Zmluvné podmienky spoločnosti Coca‑Cola

17. júla/augusta 2023

Vitajte v Zmluvných podmienkach spoločnosti Coca‑Cola („Zmluvné podmienky“).

POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE, PRETOŽE TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY TVORIA PRÁVNU ZMLUVU MEDZI SPOLOČNOSŤOU THE COCA-COLA COMPANY A JEJ PRIDRUŽENÝMI SPOLOČNOSŤAMI (SPOLOČNE COCA-COLA ALEBO MY) A VAMI.

TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY OVPLYVŇUJÚ SPÔSOB RIEŠENIA VAŠICH SPOROV SO SPOLOČNOSŤOU COCA-COLA.

1. ÚVOD

Tieto Zmluvné podmienky stanovujú podmienky, ktoré sa vzťahujú na prístup a používanie webových stránok, mobilných aplikácií (Aplikácie), miniaplikácií a iných online a offline služieb, ktoré spoločnosť Coca‑Cola prevádzkuje (spoločne Služby). Poskytovateľom Služieb je spoločnosť The Coca‑Cola Company so sídlom na adrese One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Tieto Zmluvné podmienky platia bez ohľadu na to, či ste registrovaný používateľ alebo si stránky len prezeráte.

VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB A PRÍSTUP K NIM SÚ PODMIENENÉ DODRŽIAVANÍM A PRIJATÍM TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK. Ak s týmito Zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, Služby nepoužívajte.

Prečítajte si tiež Zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Coca‑Cola (alebo akékoľvek iné zásady ochrany osobných údajov či oznámenie, ktoré vám boli sprístupnené) a zistite, ako spoločnosť Coca‑Cola zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré zhromažďuje od používateľov alebo o používateľoch.

2. KEDY SA TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY UPLATŇUJÚ? 

Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť pre nových používateľov k vyššie uvedenému Dátumu účinnosti. Pre každého, kto používal Služby pred Dátumom účinnosti vyššie, platia do desiatich (10) dní po Dátume účinnosti predchádzajúce verzie Zmluvných podmienok.

KEĎ SI VYTVORÍTE ÚČET, PRISTUPUJETE K SLUŽBÁM A POUŽÍVATE ICH, PRÍPADNE KEĎ S NIMI KEDYKOĽVEK VYJADRÍTE SÚHLAS, VYHLASUJETE TÝM SPOLOČNOSTI COCA-COLA, ŽE STE OPRÁVNENÍ POUŽÍVAŤ SLUŽBY A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE VIAZANÍ TÝMITO ZMULVNÝMI PODMIENKAMI.

Aby ste mohli využívať naše Služby, musíte byť najmenej vo veku zákonnej plnoletosti v mieste svojho bydliska a musíte mať právnu spôsobilosť uzavrieť záväznú zmluvu so spoločnosťou Coca‑Cola.

Ak ste ešte nedosiahli vek zákonnej plnoletosti platný v mieste svojho bydliska alebo nemáte právnu spôsobilosť uzavrieť záväznú zmluvu, váš rodič alebo zákonný zástupca musí pred použitím Služieb súhlasiť s týmito Zmluvnými podmienkami. Skôr ako začnete používať Služby, požiadajte svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, aby vám tieto Zmluvné podmienky vysvetlil.

RODIČIA A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA: Ak súhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami v mene neplnoletej osoby, vyhlasujete spoločnosti Coca‑Cola, že ste rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa; potvrdzujete, že prijímate tieto Zmluvné podmienky a súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Coca‑Cola (alebo inými zásadami ochrany osobných údajov či oznámením, ktoré vám boli sprístupnené) v mene svojho dieťaťa a prijímate všetku zodpovednosť za používanie Služieb a dodržiavanie týchto Zmluvných podmienok svojím dieťaťom.

Ak nie ste oprávnení používať Služby alebo nesúhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami, nemáte oprávnenie používať Služby.

3. KDE SA TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY UPLATŇUJÚ?

Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na Služby, v ktorých sú uvedené, na ktoré sú prepojené alebo v ktorých sú zverejnené.

Pre online služby pre zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, firemných zákazníkov a partnerov spoločnosti Coca‑Cola a pre časti firemných webových stránok spoločnosti Coca‑Cola platia odlišné zmluvné podmienky. Rôzne zmluvné podmienky platia aj pre služby tretích strán, ktoré sú spojené so Službami alebo súvisiace so Službami (napr. Whats App). Pozri oddiel 12 nižšie.

Na určité funkcie Služieb, ako sú Aplikácie, propagačné akcie, podmienky predaja alebo používanie služieb textových správ, sa môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky („Ďalšie zmluvné podmienky“). Všetky Ďalšie zmluvné podmienky sú súčasťou týchto Zmluvných podmienok (a týmto odkazom sú do nich začlenené). Keď sa vám zobrazia, pred použitím funkcií Služieb, na ktoré sa vzťahujú, musíte súhlasiť s Ďalšími zmluvnými podmienkami. Tieto Zmluvné podmienky a Ďalšie zmluvné podmienky platia rovnako, pokiaľ znenie Ďalších zmluvných podmienok nie je neodvolateľne v rozpore so Zmluvnými podmienkami, pričom v takom prípade majú prednosť Ďalšie zmluvné podmienky, ale výlučne v rozsahu rozporu.

Služby textových správ
Niektoré Služby ponúkajú služby textových správ (SMS alebo MMS). Keď sa prihlásite na prijímanie textových správ od nás, frekvencia textových správ, ktoré vám posielame, závisí od vašich transakcií s nami. Služby textových správ môžete ukončiť odoslaním slova STOP na konkrétny mobilný kód priradený k Službám. ZA SPRÁVY A DÁTA SA MÔŽU ÚČTOVAŤ POPLATKY. Všetky poplatky fakturuje váš poskytovateľ bezdrôtových služieb, ktorému sú splatné. Informácie o cenách taríf a podrobnosti vám poskytne váš poskytovateľ bezdrôtových služieb. Služby textových správ sa poskytujú „tak, ako sú“. Nemusia byť vždy dostupné vo všetkých oblastiach.

SÚHLASOM S PRIJÍMANÍM TEXTOVÝCH SPRÁV BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ COCA-COLA POUŽÍVA AUTOMATICKÝ SYSTÉM VYTÁČANIA NA DORUČOVANIE TEXTOVÝCH SPRÁV A ŽE VÁŠ SÚHLAS S PRIJÍMANÍM TEXTOVÝCH SPRÁV SA NEVYŽADUJE AKO PODMIENKA NÁKUPU TOVARU ALEBO SLUŽIEB.

4. ZMENÍ SPOLOČNOSŤ COCA-COLA SLUŽBY?

Spoločnosť Coca‑Cola neustále pracuje na zlepšovaní Služieb. Spoločnosť Coca‑Cola môže zaviesť nové funkcie a funkcionality, ktoré vylepšujú Služby a predtým neboli súčasťou Služieb („Nové funkcie“). Spoločnosť Coca‑Cola môže tiež príležitostne zavádzať aktualizácie, opravy chýb a iné zmeny v Službách, ktoré zlepšujú funkčnosť používateľského prostredia („Aktualizácie“). Spoločnosť Coca‑Cola si vyhradzuje právo pridať alebo nepridať Nové funkcie alebo právo robiť alebo nerobiť Aktualizácie. Ak sú Nové funkcie spojené s poplatkami, spoločnosť Coca‑Cola vám poskytne možnosť výberu, či budete Nové funkcie používať. Ak spoločnosť Coca‑Cola robí Aktualizácie, súhlasíte a oprávňujete spoločnosť Coca‑Cola implementovať Aktualizácie s upozornením aj bez neho.

Spoločnosť Coca‑Cola môže sprístupniť Nové funkcie výhradne pre vás, aby ste ich mohli vyskúšať, kým budú všeobecne dostupné verejnosti. Keď máte k dispozícii Nové funkcie, ktoré môžete vyskúšať, skôr ako k nim budú mať prístup ostatní, označujeme Nové funkcie ako „Skúšobné služby“. V súvislosti s vaším právom na prístup k Skúšobným službám súhlasíte s poskytnutím spätnej väzby o Skúšobných službách tak, ako to spoločnosť Coca‑Cola odôvodnene požaduje. Spoločnosť Coca‑Cola si vyhradzuje právo upraviť Skúšobné služby bez predchádzajúceho upozornenia, kým sa Skúšobné služby nebudú považovať za súčasť Služieb, ako aj nezačleniť Skúšobné služby ako súčasť Služieb.

BEZ OHĽADU NA OSTATNÉ ČASTI TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM SÚ SKÚŠOBNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. STRANY SPOLOČNOSTI COCA-COLA (AKO SÚ DEFINOVANÉ V ODDIELE 13) NEBUDÚ NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z VÁŠHO ROZHODNUTIA POUŽÍVAŤ SKÚŠOBNÉ SLUŽBY. AK AKÉKOĽVEK VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI SO SKÚŠOBNÝMI SLUŽBAMI NIE JE VYMÁHATEĽNÉ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV, VÝHRADNOU ZODPOVEDNOSŤOU STRÁN SPOLOČNOSTI COCA-COLA VO VZŤAHU K SKÚŠOBNÝM SLUŽBÁM JE PRIAMA NÁHRADA VAŠEJ ŠKODY AŽ DO VÝŠKY SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SKÚŠOBNÉ SLUŽBY.

Nič v oddiele 4 neobmedzuje právo spoločnosti Coca‑Cola kedykoľvek obmedziť prístup k určitým častiam Služieb alebo prerušiť Služby či akýkoľvek obsah, ktorý poskytujeme prostredníctvom Služieb, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti voči vám. Snažíme sa zabezpečiť, aby boli Služby vždy plne funkčné, ale spoločnosť Coca‑Cola nenesie voči vám zodpovednosť, ak Služby z akéhokoľvek dôvodu nie sú k dispozícii.

5. ZMENÍ SPOLOČNOSŤ COCA-COLA TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY?

Dátum účinnosti týchto Zmluvných podmienok je uvedený hore na tejto webovej stránke.

Je možné, že spoločnosť Coca‑Cola bude musieť tieto Zmluvné podmienky upraviť tak, aby odrážali Aktualizácie alebo Nové funkcie či zmeny platných zákonov. Ak spoločnosť Coca‑Cola vykoná podstatné zmeny týchto Zmluvných podmienok, ktoré obmedzia zákonné práva, zverejníme oznámenia v Službách a upozorníme používateľov e-mailom pomocou e-mailových adries v ich účtoch najmenej tridsať (30) dní vopred. Ak nesúhlasíte so zmenenými Zmluvnými podmienkami, musíte zrušiť svoj účet a prestať používať Služby pred uplynutím obdobia na upozornenie. Pokračovanie v používaní Služieb po období na upozornenie uvedenom v oznámení sa považuje za súhlas s upravenými Zmluvnými podmienkami.

Bez predchádzajúceho oznámenia nebudeme robiť zmeny, ktoré podstatne a retroaktívne obmedzujú vaše zákonné práva, pokiaľ to od nás nevyžaduje zákon alebo ochrana práv iných používateľov Služieb.

Upravené Zmluvné podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie našich zmlúv, oznámení alebo vyhlásení týchto Zmluvných podmienok alebo týkajúcich sa nich.

6. VYŽADUJE SA ÚČET?

Na prehliadanie verejných webových stránok spoločnosti Coca‑Cola si nepotrebujete vytvoriť účet, ale možno ho budete potrebovať, aby ste mohli plne využívať Služby, napríklad na získanie prístupu k ponukám a iným propagačným akciám alebo na používanie častí Služieb, ktoré sú „iba pre členov“.

​Ak si chcete vytvoriť účet, musíte uviesť aspoň svoju e-mailovú adresu. Spoločnosť Coca‑Cola môže tiež (podľa potreby) požadovať, aby ste poskytli svoj dátum narodenia a miesto bydliska, na overenie, či máte právnu spôsobilosť uzavrieť so spoločnosťou Coca‑Cola záväznú zmluvu, alebo je potrebné vyžiadať súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu s týmito Zmluvnými podmienkami vo vašom mene.

Spoločnosť Coca‑Cola vás tiež môže požiadať o poskytnutie ďalších informácií, ako je vaše meno, telefónne číslo, preferencie, názory a ďalšie podrobnosti o vás, ktoré sa rozhodnete zdieľať pri vytváraní účtu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracúvame osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme pri vytváraní účtu, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Coca‑Cola (alebo akékoľvek iné zásady ochrany osobných údajov či oznámenie, s ktorými ste súhlasili pri vytváraní účtu).

Ako je uvedené v Zásadách zodpovedného marketingu spoločnosti Coca‑Cola, marketing nezacieľujeme na deti mladšie ako 13 rokov (alebo do minimálneho veku požadovaného zákonmi vo vašej krajine). Služby ako také nie sú zamerané ani určené na používanie deťmi mladšími ako 13 rokov (alebo pod minimálnym vekom vyžadovaným zákonmi vo vašej krajine).

Súhlasíte s tým, že nebudete vytvárať účet pre nikoho iného okrem seba, vytvárať účet s úmyslom vydávať sa za inú osobu ani falšovať žiadny prvok procesov overovania spôsobilosti spoločnosti Coca‑Cola. Spoločnosť Coca‑Cola si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť registráciu alebo zrušiť či pozastaviť účet, ak zistí alebo má podozrenie, že došlo k porušeniu týchto Zmluvných podmienok. Účet si nesmiete vytvoriť, ak bolo poskytovanie Služieb pre vás pozastavené alebo ukončené.

Sľubujete, že všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Coca‑Cola, sú pravdivé, presné a úplné, a zabezpečíte, aby to tak bolo aj naďalej.

Ak sa pri vytváraní účtu zobrazí výzva na vytvorenie hesla, heslo je pre vás osobné. Súhlasíte s tým, že neposkytnete žiadnej inej osobe svoje heslo, iné informácie o zabezpečení ani prístup k Službám. Buďte obzvlášť opatrní pri prístupe k svojmu účtu z verejného alebo zdieľaného počítača či pri zdieľaní svojho zariadenia, aby ostatní nemohli zobraziť alebo zaznamenať vaše heslo alebo iné osobné informácie. Ste zodpovední za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú pomocou vášho hesla.

Súhlasíte s tým, že nás okamžite upozorníte na stránke https://www.coca-colacompany.com/contact-us, ak zistíte alebo máte podozrenie na neoprávnený prístup či použitie vášho hesla, účtu, prípadne sa domnievate, že došlo k inému narušeniu zabezpečenia.

7. ÚČTUJE SI SPOLOČNOSŤ COCA-COLA POPLATKY ZA SLUŽBY?

Služby sú vo všeobecnosti bezplatné. Ak sa niekedy bude vyžadovať platba za určité funkcie Služieb, spoločnosť Coca‑Cola vám poskytne možnosť výberu, či budete platené funkcie používať.

Niektoré Služby vám umožňujú nakupovať produkty spoločnosti Coca‑Cola. Nákupy sa budú riadiť samostatnými podmienkami predaja, ktoré vám budú predložené v čase nákupu – pozorne si ich prečítajte. 

Nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky poplatky a ďalšie náklady súvisiace s používaním Služieb vrátane vybavenia a internetového pripojenia alebo mobilnej telefónnej služby potrebnej na prístup k Službám a ich používanie. Ak pristupujete k Službám a používate ich na svojom mobilnom zariadení, súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky poplatky, ktoré vám vzniknú u vášho poskytovateľa mobilných služieb.

8. KTO VLASTNÍ SLUŽBY?

Vo vzťahu medzi spoločnosťou Coca‑Cola a vami spoločnosť Coca‑Cola a jej poskytovatelia licencií tretích strán sú a zostanú výhradnými vlastníkmi všetkých práv, nárokov a podielov týkajúcich sa Služieb vrátane všetkého obsahu dostupného prostredníctvom Služieb a jeho dizajnu, výberu a usporiadania, ako aj všetkých práv duševného vlastníctva (Obsah služieb). To znamená, že spoločnosť Coca‑Cola vlastní Služby a vlastní alebo má licenciu na Obsah služieb. Vy vlastníte všetok svoj Používateľský obsah, ako je opísané nižšie.

Obsah služieb zahŕňa názov Coca‑Cola a všetky súvisiace názvy, logá, názvy produktov aj služieb, dizajny a slogany (Značky Coca‑Cola). Značky Coca‑Cola nesmiete používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Coca‑Cola. Všetky ostatné názvy, logá, názvy produktov a služieb, dizajny, slogany, mottá alebo ďalšie prvky spoločnosti Coca‑Cola alebo tretích strán, ktoré sa objavujú na Službách alebo v nich, sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

V súvislosti s Obsahom služieb nemáte žiadne právo, licenciu ani oprávnenie okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Zmluvných podmienkach. Služby sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodnom tajomstve a inými platnými zákonmi o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach. Na vyjasnenie, súhlasíte s tým, že nebudete (a žiadnej tretej strane nepovolíte):

 • odstraňovať akékoľvek oznámenie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach obsiahnuté v Službách;
 • vytvárať a/alebo zverejňovať vlastnú databázu, ktorá obsahuje časti Služieb, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Coca‑Cola;
 • reprodukovať, distribuovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne zobrazovať, verejne predvádzať, opätovne publikovať, sťahovať, ukladať alebo prenášať akýkoľvek obsah Služieb okrem prípadov výslovne povolených v týchto Zmluvných podmienkach;
 • používať akéhokoľvek robota, bota, vyhľadávaciu alebo prehľadávaciu aplikáciu či iné automatizované zariadenie, proces alebo prostriedok na prístup, získavanie, vyťahovanie alebo indexovanie akejkoľvek časti Služieb
 • inak porušovať vlastnícke práva spoločnosti Coca‑Cola či jej poskytovateľov licencií tretích strán v Obsahu služieb alebo na tento Obsah služieb.

Vlastníte svoj Používateľský obsah, ale spoločnosti Coca‑Cola dávate právo ho používať.
Služby môžu obsahovať fóra a iné interaktívne funkcie, ktoré vám a ostatným používateľom umožňujú uverejňovať, odosielať, publikovať, zobrazovať alebo prenášať obsah alebo materiály (spoločne Používateľský obsah). Vlastníte Používateľský obsah, ktorý vytvoríte, pokiaľ zmluvné podmienky vzťahujúce sa na vaše odoslanie Používateľského obsahu neuvádzajú inak.

Rozumiete a beriete na vedomie, že nesiete zodpovednosť za svoj Používateľský obsah vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti, presnosti a vhodnosti.

Ak odošlete Používateľský obsah prostredníctvom Služieb alebo stránok sociálnych médií spoločnosti Coca‑Cola, udeľujete spoločnosti Coca‑Cola (vrátane našich dodávateľov, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať Služby, a každého z našich príslušných nástupcov a nadobúdateľov) neobmedzené, trvalé, celosvetové, nevýhradné, bez licenčných poplatkov, plne zaplatené právo a licenciu (a právo udeľovať sublicenciu prostredníctvom viacerých úrovní) na používanie, hosťovanie, ukladanie a reprodukciu, upravovanie, verejné zobrazovanie, predvádzanie, prekladanie, distribúciu či iné sprístupňovanie vášho Používateľského obsahu tretím stranám, a to vcelku alebo čiastočne, na akýkoľvek účel a v akomkoľvek médiu, ktoré je teraz známe alebo bude vyvinuté, v rozsahu povolenom zákonom (Licencia na používateľský obsah). Licencia na používateľský obsah, ktorú udelíte spoločnosti Coca‑Cola v týchto Zmluvných podmienkach, neprenáša žiadne morálne práva. AK SI NEŽELÁTE UDELIŤ SPOLOČNOSTI COCA-COLA LICENCIU NA POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH, NEODOSIELAJTE POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH.

Keď poskytnete Používateľský obsah, spoločnosti Coca‑Cola vyhlasujete a zaručujete, že:

 • vlastníte alebo kontrolujete všetky práva k svojmu Používateľskému obsahu a máte právo udeliť práva a licenciu udelenú spoločnosti Coca‑Cola vyššie v týchto Zmluvných podmienkach;
 • váš Používateľský obsah neporušuje práva žiadnej inej osoby alebo subjektu, ako sú práva na súkromie a publicitu a práva duševného vlastníctva;
 • váš Používateľský obsah je pravdivý a presný;
 • všetok váš Používateľský obsah je v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami a všetkými platnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami.

Váš Používateľský obsah musí byť v súlade so všetkými nasledujúcimi pravidlami:

 • Používateľský obsah nesmie obsahovať žiadny materiál, ktorý je hanlivý, obscénny, neslušný, urážlivý, urážajúci, obťažujúci, násilný, nenávistný, poburujúci alebo inak nežiaduci;
 • Používateľský obsah nesmie propagovať sexuálne explicitný alebo pornografický materiál, násilie alebo diskrimináciu na základe rasy, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo veku;
 • Používateľský obsah nesmie klamať ani mať v úmysle klamať žiadnu osobu;
 • Používateľský obsah nesmie propagovať žiadnu nezákonnú činnosť ani obhajovať, propagovať alebo napomáhať akémukoľvek nezákonnému konaniu;
 • Používateľský obsah nesmie skresľovať vašu identitu alebo spojenie s akoukoľvek osobou alebo organizáciou ani vzbudzovať dojem, že váš Používateľský obsah je schválený spoločnosťou Coca‑Cola alebo akoukoľvek inou osobou alebo subjektom, ak tomu tak nie je.

Ak si myslíte, že Používateľský obsah porušuje tieto Zmluvné podmienky, oznámte nám to na adrese https://www.coca-colacompany.com/contact-us vrátane popisu konkrétneho Používateľského obsahu a jeho umiestnenia v Službách alebo prítomnosti na sociálnych médiách spoločnosti Coca‑Cola. V rozsahu povolenom zákonom súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Coca‑Cola za všetky nároky vznesené treťou stranou voči spoločnosti Coca‑Cola vyplývajúce z vášho Používateľského obsahu alebo v súvislosti s ním.

Okrem Používateľského obsahu sa môžete príležitostne rozhodnúť poskytnúť spoločnosti Coca‑Cola nápady, návrhy alebo inú spätnú väzbu týkajúcu sa Služieb (Spätná väzba). Ak chcete odoslať nápad, navštívte našu webovú stránku https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea a prečítajte si uvedené informácie. Svoju Spätnú väzbu vlastníte, ale jej poskytnutím spoločnosti Coca‑Cola súhlasíte a udeľujete tým spoločnosti Coca‑Cola plne zaplatené, bez licenčných poplatkov, trvalé, neodvolateľné, celosvetové, nevýhradné a plne sublicencovateľné právo a licenciu na používanie, reprodukciu, predvádzanie, zobrazovanie, distribúciu, prispôsobovanie, úpravu, preformátovanie a vytváranie odvodených diel a iné využitie celej vašej Spätnej väzby akýmkoľvek spôsobom. Beriete tiež na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Coca‑Cola môže používať Spätnú väzbu v Službách, pokiaľ nie ste priamo identifikovaní, bez vášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Vaša celá Spätná väzba sa nepovažuje za dôvernú a chránenú.

9. AKÉ SÚ POVOLENÉ SPÔSOBY POUŽÍVANIA SLUŽIEB?

Za predpokladu, že budete dodržiavať tieto Zmluvné podmienky, vám spoločnosť Coca‑Cola udeľuje výhradne na vaše nekomerčné použitie osobné, obmedzené, nevýhradné, neprenosné, odvolateľné a obmedzené právo na prístup k Službám a ich používanie a na stiahnutie jednej (1) kópie každej Aplikácie.

Služby musíte používať iba na zákonné, osobné a nekomerčné účely a nie na akékoľvek podvodné účely alebo v súvislosti s akoukoľvek nezákonnou činnosťou. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, nesmiete a súhlasíte s tým, že sa nebudete ani pokúšať, povzbudzovať či umožňovať akejkoľvek tretej strane:

 • získať (alebo pokúšať sa získať) neoprávnený prístup k Službám alebo počítačovým systémom, prípadne sieťam spoločnosti Coca‑Cola, prostredníctvom hackerstva, dolovania hesiel alebo inými prostriedkami či s cieľom narušiť zabezpečenie akéhokoľvek počítača alebo bezpečnostnej siete;
 • používať Služby akýmkoľvek spôsobom, o ktorom viete alebo by ste mali vedieť, že by mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť servery či siete spoločnosti Coca‑Cola;
 • diskriminovať, obťažovať, vyhrážať sa, klamať, zahanbovať, ubližovať alebo spôsobovať obťažovanie, nepríjemnosti alebo úzkosť iným či inak zasahovať (alebo sa pokúšať zasahovať) do používania a užívania si Služieb akoukoľvek inou stranou;
 • používať Služby v mene kohokoľvek iného ako seba;
 • kopírovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, spätne analyzovať, dekódovať ani sa inak pokúšať získať prístup k akejkoľvek časti Služieb;
 • odstraňovať akékoľvek oznámenia o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach obsiahnuté v Službách alebo inak porušovať práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany.
 • používať akéhokoľvek robota, bota, vyhľadávaciu alebo prehľadávaciu aplikáciu či iné automatizované zariadenie, proces alebo prostriedky na prístup, získavanie, vyťahovanie alebo indexovanie akejkoľvek časti Služieb;
 • prenajímať, poskytovať na lízing, požičiavať, predávať, sublicencovať, priraďovať, distribuovať, publikovať, prevádzať alebo inak sprístupňovať Služby alebo akúkoľvek funkciu či funkcionalitu Služieb akejkoľvek tretej strane z akéhokoľvek dôvodu;
 • preformátovať alebo rámcovať akúkoľvek časť webových stránok, ktoré sú súčasťou Služieb, vrátane úmyslu ďalšieho predaja alebo distribúcie produktov.
 • používať Služby na odosielanie akéhokoľvek neoprávneného alebo nevyžiadaného komerčného prípadne propagačného obsahu.

Spoločnosť Coca‑Cola si vyhradzuje právo monitorovať a zaznamenávať aktivity v rámci Služieb v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Coca‑Cola (alebo akýmikoľvek inými zásadami ochrany osobných údajov či oznámením, ktoré vám bolo poskytnuté).

Spoločnosť Coca‑Cola má právo ukončiť váš prístup k Službám (popri akomkoľvek dostupnom opravnom prostriedku) bez predchádzajúceho upozornenia, ak má primeraný dôvod domnievať sa, že používate Služby v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami.

10. VZŤAHUJÚ SA NEJAKÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY KONKRÉTNE NA POUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ?

Pokiaľ nie je v tomto oddiele 10 výslovne uvedené inak, tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na vaše sťahovanie a používanie našich Aplikácií.

Mobilná aplikácia je na rozdiel od webovej stránky softvér, ktorý sa stiahne a nainštaluje do vášho mobilného zariadenia. Aj keď sú Aplikácie stiahnuté do vášho mobilného zariadenia, sú licencované – nepredávajú sa vám. Nezískavate žiadny vlastnícky podiel na Aplikáciách ani žiadne iné právo okrem používania Aplikácií v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami a v ich zmysle.

Môžete si stiahnuť jednu kópiu Aplikácie do mobilného zariadenia, ktoré vlastníte alebo inak kontrolujete, a to výhradne na svoje osobné, nekomerčné použitie. Aby sme vám mohli poskytnúť určité funkcie, niektoré Aplikácie musia pristupovať k rôznym funkciám a údajom vo vašom mobilnom zariadení. Ďalšie informácie o tom, ako Aplikácie nakladajú s osobnými údajmi, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Coca‑Cola (alebo v iných zásadách ochrany osobných údajov či v oznámení, ktoré vám bolo sprístupnené pri stiahnutí Aplikácie).

Aplikácie a ostatné Služby nemusia mať presne rovnaký obsah.

Z času na čas môžeme Aplikáciu vyvíjať a poskytovať Aktualizácie (ako sú definované v oddiele 4). Na základe nastavení vášho mobilného zariadenia, keď je vaše mobilné zariadenie pripojené k internetu, Aplikácia automaticky stiahne a nainštaluje všetky dostupné Aktualizácie, prípadne môžete dostať oznámenie alebo sa zobrazí výzva, aby ste si stiahli a nainštalovali dostupné Aktualizácie. Súhlasíte so sťahovaním a inštaláciou všetkých Aktualizácií a beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Aplikácia nemusí fungovať, ak tak neurobíte. Všetky Aktualizácie Aplikácie sa považujú za súčasť Aplikácie a Služieb a podliehajú týmto Zmluvným podmienkam.

Spoločnosť Coca‑Cola si vyhradzuje a ponecháva všetky práva, nároky na Aplikácie a podiely na Aplikáciách vrátane všetkých Značiek Coca‑Cola (definovaných v oddiele 8) a vo vzťahu medzi spoločnosťou Coca‑Cola a vami si vyhradzuje a ponecháva aj všetky ostatné autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva v nich alebo súvisiacich s nimi, s výnimkou prípadov, keď vám tieto práva výslovne udeľujú tieto Zmluvné podmienky.

Keď si stiahnete ktorúkoľvek z Aplikácií z obchodu App Store spoločnosti Apple alebo z obchodu Google Play (každý z nich Platforma aplikácií), beriete na vedomie a súhlasíte s nasledujúcim:

 • Vo vzťahu medzi spoločnosťou Coca‑Cola a Platformou aplikácií je za Aplikácie výhradne zodpovedná spoločnosť Coca‑Cola.
 • Platforma aplikácií nemá žiadnu povinnosť poskytovať akékoľvek služby údržby a podpory v súvislosti s Aplikáciou.
 • Ak naša Aplikácia nie je v súlade s akoukoľvek platnou zárukou: (i) môžete informovať Platformu aplikácií a Platforma aplikácií môže vrátiť kúpnu cenu za Aplikáciu (ak je to relevantné), (ii) v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nebude mať Platforma aplikácií žiadnu inú záručnú povinnosť vo vzťahu k Aplikáciám a (iii) iné nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky pripísateľné akémukoľvek nedodržaniu akejkoľvek záruky sú, vo vzťahu medzi spoločnosťou Coca‑Cola a Platformou aplikácií, zodpovednosťou spoločnosti Coca‑Cola.
 • Platforma aplikácií nie je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek nárokov, ktoré máte v súvislosti s Aplikáciami alebo vaším vlastníctvom a používaním Aplikácií.
 • Ak tretia strana tvrdí, že Aplikácia porušuje práva duševného vlastníctva inej strany, napríklad medzi Platformou aplikácií a spoločnosťou Coca‑Cola, spoločnosť Coca‑Cola je zodpovedná za vyšetrovanie, obranu, vyrovnanie a splnenie akéhokoľvek takéhoto nároku na porušenie práv vo vzťahu k vlastníckemu právu.
 • Platforma aplikácií a jej dcérske spoločnosti sú oprávnenými tretími stranami príslušných podmienok používania, pretože súvisia s vašou licenciou na používanie Aplikácie. Keď prijmete naše podmienky používania, Platforma aplikácií bude mať právo (a bude sa predpokladať, že toto právo prijala) vymáhať podmienky používania súvisiace s vašou licenciou Aplikácie voči vám ako oprávnená tretia strana.
 • Pri používaní Aplikácie musíte tiež dodržiavať všetky podmienky tretích strán platné prostredníctvom Platformy aplikácií.

Ak sa chcete dozvedieť viac o konkrétnych údajoch zhromaždených ktoroukoľvek z Aplikácií, skontrolujte nastavenia svojho mobilného zariadenia alebo si prečítajte zverejnenia informácií na Platforme aplikácií, z ktorej ste si Aplikáciu stiahli. Ak chcete zastaviť zhromažďovanie údajov prostredníctvom Aplikácie, odinštalujte ju.

Týmto vyhlasujete a zaručujete, že: (i) sa nenachádzate v krajine, ktorá podlieha vládnemu embargu USA alebo ktorú označila vláda USA za „ krajinu podporujúcu terorizmus“; a (ii) nie ste uvedení na žiadnom vládnom zozname USA zakázaných alebo obmedzených strán.

11. KEDY TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSŤ? KEDY SA ICH PLATNOSŤ KONČÍ?

Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť, keď ich potvrdíte ako súčasť vytvárania účtu, sťahovania Aplikácie alebo používania ktorejkoľvek zo Služieb, s ktorými sú tieto Zmluvné podmienky prepojené (okrem výnimky uvedenej v oddiele 2). Tieto Zmluvné podmienky sú v platnosti, kým ich neukončíte vy alebo spoločnosť Coca‑Cola.

Služby môžete prestať používať kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ak chcete vymazať svoj účet, kontaktujte spoločnosť Coca‑Cola pomocou kontaktných údajov uvedených v oddiele 15 a/alebo odinštalujte niektoré alebo všetky Aplikácie.

Ak chcete opraviť alebo odstrániť osobné údaje spojené s vaším účtom, pozrite si časť „Vaše možnosti“ Zásad ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Coca‑Cola (alebo iné zásady ochrany osobných údajov či oznámenie, ktoré vám bolo poskytnuté, prípadne sprístupnené).

Spoločnosť Coca‑Cola môže zrušiť váš účet okamžite a automaticky bez predchádzajúceho upozornenia, ak porušíte akýkoľvek zákon platný pre používanie Služieb. Spoločnosť Coca‑Cola si vyhradzuje právo zrušiť účet a prístup k Službám s oznámením alebo bez neho, ak má spoločnosť Coca‑Cola opodstatnený dôvod domnievať sa, že používateľ pristupuje k Službám alebo ich používa v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami.

Spoločnosť Coca‑Cola môže kedykoľvek pozastaviť váš prístup k Službám, zrušiť váš účet alebo ukončiť tieto Zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, ak zistí alebo má podozrenie na porušenie bezpečnosti alebo ak spoločnosť Coca‑Cola prestane ponúkať alebo podporovať ktorúkoľvek zo Služieb, čo spoločnosť Coca‑Cola môže podľa vlastného uváženia urobiť.

Pred ukončením vášho prístupu k Službám sa vás budeme snažiť vopred upozorniť, aby ste mohli získať všetky dôležité používateľské informácie (v rozsahu povolenom zákonom a týmito Zmluvnými podmienkami), ale nemusíme tak urobiť, ak zistíme, že by to nebolo praktické, zákonné, v záujme niekoho bezpečnosti alebo ochrany alebo by to bolo inak škodlivé pre práva alebo majetok spoločnosti Coca‑Cola.

Po skončení platnosti týchto Zmluvných podmienok zanikajú práva udelené spoločnosťou Coca‑Cola a musíte prestať používať Služby a odstrániť všetky kópie Aplikácií zo svojho mobilného zariadenia.

Akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok, ktoré by malo zo svojej povahy zostať v platnosti aj po ukončení týchto Zmluvných podmienok, zostáva v platnosti aj po ukončení. Napríklad všetky tieto ustanovenia zostanú v platnosti aj po ukončení: akékoľvek obmedzenie našej zodpovednosti, podmienky týkajúce sa vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva, akýkoľvek záväzok, ktorý nám musíte zaplatiť, a podmienky týkajúce sa sporov medzi nami. Ukončenie neobmedzuje a nebude obmedzovať žiadne práva spoločnosti Coca‑Cola alebo vaše práva a opravné prostriedky podľa zákona alebo spravodlivosti.

12. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA PREPOJENÉ SLUŽBY?

Služby obsahujú odkazy na iné webové stránky a zdroje poskytované tretími stranami (vrátane našich partnerských marketingových agentúr a platforiem sociálnych médií), služby zasielania správ tretích strán (napr. Whats App) a v reklamách (spoločne Prepojené služby). Spoločnosť Coca‑Cola nemôže a ani nekontroluje Prepojené služby, aj keď niektoré Prepojené služby umožňujú používateľom exportovať do nich vaše informácie, ako napríklad označenia „páči sa mi to“ alebo „zdieľať“ v sociálnych médiách. Pozorne si prečítajte zásady ochrany osobných údajov a ďalšie podmienky používania všetkých Prepojených služieb. Ak sa rozhodnete pristupovať k niektorej z Prepojených služieb, robíte tak výlučne na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zmluvnými podmienkami platnými pre Prepojené služby, a nie s týmito Zmluvnými podmienkami.

Služby môžu zahŕňať softvér tretích strán, ktorý je ponúkaný všeobecne bezplatne v rámci licencie open source alebo podobných licencií (Softvér tretích strán). Hoci Služby, ktoré vám poskytujeme, podliehajú týmto Zmluvným podmienkam, Softvér tretích strán zahrnutý v Službách môže podliehať iným licenciám alebo podmienkam používania, ktoré vám budú predložené podľa potreby.

13. JE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI COCA-COLA PODĽA TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK OBMEDZENÁ?

Zrieknutie sa záruk spoločnosťou Coca‑Cola

AK TO POVOĽUJÚ PLATNÉ ZÁKONY, SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, SO VŠETKÝMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ COCA-COLA VO SVOJOM VLASTNOM MENE A V MENE SVOJICH PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ A ICH PRÍSLUŠNÝCH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ, OBSAHU A DODÁVATEĽOV (SPOLOČNE STRANY SPOLOČNOSTI COCA-COLA) VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ, S OHĽADOM NA SLUŽBY, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCTVA A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV, A ZÁRUK, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ Z OBCHODOVANIA, PRIEBEHU PLNENIA, POUŽÍVANIA ALEBO OBCHODNEJ PRAXE. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO ŽIADNA ZO STRÁN SPOLOČNOSTI COCA-COLA NEPOSKYTUJE AKÚKOĽVEK ZÁRUKU ALEBO ZÁVÄZOK ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ŽE SLUŽBY BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, DOSAHOVAŤ ZAMÝŠĽANÉ VÝSLEDKY, BUDÚ KOMPATIBILNÉ ALEBO FUNGOVAŤ S AKÝMKOĽVEK INÝM SOFTVÉROM, SYSTÉMAMI ALEBO SLUŽBAMI, FUNGOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, SPĹŇAŤ AKÉKOĽVEK ŠTANDARDY VÝKONU ALEBO SPOĽAHLIVOSTI ALEBO BUDÚ BEZCHYBNÉ, PRÍPADNE ŽE AKÁKOĽVEK CHYBA MÔŽE BYŤ ALEBO BUDE OPRAVENÁ.

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIA IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIA PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTREBITEĽA, TAKŽE NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Obmedzenia zodpovednosti spoločnosti Coca‑Cola
Spoločnosť Coca‑Cola je zodpovedná za primerane priame a predvídateľné škody spôsobené závažným porušením týchto Zmluvných podmienok spoločnosťou Coca‑Cola v súlade s ustanoveniami týchto Zmluvných podmienok.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi spoločnosť Coca‑Cola nie je a nebude zodpovedná ani neručí za:

 • škody, ktoré nie sú predvídateľné, vrátane následných škôd;
 • exemplárne alebo represívne odškodnenie;
 • akékoľvek straty zisku, stratu podnikania, stratu zmluvy, prerušenie podnikania, očakávané úspory, dobré meno alebo stratu obchodnej príležitosti v súvislosti s vaším používaním Služieb;
 • vírusy alebo iný škodlivý softvér získaný prístupom k Službám alebo chyby, závady, oneskorenia alebo narušenia Služieb;
 • straty súvisiace s činnosťami akejkoľvek tretej strany vrátane používania alebo nemožnosti používať Prepojené služby.

POKIAĽ TO VÝSLOVNE NEVYŽADUJÚ PLATNÉ ZÁKONY, CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN SPOLOČNOSTI COCA-COLA VOČI VÁM ZA VŠETKY NÁROKY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBY ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, ČI UŽ ZMLUVNE, V DÔSLEDKU PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO INAK, NEPRESAHUJE V SÚHRNE STO AMERICKÝCH DOLÁROV (100 USD).

Nič v týchto Zmluvných podmienkach nemá za cieľ vylúčiť alebo obmedziť zodpovednosť akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný, vrátane zodpovednosti za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo za podvodné skreslenie či iné úmyselné správanie. AK SA ZISTÍ, ŽE NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ JE NEPLATNÉ, CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN SPOLOČNOSTI COCA-COLA ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY ALEBO PRÍČINY KONANIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO POVAHY BUDE OBMEDZENÁ V NAJVÄČŠOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

AKO SPOTREBITEĽ MÁTE VÝHODY Z AKÉHOKOĽVEK POVINNÉHO USTANOVENIA ZÁKONA JURISDIKCIE, V KTOREJ MÁTE BYDLISKO. NIČ V TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENKACH NEMÁ VPLYV NA VAŠE PRÁVA SPOTREBITEĽA SPOLIEHAŤ SA NA ZÁVÄZNÉ USTANOVENIA MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

14. AKO BUDE SPOLOČNOSŤ COCA-COLA KOMUNIKOVAŤ SO SPOTREBITEĽMI?

Keď používate Služby alebo nám posielate e-maily, komunikujete s nami elektronicky. Podľa vašich volieb a nastavení účtu budeme s vami komunikovať elektronicky rôznymi spôsobmi, napríklad e-mailom, textovou správou alebo oznámením push Aplikácie, prípadne zverejnením správy v Aplikácii či inak prostredníctvom Služieb. Niektoré z týchto oznámení sú automatické a niektoré sa odosielajú štandardne ako súčasť Služieb. Z času na čas môžeme pridať alebo odstrániť určité typy komunikácie. To, či budete dostávať určité elektronické komunikácie, môžete upraviť v nastaveniach účtu. Hoci určitú komunikáciu môžete zakázať, stále vám môžeme podľa potreby posielať oznámenia, ktoré nám umožnia poskytovať vám určité časti Služieb, napríklad vás upozorniť na bezpečnostný incident.

Súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám elektronicky poskytujeme, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná, pokiaľ záväzné platné zákony výslovne nevyžadujú inú formu komunikácie. Niektoré elektronické komunikácie môžu podliehať poplatkom od vášho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Ak sa zmení vaša e-mailová adresa alebo iné kontaktné údaje, nesiete zodpovednosť za informovanie spoločnosti Coca‑Cola. Zmeny vašej e-mailovej adresy sa budú vzťahovať na všetku vašu komunikáciu od nás.

Niektoré komunikácie môžu zahŕňať informácie o vašom účte, napríklad žiadosť o obnovenie hesla. Ktokoľvek s prístupom k vášmu e-mailovému účtu alebo mobilnému zariadeniu môže zobraziť obsah tejto komunikácie.

Keď posielame marketingovú alebo propagačnú komunikáciu, robíme tak na základe vášho súhlasu a podľa potreby. Našu e-mailovú marketingovú komunikáciu môžete ovládať aj kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v päte každého marketingového e-mailu.

15. AKO MÔŽEM KONTAKTOVAŤ SPOLOČNOSŤ COCA-COLA?

Ak chcete kontaktovať spoločnosť Coca‑Cola v súvislosti s týmito Zmluvnými podmienkami, Zásadami ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Coca‑Cola alebo spracovaním osobných údajov spoločnosťou Coca‑Cola, kontaktujte nás na adrese https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Môžete nás tiež kontaktovať písomne na adrese The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 alebo nám zavolať na číslo 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) či použiť akékoľvek iné informácie pre konkrétnu jurisdikciu, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom Služieb.

Ak chcete spoločnosť Coca‑Cola kontaktovať ohľadom našich Zásad ochrany osobných údajov a toho, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme od používateľov alebo o používateľoch, použite kontaktné údaje uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Coca‑Cola.

16. RÔZNE

a. Tieto Zmluvné podmienky (vrátane Zásad ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Coca‑Cola alebo iných zásad ochrany osobných údajov či oznámenia, ktoré vám boli poskytnuté) obsahujú výhradné a úplné porozumenie medzi spoločnosťou Coca‑Cola a vami s ohľadom na Služby a záležitosti obsiahnuté v tomto dokumente a nahrádzajú všetky predchádzajúce a súčasné porozumenia a dohody, či už písomné alebo ústne, týkajúce sa Služieb.

b. Súhlasíte s tým, že vaše použitie klávesnice, myši alebo iného zariadenia na výber tlačidla či ikony, prípadne podobný úkon alebo iné poskytnutie akéhokoľvek potvrdenia alebo súhlasu spoločnosti Coca‑Cola, predstavuje váš elektronický podpis, ktorý je ekvivalentný vášmu písomnému podpisu. Súhlasíte tiež s tým, že na overenie vášho elektronického podpisu nie je potrebné žiadne overenie treťou stranou. Ďalej súhlasíte s tým, že každé použitie vášho elektronického podpisu v súvislosti so Službami predstavuje váš súhlas s tým, že budete viazaní týmito Zmluvnými podmienkami v podobe, v akej existujú k dátumu vášho elektronického podpisu.

c. Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť v prospech nástupcov a nadobúdateľov vás aj spoločnosti Coca‑Cola a sú pre nich záväzné.

d. Spoločnosť Coca‑Cola môže postúpiť tieto Zmluvné podmienky právnemu nástupcovi (úplne alebo čiastočne), ale vy nesmiete Zmluvné podmienky postúpiť bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Coca‑Cola.

e. Ak súd alebo iný tribunál príslušnej jurisdikcie uzná niektoré ustanovenie týchto Zmluvných podmienok za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné z akéhokoľvek dôvodu, toto ustanovenie bude odstránené alebo obmedzené na minimálny rozsah tak, aby ostatné ustanovenia pokračovali s rovnakým účinkom, ako keby takéto nevynútiteľné alebo neplatné ustanovenie nebolo použité.

f. Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek podmienky stanovenej v týchto Zmluvných podmienkach zo strany spoločnosti Coca‑Cola sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce zrieknutie sa takejto podmienky alebo zrieknutie sa akýchkoľvek iných podmienok. Akékoľvek neuplatnenie práva alebo ustanovenia podľa týchto Zmluvných podmienok spoločnosťou Coca‑Cola nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

g. Nič obsiahnuté v týchto Zmluvných podmienkach nevytvára partnerstvo, spoločný podnik, agentúru alebo iný podobný vzťah medzi spoločnosťou Coca‑Cola a vami.

h. Ak niečo zabráni vám alebo spoločnosti Coca‑Cola splniť akúkoľvek povinnosť podľa týchto Zmluvných podmienok, prípadne ak tak spoločnosť Coca‑Cola alebo vy nemôžete urobiť z akéhokoľvek dôvodu, ktorý je mimo primeranej kontroly strany odvolávajúcej sa na toto ustanovenie, plnenie zmluvy dotknutej strany bude predĺžené o obdobie oneskorenia alebo neschopnosti plniť z tohto dôvodu.

i. Nadpisy a titulky slúžia len na informačné účely. Pokiaľ kontext neustanovuje alebo neobjasňuje inak, použitie slov alebo fráz vrátane, najmä, napríklad, ako je alebo akéhokoľvek podobného výrazu, sa má vykladať ako ilustratívne a neobmedzujúce význam slov, opisov, definícií, fráz alebo výrazov, ktoré predchádzajú týmto slovám alebo za nimi nasledujú.

17. RIEŠENIE SPOROV

Spoločnosť Coca‑Cola by ocenila možnosť vyriešiť akýkoľvek problém týkajúci sa Služieb priamo s vami. Ak by ste nás chceli na niečo upozorniť, kontaktujte nás na adrese https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Súhlasíte s tým, že budete riešiť spory, nároky a kroky vyplývajúce z vášho používania Služieb alebo súvisiace s vaším používaním Služieb (každý z nich Spor), ako je uvedené v tomto oddiele 17. S výhradou nižšie uvedených ustanovení špecifických pre jurisdikciu sa tieto Zmluvné podmienky a vaše používanie Služieb riadia zákonmi štátu Georgia v USA bez ohľadu na ustanovenia o voľbe práva.

Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AKÁKOĽVEK ŽALOBA VYPLÝVAJÚCA ZO SLUŽIEB ALEBO SÚVISIACA SO SLUŽBAMI SA MUSÍ ZAČAŤ DO JEDNÉHO (1) ROKA OD VZNIKU DÔVODU ŽALOBY, INAK JE DÔVOD ŽALOBY TRVALO PREMLČANÝ.

Pre kanadských spotrebiteľov: vy a spoločnosť Coca‑Cola súhlasíte s tým, že tieto Zmluvné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi provincie Ontário a zákonmi Kanady, ktoré sa v nej uplatňujú. Súhlasíte s tým, že akákoľvek žaloba podľa zákona alebo spravodlivosti vyplývajúca z týchto Zmluvných podmienok alebo súvisiaca s týmito Zmluvnými podmienkami bude podaná iba na provinčných alebo federálnych súdoch so sídlom v Toronte v Ontáriu. Týmto súhlasíte a podriaďujete sa výlučnej osobnej jurisdikcii týchto súdov na účely súdneho sporu pre akúkoľvek takúto žalobu.

Pre spotrebiteľov v EÚ: ak ste obyvateľom EÚ, môžete si uplatniť svoje práva na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito Zmluvnými podmienkami v členskom štáte EÚ, v ktorom máte bydlisko. Európska komisia takisto poskytuje platformu na riešenie sporov online, ku ktorej máte prístup tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Viac informácií o svojich právach spotrebiteľa nájdete tu.

Pre talianskych spotrebiteľov: akýkoľvek spor medzi vami a nami týkajúci sa týchto Zmluvných podmienok budú riešiť iba súdy v mieste, v ktorom máte bydlisko alebo pobyt. Môžete tiež požiadať o mimosúdny mechanizmus na riešenie akéhokoľvek sporu týkajúceho sa týchto Zmluvných podmienok (v súlade s oddielmi 141 – 141 talianskeho spotrebiteľského kódexu zo 6. septembra 2005 č. 206) Môžete napríklad využiť alebo obrátiť sa na európsku platformu na riešenie sporov online, ktorá je uvedená vyššie.

Pre spotrebiteľov v Bangladéši, Bhutáne, Indii, na Maldivách, v Nepále a na Srí Lanke: tieto Zmluvné podmienky a vaše používanie Služieb sa riadia zákonmi vášho obvyklého bydliska bez ohľadu na ustanovenia o voľbe práva. Súdy príslušnej jurisdikcie, ktoré sa nachádzajú v mieste obvyklého pobytu, budú mať výlučnú právomoc nad všetkými spormi vyplývajúcimi z týchto Zmluvných podmienok prípadne súvisiacimi s nimi.

Pre spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve: tieto Zmluvné podmienky a ich predmet sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu. Vy aj my súhlasíme s tým, že výlučnú právomoc budú mať súdy Anglicka a Walesu (s výnimkou toho, ak máte bydlisko v Severnom Írsku, vtedy môžete začať konanie v Severnom Írsku, a ak máte bydlisko v Škótsku, môžete začať konanie v Škótsku).

Pre spotrebiteľov v USA:
Výber rozhodcu a pravidlá. Spor musí byť predložený výlučne Americkej arbitrážnej asociácii (American Arbitration Association, AAA) na prerokovanie podľa jej pravidiel spotrebiteľského arbitrážneho konania. Ak asociácia AAA z nejakého dôvodu nebude schopná alebo ochotná viesť arbitrážne konanie v súlade s týmito podmienkami, vy aj my vyberieme iného rozhodcu podľa § 5 hlavy 9 amerického zákonníka.

Povinné (individuálne) arbitrážne konanie. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor medzi nami sa bude riešiť výlučne v individuálnej (nie skupinovej) arbitráži. Strany majú v úmysle byť viazané federálnym zákonom o arbitráži, hlava 9, § 1 a nasl. U.S.C. Arbitráž znamená, že nebude žiadna porota a žiadny sudca.

Rozsah arbitrážneho konania. O všetkých otázkach týkajúcich sa Sporu bude výlučne rozhodovať rozhodca na základe týchto Zmluvných podmienok. Rozhodca tiež rozhodne o akýchkoľvek otázkach, či akýkoľvek Spor alebo otázka podlieha arbitrážnemu konaniu. Rozhodca nebude mať právomoc prerokovať akýkoľvek Spor ako skupinovú, hromadnú alebo zastupiteľskú žalobu. Rozhodca nebude mať žiadnu právomoc udeliť komukoľvek úľavu okrem vás alebo nás.

Výnimka z arbitrážneho konania (súd drobných nárokov). Spory, ktoré možno úplne vyriešiť na súde pre nároky s nízkou hodnotou, nemusia byť predložené na arbitrážne konanie.

Výber miesta konania (Fulton County, Georgia). Súhlasíte s tým, že akékoľvek Spory sa budú prejednávať výlučne v okrese Fulton v štáte Georgia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak alebo ak rozhodca neurčí inak. Súhlasíte s jurisdikciou v štáte Georgia na všetky účely.

Voľba práva (Georgia). Tieto Zmluvné podmienky a vaše používanie Služieb sa riadia zákonmi štátu Georgia, USA, bez ohľadu na ustanovenia o voľbe práva. Akékoľvek rozhodnutie o tom, či je Spor predmetom arbitrážneho konania alebo o vedení arbitrážneho konania, sa však riadi výlučne federálnym zákonom o arbitrážnom konaní, hlava 9 , § 1 a nasl. U.S.C.

Opravné prostriedky dostupné v arbitrážnom konaní. Rozhodca môže udeliť akýkoľvek opravný prostriedok, nápravu alebo výsledok, ktorý strany mohli dostať na súde, vrátane priznania odmien a nákladov na právne zastúpenie v súlade so zákonmi, ktoré sa vzťahujú na prípad, s výnimkou súdneho príkazu.

Súdny príkaz. Rozhodca nesmie vydať žiadny súdny príkaz. Ak ktorákoľvek strana Sporu požiada o súdny príkaz, rozhodca dokončí arbitrážne konanie Sporu, vydá priznanie peňažnej náhrady (ak nejaké je) a potom strana žiadajúca o súdny príkaz môže podať novú žalobu na štátnom alebo federálnom súde v okrese Fulton v štáte Georgia výlučne s cieľom získať súdny príkaz. Skutkové zistenia a právne závery rozhodcu nebudú predložené ako dôkaz ani nebudú predstavovať precedens v tomto následnom súdnom konaní.

ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY
Ak to povoľujú platné zákony a je to možné v Spojených štátoch, spoločnosť Coca‑Cola a vy súhlasíte s tým, že akékoľvek konanie na riešenie sporov bude prebiehať iba na individuálnom základe, a nie v skupinovom, konsolidovanom alebo zastupiteľskom konaní. Každý z nás sa vzdáva akéhokoľvek práva na súdny proces s porotou.

18. ZMLUVNÉ PODMIENKY ŠPECIFICKÉ PRE PRÍSLUŠNÚ JURISDIKCIU

NASLEDUJÚ INFORMÁCIE O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV A MOŽNOSTIACH PRE KONKRÉTNE JURISDIKCIE. ODPORÚČAME VÁM PREČÍTAŤ SI PRÍSLUŠNÉ ČASTI.

Spotrebitelia v Kalifornii: ak máte menej ako 18 rokov a máte bydlisko v Kalifornii, môžete mať právo požiadať o odstránenie svojho Používateľského obsahu, ktorý ste sa rozhodli zverejniť v Službách. Ak chcete požiadať o odstránenie svojho Používateľského obsahu, obráťte sa na spoločnosť Coca‑Cola na adrese privacy@coca-cola.com s predmetom „California Minor User Content Removal“ (Odstránenie obsahu neplnoletého používateľa v Kalifornii). Upozorňujeme, že právo na odstránenie nie je absolútne – toto právo sa vzťahuje na vaše pôvodné zverejnenie vášho Používateľského obsahu, ale nie na následné zdieľanie alebo zverejnenie inými osobami, a nie na obsah o vás, ktorý zdieľajú iní ľudia. Právo na odstránenie sa neuplatňuje ani vtedy, ak ste za zverejnenie Používateľského obsahu dostali kompenzáciu alebo inú protihodnotu.

Spoločnosť Coca‑Cola nemôže zabezpečiť komplexné odstránenie Používateľského obsahu z internetu.

Ak ste občanom štátu Kalifornia a chcete požiadať spoločnosť Coca‑Cola o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchováva, prečítajte si časť Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Coca‑Cola.

Ak sa Služby v ktoromkoľvek momente považujú za elektronickú komerčnú službu (ako je definované v oddiele 1789.3 kalifornského občianskeho zákonníka), obyvatelia Kalifornie majú nárok na nasledujúce konkrétne informácie o právach spotrebiteľa:

poskytovateľom Služieb je: spoločnosť The Coca‑Cola Company so sídlom na adrese One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ak sa Služby považujú za elektronickú komerčnú službu, môžete podať sťažnosť týkajúcu sa Služieb alebo získať ďalšie informácie týkajúce sa používania Služieb zaslaním e-mailu na adresu https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Môžete nás tiež kontaktovať písomne na adrese The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 alebo nám zavolajte na číslo 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653).

Pre všetkých spotrebiteľov v USA: informácie o tom, ako nahlásiť sťažnosť na porušenie autorských práv podľa zákona The Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (ďalej len „DMCA“), nájdete v našich pravidlách pre zákon DMCA.

Pre nemeckých spotrebiteľov: nič v týchto Zmluvných podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Coca‑Cola za hrubú nedbanlivosť týkajúcu sa používateľov so sídlom v Nemecku. V súlade s pravidlami Nemeckej rady pre reklamu (Deutscher Werberat, ZAW) spoločnosť Coca‑Cola nevykonáva reklamné ani marketingové aktivity zamerané na spotrebiteľov mladších ako 14 rokov. Služby ako také nie sú zamerané ani určené na používanie osobami mladšími ako 14 rokov.