Officieel reglement

Coca‑Cola® K-Wave

Officieel reglement van de wedstrijd Fandom Coca‑Cola Maart 2024

Algemene bepalingen

1. De Coca‑Cola-actie ‘Fandom Coca‑Cola’ is een actie die georganiseerd wordt door Coca‑Cola Services nv (hierna ‘Coca‑Cola’ genoemd). Deze actie staat open voor alle personen die woonachtig zijn in België en het Groothertogdom Luxemburg, met uitzondering van vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Europacific Partners Belgium bv, Coca‑Cola Services nv of één van de vennootschappen die met deze vennootschappen verbonden zijn, één van hun reclamebureaus en de partners van deze promotie, evenals hun gezinnen.

2. Deze actie, zonder aankoopverplichting, is uitsluitend geldig van 5 maart 2024 tot en met 28 maart 2024 in België en in het Groothertogdom Luxemburg.

3. Het is niet mogelijk op een andere dan de in dit reglement beschreven wijze aan deze actie deel te nemen.

4. Onder deelnemer wordt verstaan iedere persoon die woonachtig is in België of in het Groothertogdom Luxemburg. Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet de deelnemer minstens 14 jaar oud zijn. De deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit en zijn leeftijd kunnen aantonen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen.

5. Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet de deelnemer naar de Coca‑Cola-app gaan, als deze al geïnstalleerd is. Als hij de app niet heeft, moet hij naar de webpagina van Coca‑Cola gaan waar hij alle uitleg zal vinden om de app te downloaden. De deelnemer gaat vervolgens naar de startpagina waarop staat hoe hij kan deelnemen aan de wedstrijd.

6. Het doel van deze wedstrijd is om in maximaal 500 tekens uit te leggen hoe uw Fandom eruitziet. Er wordt slechts één antwoord aanvaard voor deze actie.

7. Een jury bestaande uit leden van Coca‑Cola en onder toezicht van mr. Indekeu, gerechtsdeurwaarder, zal aan het einde van de actie de 60 meest creatieve deelnemers selecteren (vóór 30 april 2024).

8. In totaal zullen in het kader van deze actie de volgende prijzen worden toegekend:

60 X 2 tickets voor een exclusief K -Pop event op 29 juni 2024 in Kinepolis in Brussel.

9. De winnaars zullen rechtstreeks door Coca‑Cola gecontacteerd worden om hun uitnodiging te ontvangen.
De winnaar (ticket voor twee personen) zal alle informatie over de prijs en zijn verplichtingen ontvangen. Ze moeten hun volledige contactgegevens bevestigen (voornaam, naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer) en beschikbaar zijn om naar het event te gaan.
Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan en zullen worden beschouwd als afzien van de prijs.
Als winnaars na een herinnering niet reageren, verbeuren zij hun prijs en wordt de prijs opnieuw in het spel gebracht.

Wettelijke bepalingen

10. Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief alle latere beslissingen die de organisatoren in geval van overmacht kunnen nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen.

11. Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca‑Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie aan te passen gedurende de promotieperiode.

12. Deze actie wordt onder het toezicht geplaatst van meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1000 Brussel, Grote Hertstraat 2, die toezicht zal houden op de gehele operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en zonder beroep.

13. De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en mogen op geen enkele wijze worden overgedragen, verkocht aan of geruild met derden.

14. Coca‑Cola kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:
- ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak dan ook, als gevolg van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs;
- door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen, in welke vorm dan ook;
- annulering of verandering van de data van het event in Kinepolis.

15. De winnaars stemmen ermee in deel te nemen aan de reclame- en promotiecampagnes rond de toekenning en uitoefening van deze prijzen. Ze stemmen ermee in dat hun afbeelding eventueel gebruikt wordt voor reclame- of promotiedoeleinden door en in naam van Coca‑Cola in welk medium dan ook, zonder enige vergoeding.

16. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht volgens het KB 3518358. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze actie en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Elke bepaling die onwettig of ongeldig zou worden verklaard, wordt geacht niet afdwingbaar te zijn, onverminderd de overige bepalingen van dit reglement.

17. De gegevens die verzameld worden bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze promotie worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Coca‑Cola Privacybeleid dat op deze website beschikbaar is voor het beheer van de deelname aan deze actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden. De deelnemer heeft recht op toegang tot de gegevens die hem betreffen en kan, indien nodig, vragen om correctie of schrapping ervan per e-mail aan cocacolabe@coca-cola.com.
Bovendien aanvaarden de winnaars dat de persoonsgegevens die nodig zijn voor de toekenning van de prijs worden doorgegeven aan het bureau waarmee Coca‑Cola samenwerkt, waarvan de volledige details zullen worden meegedeeld bij het reserveren van de prijs.