Officieel reglement van de wedstrijd
Fanta Halloween 2023  

 

Algemene bepalingen

1. De wedstrijd ‘Fanta Halloween 2023’ is een wedstrijd die georganiseerd wordt door Coca‑Cola Services nv (hierna ‘Coca‑Cola’ genoemd). Deze wedstrijd staat open voor alle personen die woonachtig zijn in België en in het Groothertogdom Luxemburg, met uitzondering van vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Europacific Partners Belgium bvba, Coca‑Cola Services nv of één van de vennootschappen die met deze vennootschappen verbonden zijn, één van hun reclamebureaus en de partners van deze promotie, evenals hun gezinnen. 

2. Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, is uitsluitend geldig van 19 september 2023 tot en met 31 oktober 2023 in België en in het Groothertogdom Luxemburg.

3. Het is niet mogelijk op een andere dan de in dit reglement beschreven wijze aan deze wedstrijd deel te nemen.

4. Onder deelnemer wordt verstaan iedere persoon van ten minste 14 jaar die woonachtig is in België of in het Groothertogdom Luxemburg. De deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit en zijn leeftijd kunnen aantonen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen. 

5. Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer de QR-code scannen die aanwezig is op de blikjes van het Fanta-assortiment die deelnemen aan de wedstrijd. Na het scannen van zijn QR-code wordt de deelnemer direct doorverwezen naar de Coca‑Cola app, hij kan de instructies volgen om deel te nemen aan de wedstrijd. Indien de deelnemer niet ingeschreven is, moet hij naar de webpagina van Coca‑Cola België/Luxemburg gaan en de informatie volgen om zich in te schrijven en deel te nemen aan de wedstrijd.

6. De deelnemer wordt uitgenodigd om te spelen en elke dag worden de tien beste deelnemers geselecteerd en beloond met een prijs op basis van hun score: de eerste 5 winnen een duoticket voor Walibi, de volgende 5 een duoticket voor Kinepolis.

7. Elke deelnemer mag zo vaak spelen als hij wil, met echter een maximum van 5 deelnames per dag, maar tijdens de hele duur van de promotie zal er slechts één prijswinnaar per lid van hetzelfde huishouden zijn.

8. In totaal zullen in het kader van deze wedstrijd de volgende prijzen worden toegekend:

- 215 duotickets voor Walibi, d.w.z. 5 duotickets per dag.

- 215 duotickets voor Kinepolis, d.w.z. 5 duotickets per dag.

9. De winnaars van de wedstrijd ‘Fanta Halloween’ worden per e-mail gecontacteerd en moeten hun volledige contactgegevens (voornaam, naam en adres) en hun telefoonnummer bevestigen. Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan en zullen worden beschouwd als afzien van de prijs. Als de winnaars na een herinnering niet reageren, verbeuren zij hun prijs en wordt de prijs opnieuw in het spel gebracht.

 

Wettelijke bepalingen

10. De deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, met inbegrip van eventuele latere beslissingen die de organisatoren in geval van overmacht zouden moeten nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen. 

11. Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca‑Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie aan te passen gedurende de wedstrijdperiode.

12. Deze wedstrijd wordt onder het toezicht geplaatst van meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1000 Brussel, Grote Hertstraat 2, die toezicht zal houden op de gehele operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en zonder beroep.

13. De gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze promotie worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en het Privacybeleid van Coca‑Cola dat beschikbaar is op deze website met het oog op het beheer van de deelname aan deze wedstrijd, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden. De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te corrigeren of te wissen door een e-mail te sturen naar cocacolabe@coca-cola.com. 

14. De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en mogen op geen enkele wijze worden overgedragen, verkocht aan of geruild met derden. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of om te zetten in geld.

15. Coca‑Cola kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

- ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak dan ook, als gevolg van deelname aan de wedstrijd, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs;

- door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen, in welke vorm dan ook;

- drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

Deze bepaling is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzet van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of agenten.

16. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht volgens het KB 3518358. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze actie en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Elke bepaling die onwettig of ongeldig zou worden verklaard, wordt geacht niet afdwingbaar te zijn, onverminderd de overige bepalingen van dit reglement.