ޢާއްމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލުތައް

ނޫން، މިއީ އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރެވިފައިވާ ކުށްހީއެކެވެ. ނަމަވެސް، ކޮކާ-ކޯލާ ފުޅިއަކަށް މެންޓޯސް އަޅައިފިނަމަ ފުޅިން ބޮކި ޖަހާފައި ސޯޑާ މައްޗަށް އެރުމަކީ ވާނެ ކަމެކެވެ..

​ ހަގީގަތުގައި ކާބޮނެޓެޑް ފެނާއި ސްޕާކްލިން ވައިން އަދި އެހެނިހެން ސޮފްޓް ޑްރިންކްތަކުން ވެސް މިފަދަ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ.

​ ނަމަވެސް، ކޮކާ-ކޯލާ ބުއިމަށްފަހު މެންޓޯސް ކެއުމުން އެ ގޮތަކަށް ނުވާނެއެވެ.

​ މެންޓޯސް އާއި ކޮކާ-ކޯލާ އެއްކޮށްލުމުން ބޮކި ޖަހާފައި ގޮވުމެއްގެ ސިފައިގައި ސޯޑާ ފުޅިން މައްޗަށް އަރަނީ މެންޓޯސްގެ ބޭރު ތޮށިގަނޑުގައިވާކޯޓިންގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، މެންޓޯސް ކާބޮނެޓް ބުއިމަކަށް ލުމުން، މަތީ ފަށަލައިގައި ވަރަށް އަވަހަށް ގިނަ ބޮކިތަކެއް އުފެދެއެވެ. އެކަމަކު މެންޓޯސް ކެއުމުން، އެ ކޯޓިން ގިރިގެން ދާނެ ފަށައެވެ.

​ އެހެންކަމުން ހަށިގަނޑުގައި އެ ރިއެކްޝަނެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ.

ނޫން، ކޮކާ-ކޯލާއަށް ލާފައިވާ ރޭގަނޑު ބަހައްޓާ މަސް ގިރިގެނެއް ނުދާނެ އެވެ. އެކަމަކު، މީރު މެރިނޭޑް އެއް ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ.

​ އެ ގޮތަށް މެރިނޭޑެއް ތައްޔާރުކޮށްފި ނަމަ، އެ މެރިނޭޑުގައި ހުންނަ ކޮކާ-ކޯލާގެ ރަހައިން މަހުގެ ރަހަ އިތުރުކޮށްދޭއިރު، ހަކުރުގެ ސަބަބުން މަސް ފިހާއިރު މުށިކުލަޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

​ ކޮކާ-ކޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން މެރިނޭޑްސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރެސިޕީތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. ލުނބޯ ޖޫސް ފަދަ އެސިޑް އެކުލެވޭ އެހެނިހެން ކާނާ އާއި ބުއިންތަކުން ވެސް މިފަދަ އަސަރެއް ކުރާނެއެވެ. އެކަމަކު މިއީ ސާފުކުރުމަށް މާ ރަނގަޅު އިޚްތިޔާރުތަކެއް ނޫނެވެ.

ކޮކާކޯލާގައި ހިމެނެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ބުއިންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ރައްކާތެރި ކާނާގެ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ ފޮސްފޮރިކް އެސިޑް ކަމަށާއި މިއީ ނަޖިސް ސާފުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މާއްދާއެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޮކާކޯލާއަކީ ސާފުކުރާ އެއްޗެއް ނޫން ބުއިންތަކަކަށް ވާތީ، ޖަރާސީމު މަރާލުމަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސާފުކުރުމަށް މާ މޮޅު ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ނޫން، ކޮކާކޯލާއަށް ދުވަހަކުވެސް ކޮކެއިންއެއް އެޅިފައެއް ނުވޭ އަދި ދުވަހަކުވެސް ނުހުންނާނެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބުއިންތަކުގެ ރަހައަށް ލޯބިކުރާތީ މީހުން އެބުއިމުގެ އުފާލިބިގަންނަތާ 131 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

​ ކޮކާކޯލާގައި ހަކުރު އަދި ކެފެއިން އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

ހަކުރު އާދައިގެ މިންވަރަކަށް ރަނގަޅު ނަމަވެސް، މާ ގިނައިން ހަކުރު ބޭނުންކުރުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ.

​ ހުރިހާ ކާނާއާއި ބުއިންތަކެކޭ އެއްފަދައިން ހަކުރު ހިމެނޭ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ވެސް ބެލެންސްކުރެވިފައިވާ ލައިފްސްޓައިލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ މީހުން މާގިނައިން ބޭނުން ނުކުރާހާ ހިނދަކުއެވެ.

ކޮންސިއުމަރުންނަށް ހަކުރު އަދި ކެލޮރީ ކެއުން މެނޭޖްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ އިޚްތިޔާރެއް އޮތްތޯ ބެލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ..

​ އެއީ ހަކުރު މަދު، މަދު ނުވަތަ ނެތް ހަކުރު އަދި ކެލޮރީ އެކުލެވޭ ތަފާތު މޮޅު ރަހައެއް ލިބޭ ބުއިންތައް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަނީ އެހެންވެއެވެ.

އެއީވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ބުއިންތައް ކުދި ޕެކެޖް ސައިޒްތަކުގައި އަންނަ ސަބަބެވެ.

އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބުއިންތަކުގައި ހަކުރުގެ މިންވަރާއި ކެލޮރީގެ މިންވަރާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވެސް ފޯރުކޮށްދޭތީ، މީހުންނަށް އެމީހުންނާއި ޢާއިލާތަކަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ތަކެތި އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނެ އެވެ..

އާނ. ކޮކާކޯލާ ކައްކާއިރު މަޑުމަޑުން ބޯވެގެންދަނީ އެބުއިމުގައި ހުންނަ ފެން އާތްވަށް އަރައިގެންދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

​ ފެނުގެ ބޮޑު ބައެއް ނެތިގެން ދިއުމުން ހަކުރު އަނދަން ފަށައެވެ.

އޮރެންޖް ޖޫސް ނުވަތަ ހަކުރު ހުންނަ އެއްވެސް ދިޔާ އެއްޗެއް ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިރު ކައްކާނަމަ ވެސް މިފަދަ އަސަރެއް ކުރާނެއެވެ.

ނޫން، ކޮކާކޯލާ އީޖާދު ކުރުމުގެ ކުރިން ސަންޓާ ކްލޯސް (ސެއިންޓް ނިކް) ވަނީ ސްކާލެޓް ކޯޓެއް ލައިގެން އެތައް އިލްސްޓްރޭޝަންތަކަކާއި ފޮތްތަކެއްގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އޭނާ ސިފަކޮށްފައިވަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށެވެ.

އޭނާއަކީ އިސްކޮޅުން ދިގު އަދި ފަލަ ނުވަތަ ކުރު އަދި ކުޑަކޮށް ހުންނަ އަދި، ބައެއް ފަހަރު ފާހަގަކުރެވޭ ބުއްދިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި، އަނެއްބައި ފަހަރު ތަންކޮޅެއް ބިރުވެރި މީހަކަށް ވެދާނެއެވެ.

ތިބާ އަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަދި ލޯބިވާ ބޮޑު، ޖޯލީ ސަންޓާ ކެރެކްޓަރ ބައްޓަންކުރުމުގައި 1930 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ކޮކާކޯލާގެ އިޝްތިހާރުތަކުގެ ބޮޑު ދައުރެއް އޮތް ކަމީ ތެދެކެވެ.

ކޮކާކޯލާ އާއި ސަންޓާ ކްލޯސްގެ ލެޖެންޑާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވީޑިއޯ ބައްލަވާށެވެ

https://youtu.be/U8J5AolQZg0

ކޮކާކޯލާ އިން ދަބަރު ފިލުވާލުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ، އެހެނީ އޭގައި ގިނަ ކާނާއާއި ބުއިންތަކުގައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތީގެ އެސިޑެއް ކަމަށްވާ ފޮސްފޮރިކް އެސިޑް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

​ އޮރެންޖް ޖޫސް، ލުނބޯ ޖޫސް އަދި ޝެމްޕޭން ފަދަ އެސިޑް އެކުލެވޭ ކޮންމެ ބުއިމަކުން ވެސް ކޮކާކޯލާގެ އަސަރު މަޢުދަނަށް ކުރާ ގޮތަށެވެ.

​ އަހަރެމެން ހަގީގަތުގައި ރެކޮމެންޑް ކުރަނީ ކޮކާކޯލާގެ މޮޅު ރަހައަށްޓަކައި ކޮކާކޯލާއާ ގަޔާވުމަށެވެ.

އަހަރެމެން ކޮކާކޯލާއަށް ލޯބިކުރާވަރަށް، އަހަރެމެން ހަގީގަތުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަށް ލަފާ ނުދޭނަމެވެ.

އޭގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަވިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މާއްދާއެއް ނެތް - އެއީ ބުއިމެއް!

ހަޤީޤަތް

ކޮކާކޯލާ ކުންފުންޏަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ދައުރުވަމުންދާ އީމެއިލްތަކާއި އިންޓަނެޓް ވެބްސައިޓްތަކުގައި ޝާއިއުކޮށްފައި ވަނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ވަޒީފާ ދޮގުކޮށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކުށްވެރިން ވަނީ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނާ ގުޅައިގެން އިތުރު ޒާތީ އަދި މާލީ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއަށް ނެގި ކަމަށް ދޮގުކޮށް ބުނެ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އޮޅުވާލައިގެން ޗެކް ނަގުދު ފައިސާ ފޮނުވުމަށް އެދިފައެވެ.

ކޮކާކޯލާ ކުންފުންޏަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިފަދަ ލިސްޓިންގްތަކާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ.

ވެބްސައިޓްތަކުގައި ނުވަތަ އީމެއިލްތަކުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކަކީ ހަގީގީ ވަޒީފާތަކެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސްޕޮންސަރެއް ނޫނެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަމާއި ޓްރޭޑްމާކްތައް މިތަނުގައި ބޭނުންކުރަނީ ހުއްދަ ނެތިއެވެ.

މިއީ "ފިޝިން" ގެ ނަމުން އެނގިފައިވާ އޮޅުވާލުމެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނައިރު، ކުށްވެރިން ޒާތީ އަދި މާލީ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނާ ގުޅުން ގާއިމް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

​ މެސެޖަކީ އީމެއިލް ސްކޭމް ނުވަތަ ފިޝިންގ ކެމްޕޭނެއްގެ ބައެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އާންމު ނިޝާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

އީމެއިލްގައި ހުންނަ އިމްލާ އަދި ޤަވާޢިދުގެ ކުށްތައް؛

ކުންފުނީގެ ޓްރޭޑްމާކްތައް ނޭދެވޭ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން؛

ފޮނުވާ ފަރާތުން ހިލޭ، ކޯޕަރޭޓް ނޫން އީމެއިލް އެކައުންޓްތައް (ޔާހޫ!، އޭއޯއެލް، ޖީމެއިލް އަދި ހޮޓްމެއިލް ފަދަ) ބޭނުންކުރުން؛

ޒާތީ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުމާއި އަވަސް މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވައުދުވުން.

ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު ޙަޤީޤަތަކަށް ވާ ވަރަށް ވުރެ މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަ ނަމަ އެއީ ކަންނޭނގެ އެވެ. މި އީމެއިލްތަކަށް ނުވަތަ ސިޓީތަކަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދީގެން ޖަވާބު ނުދެއްވާށެވެ.

​ މި ބާވަތުގެ އީމެއިލް، ސިޓީ ނުވަތަ ވެބްސައިޓާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކޮންޓެކްޓަކަށް ކުރިން އެއްވެސް ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ، ސޯސްއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުއާމަލާތްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި، ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ލޯކަލް އަދި/ނުވަތަ ފެޑެރަލް އޮތޯރިޓީތަކާ ގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެމެވެ.

ހަޤީޤަތް

ކޮކާކޯލާ ކުންފުންޏަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ޓެކްސްޓް މެސެޖްތަކާއި އީމެއިލްތަކާއި ސިޓީތައް މީހުންނަށް ފޮނުވައިގެން ދޮގުކޮށް ބުނަނީ ލިބުނު ފަރާތަށް ސްވީޕްސްޓޭކް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނިން ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ޓެކްސްޓް މެސެޖުތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް ދަނީ ދަ ކޮކާކޯލާ ކޮމްޕެނީގެ ރަސްމީ ސައިޓެއް ކަމަށް ފެންނަ ނަމަވެސް އެއީ އެހެން ވެބްސައިޓަކަށެވެ.

މައި ކޯކް ރިވާޑްސްގެ ރަސްމީ އެޑްރެހަކީ mycokerewards.com ކަމަށާއި، މައި ކޯކް ރިވާޑްސް އަކީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި އީމެއިލްތަކުގެ ސަބްޖެކްޓް ލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ "ޔޫ ހެވް ވޮން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު އިން ދަ ކޮކާކޯލާTM 128 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޕްރޮމޯ" އިން ފެށިގެން "ދަ ކޮކާކޯލާ އެވޯޑް ނޮޓިފިކޭޝަން" އާއި "ދަ ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯ ވިނިން ނޮޓިފިކޭޝަން" އާއި "ދަ ކޮކާކޯލާ ވޯލްޑްވައިޑް" އާއި ހަމައަށް ހިމެނެ އެވެ ކްރިސްމަސް ޕްރޮމޯ،" "ނޮޓިފިކޭޝަން ފޯ ކޮކާކޯލާ ފައުންޑޭޝަން ކޭޝް އެއިޑް،" ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ސުރުޚީތަކެވެ.

​ ޓެކްސްޓް/އީމެއިލް ހޯކްސްގެ ބައެއް ވަރޝަންތަކުން ދައްކަނީ އިނގިރޭސި އެމެރިކަން ޓޮބަކޯ ކޮމްޕެނީއާ ގުޅިގެން ޕްރޮމޯޝަނެއް، އަހަރީ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކޮކާކޯލާގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޑްރޯއެއް (އޭގައި ކޮކާކޯލާގެ ކުރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ކާލް ވޭރުގެ ނަން ހިމެނޭ) ނުވަތަ ކާރެކެވެ ހޮންކޮންގުގައި ގިވްއަވޭއެވެ.

އަދި މެސެޖުތަކުގައި "ރަސްމީ" ގޮތަކަށް ފެންނަ ރަސްމީ ބަހެއް ވެސް ހިމެނޭއިރު، ބައެއް ފަހަރު ތަސްވީރު ނުވަތަ ފޮޓޯތަކާއި "ސިއްރު ޕިން ކޯޑެއް" ނުވަތަ ރެފަރެންސް/ޓިކެޓް ނަންބަރާއި ކޮކާކޯލާގެ މަންދޫބަކާ ގުޅޭނެ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ވެސް ޝަރުއީ ގޮތުން ފަރުމާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ސިޓީތަކަކީ ރަސްމީކޮށް ފެންނަ ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ސިޓީތަކެއް ކަމަށާއި އެއީ މާލީ އިދާރާއަކުން އައިސްފައިވާ ސިޓީތަކެއް ކަމަށް ހީވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އެތަންތަނުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ކްލޭމް ނަންބަރެއް ހިމެނޭއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އެހެން ކޮކާކޯލާ ފުޅި ވިއްކާ ތަނެއްގެ ޗެކެއް ވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ތިރީގައި މިވަނީ ފާހަގަކުރި މި ހޯކްސްތަކުގެ ސާމްޕަލްތައް ބައްލަވާށެވެ.

ނޯޓް - މި ސާމްޕަލް ލިސްޓުގައި ދައުރުވަމުންދާ ހުރިހާ ކޮކާކޯލާ ހޯކްސްއެއް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެން ދޮގު ވާހަކަތައް ހުރެދާނެ ކަމަށާއި މިތަނުގައި ހިމަނާފައި ނުވެދާއެވެ.

ކޮކާކޯލާ ކުންފުންޏަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް މި އީމެއިލްތަކާއި ޓެކްސްޓް މެސެޖުތަކާއި ސިޓީތަކާއި ހުއްދަ ނެތް ވެބްސައިޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ.

​ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސްޕޮންސަރެއް ނޫނެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަމާއި ޓްރޭޑްމާކްތައް މިތަނުގައި ބޭނުންކުރަނީ ހުއްދަ ނެތި އެވެ.

ނަމޫނާ 1:

މައުޟޫޢު:

ދަ ކޮކާކޯލާގެ 128 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޕްރޮމޯގައި ތިފަރާތުން މިވަނީ 1މިލިއަން ޑޮލަރު ކާމިާޔބުކޮށްފައެވެ.

ަލޮބުވެތި ކޮންސިއުމަރަށް،

މުބާރިކުބާދީ!

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮކާކޯލާ TM 128 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ އީމެއިލް ޕްރޮމޯޝަންގައި، ތިބާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ރެންޑަމްކޮށް ހޮވައިގެން ކޮކާކޯލާ TM ރިވާޑްސް އެވޯޑެއްގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނެވެ. މި ސޮފްޓްވެއާ ބެލެހެއްޓިފައިވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ފްރީލާންސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންނެވެ.

ކްލެއިމް ކުރުމަށް ނަން، އުމުރު، ފޯން، އަދި އެޑްރެސް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

ސޮއިކޮށްފައި,

ކްލައިޑް ސީ. ޓަގުލް.

ޗީފް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް އޮފިސަރ އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފިސަރ

ނަމޫނާ 2:

މައުޟޫޢު:

ދަ ކޮކާ ކޯލާ ކޮމްޕެނީގެ ރަސްމީ އިނާމު ނޮޓިފިކޭޝަން

އިނގިރޭސި އެމެރިކަން ޓޮބަކޯ ވޯލްޑްވައިޑް ޕްރޮމޯޝަނާ ގުޅިގެން ކޮކާކޯލާއިން (18 މެއި، 2006) ގައި ދެންމެ ނިމުނު އަހަރީ ފައިނަލް ގުރުއަތުލުންތަކުގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަވާއިރު، ތިޔަބޭފުޅުންގެ އީމެއިލް ޕައުންޑް ލިބުނު 20 ލަކީ ވަނަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ ކޮންމެ މީހަކަށް 1,000,000.00 ރުފިޔާ THE COCA\' COLA COMPANY PROMOTION ގައި ނަމަވެސް ނަތީޖާ އާންމުކޮށްފައިވަނީ 20 މެއި 2006 ގައި ކަމަށާއި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އީމެއިލް ޓިކެޓް ނަންބަރ (7PWYZ2006) އާއި ވޯޓު ކަރުދާސް ނަންބަރު (BT:12052006/20) އަށް އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ އިންޓަނެޓުން އެޑްވާންސް އޮޓޮމެޓިކް ރެންޑަމް ކޮމްޕިއުޓަރ ސަރޗަކުން ހޮވާފައިވާ ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ 29،031 އީމެއިލް އެޑްރެސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ލިސްޓަކުން އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް ރެންޑަމްކޮށް ހޮވުން.

​ ނަމަވެސް އެއްވެސް ޓިކެޓެއް ވިއްކާފައި ނުވި ނަމަވެސް ހުރިހާ އީމެއިލް އެޑްރެސްތަކެއް ތަފާތު ޓިކެޓް ނަންބަރުތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތަމްސީލުކުރުމާއި ޕްރައިވެސީއަށް...

ނަމޫނާ 3:

މައުޟޫޢު:

އަހަރީ މެދު އަހަރުގެ ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަނަލް ގުރުއަތުލުމުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން

މިއީ މި ޑިޕޯގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގެ ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯ ނަތީޖާ އަންގައިދިނުމަށެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރުގެ އެޑިޝަން އާންމުކޮށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ޖުލައި މަހުން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ބަދަލުކުރީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިސްޓަމްތަކަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެދުތެރޭގައި ކޮކާކޯލާ ކުންފުނީގެ ޑިޕޯ (ސުރޫލެލޭ ޒޯން) އިން މި ޕްރޮމޯ ބާއްވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރު ފައިދާއިން، އަދި ޔަގީނުންވެސް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އަސަރުކުރުމަށެވެ

ދިރިއުޅުންތަކާއި، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ހަތިޔާރުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މެއެވެ.

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ މިޑް އިޔަރ ފިލަންޓްރޮޕިކް ޖެޝަރ އަކީ ނައިޖީރިއާގައި ދިހަ (10) އަހަރު ވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކޮކާކޯލާ ޑިޕޯއިން ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ނައިޖީރިއާގެ އައްސޭރިފަށުގެ މައްޗަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު 28 އޮގަސްޓް 2006 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:15 ގައި (ނައިޖީރިއާ ގަޑިން) އެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތުން އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް އެއްކޮށްފައިވަނީ އެފްރިކާ (ނައިޖީރިއާ އިސްތިސްނާ)، އޭޝިއާ، ޔޫރަޕް، އޮސްޓްރޭލިއާ، އެމެރިކާ، އުތުރު އެމެރިކާ، & ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުތަކުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުންނެވެ.

ޖޯއަން 5 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރެންޑަމް މޯޑެއްގައި ފޮށީގައި ހުރި ހެލްސަމް އީމެއިލް އެޑްރެސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އީމެއިލް ހޮވަން ޖެހުނުއިރު، މި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހުރި ޓިކެޓް ރެފަރެންސް ނަންބަރު *44neh19xxfcoca5ecc* ހޮވީ ޖޯއަންއެވެ.

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އެޑިޝަންގެ ތެކޯކާކޯލާގެ މެދު އަހަރުގެ ފިލަންޓްރޮޕިކް ޕްރޮމޯ އެވޯޑްގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި 5.2 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (5.2 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ލިބުނު ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންގެ 5.2 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެވޯޑަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މިތަނުގައި ނައިޖީރިއާގެ ލީޑިންގ ބޭންކަށް، (ޒެނިތު ބޭންކް ޕީއެލްސީ) އަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ އަދި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްކަން އަންގައިދިނުމަށެވެ…

ނަމޫނާ 4:

މައުޟޫޢު:

އެވޯޑް ނޯޓިފިކޭޝަން

މިއީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2005 ގައި ލަންޑަން ޔޫކޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 2،600،000.00 ޕައުންޑް (ދެ މިލިއަން، ހަ ލައްކަ ގްރޭޓް ބްރިޓިޝް ޕައުންޑް) ގެ ފައިސާގެ އިނާމަކަށް ހޮވިފައިވާކަން އަންގައިދިނުމަށެވެ.

މި ސެލެކްޝަން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބައްރުން ނަގާފައިވާ 500،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އީމެއިލް އެޑްރެސްގެ ޑޭޓާބޭސްއަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އީމެއިލް ސެލެކްޝަން ސިސްޓަމް(ess) ގައި ރެންޑަމް ސެލެކްޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކޮކާކޯލާ ކުންފުނީގެ ގުރުއަތަކީ އިނގިރޭސި ގޭމިން ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ އަދި ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ގޭމިން ރެގިއުލޭޓަރސް (އައިއޭޖީއާރު) އިން ވެސް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ގުރުއަތެކެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނަލް ގުރުއަތަކީ މިބާވަތުގެ 2 ވަނަ ގުރުއަތު ކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ގަސްތުކުރަނީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށެވެ.

އިނާމު ޕްރޮސެސް ކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ޕްރައިޒް ޓްރާންސްފާ އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ކްލޭމްސް އޮފިސަރާއި ގުޅަންވާނެއެވެ...

ވީޑިއޯގެ ސައްހަކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ނުބުނެވޭނެ ނަމަވެސް ސާފުކުރަން ބޭނުންވަނީ ފެންޓާ އޮރެންޖް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ބުއިންތަކަކީ ރައްކާތެރި ބުއިންތަކެއް ކަމަށާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ނޭޝަނަލް ފުޑް ސޭފްޓީ އޮތޯރިޓީ – އެފްއެސްއެސްއޭއައި (ފުޑް ސޭފްޓީ އެންޑް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮތޯރިޓީ) ގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާ ބުއިންތަކެއް ކަމަށެވެ އޮފް އިންޑިއާ).

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ އެއްޗަކީ އާދަޔާ ހިލާފު އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ކުލަ ހިމެނޭ ކޮންމެ ދައުރުވާ އެއްޗެއްގެ ކުލަ ނަގާނީ ފޮތިގަނޑެއް ނުވަތަ ފިލްޓަރ ޕޭޕަރެއް ފަދަ ޕޯރަސް މާއްދާއެއް ކެޕިލަރީ އެކްޝަން ކިޔާ ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ފޮރުވާލުމުންނެވެ.

ފެންޓާ އޮރެންޖްގައި ހިމެނެނީ ސިންތެޓިކް ކާބޯތަކެތީގެ ކުލައެއް، ކޮންމެ ޕެކެއްގައި ވެސް ޑިކްލެއާކޮށްފައި ނަމަވެސް ހުއްދަ ލިމިޓުގެ ތެރޭގައި، ބޭނުންކުރާ ކުލަ ފުރިހަމައަށް ޓެސްޓްކޮށް ރައްކާތެރި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އިންޑިއާ އަދި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިދާރާތަކުން އެފްއޭއޯ/ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ޖޮއިންޓް އެކްސްޕާޓް ކޮމިޓީ އޮން ފުޑް އެޑިޓިވްސް (ޖޭއީސީއެފްއޭ)، އެމެރިކާ

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ)؛

ހެލްތު ކެނެޑާ، ޔޫރަޕިއަން ފުޑް ސޭފްޓީ އޮތޯރިޓީ (އީއެފްއެސްއޭ)، ފުޑް ސޭފްޓީ އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮތޯރިޓީ އޮފް އިންޑިއާ.

ފަންޓާ އޮރެންޖް ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުގައި ސިންތެޓިކް ކާބޯތަކެތީގެ ކުލަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ކުލަތައް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ކޮންސިއުމަރުންނަށް އެނގޭ އަދި ލޯބިވާ ތަފާތު ސިފައަކާއި ވިޝުއަލް އެޕީލްއެއް ދިނުމަށެވެ.

އެއީ އާންމުކޮށް އިންޑިއާގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ޕެކޭޖް ކާނާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޖޭމްސް، ޖެލީސް، ރެޑީ ޓު ސާރވް ފްރޫޓް ބެވަރޭޖްސް، ޑެއިރީ ބެވަރޭޖް ފަދަ ތަކެތި.

ފަންޓާ އަކީ އިންތިހާއަށް ލޯބިކުރާ ބްރޭންޑެއް ކަމަށާއި މުޅި ދުނިޔޭގައި އަދި އިންޑިއާގައި ވެސް އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ބްރޭންޑެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ، މަތީ ފެންވަރާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، ބޮޑު ރަހައަކީ، އިންޑިއާގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިމެނޭ ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ 130 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީގެ ބިންގާ ކަމުގައި ވެފައި، އަޅުގަނޑުމެން ގަސްތުކުރަނީ އެގޮތުގައި، ކުރިއަށް އޮތް ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް.

މިފަދަ ވީޑިއޯތަކުން އިތުބާރު ނެތް ވީޑިއޯތަކުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްރޭންޑްގެ އަބުރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ.

https://youtu.be/8U-0hl2Ilwg

އަދިވެސް ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ ?