Officieel reglement van de promotieactie ‘Kortingsbonnen van € 1 van 01/07 tot 31/08/2023’

Algemene bepalingen

1)      De Coca‑Cola-actie ‘Kortingsbonnen van € 1’ is een actie die georganiseerd wordt door Coca‑Cola Services nv (hierna ‘Coca‑Cola’ genoemd). Deze actie staat open voor alle personen die woonachtig zijn in België en in het Groothertogdom Luxemburg, met uitzondering van vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Europacific Partners Belgium bv, Coca‑Cola Services nv of één van de vennootschappen die met deze vennootschappen verbonden zijn, één van hun reclamebureaus en de partners van deze promotie, evenals hun gezinnen.

 

2)      Het is niet mogelijk op een andere dan de in dit reglement beschreven wijze aan deze actie deel te nemen.

 

3)      Deze actie is uitsluitend geldig van 01/07/2023 tot 31/08/2023 in België en in het Groothertogdom Luxemburg. De uitgegeven bonnen zijn geldig tot 30/09/2023.

 

4)      Onder deelnemer wordt verstaan iedere persoon die woonachtig is in België of in het Groothertogdom Luxemburg. De deelnemer moet 18 jaar oud zijn. De deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit en zijn leeftijd kunnen aantonen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen.

 

5)      Om geldig aan deze actie te kunnen deelnemen, moet de deelnemer naar de Coca‑Cola-app gaan als deze al eerder geïnstalleerd is. Indien dit niet het geval is, moet hij de Coca‑Cola-app downloaden in de App store of Google store en de registratieprocedure volgen (naam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord enz.). Hij gebruikt 100 music punten om een voucher te krijgen. Vervolgens keert hij terug naar de website, valideert hij zijn voucher van € 1 en registreert hij deze. De consument kan dan zijn unieke e-bon afdrukken en gebruiken in een winkel van zijn keuze tijdens de periode van de actie.

 

6)      De deelnemer in België en in het Groothertogdom Luxemburg mag slechts eenmaal deelnemen en er mag slechts één account per natuurlijke persoon zijn.

 

7)      In het kader van deze actie wordt het volgende toegekend:

- 30.000 bonnen van € 1 op 500ml Coca‑Cola Original of Coca‑Cola Zero.  De bonnen zijn niet inwisselbaar of om te zetten in geld. De bonnen zijn niet cumuleerbaar.

 

Wettelijke bepalingen

Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief alle latere beslissingen die de organisatoren in geval van overmacht kunnen nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen.

 

8.   Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca‑Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie aan te passen gedurende de promotieperiode.

 

9. Deze actie wordt onder het toezicht geplaatst van meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1000 Brussel, Grote Hertstraat 2, die toezicht zal houden op de gehele operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en zonder beroep.

 

10. De gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze promotie worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en het privacybeleid van Coca‑Cola dat beschikbaar is op deze website met het oog op het beheer van de deelname aan deze actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden. De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te corrigeren of te wissen door een e-mail te sturen naar cocacolabe@coca-cola.com.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beheer van de actie.

 

11. Coca‑Cola kan de deelname van een of meer deelnemer(s) opschorten en annuleren in geval van verdacht gedrag dat kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot:  verdenking van fraude, gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, verbinding van meerdere personen en verschillende computerstations met gebruikmaking van dezelfde identificatiecode, d.w.z. hetzelfde profiel dat in de inschrijvingsdatabank van de website is geregistreerd, een ongewoon winstpercentage, een poging tot inbraak op de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts enz.

Coca‑Cola kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele tekortkomingen in computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens en de hosting van de website.

 

12. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht volgens het KB 3518358.  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze actie en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Elke bepaling die onwettig of ongeldig zou worden verklaard, wordt geacht niet afdwingbaar te zijn, onverminderd de overige bepalingen van dit reglement.