Coca‑Cola sa v Európe zaviazala k cieľu dosiahnuť nulové emisie do roku 2040

 

01/12/2021

Coca‑Cola v Európe* dnes oznámila svoj ďalší krok týkajúci sa znižovania dopadu svojej činnosti na klímu. V tejto súvislosti predstavila svoj cieľ dosiahnuť do roku 2040 nulové emisie skleníkových plynov (Net Zero) v celom svojom európskom hodnotovom reťazci.

Hlavní európski partneri spoločnosti Coca‑Cola Company, plniace spoločnosti Coca‑Cola Europacific Partners a Coca‑Cola HBC, si stanovili nulové emisné záväzky Net Zero 2040, vrátane prechodných cieľov pre rok 2030**, ktoré sú vedecky podložené.

Výsledkom bude zníženie emisií CO2 v Európe do roku 2030 o 2,5 milióna ton ekvivalentu CO2 ročne v porovnaní s rokom 2015, čo predstavuje zníženie o 30 %, a to vrátane všetkých Scope emisií 1, 2 a 3**.

Nikos Koumettis, prezident európskeho regiónu spoločnosti The Coca‑Cola Company, uviedol:

„Začiatkom tohto roka spoločnosť Coca‑Cola v Európe podpísala Kódex správania EÚ pre zodpovedné podnikanie a marketing v oblasti potravín, aby bol dlhodobo podporený udržateľný potravinový systém, a to vrátane záväzku dosiahnuť do roku 2040 na hlavných európskych trhoch nulové emisie skleníkových plynov. Dnes túto ambíciu udržateľnosti potvrdzujeme pre všetky naše európske trhy.“

„Poslanie našej spoločnosti – občerstvovať svet a meniť ho – má udržateľnosť zakorenenú priamo vo svojej podstate. Ambiciózne ciele z oblasti udržateľnosti, ktoré sme si ako Coca‑Cola v Európe naprieč všetkými oblasťami nášho podnikania nastavili, podčiarkujú náš záväzok podieľať sa na riešení klimatickej zmeny.“

K dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov môžu významne prispieť partneri z radov plniacich spoločností a úzka spolupráca s dodávateľmi a zákazníkmi. Súčasťou procesu dosahovania tohto záväzku je tiež znižovanie emisií z obalov, ktoré predstavujú 41 % emisií skleníkových plynov v európskom hodnotovom reťazci. V 15 európskych krajinách máme fľaše vyrobené zo 100 % recyklovaného PETu, čím sa znižuje množstvo primárneho plastu, ktorý Coca‑Cola používa. Vzhľadom na to, že materiál 100 % rPET má až o 70 % nižšiu uhlíkovú stopu ako primárny PET, šetríme tak 120 000 ton CO2 ročne oproti roku 2015 a zároveň postupne upúšťame od používania primárnych plastov na fosílnej báze.

Coca‑Cola sa bude ďalej sústrediť na zníženie energetickej náročnosti chladenia a redukciu emisií z používaných prísad. Energetická náročnosť chladenia totiž predstavuje 27 % z celkových emisií a emisie vyprodukované pri používaných prísad 21 %. Počíta sa aj s prechodom výrobných závodov na uhlíkovo neutrálne zdroje.

Okrem toho bude Coca‑Cola pokračovať v rozvoji projektov, ktoré zadržiavajú vodu v krajine a v podpore riešení, ktoré sú založené na prírodnej báze. Tým chce Coca‑Cola podporiť biodiverzitu, obnovovať lesy a podporiť dodávateľov i farmárov v aktivitách, ktoré povedú k regenerácii poľnohospodárstva.

Nikos Koumettis povedal: „Uvedomujeme si, že sami to nezvládneme – väčšina emisií, za ktoré sme zodpovední, spadá do Scope 3***. Spolupráca s plniacimi partnermi, dodávateľmi a ďalšími partnermi, zákonodarcami a ďalšími zainteresovanými stranami, bude pre dosiahnutie nášho cieľa Net Zero zásadná a sme presvedčení, že ho môžeme dosiahnuť len spoločne.“

Poznámky:

* Coca‑Cola v Európe predstavuje spoločnosti Coca‑Cola Europacific Partners, Coca‑Cola HBC a The Coca‑Cola Company.

** Coca‑Cola Europacific Partners si stanovila predbežný vedecky podložený cieľ znížiť emisie uhlíka do roku 2030 o 30 % oproti východiskovému roku 2019. Coca‑Cola HBC si stanovila vedecky podložený cieľ znížiť emisie uhlíka o 25 % oproti východiskovému roku 2017. Spoločnosť The Coca‑Cola Company má globálny vedecky podložený cieľ znížiť absolútne emisie skleníkových plynov o 25 % do roku 2030.

*** Emisie v Scope 1 pochádzajú zo zdrojov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou. Emisie v Scope 2 vznikajú pri výrobe nakupovanej energie. Emisie v Scope 3 sú všetky ostatné emisie v hodnotovom reťazci, a to ako v predchádzajúcom, tak aj v následnom reťazci, vrátane plniacich partnerov.

Ďalšie informácie o aktivitách a plánoch našich hlavných európskych plniacich spoločností nájdete tu: