Konkurso „Kino magija su Coca‑Cola“

TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Konkursas vyks pavadinimu „Kino magija su Coca‑Cola“ (toliau – Konkursas).

1.2. Konkurso organizatorius yra UAB coagency, juridinio asmens kodas 300078393, buveinės adresas Paupio g. 50-136, LT-11341 Vilnius, Lietuva, telefono numeris +370 65559478 (toliau – Organizatorius).

1.3. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, sulaukę 13 metų (toliau – Dalyvis).

1.4. Konkursas yra organizuojamas ir vyksta Lietuvos teritorijoje.

1.5. Konkurso trukmės laikotarpis: nuo 2024 m. vasario 1 d. (Konkurso pradžios data) iki 2024 m. vasario 22 d. (Konkurso pabaigos data).

1.6. Kampanijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai bei kiti tiesiogiai ar netiesiogiai Organizatoriaus įdarbinti su Kampanijos aptarnavimu susiję subjektai, taip pat tokių asmenų artimiausi šeimos nariai.

 

2. DALYVAVIMAS

2.1. Norint dalyvauti Konkurse, reikia tarp 2024 m. vasario 1 d. ir vasario 22 d.:

2.1.1. Atsisiųsti Coca‑Cola programėlę į savo telefoną ir vadovaujantis programėlėje pateiktais nurodymais, susikurti paskyrą naujam naudotojui.

2.1.2. Programėlėje eiti į Prizai, Coca‑Cola ir patiekalai – Konkursų zoną.

2.1.3. Išspręsti Konkurso užduotį kūrybiškai atsakant į klausimą „Jei žiūrėdama (-s) filmą galėtum valgyti ką tik nori, koks būtų tavo svajonių maisto rinkinys?“. Atsakymas gali būti iki 500 ženklų ilgio.

2.2. Dalyvis gali pasiekti „Coca‑Cola“ programėlę per „App Store“ / „Google Play“ arba nuskaitydamas QR kodą ant „Coca‑Cola“ produkto. Programėlę galima atsisiųsti pasinaudojus šiomis nuorodomis:

a) iOS: https://apps.apple.com/us/app/coca-cola/id1310675636

b) Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en&pli=1

2.3. Norint dalyvauti Konkurse, Dalyviui nėra būtina įsigyti „Coca‑Cola“ produktą.

2.4. Norėdamas užsiregistruoti „Coca‑Cola“ programėlės naudotoju, Dalyvis turi užpildyti registracijos formą, kurioje turi nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir gimimo datą. Norint užbaigti registraciją, taip pat reikia sutikti su naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

2.5. Registruodamasis Dalyvis prisiima visą atsakomybę už registracijos metu atskleistos informacijos teisingumą ir tikslumą. Atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą tenka dalyviui.

2.6. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti Konkurse pateikdamas paraišką su išspręsta Konkurso užduotimi bet kokį skaičių kartų.

2.7. Į paraiškas, neatitinkančias 2.1 punkte išvardytų sąlygų, Konkurse neatsižvelgiama.

 

3. PRIZAI

3.1. Konkurso prizai yra dviejų tipų:

a) Šimtas penkiasdešimt (150) prizų: „Apollo Kinas“ dovanų kuponai (2 asmenims). Vienas kuponas gali būti iškeistas „Apollo Kinas“ kasose į vieną bilietą, kurio vertė yra iki 9 Eur. Kuponas gali būti panaudotas tiek paprastiems, tiek 3D kino seansams. Prizo vertė: 18 Eur. Kuponai galioja iki 2024 m. rugpjūčio 3 d.

b) Penkiasdešimt (50) prizų: „Forum Cinemas“ dovanų kuponai (2 asmenims). Prizo vertė: 19 Eur. Kuponai galioja iki 2024 m. gruodžio 10 d.

3.2. Dėl prizo varžysis visos nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 m. vasario 22 d. 23:59:59 val. pateiktos šias Taisykles atitinkančios paraiškos. Dalyvis gali pasirinkti ir varžytis dėl vieno arba abiejų tipų prizų.

3.3. Šimtas penkiasdešimt (150) geriausių atsakymų laimės 3.1 a) punkte nurodytą prizą (pagal Organizatoriaus įvertintą užduoties atlikimą) ir penkiasdešimt (50) geriausių atsakymų laimės 3.1 b) punkte nurodytą prizą, abiem atvejais atsižvelgiant į 3.9 punktą.

3.4. Dešimt (10) kitų geriausių atsakymų (pagal Organizatoriaus įvertintą užduoties atlikimą) bus įrašyti į rezervinį sąrašą 3.1 a) prizui laimėti ir dešimt (10) kitų geriausių atsakymų bus įrašyti į rezervinį sąrašą 3.1 b) prizui laimėti.

3.5. Organizatorius įvertins paraiškas ir išrinks geriausius atsakymus tarp 2024 m. vasario 23 d. ir 2024 m. vasario 28 d.

3.6. Vertindamas, kaip Dalyviai atliko Konkurso užduotį, Organizatorius vadovausis šiais kriterijais:

3.6.1. užduoties originalumas;

3.6.2. išradingumas ir kūrybiškumas;

3.6.3. atitikimas Konkurso temai.

3.7. Tarp Organizatoriaus užduočių yra šios:

3.7.1. užtikrinti, kad Konkurse dalyvautų visos galiojančios paraiškos;

3.7.2. teisėjauti Konkurse laikantis šių taisyklių nuostatų;

3.7.3. vykdyti skundų nagrinėjimo procedūras.

3.8. Tinkamumo laimėti prizą patikrinimas bus vykdomas tokia tvarka:

3.8.1. Per 5 (penkias) dienas nuo paraiškų peržiūros (t. y. ne vėliau kaip 2024 m. kovo 4 d.) Organizatorius išsiųs elektroninį laišką laimėtojui adresu, nurodytu kuriant paskyrą „CocaCola“ programėlėje.

3.8.2. Laimėjęs Dalyvis el. paštu bus informuotas apie Konkurso rezultatus ir bus paprašytas patvirtinti savo dalyvavimą Konkurse bei pateikti savo asmens duomenis, reikalingus prizui išduoti. Dalyvis turi per 5 (penkias) dienas (toliau – terminas) atsiųsti reikiamą patvirtinimą ir duomenis Organizatoriui el. paštu.

3.8.3. Jei Konkurso laimėtojas praranda teisę į prizą pagal šių Taisyklių3.9 punktą, tuomet tikrinama teisė į prizą to rezervinio Dalyvio, kuris yra kitas sąraše. Toks Dalyvis apie laimėjimą Konkurse bus informuotas elektroniniu paštu per 3 (tris) dienas nuo ankstesnio patikrinto Dalyvio termino dienos.

3.8.4. Rezervinių Dalyvių tikrinimas vyks šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka, kol bus suteikta teisė į prizą arba baigsis rezervinių Dalyvių sąrašas.

3.9. Dalyvis netenka teisės į prizą, kai:

3.9.1. nesilaiko bet kurios iš taisyklių per nustatytą terminą; arba

3.9.2. atsisako pateikti savo duomenis, reikalingus prizui išduoti.

 

4. PRIZO IŠDAVIMAS

4.1. Visi prizai laimėtojams bus įteikti elektroniniu paštu ne vėliau kaip 2024 m. kovo 22 d.

 

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. NV Coca‑Cola Services SA, kurios registruota buveinė yra 1424 Chaussée de Mons, 1070 Briuselis, Belgija (toliau – Coca‑Cola) tvarkys duomenis kaip duomenų valdytojas (toliau – Duomenų valdytojas).

5.2 Kampanijos metu Duomenų valdytojas tvarko dalyvio pateiktus asmens duomenis, siekdamas įvykdyti su dalyviu sudarytą sutartį (pvz., susisiekti su laimėtoju, susitarti dėl prizo pristatymo, nagrinėti skundus ir pan.). Duomenų valdytojas tvarkys tokius dalyvių asmens duomenis kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas ir gimimo data, kadangi dalyvis privalo užpildyti formą, pateikdamas minėtus asmens duomenys, kuomet registruojasi pirmą kartą. Dalyvio pateikti asmens duomenys yra būtina sąlyga norint sudaryti sutartį. Jeigu dalyvis yra parenkamas laimėtoju, bus tvarkomi ir pristatymo (adresas, pašto kodas) bei kontaktiniai (telefono numeris) asmens duomenys. Asmens Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarkys pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b) punktą, esant teisiniam pagrindui (suteikiant galimybę dalyviui dalyvauti Kampanijoje ir susisiekti su dalyviu, jei jis/ji laimi prizą, bei susitarti dėl prizo pristatymo).

5.3 Dalyvio asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi Kampanijos metu bei iki skundų pateikimo termino pabaigos pagal Taisyklių 8.1 punktą arba tol, kol egzistuos kitas teisinis pagrindas saugoti asmens duomenis. Esant aktyviems skundams, dalyvio asmens duomenys gali būti saugomi iki skundų pateikimo procedūros pabaigos.

5.4 Duomenų valdytojas jūsų asmens duomenis renka ir tvarko saugiai. Tačiau kai kurie Duomenų valdytojo tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami kitiems asmenims ar institucijoms, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai arba dėl tinkamo Taisyklių įgyvendinimo. Pavyzdžiui, Duomenų valdytojas gali būti perduodami bendradarbiavimo partneriams, padedantiems vykdyti Kampaniją (pvz., Organizatoriui, kurjeriui). Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į kitas šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei.

5.5 Dalyviai turi duomenų subjektų teises, kaip tai numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Dalyviai šiomis teisėmis gali pasinaudoti susisiekę su Duomenų valdytoju el. paštu naliperti@coca-cola.com. Pagal galiojančius teisės aktus, dalyviai gali pasinaudoti šiomis teisėmis:

5.5.1 prašyti suteikti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą;

5.5.2 reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis;

5.5.3 reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

5.5.4 reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;

5.5.5 nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

5.5.6 reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

5.5.7 nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kuomet tai taikoma(tai jokiu būdu nedaro įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuomet asmens duomenys buvo tvarkomi prieš sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimą);

5.5.8 pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašydami gauti asmens duomenis, kuriuos jie pateikė Duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba prašyti, kad Duomenų valdytojas perduotų duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

5.6 Jei dalyvis nustato, jog Duomenų valdytojas pažeidžia jo teises tvarkydamas asmens duomenis, dalyvis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/) ir pateikti skundą.

5.7 Daugiau informacijos kaip Coca‑Cola tvarko asmens duomenis susijusius su Kampanija, jūsų teises bei kaip pateikti skundą gali rasti toliau nurodytoje privatumo politikoje: https://www.cocacola.lt/privatumo-politika.

 

6. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

6.1. Visi su Konkursu susiję skundai (ypač dėl prizų pristatymo būdo) turi būti pateikti Organizatoriui raštu iki 2024 m. kovo 8 d. (pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2024 m. kovo 8 d.) adresu: Paupio g. 50-136, LT-11341 Vilnius, Lietuva, arba el. paštu coca-cola@coagency.lt.

6.2. Rašytiniame skunde turi būti nurodytas Dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei turimas), pateiktas skundo aprašymas ir pagrindimas. Skundai, pateikti pasibaigus terminui, bus atmesti.

6.3. Organizatorius skundą išsprendžia per 14 dienų nuo jo gavimo.

6.4. Organizatoriaus sprendimas dėl dalyvio skundo yra galutinis ir privalomas. Organizatoriaus sprendimas gali būti susijęs su taisyklių tikslu ir (arba) taisyklėse neaptartais klausimais.

6.5. Organizatorius informuoja Dalyvį apie Organizatoriaus sprendimą registruotu laišku, išsiųstu Dalyvio nurodytu adresu. Organizatorius turi teisę informuoti Dalyvį apie Organizatoriaus sprendimą ir elektroniniu paštu.

6.6. Jei Dalyvis nesutinka su Organizatoriaus sprendimu dėl skundo, jis gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt) arba užpildydami prašymo formą ODR platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Prieš dalyvaudamas Konkurse, dalyvis privalo perskaityti šias Taisykles.

7.2. Daugiau informacijos apie Konkursą dalyviai gali gauti el. paštu coca-cola@coagency.lt arba interneto svetainėje www.coca-cola.lt. Konkurso taisyklės bus paskelbtos interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

7.3. Šiame Konkurse numatyto prizo Organizatorius nekeičia į kitus prizus ar grynuosius pinigus. Kompensacijos už neatsiimtus ar nepanaudotus prizus nebus mokamos.

7.4. Šioms Taisyklėms ir jose nereglamentuotiems klausimams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš šių taisyklių ir (arba) susiję su Konkursu, sprendžiami derybų būdu. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Taisyklėse nereglamentuotais klausimais Organizatorius, remdamasis įstatymais ir taisyklėmis, gali priimti vienašališką sprendimą.

7.5. Esant esminiam Taisyklių pažeidimui, piktnaudžiavimui ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai atšaukti Konkursą, apie tai paskelbdamas atitinkamą pranešimą Organizatoriaus interneto svetainėje, socialinių tinklų puslapyje ir kitu tinkamu būdu.

Šias taisykles patvirtino UAB coagency