Officieel reglement

Officieel reglement van de promotieactie Believerboard UEFA EURO 2024™

Officieel reglement van de promotieactie Believerboard UEFA EURO 2024™  

Algemene bepalingen

1) De actie ‘Believerboard UEFA EURO 2024™’ is een actie die georganiseerd wordt door Coca‑Cola Services nv (hierna “Coca‑Cola” genoemd) in samenwerking met UEFA. Deze actie staat open voor alle personen die woonachtig zijn in België en in het Groothertogdom Luxemburg, met uitzondering van vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Europacific Partners Belgium bv, Coca‑Cola Services nv of één van de vennootschappen die met deze vennootschappen verbonden zijn, één van hun reclamebureaus en de partners van deze promotie, evenals hun gezinnen.

2) De actie in België en in het Groothertogdom Luxemburg wordt georganiseerd in het kader van een OCBS-tombola ten bate van de Belgische sport. KB 13/12/2022 nr. 4120130. Hierna de ‘Tombola’ genoemd, geldig van 30.05.2024 tot en met 1.07.2024.

3) Het is niet mogelijk om op een andere dan de in dit reglement beschreven wijze aan deze actie deel te nemen.

4) Onder deelnemer wordt verstaan iedere persoon van ten minste 18 jaar die woonachtig is in België of in het Groothertogdom Luxemburg. De deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit kunnen aantonen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen. 

5) Om geldig deel te nemen aan deze actie, in België en het Groothertogdom Luxemburg, moet de deelnemer de Coca‑Cola App openen als deze al geïnstalleerd is. Als dit niet het geval is, dan moet hij de Coca‑Cola App downloaden op de App store of Google store en de registratieprocedure volgen (e-mail, land, geboortedatum, toestemming, gebruikersnaam enz.).

6) De deelnemer in België en in het Groothertogdom Luxemburg mag zo vaak meespelen als hij wil, maar gedurende de hele promotieactie kan hij slechts één prijs winnen. Hij moet een vragenlijst beantwoorden (The Believerboard Quiz) om deel te nemen aan de tombola. Hij kan in totaal 8 keer deelnemen aan de tombola.

7) Op de startpagina staat een lijst met alle te winnen prijzen in het kader van deze tombola. 

8) In totaal worden in het kader van deze actie de volgende prijzen toegekend:

  • 4 winnaars in de Groep Stage 1

  • 2 winnaars in Groep 2 Halve Finale

  • 1 winnaar in Groep 3 Finale

De loting vindt als volgt plaats via een automatisch lotingssysteem.

4 winnaars worden geloot en gecontacteerd tussen 05/06/2024 en 10/06/2024 voor de Groep Stage 1.
2 winnaars worden geloot en gecontacteerd tussen 25/06/2024 en 02/07/2024 voor de Halve Finale.
1 winnaar wordt geloot en gecontacteerd tussen 02/07/2024 en 05/07/2024 voor de Finale. 

De winnaars moeten binnen de gestelde termijn antwoorden, d.w.z. 24 uur. Als er geen antwoord wordt ontvangen, wordt de prijs opnieuw toegewezen en verliest de winnaar elk recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

De winnaars worden uitgenodigd voor een ‘Virtual event’, een unieke kans om het team te verwelkomen bij de ingang van het stadion (duur van deze unieke ervaring: ongeveer 30 minuten, maar in stand-by vanaf 2 uur op voorhand).

9) De winnaars zijn verantwoordelijk voor hun eigen apparatuur om deel te nemen aan het Zoom-videogesprek (Platform).

10) De winnaars zullen definitief tot winnaar worden uitgeroepen na verificatie van hun contactgegevens en hun leeftijd.

Wettelijke bepalingen

11) Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca‑Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie aan te passen tijdens de promotieperiode.

12) Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren in geval van overmacht zouden moeten nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen.

13) Deze actie wordt onder het toezicht geplaatst van meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1000 Brussel, Grote Hertstraat 2, die toezicht zal houden op de gehele operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en zonder beroep.

14) De gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze promotie worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en het Privacybeleid van Coca‑Cola dat beschikbaar is op deze website met het oog op het beheer van de deelname aan deze actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden. De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te corrigeren of te wissen door het formulier in te vullen op het adres https://privacyportal.onetrust.com. Bovendien stemmen de winnaars ermee in dat de persoonsgegevens die nodig zijn om de prijs toe te kennen, kunnen worden doorgegeven aan het evenementenbureau En2End Limited UK waarmee Coca‑Cola samenwerkt.

15) De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen op geen enkele wijze worden overgedragen, verkocht aan of geruild met derden. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of omzetbaar in geld. Geen enkele prijs zal buiten België of het Groothertogdom Luxemburg worden toegekend.

16) Coca‑Cola kan de deelname van een of meer deelnemer(s) opschorten en annuleren in geval van verdacht gedrag dat kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: verdenking van fraude, gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, verbinding van meerdere personen en verschillende computerstations met gebruikmaking van dezelfde identificatiecode, d.w.z. hetzelfde profiel dat in de inschrijvingsdatabank van de website is geregistreerd, een ongewoon winstpercentage, een poging tot inbraak op de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts enz.

17) Coca‑Cola kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

- ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak dan ook, als gevolg van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in het bijzonder maar niet beperkt tot, in welke vorm dan ook;

- door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen, in welke vorm dan ook;

- elk geval van overmacht waardoor de winnaars niet van de prijs kunnen genieten; 

- annulering of wijziging van datums of locatie of aanvullende voorwaarden met betrekking tot de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat, als gevolg van een beslissing buiten de controle van Coca‑Cola, hetzij door de organisatoren van de prijs, de overheid, of door toedien van de winnaar zelf; 

-ongepast gedrag van de winnaars tijdens de opname (de verbinding wordt dan verbroken).

Deze bepaling is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of agenten.

18) Voor zover de bepaling van de winnaar uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd proces, kan Coca‑Cola niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele tekortkomingen in computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens en de hosting van de website.

19) De winnaars aanvaarden om deel te nemen aan de reclame- en promotiecampagnes rond de toekenning en uitoefening van deze prijs. Zij stemmen ermee in dat hun beeltenis kan worden gebruikt voor reclame- of promotiedoeleinden door en namens Coca‑Cola in welk medium dan ook, zonder enige vergoeding.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht volgens het KB 3518358. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze actie en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Elke bepaling die onwettig of ongeldig zou worden verklaard, wordt geacht niet afdwingbaar te zijn, onverminderd de overige bepalingen van dit reglement.