ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ

އެންމެ ފަހުން އިސްލާހުކޮށްފައިވަނީ: ފެބްރުއަރީ 16، 2023

މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކޮކާ-ކޯލާ ކޮމްޕެނީ ("ޓީސީސީސީ،" "އަހަރެމެން،" "އަހަރެމެން") އިން ވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓަރނެޓް ވޯލްޑް ވައިޑް ވެބްސައިޓަށް https://www.coca-cola.com/mv/dv ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ("ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތައް،" "ތިޔަބޭފުޅުން") ޕްރައިވެސީ، އޮންލައިންކޮށް ޒާތީ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ މި ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީއާ ސީދާ ގުޅިލާމެހިގެންދާ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަޢުދުވެފަ އެވެ.​ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މި ސައިޓަކީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ރައްކާތެރި އަދި އުފާވެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމެވެ.

​މި ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ ("ޕޮލިސީ") ގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:

​ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލެއިން ހޯސްޓްކޮށް ހިންގާ ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރާ މައުލޫމާތު

​އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގައި ކުކީޒް އަދި އެފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރުމާއި ދައުރު؛ އަދި

​އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރާ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅާފައިވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް.

​މި ޕޮލިސީއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ވެބްސައިޓެއް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނޫން އެހެން ގޮތަކުން، ނުވަތަ އެއްވެސް ބެލެނިވެރި، ސަބްސިޑަރީއެއް، ސްޕޮންސަރުން ނުވަތަ އެފިލިއޭޓް ކުންފުންޏަކުން ("އެފިލިއޭޓް އެންޓިޓީސް") މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ކަންކަމާ ގުޅިފައިވާ ޕޮލިސީއެއް ނޫނެވެ..

​އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓް ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން މި ޕޮލިސީ ކިޔުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަމެވެ.

​ ސައިޓް ބޭނުންކުރުމުން، މި ޕޮލިސީގެ ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އެއްބަސްވީ ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެވެ.

​ މި ސިޔާސަތުގެ ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އެއްބަސްނުވާނަމަ، ސައިޓް ބޭނުން ނުކުރައްވާށެވެ.

1. ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޓީސީސީސީން އެއްކުރާ މައުލޫމާތު.

​ޓީސީސީސީން ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އަސާސީ ދެ ވައްތަރެއްގެ މައުލޫމާތެއް އެއްކުރެއެވެ:

​ "ޒާތީ މައުލޫމާތު"، ފަރުދެއް ދެނެގަނެވޭނެ މައުލޫމާތާއި، ފަރުދެއް ދެނެގަނެވޭކަށް ނެތް "އެގްރިގޭޓް މައުލޫމާތު" އެވެ.

a. އެގްރިގޭޓް މައުލޫމާތު.

ޓީސީސީސީ އާއި ޓީސީސީސީން ޓީސީސީސީއަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުން ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މުއާމަލާތް ކުރާއިރު ތިން މަސްދަރަކުން ނަން ނުޖެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިދާނެއެވެ: ސާވަރ ލޮގް ފައިލްސް، ކުކީސް، އަދި "ޕިކްސެލް ޓެގްސް" އެވެ.

i. ސަރވަރ ލޮގް ފައިލްސް.

ތިބާގެ އިންޓަރނެޓް ޕްރޮޓޮކޯލް (އައިޕީ) އެޑްރެހަކީ ތިބާގެ އިންޓަރނެޓް ސާވިސް ޕްރޮވައިޑަރ (އައިއެސްޕީ) އިން އޮޓޮމެޓިކުން ތިބާގެ ކޮމްޕިއުޓަރަށް ޙަވާލުކުރާ އައިޑެންޓިފައިންގ ނަންބަރެކެވެ.

މި ނަންބަރު ދެނެގަނެ، ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކޮންމެ ފަހަރަކު، ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތާއި، ޒިޔާރަތްކުރި ޕޭޖް (ތަކެއް) އާއި އެކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރވަރ ލޮގް ފައިލްތަކުގައި އޮޓޮމެޓިކުން ލޮގް ކުރެވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ޒިޔާރަތްތެރިންގެ އައިޕީ އެޑްރެސްތައް ބޭނުންކުރަނީ ސައިޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމަށާއި، ސައިޓްގެ ސަރވަރތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވުމަށާއި، ސައިޓް ހިންގުމަށެވެ.

އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތުގެ ޝަރުތުތަކަށް އަމަލު ނުކުރާ ޒިޔާރަތްތެރިންނަށް މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސެސް ބްލޮކް ކުރުމަށް އައިޕީ އެޑްރެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އައިޕީ އެޑްރެސް އެއްކުރުމަކީ އިންޓަނެޓްގައި ސްޓޭންޑަޑް ޕްރެކްޓިސްއެއް ކަމަށާއި، މިއީ ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކުން އޮޓޮމެޓިކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެއް ކަމެކެވެ.

ii. ކުކީސް. ކުކީސް އަކީ ވެބް ސަރވަރ އިން ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައި ފަރުދެއްގެ ކޮމްޕިއުޓަރަށް ޓްރާންސްފާ ކުރާ ޑޭޓާއެވެ.

ކުކީސް އަކީ ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކުން ބޭނުންކުރާ އިންޑަސްޓްރީގެ މިންގަނޑެއް ކަމަށާއި، ވަކި ވެބްސައިޓަކަށް ޔޫޒަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވަދެވޭނެ ގޮތާއި ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.

ކުކީސް އިން ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސިސްޓަމްތަކަށް ނުވަތަ ފައިލްތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭއިރު، އެފަދަ ކުކީއެއް ކިޔައި، ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ޑިލީޓް ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ވަކި ކުކީއެއް ތިބާއަށް ޓްރާންސްފާ ކުރި ވެބްސައިޓަށެވެ.

ކުކީޒް ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު އެއްކުރަން ބޭނުން ނުވާނަމަ، ގިނަ ބްރައުޒާތަކުގައި މިހާރު ހުރި ކުކީޒްތައް ޑިލީޓްކުރުމާއި، ކުކީޒްތައް އޮޓޮމެޓިކުން ޑިކްލައިންކުރުމާއި، ނުވަތަ ވަކި ކުކީޒްތަކެއް ތިބާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ނުވަތަ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންދާ ފަސޭހަ އުސޫލުތަކެއް ހުރެއެވެ

ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ކުކީޒް ދޮގުކުރުމުން ސައިޓްގެ ބައެއް ބައިތައް ބޭނުންކުރަން އުނދަގޫ ނުވަތަ ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ.

iii. ޕިކްސެލް ޓެގްސް.

ސައިޓް ބޭނުންކުރުމާއި ރައްދުދޭ މިންވަރާ ބެހޭ ޖުމްލަ ތަފާސްހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމަށް ސައިޓުން "ޕިކްސެލް ޓެގްސް"، "ވެބް ބީކަންސް"، "ކްލިއަރ ޖީއައިއެފް" ނުވަތަ އެފަދަ ވަސީލަތްތައް (ޖަމާޢަތުގައި "ޕިކްސެލް ޓެގްސް") ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕިކްސެލް ޓެގްތަކުގެ ސަބަބުން ސައިޓްގެ ވަކި ޕޭޖްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ޔޫޒަރުން ގުނުމާއި، ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޕްރޮމޯޝަނަލް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ކެމްޕޭންތަކުގެ ފައިދާ ކަނޑައެޅުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އެޗްޓީއެމްއެލް ފޯމެޓް ކޮށްފައިވާ އީމެއިލް މެސެޖްތަކުގައި ބޭނުންކުރާއިރު، ޕިކްސެލް ޓެގްސް އިން އީމެއިލް ހުޅުވާފައިވާކަން އަދި ހުޅުވާފައިވާ ވަގުތު ފޮނުވާ މީހާއަށް އެނގިގެންދެއެވެ.

b. ޒާތީ މައުލޫމާތު.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓަށް ވަނުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުވަތަ ޒާތީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ނުޖެހޭ ނަމަވެސް، ވަކި ފަންކްޝަނަލިޓީތަކެއް (މެމްބަޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަދަ، ޕްރޮޑަކްޓް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ގަތުމުން ޑިސްކައުންޓް ލިބިދާނެ) ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަތުން ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ހަމައެކަނި ތިޔަބޭފުޅުން ހިލޭސާބަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުން - މިސާލަކަށް، ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުމާއި، ސާރވޭތަކާއި ޕޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، މުބާރާތްތަކާއި، ސްވީޕްސްޓޭކްތަކާއި، ގުރުއަތުލުމާއި މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތަކަށް ވަނުމާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތަކާ ގުޅޭ އީމެއިލް އަޕްޑޭޓްތަކާއި އިއުލާންތަކަށް ސޮއިކުރުމެވެ އަދި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި، ޓީސީސީސީގެ މުދާ ގަތުމެވެ.

ޒާތީ މައުލޫމާތުގައި (ތިބާގެ ނަން، ޕޯސްޓް އެޑްރެސް، މޯބައިލް/ފޯނު ނަންބަރު އަދި/ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފަދަ) ތިޔަބޭފުޅާގެ ގުޅޭނެ މައުލޫމާތާއި ކްރެޑިޓް ކާޑު ނަންބަރާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ("ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ މައުލޫމާތު") ހިމެނިދާނެއެވެ. އެއީ ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނަ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ގަންނަން ބޭނުންނަމަ ("ޓްރާންސެކްޝަން") އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރާ އެއްޗެކެވެ.

2.​ ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޓީސީސީސީން އެއްކުރާ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމާއި ހާމަކުރުން.

a. ޒާތީ މައުލޫމާތު.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

i. މުވާޞަލާތުތައް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ސުވާލުތަކާއި ކޮމެންޓްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަމެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތަކާއި ކޮމެންޓްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޒާތީ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ii. ވިޔަފާރީގެ މަޤްޞަދުތައް.

އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިތައް ތަޙުލީލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ވިޔަފާރީގެ އެތެރޭގެ ބޭނުމުގައިވެސް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޒާތީ މައުލޫމާތަކީ ޓީސީސީސީއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން މައުލޫމާތާ (އޮންލައިން ނުވަތަ އޮފްލައިން މެދުވެރިކޮށް)، ޑިމޮގްރަފިކް މައުލޫމާތާއި އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ އެހެން މައުލޫމާތާ، ނުވަތަ ޓީސީސީސީއަށް އެހެން ގޮތަކުން އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ އޮފްލައިންކޮށެވެ.

iii. މުއާމަލާތްތައް. ޓީސީސީސީގެ މުދާ ގަތުން ފަދަ ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތެއްގައި ބައިވެރިވާނަމަ އަދި ބައިވެރިވާ ވަގުތު، އެކަމަށް އަމަލުކުރެވޭ އަދި ބޭނުންވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި، މިފަދަ މުއާމަލާތާ ގުޅޭ ޕޭމަންޓް މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ޝިޕިންގ އެޑްރެހެއް ފަދަ އެހެން ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ތިޔަބޭފުޅުން ގަނެފައިވާ އުފެއްދުންތައް ފޮނުވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވިދާނެ، މުއާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އަދި، އެކަން ކުރެވޭނަމަ، ތިޔަބޭފުޅާގެ ގަތުން ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ.

އަދި ތިޔަބޭފުޅާގެ މުއާމަލާތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް (މިސާލަކަށް، ތިޔަބޭފުޅާގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް) ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ޕޭމަންޓް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

iv. މުބާރާތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮމޯޝަންތައް.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހިދާނެ މުބާރާތްތަކާއި، މުބާރާތްތަކާއި، މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގޭނެ (އޭގެ ތެރޭގައި ނަން، އީމެއިލް، ޔޫޒަރ އައިޑީ އަދި ޕާސްވޯޑް ހިމެނިދާނެއެވެ).

​ އަޅުގަނޑުމެން އާންމުކޮށް އެދެނީ، މުބާރާތަކަށް، މުބާރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގައި ބައިވެރިވެ، ބައިވެރިވާއިރު، ވަކި ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޒާތީ މައުލޫމާތު މިފަދަ މުބާރާތްތަކާއި މުބާރާތްތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ސްޕޮންސަރުންނާ (އަޅުގަނޑުމެން ހޯސްޓްކުރިޔަސް ބެލުމެއްނެތި) ނުވަތަ އެފަދަ މުބާރާތެއް، މުބާރާތެއް ނުވަތަ ޕްރޮމޯޝަނަކަށް އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.

​ ސައިޓުގައި މުބާރާތެއް ނުވަތަ އެހެން ޕްރޮމޯޝަނެއް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މުބާރާތެއް ނުވަތަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގަވާއިދުގައި ޓީސީސީސީ ނުވަތަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ސްޕޮންސަރުން ތިބާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތުގެ އިތުރު ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ހިމެނިދާނެއެވެ. ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާމެދު އަމަލުކުރުމާ ގުޅޭ މިފަދަ ގަވާއިދުތަކުގެ ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މި ސިޔާސަތާ ފުށުއަރާ މިންވަރަށް، އެފަދަ ގަވާއިދުތަކުގެ ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރާނެއެވެ.

v. ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި އުފެއްދުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

މީގެ އިތުރުން، އީމެއިލް، އެސްއެމްއެސް، ވޮޓްސްއެޕް އަދި/ނުވަތަ އެހެން މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތަކާއި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާ ގުޅޭ އަޕްޑޭޓްތަކާއި އިޢުލާންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓީސީސީސީން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން މި މެސެޖުތައް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ލިބުމުން ވަކިވެވޭނެ (ތިރީގައިވާ "އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުން" ބައްލަވާށެވެ).

vi. ކްރިޓިކަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް.

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ސައިޓާއި، ތިޔަބޭފުޅާގެ މުއާމަލާތްތަކާއި، ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު (“ކްރިޓިކަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް") ތިޔަބޭފުޅާއަށް ރިލޭކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މައުލޫމާތަކީ ސައިޓް ބޭނުންކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު މައުލޫމާތަކަށް ވެދާނެތީ، އީމެއިލް ނުވަތަ އެހެން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ މި މުއާމަލާތްތައް ލިބުމުން ވަކިނުވެވޭނެއެވެ.

vii.ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް.

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވެބްސައިޓް ހޯސްޓިންގ، ކްރެޑިޓް ކާޑު ޕްރޮސެސިންގ، ޑޭޓާ އެނަލިސިސް، ނިއުސްލެޓަރ ޚިދުމަތް، ޕްރޮމޯޝަނަލް އެކްޓިވިޓީސް، އަދި އެހެނިހެން އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިފަދަ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި، ތިޔަބޭފުޅާގެ ޕޭމަންޓް މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެފަދަ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.

viii. ވަކި ބާވަތަކަށް ނުފެތޭ. އެންމެ ފަހުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ:

(i) ޤާނޫނުގެ ދަށުން؛ (ii) ގާނޫނީ މަރުހަލާތަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެދުންތަކަށް އަމަލުކުރުން؛

(iii) އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތުގެ ޝަރުތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި؛

(iv) އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް؛

(v) ޓީސީސީސީ، ތިބާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތަކާއި، ޕްރައިވެސީއާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި ނުވަތަ މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް؛ އަދި (vi) ލިބެންހުރި ފަރުވާތައް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ހަނިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

އެގްރިގޭޓް މައުލޫމާތު.

އަޅުގަނޑުމެން އެގްރިގޭޓް އިންފޮމޭޝަން ތަޙުލީލުކުރަނީ ވެބްސައިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ސައިޓްގެ ވަކި ޞަފްޙާތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ޓްރެކްކުރުމަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމެއިލް/އެހެން ނޮޓިފިކޭޝަންތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއި، ސައިޓުގައި ޓްރެފިކް ލެވެލްއާއި، އެހެނިހެން ޔޫސޭޖް ޑޭޓާ، މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޝައުގުވެރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސައިޓާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ސައިޓުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގްރިގޭޓް މައުލޫމާތު އެފިލިއޭޓް އެންޓިޓީތަކާއި އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.

3. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރައިވެސީ ޕްރެކްޓިސްތަކާ ގުޅޭ އެހެން މުހިންމު ނޯޓްތައް.

a. ބެލެނިވެރިންނާއި ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ނޯޓެއް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓާއި އޭގައިވާ ކޮންޓެންޓްތަކަކީ އާންމު އޯޑިއަންސަކަށް ޚާއްޞަ ސައިޓެއް ކަމަށާއި، ސީދާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސައިޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ކަމުގައިވާނަމަ އަދި މި ސައިޓް ބޭނުންކުރަން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ނުވަތަ އުފެއްދުންތައް ގަންނަން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނާ ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މުއާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެދެމެވެ.

އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު މި ސައިޓް ނުވަތަ މި ސައިޓްގެ އެއްވެސް ސިފައެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ބެލެނިވެރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާ ޚާއްޞަ އޮފާތަކާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ މާކެޓިންގ ގެ ބޭނުމުގައި ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނެތި އަޅުގަނޑުމެން ގުޅައެއް ނުލަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިހުރެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއް ނުކުރަމެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ އޮންލައިން ޕްރައިވެސީ ޕްރޮޓެކްޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ވާޖިބުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަމެވެ.

b. ރައްކާތެރިކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ މައުލޫމާތު ގެއްލުމާއި، ނުބައިކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ވަސީލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި އެބަހުއްޓެވެ.

ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކްރެޑިޓް ކާޑު ނަންބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުން، އެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ނަންބަރު ބްރައުޒާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރަނީ އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭންޑަރޑް، އެސްއެސްއެލް (ސެކިއުރިޓީ ސޮކެޓް ލޭޔަރ) އެންކްރިޕްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން އެންކްރިޕްޓް ފޯމެޓެއްގައެވެ.

ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ރައްކާކުރުމުގެ އެއްވެސް ގޮތަކީ މުޅިން ރައްކާތެރި ގޮތެއް ނޫނެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ސައިޓާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއްގެ ރައްކާތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމަކީ މިހާރު ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ (މިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ގެންގުޅެފާނެ އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ހީވާނަމަ)، ތިރީގައިވާ "އަހަރެމެންނާ ގުޅާލާ" އާ އެއްގޮތަށް ގުޅައިގެން މައްސަލަ ވަގުތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ (ފިޒިކަލް މެއިލް ނޮޓިފިކޭޝަންގެ ސަބަބުން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ނަގާ ވަގުތު ލަސްވާނެކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ).

c. ތިންވަނަ ފަރާތުގެ އެހެން ސައިޓްތައް.

މި ސައިޓުގައި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ވެބްސައިޓްތަކުގެ ލިންކްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ.

މި ލިންކް ކުރެވިފައިވާ ސައިޓްތަކަކީ (އެފިލިއޭޓެޑް އެންޓިޓީތަކުގެ ވެބްސައިޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް) ޓީސީސީސީގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ ސައިޓްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ ލިންކް ކުރެވިފައިވާ ސައިޓެއްގެ ޕްރައިވެސީ ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ނުވަތަ ލިންކް ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ސައިޓެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ލިންކެއްގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން ނުނަގާނަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ލިންކްތައް ފޯރުކޮށްދެނީ ހަމައެކަނި ފަސޭހައެއްގެ ގޮތުން ކަމަށާއި، ސައިޓުގައި ލިންކެއް ހިމެނުމަކީ ޓީސީސީސީން ލިންކް ކުރެވިފައިވާ ސައިޓް އެންޑޯސްކުރާ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އެފަދަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ވެބްސައިޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މައުލޫމާތު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޒާތީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނަމަ، ތިޔަބޭފުޅާގެ މުއާމަލާތް ހިނގާނީ އެފަދަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ވެބްސައިޓުގައި (ސައިޓުގައި ނޫން) އަދި ތިޔަބޭފުޅާ ފޯރުކޮށްދޭ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރާނީ، އަދި އެ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ.

މިފަދަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

d. އެސައިންމަންޓް

ޓީސީސީސީގެ އެސެޓް ނުވަތަ ސްޓޮކުގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބައެއް އެއްކޮށް، ވިއްކުން، ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ، އެސައިންމަންޓް، ޓްރާންސްފާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޑިސްޕިޝަންއެއް ހިނގައިފިނަމަ، ސައިޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަތުން އެއްކުރާ އެއްވެސް އަދި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ (އެއްވެސް ބަނގުރޫޓުވުމަކާ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ޝަރީއަތަކާ ގުޅިގެން ލިމިޓެށަން ނެތި ހިމެނޭގޮތަށް).

4. ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުން.

ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ބޭނުންކުރާ ކަންކަމަށްޓަކައި ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ އަދި ތާރީޚީ ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތައް ޓީސީސީން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ރިވިއުކޮށް، އެކަށީގެންވާ ތަންތަނުގައި އެ މައުލޫމާތު އިސްލާހު ކުރުމަށް އެދިދާނެއެވެ.

އަދި ކުރިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މައުލޫމާތު ރިވިއުކުރުމާއި، އިސްލާހުކުރުމާއި، އަޕްޑޭޓްކުރުމާއި ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބައެއް ގޮތްތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

1.އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވާނީ: maldives@coca-cola.com [MD1]

2.އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 1626 [MD2]

ރިވިއު ކުރަން ބޭނުންވާ ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް ފާހަގަކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެދުމަށް އިޖާބަދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ.

އެދިފައިވާ ޒާތީ މައުލޫމާތެއް އުނިކޮށް ނުވަތަ ބަދަލެއް އައުމުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޭޓާބޭސްތަކާއި އެހެނިހެން ރެކޯޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ބާކީ ހުރި މައުލޫމާތުތައް ހުރެދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

5. ޗޮއިސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޓީސީސީސީން އީމެއިލްތަކާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތުތައް ލިބުމަށް ޝައުގުވެރިވާކަން އަންގައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެދިދާނެއެވެ.

މި މުއާމަލާތްތައް ލިބުމަށް އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެދުންތަކާ ގުޅޭ އީމެއިލް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މައުލޫމާތު ފޮނުވައި، ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ކޫޕަންތައް ހުށަހަޅާނަމެވެ.

އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން މި މުއާމަލާތްތައް ލިބުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންނަމަ، ހަމައެކަނި އީމެއިލް ނުވަތަ ގުޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގުމަށްފަހު، ކޮންޓެކްޓިންގ އަސްގައި މަތީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެކްޓް މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގޭނެއެވެ.

ޓީސީސީސީގެ ވަކި މުއާމަލާތްތަކެއް ދެން ލިބެން ބޭނުން ނުވާނަމަ ތިރީގައިވާ މުއާމަލާތްތައް ހޮވުން އެދެމެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ތިންވަނަ ފަރާތަކާ އެކަމަށްޓަކައި ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ފަރާތުން އެދުމެއް ލިބި، ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާނަމަ، ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ސީދާ މާކެޓިންގ ބޭނުމަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް ހާމައެއް ނުކުރަމެވެ.

މިފަދަ ރިކުއެސްޓެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ހަމައެކަނި އީމެއިލް ނުވަތަ ގުޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގޭނީ ކޮންޓެކްޓިންގ އަސްގައި މަތީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެކްޓް މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ސީދާ މާކެޓިންގ އަށް ޓީސީސީސީން ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޓީސީސީސީގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތަކަށާއި/ނުވަތަ އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް ހާމަނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

6. މި ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް.

މި ސިޔާސަތާއި، އަދި ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެއްކުރާ މައުލޫމާތާ މެދު އަމަލުކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ އުސޫލަކަށް ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ސިޔާސަތު އެންމެ ފަހުން އިސްލާހު ކުރި ވަގުތު ކަނޑައެޅޭނީ މި ޞަފްޙާގެ މަތީގައިވާ "އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު" ލެޖެންޑަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޮލިސީއަށް އަންނަ އެއްވެސް ބަދަލަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެކްސެސް ކުރެވޭ، އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީ އިންޓަރނެޓްގައި ޝާއިއުކުރުމުންނެވެ.

މިފަދަ ބަދަލުތަކަށް ފަހު ސައިޓް ބޭނުންކުރުމަކީ އޭރު އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތު ތިބާ ގަބޫލުކުރާކަމެވެ.

މި ޕޭޖް ބުކްމާކް ކުރުމަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޮލިސީގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަނަށް އަހުލުވެރިވުމަށްޓަކައި ވަކިވަކިން ރިވިއު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަމެވެ.

މި ޕޮލިސީ ތަމްސީލުކުރަނީ ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި (ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ޓީސީސީސީން އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ހަމައެކަނި، ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބަޔާނެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ސޮފްޓްވެއަރ އިން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން (މިސާލަކަށް، ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ޕްރައިވެސީ ޕްރިފަރެންސް ނުވަތަ "ޕީ3ޕީ" އާ ގުޅިގެން) އުފައްދާ މި ޕޮލިސީގެ އެއްވެސް ޚުލާސާއަކުން ގާނޫނީ އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ، ޓީސީސީސީ އަދި/ނުވަތަ ދަ ކޮކާކޯލާ ކޮމްޕެނީއަށް ބާރު ނުފޯރުވުން، މި ޕޮލިސީގެ ބަދަލުގައި ބަރޯސާވެގެން ނުވާނެ، އަދި މި ޕޮލިސީގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ ބަދަލުވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

7. ރުހުން އިސްލާހުކުރުން މި ސައިޓް ބޭނުންކުރުމުން، މި ޕޮލިސީގެ ޝަރުތުތަކާއި، މިތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމުގައި އަދި ޒާތީ މައުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބާ ރުހުންދެއެވެ.

މި ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީއަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ގަސްތުކުރަނީ، މި ބަދަލުތައް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ހުރިހާ ބަދަލުތަކެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިރުކޮށްގެންނެވެ.

ތިޔަބޭފުޅާގެ ޒިޔާރަތާއި ޕްރައިވެސީއާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް މި ޕޮލިސީގެ ދަށުން ހިނގައެވެ.

މިދެންނެވި ސިޔާސަތު ހިންގޭނީ އަދި މާނަކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެއިން އުފެދޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އަދި ހުރިހާ މައްސަލައެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިހްތިސާސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ސިޔާސަތު © 2023 ދަ ކޮކާކޯލާ ކޮމްޕެނީ ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.

[MD1] މުވާސަލާތު/ޕްރޮމޯޝަންތަކަށް ރަސްމީ އީމެއިލް އައިޑީ.

[MD2] މުވާސަލާތު/ޕްރޮމޯޝަން އަށް ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ފޯނު.