučite da podijelite kao dio procesa kreiranja naloga. Da biste više saznali o tome kako obrađujemo podatke o ličnosti koje prikupimo od vas kad kreirate nalog, pogledajte Politiku privatnosti društva Coca‑Cola za korisnike (ili bilo koju drugu politiku privatnosti ili obavještenje na koje ste pristali kad ste kreirali nalog).

Kao što je navedeno u Politici odgovornog marketinga  društva Coca‑Cola, ne nudimo proizvode direktno djeci mlađoj od 13 godina (ili od minimalne starosne dobi propisane zakonom u vašoj zemlji). U tom smislu, Usluge nijesu usmjerene na djecu mlađu od 13 godina (ili od minimalne starosne dobi propisane zakonom u vašoj zemlji) niti su predviđene da ih oni koriste.

Prihvatate da nećete kreirati nalog za nekog drugog osim za sebe, da nećete kreirati nalog s namjerom da se lažno predstavite niti da ćete falsifikovati bilo koji dio procesa društva Coca‑Cola za provjeru ispunjenosti uslova. Coca‑Cola zadržava pravo da uskrati registraciju ili da otkaže ili suspenduje nalog u bilo kom trenutku ako uoči ili posumnja na kršenje ovih Uslova. Nije vam dozvoljeno da kreirate nalog ako ste prethodno bili suspendovani ili ako vam je ukinuto korišćenje Usluga.

Izjavljujete da su sve informacije koje dostavite društvu Coca‑Cola istinite, tačne i potpune i pristajete da tako bude i u budućnosti.

Ako se od vas traži da odaberete lozinku prilikom kreiranja naloga, vaša lozinka je lično vaša. Pristajete da nijednom drugom licu nećete dati svoju lozinku, druge informacije u vezi sa sigurnošću, niti pristup Uslugama. Posebno vodite računa kad pristupate svom nalogu sa javnog ili dijeljenog računara ili kad dijelite svoj računar tako da drugi ne mogu da vide ili zabilježe vašu lozinku ili druge podatke o ličnosti. Odgovorni ste za sve aktivnosti do kojih dođe pod vašom lozinkom.

Prihvatate da nas odmah obavijestite na https://www.coca-cola.com/me/me/about-us/contact-us ako primijetite ili posumnjate na neovlašćeni pristup ili korišćenje vaše lozinke, naloga ili na drugi vid kršenja bezbjednosti.

7. DA LI COCA-COLA NAPLAĆUJE OVE USLUGE?

Usluge su uglavnom besplatne. Ako se ikada traži plaćanje izvjesnih funkcija Usluga, Coca‑Cola će vam pružiti mogućnost izbora da koristite ili ne koristite plaćene funkcije.

Određene Usluge vam omogućavaju da kupite Coca‑Cola proizvode. Kupovina se reguliše odvojenim uslovima prodaje koji će vam biti predstavljeni prilikom kupovine – pročitajte ih pažljivo. 

Isključivo vi ste odgovorni za sve troškove, takse i druge dažbine u vezi sa upotrebom Usluga, uključujući opremu i internet vezu ili uslugu mobilne telefonije koji su neophodni za pristup Uslugama i njihovo korišćenje. Ako pristupite Uslugama i koristite ih na mobilnom uređaju, prihvatate da ste isključivo vi odgovorni po pitanju svih troškova koji nastanu u odnosu na vašeg operatera mobilne telefonije.

8. KO JE VLASNIK USLUGA?

Između društva Coca‑Cola i vas, Coca‑Cola i njeni davaoci licence – treće strane jesu i ostaju jedini i isključivi vlasnici svih prava, vlasništva i interesa u odnosu na ove Usluge, uključujući sav sadržaj dostupan putem Usluga kao i njegov dizajn, izbor i aranžman i svih prava intelektualne svojine u vezi sa tim (Sadržaj usluga). To znači da je Coca‑Cola vlasnik Usluga i da je vlasnik ili da ima licencu za Sadržaj usluga, a vi ste vlasnik svog Korisničkog sadržaja, kao što je u nastavku objašnjeno.

Sadržaj usluga obuhvata naziv Coca‑Cola i sve srodne nazive, logotipe, imena proizvoda i usluga, dizajne i slogane (Oznake društva Coca‑Cola). Ne smijete koristiti Oznake društva Coca‑Cola bez prethodne pisane dozvole društva Coca‑Cola. Svi ostali nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni, slogani, naslovi ili podnaslovi društva Coca‑Cola ili trećih strana koji se javljaju na ili u Uslugama predstavljaju zaštitne znake njihovih odgovarajućih vlasnika.

Nemate nikakvo pravo, licencu ili ovlašćenje u pogledu Sadržaja usluga, osim onih eksplicitno navedenih u ovim Uslovima. Usluge su zaštićene međunarodnim zakonima o autorskom pravu, zaštitnom znaku, patentu, poslovnoj tajni i drugim mjerodavnim zakonima o intelektualnoj svojini i svojinskim pravima. Preciznije, prihvatate da nećete vi (niti ćete dozvoliti nekoj trećoj strani sledeće):

• ukloniti obavještenje o autorskom pravu, zaštitnom znaku ili nekim drugim svojinskim pravima sadržanim u Uslugama.

• kreirati i/ili objaviti svoju bazu podataka u kojoj su predstavljeni dijelovi Usluga bez izričite prethodne pisane saglasnosti društva Coca‑Cola.

• reprodukovati, distribuirati, modifikovati, kreirati izvedena djela, javno izložiti, javno izvesti, ponovo objaviti, preuzeti, skladištiti ili prenijeti neki sadržaj usluga osim ako za to nemate eksplicitno ovlašćenje u skladu sa ovim Uslovima.

• koristiti robota, pauka, aplikaciju pretrage/preuzimanja ili neki drugi automatizovani uređaj, proces ili sredstvo za pristup, preuzimanje, izvlačenje ili indeksiranje nekog dijela Usluga.

• na drugi način prekršiti ili narušiti svojinska prava društva Coca‑Cola ili nekih njenih davalaca licence – trećih strana u okviru ili u odnosu na sadržaj usluga u bilo kom trenutku.

Vi ste vlasnik svog korisničkog sadržaja, ali društvu Coca‑Cola dajete pravo da ga koristi.

Usluge mogu sadržati forume i druge interaktivne funkcije koje omogućavaju vama i drugim korisnicima da postavljaju, dostavljaju, objavljuju, izlažu ili šalju sadržaj ili materijale (zajednički korisnički sadržaj). Vi ste vlasnik korisničkog sadržaja koji kreirate osim ako se u uslovima i odredbama koji važe za vaše dostavljanje korisničkog sadržaja ne navodi drugačije.

Razumijete i potvrđujete da ste vi odgovorni za svoj korisnički sadržaj, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost, preciznost i pogodnost.

Bilo da dostavljate korisnički sadržaj putem Usluga ili stranica društva Coca‑Cola na društvenim mrežama, vi dajete društvu Coca‑Cola (uključujući naše dobavljače koji nam pomažu da upravljamo Uslugama i svakog od naših odgovarajućih nasljednika ili cesionara) neograničeno, trajno, globalno, neisključivo, bez naknade za korišćenje, u potpunosti plaćeno pravo i licencu (i pravo na podlicenciranje kroz više nivoa) za korišćenje, hostovanje, skladištenje, reprodukovanje, modifikovanje, javno prikazivanje, izvršavanje, prevođenje, distribuiranje i na druge načine otkrivanje trećim stranama vašeg korisničkog sadržaja, u cjelosti ili djelimično, za bilo koju svrhu i u bilo kojim medijima trenutno poznatim ili koji tek treba da se razviju, u onoj mjeri dozvoljenoj zakonom (Licenca za korisnički sadržaj). Nijedno moralno pravo se ne prebacuje dodijeljivanjem Licence za korisnički sadržaj društvu Coca‑Cola u ovim Uslovima. AKO NE ŽELITE DA DODIJELITE DRUŠTVU COCA-COLA LICENCU ZA KORISNIČKI SADRŽAJ, NEMOJTE DOSTAVLJATI KORISNIČKI SADRŽAJ.

Kad dostavite korisnički sadržaj, zvanično izjavljujete i garantujete društvu Coca‑Cola sljedeće:

• Vi posjedujete ili kontrolišete sva prava u pogledu svog korisničkog sadržaja i imate pravo da dodijelite prava i licencu dodijeljenu društvu Coca‑Cola kako je prethodno navedeno u ovim Uslovima.

• Vaš korisnički sadržaj ne ugrožava prava bilo kog drugog lica ili entiteta, kao što su prava na privatnost i publicitet i prava intelektualne svojine.

• Vaš korisnički sadržaj je tačan i istinit.

• Vaš cjelokupni korisnički sadržaj ispunjava ove Uslove i sve važeće zakone, pravila i propise.

Vaš korisnički sadržaj mora poštovati sva sljedeća pravila:

• Korisnički sadržaj ne smije obuhvatati materijal koji je klevetnički, nepristojan, neprikladan, pogrdan, uznemiravajući, nasilan, pun mržnje, provokativan ili na druge načine neprimjeren.

• Korisnički sadržaj ne smije promovisati seksualno eksplicitan ili pornografski materijal, nasilje ili diskriminaciju na osnovu rase, religije, nacionalnosti, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili starosne dobi.

• Korisnički sadržaj ne smije obmanjivati niti biti namijenjen obmanjivanju.

• Korisnički sadržaj ne smije promovisati neku ilegalnu aktivnost, niti podržavati, promovisati ili pomagati neku nezakonitu radnju.

• Korisnički sadržaj ne smije lažno prikazivati vaš identitet ili pripadnost nekom licu ili organizaciji, niti odavati utisak da je vaš korisnički sadržaj odobren od strane društva Coca‑Cola ili nekog drugog lica ili entiteta ako ovo nije slučaj.

Ako smatrate da korisnički sadržaj krši ove Uslove, obavijestite nas na https://www.coca-cola.com/me/me/about-us/contact-us, uključujući opis određenog korisničkog sadržaja i njegovu lokaciju u Uslugama ili stranicama društva Coca‑Cola na društvenim mrežama. U onoj mjeri u kojoj to zakon dozvoljava, pristajete da nadoknadite društvu Coca‑Cola štetu po osnovu svih odštetnih zahtjeva koje neka treća strana podnese protiv društva Coca‑Cola, a koji se odnose na ili su u vezi sa vašim korisničkim sadržajem.

Pored korisničkog sadržaja, možda ćete povremeno htjeti da društvu Coca‑Cola iznesete ideje, predloge i druge povratne informacije o Uslugama (povratne informacije). Da biste dostavili ideju, posjetite našu internet stranicu na https://www.coca-cola.com/me/me/about-us/contact-us i pregledajte informacije koje su tu date. Vi ste vlasnik svojih povratnih informacija, ali kad ih pošaljete društvu Coca‑Cola, pristajete i na ovaj način dodjeljujete društvu Coca‑Cola potpuno plaćeno, bez naknade za korišćenje, trajno, neopozivo, globalno, neisključivo i sa mogućnošću potpunog pod-licenciranja pravo i licencu za korišćenje, reprodukovanje, izvršavanje, izlaganje, distribuiranje, prilagođavanje, modifikovanje, reformatiranje i kreiranje izvedenih djela ili korišćenje svih svojih povratnih informacija na druge načine. Takođe potvrđujete i pristajete da Coca‑Cola može iskoristiti povratne informacije za Usluge ako niste direktno identifikovani bez vaše prethodne pisane dozvole. Sve vaše povratne informacije ne smatraju se povjerljivim, niti vlasničkim.

9. KOJE SU DOZVOLJENE PRIMJENE USLUGA?

Pod uslovom da prihvatite ove Uslove, Coca‑Cola vam dodjeljuje, i to isključivo za vašu nekomercijalnu upotrebu, lično, ograničeno, neisključivo, neprenosivo, opozivo i ograničeno pravo da pristupite i koristite Usluge i da preuzmete jedan (1) primjerak svake aplikacije.

Usluge smijete koristiti isključivo u zakonite, lične i nekomercijalne svrhe i nikako u prevarne svrhe ili u vezi sa nekom nezakonitom aktivnošću. Bez ograničenja prethodno navedenog, nije vam dozvoljeno i saglasni ste da nećete pokušavati vi lično, niti podsticati neku treću stranu ili joj dopustiti da:

• stiče (ili pokušava da stekne) neovlašćeni pristup Uslugama ili računarskim sistemima ili mrežama društva Coca‑Cola putem hakovanja, traženja lozinke ili na druge načine, ili da ugrožava bezbjednost nekog računara ili bezbjednost mreže.

• koristi Usluge na način za koji znate ili bi trebalo da znate da može oštetiti, deaktivirati, opteretiti ili ugroziti servere ili mreže društva Coca‑Cola.

• diskriminiše, uznemirava, prijeti, obmanjuje, sramoti, šteti ili prouzrokuje smetnju, neprijatnost ili uznemirenost drugima ili se na druge načine upliće (ili pokušava da se uplete) u način na koji neka druga strana koristi Usluge i uživa u njima.

• koristi Usluge u ime nekog drugog lica umjesto u svoje lično.

• kopira, modifikuje, prilagođava, prevodi, sprovodi obrnuti inženjering, dekodira ili na drugi način pokušava da derivira ili stekne pristup nekom dijelu Usluga.

• ukloni obavještenje o pravima na autorstvo, zaštitni znak ili drugim svojinskim pravima sadržanim u Uslugama ili na drugi način ugrožava ili krši prava intelektualne svojine neke treće strane.

• koristiti robota, pauka, aplikaciju pretrage/preuzimanja ili neki drugi automatizovani uređaj, proces ili sredstvo za pristup, preuzimanje, izvlačenje ili indeksiranje nekog dijela Usluga.

• rentira, daje u zakup, iznajmljuje, prodaje, podlicencira, dodjeljuje, distribuira, objavljuje, prebacuje ili na drugi način čini dostupnim ove Usluge, neki dio ili funkciju ovih Usluga nekoj trećoj strani iz bilo kog razloga.

• reformatira ili oblikuje neki dio internet stranica koje su u sastavu Usluga, s namjerom preprodaje ili distribucije proizvoda.

• koristi Usluge za slanje neke neodobrene ili netražene reklame ili promotivnog sadržaja.

Coca‑Cola zadržava pravo da prati i bilježi aktivnost u vezi sa Uslugama u najvećoj mjeri dozvoljenoj mjerodavnim pravom i u skladu sa Politikom privatnosti društva Coca‑Cola (ili bilo kojom drugom politikom privatnosti ili obavještenjem koje vam je dato).

Coca‑Cola ima diskreciono pravo da vam obustavi pristup Uslugama (pored svakog drugog pravnog lijeka) a da vas o tome ne obavijesti, ako Coca‑Cola ima opravdanog osnova za vjerovanje da koristite Usluge u suprotnosti sa ovim Uslovima.

10. DA LI SE NEKI USLOVI PRIMJENJUJU NAROČITO NA KORIŠĆENJE APLIKACIJA?

Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ovom Odjeljku 10, ovi Uslovi važe za vaše preuzimanje i korišćenje naših aplikacija.

Za razliku od internet stranice, mobilna aplikacija je softver koji se preuzima i instalira na sopstveni mobilni uređaj. Iako se preuzimaju na mobilni uređaj, aplikacije su licencirane – nijesu vam prodate. Vi ne stičete nikakav vlasnički interes nad aplikacijama niti bilo koje drugo pravo osim prava korišćenja aplikacija u skladu sa i uz poštovanje ovih Uslova.

Možete preuzeti jednu kopiju aplikacije na mobilni uređaj koji vi posjedujete ili drugačije kontrolišete i to isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Da bi vam se omogućile određene funkcionalnosti, neke aplikacije moraju pristupiti raznim funkcijama i podacima na vašem mobilnom uređaju. Za više informacija o tome kako aplikacije postupaju sa podacima o ličnosti, pročitajte Politiku privatnosti društva Coca‑Cola (ili neku drugu politiku privatnosti ili obavještenje koje vam je stavljeno na raspolaganje kad ste preuzeli aplikaciju).

Aplikacije i ostatak Usluga možda nemaju potpuno isti sadržaj.

Možda ćemo povremeno razviti i omogućiti ažurirane verzije (kao što je definisano u Odjeljku 4) za aplikacije. U zavisnosti od podešavanja vašeg mobilnog uređaja, kad vam je mobilni uređaj povezan na internet, sama aplikacija će automatski preuzeti i instalirati sve dostupne ažurirane verzije ili ćete možda vi biti obaviješteni ili posavjetovani da preuzmete i instalirate dostupne ažurirane verzije. Pristajete da preuzmete i instalirate sve ažurirane verzije i potvrđujete i prihvatate da aplikacija možda neće pravilno funkcionisati ako to ne uradite. Sve ažurirane verzije aplikacije smatraju se dijelom aplikacije i Usluga i za njih važe ovi Uslovi.

Coca‑Cola rezerviše i zadržava cjelokupno pravo, vlasništvo i interes u vezi sa određenim aplikacijama, uključujući sve oznake društva Coca‑Cola (definisano u Odjeljku 8), a između društva Coca‑Cola i vas, sva ostala autorska prava, zaštitne znake i ostala prava intelektualne svojine u ovome ili u vezi sa ovim, osim onoga što vam je izričito dodijeljeno u ovim Uslovima.

Kad preuzmete neku od aplikacija iz prodavnica Apple App Store ili Google Play (obje platforme za aplikacije), potvrđujete i pristajete na sljedeće:

• Između društva Coca‑Cola i platforme za aplikacije, Coca‑Cola snosi isključivu odgovornost za aplikacije.

• Platforma za aplikacije nema nikakvu obavezu da pruža usluge održavanja i podrške u pogledu aplikacija.

• U slučaju da naša aplikacija ne ispunjava neku primjenjivu garanciju: (i) možete obavijestiti platformu za aplikacije i ona vam može refundirati kupovnu cijenu za aplikaciju (ako je primjenjivo), (ii) u najvećoj mjeri dozvoljenoj mjerodavnim pravom, platforma za aplikacije neće imati nijednu drugu garantnu obavezu po pitanju aplikacija i (iii) ostali zahtjevi, gubici, obaveze, odštete, troškovi ili rashodi koji se mogu pripisati neispunjavanju garancije, predstavljaju odgovornost društva Coca‑Cola, a ne platforme za aplikacije.

• Platforma za aplikacije nije odgovorna za rješavanje bilo kog zahtjeva koji možete imati u vezi sa aplikacijama ili vašim posjedovanjem i korišćenjem aplikacija.

• Ako neka treća strana tvrdi da aplikacija ugrožava prava intelektualne svojine neke druge strane, između Platforme za aplikacije i društva Coca‑Cola, društvo Coca‑Cola je odgovorno za istragu, odbranu, poravnanje i rješavanje takve žalbe na ugrožavanje prava intelektualne svojine.

• Platforma za aplikacije, kao i njena povezana društva predstavljaju treće strane – korisnike važećih uslova korišćenja koji se odnose na vašu licencu da koristite aplikaciju. Kad prihvatite uslove i odredbe naših uslova upotrebe, platforma za aplikacije će imati pravo (i smatraće se da je prihvatila to pravo) da sprovede uslove upotrebe vezano za vašu licencu za aplikaciju u odnosu na vas kao korisnika te aplikacije.

• Takođe morate ispuniti sve uslove trećih strana koji važe kroz Platformu za aplikacije kad se koristi neka aplikacija.

Da biste saznali više o određenim podacima prikupljenim od strane neke aplikacije, provjerite podešavanja na svom mobilnom uređaju ili pregledajte objave na platformi za aplikacije sa koje ste preuzeli tu aplikaciju. Da biste prekinuli prikupljanje svih podataka kroz aplikaciju, deinstalirajte je.

Ovim putem zvanično izjavljujete i garantujete da: (i) niste nastanjeni u zemlji koja je pod embargom vlade SAD-a ili koja je označena od strane vlade SAD-a kao zemlja koja „podržava teroriste“; i (ii) niste na listi vlade SAD-a na kojoj se navode strane sa zabranjenim ili ograničenim pristupom.

11. KADA OVI USLOVI STUPAJU NA SNAGU? KADA SE PREKIDAJU?

Ovi Uslovi stupaju na snagu kad ih potvrdite kao dio kreiranja naloga, preuzimanja aplikacije ili korišćenja bilo koje od Usluga sa kojima su ovi Uslovi povezani (imajući u vidu izuzetak naveden u Odjeljku 2). Ovi Uslovi su na snazi dok ih ne prekinete vi ili Coca‑Cola.

Možete prestati da koristite Usluge u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Ako želite da izbrišete nalog, kontaktirajte društvo Coca‑Cola koristeći kontakt podatke navedene u Odjeljku 15 i/ili deinstalirajte neku ili sve aplikacije.

Ako želite da ispravite ili izbrišete podatke o ličnosti povezane sa svojim nalogom, pogledajte odjeljak pod nazivom „Vaši izbori“ u okviru Politike privatnosti društva Coca‑Cola za korisnike (ili neke druge politike privatnosti ili obavještenja koje vam je stavljeno na raspolaganje).

Coca‑Cola može ukinuti vaš nalog odmah i automatski bez ikakvog obavještenja ako prekršite neki zakon primjenjiv na korišćenje Usluga. Coca‑Cola zadržava pravo da ukine nalog i pristup Uslugama uz obavještenje ili bez njega ako Coca‑Cola ima opravdanog osnova za vjerovanje da korisnik pristupa Uslugama ili ih koristi u suprotnosti sa ovim Uslovima.

Coca‑Cola može obustaviti vaš pristup Uslugama, otkazati vaš nalog ili ukinuti ove Uslove u bilo kom trenutku bez obavještenja ako uočimo ili posumnjamo na povredu bezbjednosti ili ako Coca‑Cola prestane da nudi ili podržava određene Usluge, što Coca‑Cola može učiniti po vlastitom nahođenju.

Pokušaćemo da vas obavijestimo prije nego što vam ukinemo pristup Uslugama kako biste mogli da preuzmete sve važne korisničke informacije (u onoj mjeri u kojoj to dozvoljavaju zakon i ovi Uslovi), ali to možda nećemo učiniti ako utvrdimo da bi bilo nepraktično, nezakonito, da ne bi bilo u interesu bezbjednosti ili sigurnosti ili bi na drugi način bilo štetno po prava ili imovinu društva Coca‑Cola.

Kad se ukinu ovi Uslovi, ukidaju se i prava koje je dodijelilo društvo Coca‑Cola i vi morate potpuno prestati da koristite Usluge i izbrišete sve kopije aplikacija sa svog mobilnog uređaja.

Ostaje na snazi svaka odredba iz ovih Uslova koja po svojoj prirodi treba da ostane na snazi i nakon prekida ovih Uslova. Na primjer, sve sljedeće odredbe ostaju na snazi i poslije ukidanja Uslova: sva ograničenja naše odgovornosti, uslovi koji se odnose na vlasničko pravo ili prava intelektualne svojine, sve obaveze plaćanja koje imate prema nama i uslovi u vezi sa sporovima između nas. Ukidanje ne ograničava niti će ograničiti prava društva Coca‑Cola ili vaša prava i pravne lijekove po zakonu ili po pravilima pravičnosti.

12. KO JE ODGOVORAN ZA POVEZANE USLUGE?

Usluge sadrže linkove za druge internet stranice i resurse koje pružaju treće strane (uključujući naše partnere–marketinške agencije i platforme društvenih mreža), treće strane koje pružaju usluge razmjene poruka (npr. Whats App) i u reklamama (zajednički povezane usluge). Coca‑Cola ne može da kontroliše i ne kontroliše povezane usluge čak i ako vam neke povezane usluge omogućavaju da izvozite svoje informacije njima, kao što su funkcije „sviđanja“ ili „dijeljenja“ na društvenim mrežama. Pažljivo pregledajte politike zaštite privatnosti i druge uslove upotrebe za sve povezane usluge. Ako odlučite da pristupite nekoj od povezanih usluga, to činite u potpunosti na vlastiti rizik i uz poštovanje uslova i odredbi koje važe za povezane usluge, a ne ovih Uslova.

Usluge mogu da obuhvataju softver treće strane koji je obično dostupan besplatno na osnovu otvorenog izvora ili sličnih licenci (softver trećih strana). Iako se Usluge koje su vam pružene podvrgavaju ovim Uslovima, softver trećih strana uključen u Usluge može biti podvrgnut drugim licencama ili uslovima upotrebe, koji će vam biti predstavljeni kad to bude potrebno.  

13. KAKO JE ODGOVORNOST DRUŠTVA COCA-COLA OGRANIČENA U SKLADU SA OVIM USLOVIMA?

Odricanje društva Coca‑Cola od garancija

AKO MJERODAVNO PRAVO TO DOPUŠTA, USLUGE SE PRUŽAJU „KAKVE JESU“, ZAJEDNO SA SVIM GREŠKAMA I NEDOSTACIMA I BEZ BILO KAKVE GARANCIJE.

U NAJVEĆOJ MJERI DOZVOLJENOJ PREMA MJERODAVNOM PRAVU, COCA-COLA, U VLASTITO IME I U IME SVOJIH PREDSTAVNIŠTAVA I SVOJIH I NJIHOVIH DAVALACA LICENCE I DOBAVLJAČA (ZAJEDNIČKI STRANE DRUŠTVA COCA-COLA) IZRIČITO SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, BILO EKSPLICITNIH, IMPLICITNIH, ZAKONOM PROPISANIH ILI NEKIH DRUGIH, U POGLEDU USLUGA, UKLJUČUJUĆI SVE IMPLICITNE GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE, POGODNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, VLASNIŠTVO I NEPOVREDU I GARANCIJE KOJE MOGU NASTATI IZ POSLOVANJA, IZVOĐENJA, KORIŠĆENJA ILI PRAKSE PRODAJE. BEZ OGRANIČENJA NA PRETHODNO NAVEDENO, NIJEDNA OD STRANA DRUŠTVA COCA-COLA NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU NITI SE OBAVEZUJE ILI DAJE BILO KAKVU IZJAVU DA ĆE USLUGE ISPUNITI VAŠE ZAHTJEVE, POSTIĆI BILO KOJE PREDVIĐENE REZULTATE, BITI KOMPATIBILNE ILI FUNKCIONISATI SA BILO KOJIM DRUGIM SOFTVEROM, SISTEMIMA ILI USLUGAMA, RADITI BEZ PREKIDA, ISPUNITI BILO KOJE STANDARDE PERFORMANSI ILI POUZDANOSTI ILI BITI BEZ GREŠAKA, NITI DA ĆE BILO KOJA GREŠKA ILI KVAR MOĆI DA BUDU ILI BITI ISPRAVLJENI.

NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA VAŽEĆIH ZAKONSKIH PRAVA KORISNIKA, TAKO DA NEKA ILI SVA POMENUTA ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE VAŽITI ZA VAS.

Ograničenja obaveza društva Coca‑Cola

Coca‑Cola je odgovorna za direktnu i predvidivu štetu prouzrokovanu njenim materijalnim kršenjem ovih Uslova, u skladu sa odredbama ovih Uslova.

U najvećoj mjeri dozvoljenoj mjerodavnim pravom, Coca‑Cola nije niti će biti odgovorna za sljedeće:

• štete koje nijesu predvidive, uključujući posljedične štete.

• primjernu ili kaznenu odštetu.

• svaki gubitak profita, gubitak poslovanja, gubitak ugovora, prekid poslovanja, očekivane uštede, gudvil ili gubitak poslovne prilike u vezi sa vašim korišćenjem Usluga.

• viruse ili drugi zlonamjerni softver dobijen prilikom pristupanja Uslugama ili za greške, kvarove, kašnjenja ili prekide u Uslugama

• gubitke u vezi sa radnjama neke treće strane, uključujući korišćenje ili nemogućnost korišćenja povezanih usluga.

OSIM AKO SE MJERODAVNIM PRAVOM TO IZRIČITO NE TRAŽI, UKUPNO DUGOVANJE STRANA DRUŠTVA COCA-COLA PREMA VAMA ZA SVA POTRAŽIVANJA KOJA NASTANU IZ ILI KOJA SE ODNOSE NA KORIŠĆENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA USLUGA ILI KOJA NASTANU IZ ILI U VEZI SA OVIM USLOVIMA, BILO NA OSNOVU UGOVORA, PRAVA NA ODŠTETU ILI NA DRUGI NAČIN, NI U KOM SLUČAJU NEĆE PREĆI UKUPAN IZNOS OD STOTINU AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD).

Ništa u ovim Uslovima nema za cilj da isključi ili ograniči odgovornost na bilo koji način koji je nezakonit, uključujući odgovornost za smrt ili tjelesnu povredu prouzrokovanu našim nemarom ili za lažno predstavljanje ili drugo namjerno ponašanje. UKOLIKO SE NEKO OD PRETHODNIH OGRANIČENJA POKAŽE KAO NEVAŽEĆE, UKUPNA ODGOVORNOST STRANA DRUŠTVA COCA-COLA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE ILI OSNOVE ZA PODNOŠENJE TUŽBE BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE BIĆE OGRANIČENA U NAJVEĆOJ MJERI KOJU PRIMJENJIVI ZAKON DOZVOLJAVA.

KAO POTROŠAČ, IMATE KORISTI OD SVAKE OBAVEZNE ODREDBE ZAKONA O JURISDIKCIJI U KOJOJ STE NASTANJENI. NIŠTA U OVIM USLOVIMA NE UTIČE NA VAŠA PRAVA KAO POTROŠAČA DA SE OSLONITE NA OBAVEZNE ODREDBE LOKALNOG ZAKONA.  

14. KAKO ĆE COCA-COLA KOMUNICIRATI SA KORISNICIMA?

Kada koristite Usluge ili nam šaljete e-poštu, komunicirate sa nama elektronskim putem. U zavisnosti od vaših izbora i podešavanja naloga, komuniciraćemo sa vama elektronski na različite načine, kao na primjer e-poštom, tekstualnim porukama ili aplikacijskim prosleđenim obavještenjima ili postavljanjem poruke u aplikaciji ili na druge načine putem Usluga. Neki od ovih vidova komunikacije su automatski, a neki se podrazumijevano šalju kao dio Usluga. Možemo s vremena na vrijeme dodati ili ukloniti određene vrste komunikacije. Možete podesiti da li ćete primati određene vrste elektronske komunikacije u postavkama naloga. Iako možete da onemogućite određene vrste komunikacije, i dalje vam možemo slati obavještenja po potrebi kako bismo mogli da vam obezbijedimo određene djelove Usluga, kao što je da vas obavijestimo o bezbjednosnom incidentu.

Saglasni ste da svi ugovori, obavještenja, objelodanjivanja i druge vrste komunikacije koje vam dostavljamo elektronskim putem ispunjavaju sve zakonske zahtjeve da takva komunikacija bude u pisanoj formi, osim ako obavezni važeći zakoni izričito ne zahtijevaju drugačiji oblik komunikacije. Za određene vrste elektronske komunikacije možda ćete morati da platite takse ili druge naknade svom operateru ili dobavljaču usluga.

Ako se vaša adresa e-pošte ili neki drugi kontakt podaci promjene, vaša je odgovornost da o tome obavijestite društvo Coca‑Cola. Promjene vaše adrese e-pošte primjenjivaće se u daljoj komunikaciji sa vama.

Određene vrste obavještenja mogu obuhvatati informacije o vašem nalogu, kao što je zahtjev za resetovanje lozinke. Svako ko ima pristup vašem nalogu e-pošte ili mobilnom uređaju može vidjeti sadržaj ovih obavještenja.

Kada šaljemo marketinška ili promotivna obavještenja, to činimo na osnovu vašeg pristanka kada je to potrebno. Takođe možete da kontrolišete naša marketinška obavještenja e-poštom tako što ćete kliknuti na link za otkazivanje u donjem zaglavlju svake e-poruke s marketinškim sadržajem.

15. KAKO MOGU DA KONTAKTIRAM DRUŠTVO COCA-COLA?

Da biste kontaktirali društvo Coca‑Cola u vezi sa ovim Uslovima, Politikom privatnosti društva Coca‑Cola za korisnike ili načinom na koji Coca‑Cola obrađuje podatke o ličnosti, kontaktirajte nas putem https://www.coca-cola.com/me/me/about-us/contact-us.

Možete nas kontaktirati i tako što ćete poslati dopis društvu The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, ili nas pozvati na 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) ili koristiti neke druge informacije za određenu jurisdikciju koje su postale dostupne putem Usluga.

Da biste kontaktirali društvo Coca‑Cola u vezi sa našom Politikom privatnosti i načinom na koji postupamo sa podacima o ličnosti koje prikupimo od korisnika ili o njima, upotrebite kontakt podatke navedene u Politici privatnosti društva Coca‑Cola za korisnike.

16. OSTALE ODREDBE

a. Ovi Uslovi (uključujući Politiku privatnosti društva Coca‑Cola za korisnike ili neku drugu politiku privatnosti ili obavještenje koje ste dobili) sadrže jedino i potpuno razumijevanje između društva Coca‑Cola i vas u vezi sa Uslugama i pitanjima koja su ovdje sadržana i zamjenjuju sva prethodna i istovremena razumijevanja i dogovore, bilo u pisanoj ili usmenoj formi, u vezi sa Uslugama.

b. Saglasni ste da vaša upotreba tastature, miša ili drugog uređaja za izbor dugmeta, ikone ili nečeg sličnog ili na drugi način davanje potvrde ili saglasnosti društvu Coca‑Cola predstavlja vaš elektronski potpis, koji je ekvivalentan vašem svojeručnom potpisu. Takođe se slažete da nije potrebna verifikacija treće strane za potvrdu vašeg elektronskog potpisa. Dalje se slažete da svako korišćenje vašeg elektronskog potpisa u vezi sa Uslugama predstavlja vaš pristanak da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja usluge postojećim na dan vašeg elektronskog potpisa.

c. Ovi Uslovi važe u korist i obavezujući su za nasljednike i cesionare društva Coca‑Cola, kao i za vaše nasljednike i cesionare.

d. Coca‑Cola može ustupiti ove Uslove nasljedniku udjela (u cjelini ili djelimično), ali vi ne možete ustupiti Uslove bez prethodnog izričitog pisanog pristanka društva Coca‑Cola.

e. Ako neku odredbu ovih Uslova nadležni sud ili tribunal smatra nevažećom, nezakonitom ili nesprovodivom iz bilo kog razloga, ta odredba će biti uklonjena ili ograničena na minimalnu mjeru tako da preostale odredbe ostaju na snazi kao da takva nesprovodiva ili nevažeća odredba nije korišćena.

f. Nijedno odricanje od strane društva Coca‑Cola od bilo kojeg uslova ili odredbe koji su navedeni u ovim Uslovima neće se smatrati daljim ili kontinuiranim odricanjem od takvog uslova ili odredbe, niti odricanjem od bilo kog drugog uslova. Svaki propust društva Coca‑Cola da potvrdi pravo ili odredbu prema ovim Uslovima ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.

g. Ništa sadržano u ovim Uslovima ne stvara partnerstvo, zajedničko ulaganje, agenciju niti druge slične odnose između društva Coca‑Cola i vas.

h. Ako ste vi ili Coca‑Cola spriječeni da vršite ili niste u mogućnosti da ispunite neku obavezu prema ovim Uslovima iz bilo kog razloga van razumne kontrole strane koja se poziva na ovu odredbu, učinak pogođene strane biće produžen za period odlaganja ili nemogućnosti izvršenja zbog tog uzroka.

i. Naslovi i zaglavlja su postavljeni samo radi pogodnosti. Osim ako nije drugačije predviđeno ili razjašnjeno kontekstom, upotreba riječi ili fraza „uključujući, uključuje, posebno, na primjer, kao što je“ ili bilo kog drugog sličnog izraza, treba da se tumači samo kao ilustracija i neće ograničavati smisao riječi, opisa, definicija, fraza ili termina koji idu prije ili poslije tih riječi.

17. RJEŠAVANJE SPOROVA

Coca‑Cola bi cijenila priliku da direktno sa vama riješi svaki problem u vezi sa Uslugama. Ako postoji nešto na šta biste željeli da nam skrenete pažnju, kontaktirajte nas putem https://www.coca-cola.com/me/me/about-us/contact-us.

Saglasni ste da rješavate sporove, potraživanja i osnove za podnošenje tužbe koji proizilaze iz ili su povezani sa vašim korišćenjem Usluga (svaki pojedinačno spor) kao što je utvrđeno u ovom Odjeljku 17. U skladu sa odredbama određene jurisdikcije koje su navedene u nastavku, ovi Uslovi i vaše korišćenje Usluga regulišu se zakonima države Džordžija, SAD, bez obzira na odredbe izbora mjerodavnog prava.

Primjena Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe je izričito izuzeta.

U MAKSIMALNOJ MJERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM PRAVOM. SLAŽETE SE DA BILO KOJI OSNOV ZA PODNOŠENJE TUŽBE KOJI PROISTIČE IZ USLUGA ILI JE U VEZI SA NJIMA MORA POČETI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON DOSPIJEĆA OSNOVA ZA PODNOŠENJE TUŽBE; U SUPROTNOM JE OSNOV ZA PODNOŠENJE TUŽBE TRAJNO ZABRANJEN.

Za kanadske korisnike: Vi i Coca‑Cola saglasni ste da su ovi Uslovi regulisani i da se tumače u skladu sa zakonima pokrajine Ontario i zakonima Kanade koji se tamo primjenjuju. Saglasni ste da će svaka tužba po zakonu ili po pravilima pravičnosti koja proistekne iz ovih Uslova ili se odnosi na njih biti podnijeta samo u pokrajinskim ili saveznim sudovima koji se nalaze u Torontu, Ontario, i na ovaj način pristajete i podvrgavate se isključivoj ličnoj nadležnosti takvih sudova za svrhe pokretanja takve tužbe.

Za korisnike u EU: Ako ste nastanjeni u EU, možete podnijeti zahtjev za sprovođenje svojih prava zaštite korisnika u vezi sa ovim Uslovima u državi članici EU u kojoj ste nastanjeni. Takođe, Evropska komisija obezbjeđuje platformu za rješavanje sporova onlajn kojoj možete pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Više informacija o vašim pravima kao korisnika možete naći ovdje.

Za italijanske korisnike: Svaki spor između vas i nas u vezi sa ovim Uslovima rješavaće samo sudovi u mjestu u kome imate prebivalište ili u kome ste nastanjeni. Takođe možete da se prijavite za vansudski mehanizam za rješavanje nekog spora u vezi sa ovim Uslovima (u skladu sa Odjeljcima 141 – 141 odluka italijanskog Zakona o korisnicima, od 6. septembra 2005. godine br. 206). Na primjer, možete koristiti ili konsultovati prethodno pomenutu evropsku platformu za rješavanje sporova putem interneta.

Za korisnike u Bangladešu, Butanu, Indiji, na Maldivima, u Nepalu i u Šri Lanki: Ovi Uslovi i vaše korišćenje Usluga regulišu se zakonima vašeg uobičajenog mjesta boravka, bez obzira na odredbe izbora mjerodavnog prava. Nadležni sudovi koji se nalaze u tom uobičajenom mjestu boravka imaju isključivu nadležnost nad svim sporovima koji nastanu iz ovih Uslova, u vezi sa njima ili po pitanju njih.

Za korisnike u UK: Ovi Uslovi i njihov predmet regulišu se i tumače u skladu sa zakonima Engleske i Velsa. I vi i mi se slažemo da će sudovi Engleske i Velsa imati isključivu nadležnost (osim što, ako ste stanovnik Sjeverne Irske, takođe možete pokrenuti postupak u Sjevernoj Irskoj, a ako ste stanovnik Škotske, takođe možete pokrenuti postupak u Škotskoj.)

Za korisnike u SAD:

Izbor arbitra i pravila.  Spor se mora podnijeti isključivo Američkoj arbitražnoj asocijaciji (AAA) da bi se saslušao u skladu sa njihovim Arbitražnim pravilima za korisnike. Ako iz bilo kog razloga AAA nije u mogućnosti ili ne želi da vodi arbitražu u skladu sa ovim uslovima, vi i mi ćemo izabrati drugog arbitra u skladu sa Članom 5. 9. Kodeksa SAD-a.

Obavezna (pojedinačna) arbitraža. Saglasni ste da će svaki spor između nas biti riješen isključivo u pojedinačnoj (vanklasnoj) arbitraži. Strane namjeravaju da se obavežu prema Saveznom zakonu o arbitraži, Član 1. 9. Kodeks SAD-a i dalje. Arbitraža znači da neće biti porote, ni sudije.

Obim arbitraže. Arbitar isključivo odlučuje o svim pitanjima u vezi sa sporom, primjenom ovih Uslova. Arbitar takođe utvrđuje svako pitanje u odnosu na to da li je neki spor ili stavka predmet arbitraže. Arbitar neće imati ovlašćenje da sasluša neki spor kao zajedničku tužbu, masovnu tužbu ili zastupničku tužbu. Arbitar neće imati nikakvo ovlašćenje da izdaje pravno sredstvo bilo kome drugom osim vama ili nama.

Izuzetak od arbitraže (sud za sporove malog obima). Sporovi koji se mogu u potpunosti riješiti na sudu za sporove malog obima ne moraju se podnositi na arbitražu.

Izbor mjesta održavanja (okrug Fulton, Džordžija). Saglasni ste da se svi sporovi razmatraju isključivo u okrugu Fulton, Džordžija, osim ako se strane drugačije ne dogovore ili arbitar drugačije ne odredi. Saglasni ste sa jurisdikcijom u državi Džordžija za sve svrhe.

Izbor mjerodavnog prava (Džordžija). Ovi Uslovi i vaše korišćenje Usluga regulišu se zakonima države Džordžija, SAD, bez obzira na odredbe izbora mjerodavnog prava. Međutim, svaka odluka o tome da li je spor predmet arbitraže, ili u pogledu vođenja arbitraže, biće regulisana isključivo Saveznim zakonom o arbitraži, Član 1. 9. Kodeksa SAD-a i dalje.

Pravni ljekovi dostupni u arbitraži. Arbitar može odobriti bilo koji pravni lijek, pravno sredstvo ili ishod koji bi stranke mogle dobiti na sudu, uključujući nadoknadu za advokatske honorare i troškove, u skladu sa zakonom(ima) koji se primjenjuju na dati predmet, osim sudske zabrane.

Sudska zabrana. Arbitar ne može izreći nikakvu zabranu. Ako bilo koja strana u sporu traži sudsku zabranu, arbitar će završiti arbitražu spora, izreći novčanu nadoknadu (ako postoji), a zatim strana koja traži sudsku zabranu može podnijeti novu tužbu državnom ili saveznom sudu u okrugu Fulton, Džordžija, isključivo za sudsku zabranu. Činjenično stanje i pravni zaključci arbitra neće biti podnijeti kao dokaz niti predstavljati presedan u ovoj naknadnoj sudskoj tužbi.

ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE

Tamo gdje je dozvoljeno važećim zakonom u Sjedinjenim Američkim Državama, Coca‑Cola i vi se slažete da će se svi postupci rješavanja sporova voditi samo na pojedinačnoj osnovi, a ne u zajedničkoj, konsolidovanoj ili zastupničkoj tužbi. Svi se odričemo svakog prava na porotno suđenje.

18. USLOVI U ODREĐENIM JURISDIKCIJAMA

SLIJEDE INFORMACIJE O PRAVIMA KORISNIKA I IZBORIMA ZA ODREĐENE JURISDIKCIJE. PODSTIČEMO VAS DA PREGLEDATE RELEVANTNE ODJELJKE.

Za korisnike iz Kalifornije: Ako ste mlađi od 18 godina i stanovnik Kalifornije, možda imate pravo da zahtijevate uklanjanje svog korisničkog sadržaja koji ste prethodno objavili u Uslugama. Da biste zatražili uklanjanje svog korisničkog sadržaja, kontaktirajte društvo Coca‑Cola na privacy@coca-cola.com a u predmetu navedite „Uklanjanje sadržaja maloljetnog korisnika iz Kalifornije“. Imajte na umu da pravo na uklanjanje nije apsolutno – pravo se odnosi na vaše prvobitno postavljanje svog korisničkog sadržaja, ali ne i na naknadno dijeljenje ili objavljivanje od strane drugih i ne na sadržaj o vama koji dijele drugi ljudi. Pravo na uklanjanje takođe ne važi ako ste dobili nadoknadu ili drugu naknadu za postavljanje korisničkog sadržaja. Coca‑Cola ne može osigurati sveobuhvatno uklanjanje korisničkog sadržaja sa interneta.

Ako ste iz Kalifornije i želite da zatražite da Coca‑Cola izbriše podatke o ličnosti koje čuvamo o vama, pogledajte odjeljak za Kaliforniju u Politici privatnosti društva Coca‑Cola.

Ako se Usluge u bilo kom trenutku smatraju elektronskom komercijalnom uslugom (kao što je definisano u Odjeljku 1789.3 kalifornijskog građanskog zakonika), stanovnici Kalifornije imaju pravo na sljedeće specifične informacije o pravima korisnika:

Pružalac Usluga je: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ako se Usluge smatraju elektronskom komercijalnom uslugom, možete da uložite žalbu u vezi sa Uslugama ili da dobijete dodatne informacije u vezi sa korišćenjem Usluga slanjem e-pošte na https://www.coca-cola.com/me/me/about-us/contact-us. Možete nas kontaktirati i tako što ćete poslati dopis društvu The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, ili tako što ćete nas pozvati na 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

Za sve korisnike u SAD: Za informacije o tome kako da prijavite povredu autorskih prava u skladu sa Zakonom o digitalnim autorskim pravima iz 1998. godine („DMCA“), pogledajte našu DMCA Politiku.

Za korisnike u Njemačkoj: Ništa u ovim Uslovima ne ograničava niti isključuje odgovornost društva Coca‑Cola za teški nemar prema korisnicima nastanjenim u Njemačkoj. U skladu sa pravilima Njemačke federacije za oglašavanje (Deutscher Werberat, ZAW), Coca‑Cola ne smije sprovoditi reklamne ili marketinške aktivnosti usmjerene na korisnike ispod 14 godina. Kao takve, Usluge nijesu usmjerene niti namjenjene za korišćenje bilo kome mlađem od 14 godina.