Officieel reglement

Officieel reglement van de Fuze Tea 2024-promotieactie   “Kies je droomreis” 

Officieel reglement van de Fuze Tea 2024-promotieactie “Win je droomreis” 

Algemene bepalingen

1) De Fuze Tea 2024-actie “Win je droomreis” is een actie die georganiseerd wordt door Coca‑Cola Services nv (hierna “Coca‑Cola” genoemd) in samenwerking met Trip Advisor. Deze actie staat open voor alle personen die woonachtig zijn in België en in het Groothertogdom Luxemburg, met uitzondering van vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Europacific Partners Belgium bvba, Coca‑Cola Services nv of één van de vennootschappen die met deze vennootschappen verbonden zijn, één van hun reclamebureaus en de partners van deze promotie, evenals hun gezinnen.

2) De actie in België en in het Groothertogdom Luxemburg wordt georganiseerd in het kader van een OCBS-tombola ten bate van de Belgische sport. KB 13/12/2022 nr. 4120130. Hierna de “Tombola” genoemd. Geldig van 30.04.2024 tot en met 30.09.24 voor de producten van het gamma Fuze Tea Black Tea peach hibiscus (1,25L PET, 400ml PET, 330ml can, 250ml cans, 200ml RGB), Fuze Tea Mango Chamomile (1,25L PET, 400ml PET, 330ml can, 250ml cans, 200ml RGB), Fuze Tea Lemon Sparkling (400ml PET, 330ml can, 250ml cans, 200ml RGB), Fuze Tea Lemon Lemongrass (400ml PET), Fuze Tea Lime Mint (400ml PET, 1,25L PET), Fuze Tea Raspberry Lime No sugar (400ml PET), Fuze Tea Blueberry Lavender no sugar (400ml PET), Fuze Tea Peach Elderflower no sugar (1,25L PET, 400ml PET), Fuze Tea Watermelon Mint no sugar (400ml PET), Fuze Tea Orange-Cardamom (400ml PET).  

3) Het is niet mogelijk om op een andere dan de in dit reglement beschreven wijze aan deze actie deel te nemen.

4) Onder deelnemer wordt verstaan iedere persoon van ten minste 18 jaar die woonachtig is in België of in het Groothertogdom Luxemburg. De deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit kunnen aantonen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen. 

5) Om geldig deel te nemen aan deze actie, in België en het Groothertogdom Luxemburg, moet de deelnemer de Coca‑Cola App openen als deze al geïnstalleerd is. Als dit niet het geval is, dan moet hij de Coca‑Cola App downloaden op de App store of Google store en de registratieprocedure volgen (e-mail, land, geboortedatum, toestemming, gebruikersnaam enz.).

6) De deelnemer in België en in het Groothertogdom Luxemburg mag zo vaak meespelen als hij wil, maar tijdens de hele duur van de promotie kan er slechts één prijs per categorie (bronze, silver en gold) worden gewonnen per lid van hetzelfde huishouden. 

7) Op de startpagina staat een lijst met alle te winnen prijzen in het kader van deze tombola. Punten worden behaald door het spel "Rebalance Your Fusion" te spelen, op basis van de behaalde score, met een maximum van 5 X per dag. Het maximum aantal punten dat per dag kan worden behaald is 250; de deelnemer kan maximaal 100x meedoen per prijs, maar voor elke deelname zijn 50 punten verschuldigd. De Fuze Tea punten vervallen op 30 november 2024.

8) In totaal worden in het kader van deze actie de volgende prijzen toegekend:

  • 22 prijzen (bronze): 1 Airline voucher (gift card met wachtwoord voor hotels en vluchten op trip.com ter waarde van € 200).

  • 5 prijzen (silver): een citytrip in België voor 2 naar keuze ter waarde van € 2.000.

  • 1 prijs (gold): een reis met wie je maar wilt, arrangement Friends (boottocht naar Griekenland) voor 3 personen, Family (Madeira) voor 4 personen of Lovers (reis naar Thailand) voor 2 personen ter waarde van € 10.000. 

De loting vindt als volgt plaats via een automatisch lotingssysteem:

- 1 winnaar geloot aan het einde van elke week voor bronze. Loting in week 18 tot 39.

- 1 winnaar geloot aan het einde van elke maand voor silver. Loting in week 18 tot 39.

- 1 winnaar geloot onder alle deelnemers aan het einde van de actie. Loting in week 40.

De 5 trips naar keuze omvatten een treinreis en een verblijf in een hotel of in een Airbnb. Aangezien de maximumwaarde € 2,000 is, zullen het hotel of de AirBnB evenals de treinreis afhangen van de boekingsperiode in overleg met het reisbureau en Coca‑Cola.  Een standaardreisverzekering volgens de algemene voorwaarden van het reisbureau is inbegrepen. De winnaar zal daar kennis van kunnen nemen voordat hij de reis boekt. Het reispakket is exclusief andere uitgaven die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden vermeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, transfers van en naar het station van vertrek, andere accommodatie, maaltijden, drank, fooien of andere uitgaven voor of tijdens de reis door de reizigers of derden. 

9) De bestemmingen van gold kunnen variëren als gevolg van veranderingen in de veiligheids- of waarschuwingsniveaus of aanbevelingen van de Belgische of Luxemburgse regering. Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om bestemmingen in te trekken.

10) De winnaar van de grote prijs en de persoon die hem vergezelt zullen hun volledige contactgegevens (voornaam, naam, geboortedatum en adres), hun telefoon- en/of gsm-nummer moeten bevestigen, en een kopie moeten opsturen van hun identiteitskaart, paspoort (geldig tot meer dan 6 maanden na het einde van de reis) en visa die geldig zijn voor de gewonnen bestemming. Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan en zullen worden beschouwd als afstand doen van de prijs. Indien de winnaars niet reageren na een herinnering, verliezen zij hun prijs en wordt de prijs opnieuw in het spel gebracht. Deze gegevens en documenten zullen worden doorgestuurd naar het reisbureau waarmee Coca‑Cola samenwerkt voordat de definitieve boeking wordt uitgevoerd. Alle reizigers moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle administratieve en wettelijke gezondheidsvereisten (vaccins enz.). Paspoort, visum, gezondheidsvoorschriften en verzekeringen anders dan die waarin het reisbureau voorziet, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van elke reiziger. Een standaardreisverzekering volgens de algemene voorwaarden van het reisbureau is inbegrepen. De winnaar zal daar kennis van kunnen nemen voordat hij de reis boekt. Het reispakket is exclusief andere uitgaven die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden vermeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, transfers van en naar het station van vertrek, andere accommodatie, maaltijden, drank, fooien of andere uitgaven voor of tijdens de reis door de reizigers of derden.

11) De winnaars van silver zullen per e-mail en/of telefonisch gecontacteerd worden om een formulier in te vullen voor deelname aan de reis en om bepaalde persoonsgegevens van de winnaar en de persoon die hem vergezelt, die nodig zijn voor de toekenning van de prijs, in te vullen. Indien de winnaar niet binnen de gestelde termijn antwoordt op het verzoek om zijn contactgegevens per e-mail te bevestigen en een kopie van zijn identiteitskaart op te sturen, zal de prijs opnieuw worden toegekend en verliest de winnaar elk recht op compensatie in welke vorm dan ook.

12) De winnaars zullen definitief tot winnaar worden uitgeroepen na verificatie van hun contactgegevens en hun leeftijd.

13) Om de boeking van hun reis af te ronden, zullen de reizigers vervolgens in contact worden gebracht met het reisbureau waarmee Coca‑Cola samenwerkt en waarvan zij de algemene voorwaarden zullen moeten aanvaarden. Zij zullen alle informatie over hun reis rechtstreeks van het bureau ontvangen.

14) De winnaars van silver en gold en de personen die hen vergezellen, moeten hun reis uiterlijk één jaar na de toekenning van de prijs boeken. De datums en de reizende personen kunnen niet meer worden gewijzigd als ze eenmaal zijn geboekt.

Wettelijke bepalingen

15) Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca‑Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie aan te passen tijdens de promotieperiode.

16) Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren in geval van overmacht zouden moeten nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen.

17) Deze actie wordt onder het toezicht geplaatst van meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1000 Brussel, Grote Hertstraat 2, die toezicht zal houden op de gehele operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en zonder beroep.

18) De gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze promotie worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en het privacy beleid van Coca‑Cola dat beschikbaar is op deze website met het oog op het beheer van de deelname aan deze actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden. De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te corrigeren of te wissen door een e-mail te sturen naar cocacolabe@coca-cola.com. Bovendien aanvaarden de winnaars dat de persoonsgegevens die nodig zijn voor de toekenning van de prijs worden doorgegeven aan het bureau waarmee Coca‑Cola samenwerkt, waarvan alle details zullen worden meegedeeld bij het boeken van de prijs.

19) De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen op geen enkele wijze worden overgedragen, verkocht aan of geruild met derden. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of omzetbaar in geld. Geen enkele prijs zal buiten België of het Groothertogdom Luxemburg worden verzonden.

20) Coca‑Cola kan de deelname van een of meer deelnemer(s) opschorten en annuleren in geval van verdacht gedrag dat kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: verdenking van fraude, gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, verbinding van meerdere personen en verschillende computerstations met gebruikmaking van dezelfde identificatiecode, d.w.z. hetzelfde profiel dat in de inschrijvingsdatabank van de website is geregistreerd, een ongewoon winstpercentage, een poging tot inbraak op de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts enz.

21) Coca‑Cola kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

- ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak dan ook, als gevolg van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in het bijzonder maar niet beperkt tot, alle risico's in verband met de reis naar, op en van de gewonnen bestemming, in welke vorm dan ook;

- door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen, in welke vorm dan ook;

- drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen; - fouten of nalatigheden van het reisbureau;

- de onmogelijkheid voor reizigers om op de vastgestelde datum te reizen, eventuele extra kosten en/of verblijfs- of transportkosten - andere dan de kosten die uitdrukkelijk in dit reglement worden genoemd als zijnde ten laste van Coca‑Cola - die de winnaar (en de persoon die hem vergezelt) mogelijk moet maken als gevolg van zijn deelname aan de wedstrijd, zijn aanvaarding van de prijs en zijn gebruik ervan;

- een geval van overmacht dat het de winnaars onmogelijk maakt van de prijs te genieten, of dat nu op het vlak van het vervoer of tijdens de reis is, of eender welke andere gebeurtenis; 

- annulering of wijziging van datums of locatie of aanvullende voorwaarden met betrekking tot de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat, als gevolg van een beslissing buiten de controle van Coca‑Cola, hetzij door de organisatoren van de prijs, de overheid, of door toedien van de winnaar zelf; 

- de onmogelijkheid voor de reizigers om naar hun bestemming te vertrekken ten gevolge van een beslissing van de autoriteiten, weigering van de autoriteiten, het niet verschijnen van de reizigers op de dag van vertrek op de aangegeven tijdstippen, het ontbreken of de ongeldigheid van een visum of paspoort of van gezondheidsvoorschriften of enig ander voor het vertrek vereist document.

Deze bepaling is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of agenten.

22) Voor zover de bepaling van de winnaar uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd proces, kan Coca‑Cola niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele tekortkomingen in computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens en de hosting van de website.

23) De winnaars aanvaarden om deel te nemen aan de reclame- en promotiecampagnes rond de toekenning en uitoefening van deze prijs. Zij stemmen ermee in dat hun beeltenis kan worden gebruikt voor reclame- of promotiedoeleinden door en namens Coca‑Cola in welk medium dan ook, zonder enige vergoeding.

24) Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht volgens het KB 3518358. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze actie en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Elke bepaling die onwettig of ongeldig zou worden verklaard, wordt geacht niet afdwingbaar te zijn, onverminderd de overige bepalingen van dit reglement.