ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް

އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް: 16 ފެބްރުއަރީ 2023

​ޢަމަލުކުރެވޭ މުއްދަތު: 16 ފެބްރުއަރީ 2023 އިން ފެށިގެން

1. މި ސައިޓް ބޭނުންކުރުމުން މި ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވެވޭނެއެވެ. ވެބްސައިޓް https://www.coca-cola.com/mv/dv ('ސައިޓް') އަށް ވަދެވޭނެ ގޮތާއި، ބޭނުންކުރުމަކީ، ތިރީގައިވާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި، އެކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

ސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ 'ޓާރމްސް އޮފް ޔޫސް' ހައިޕަރޓެކްސްޓް ލިންކަށް ފިތާލުމުން ޓާރމްސް އޮފް ޔޫސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަނަށް ވަދެވޭނެއެވެ. ސައިޓަށް ވަދެ ބޭނުންކުރުމުން، ލިމިޓޭޝަނެއް ނުވަތަ ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތި، މި ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް ގަބޫލުކޮށް، މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ތިބާއާއި ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ކޮމްޕެނީ (“ޓީސީސީސީ”) އާއި ދެމެދު ވެވޭ އެހެން އެއްބަސްވުންތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

2. މި ޝަރުތުތައް ބޭނުންކުރުމަށް، ލިމިޓެޝަނެއް ނުވަތަ ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތި އެއްބަސް ނުވާނަމަ އަދި ބަލައިނުގަންނަ ނަމަ، ސައިޓުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ކޮންޓެންޓްގެ މިލްކުވެރިކަން: ސައިޓާއި އޭގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ނަމަވެސް ، ހުރިހާ ލިޔުމަކާއި ލޯގޯތަކާއި، ވީޑިއޯތަކާއި ތަސްވީރުތައް ("ކޮންޓެންޓް") ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓަކީ، ކޮކާ-ކޯލާ ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ކޮޕީރައިޓް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މި ސައިޓުގައި ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ކޮމްޕެނީ އަދި/ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަދި/ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ޓްރޭޑްމާކް ކަމަށްވާ ލޯގޯތަކާއި ބްރޭންޑް އައިޑެންޓިޓީތަކާއި އެހެނިހެން ޓްރޭޑްމާކްތަކާއި ސާވިސް މާކްސް (މުޅިއެކު "މާކްސް") ހިމެނެއެވެ. މި ސައިޓުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗަކީ، ޓީސީސީސީގެ ނުވަތަ ސައިޓުގައި ދައްކާފައިވާ މާކެއްގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ އެފަދަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ލިޔުމުން ހުއްދަ ނެތި، މި ސައިޓުގައި ދައްކާ އެއްވެސް މާކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހައްގެއް ލިބިދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ . މި ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ފިޔަވައި، ކޮންޓެންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ލިޔުމުން ހުއްދަ ނެތި އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން މަނާކަމެކެވެ. އަދި ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ކޮމްޕެނީން ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ގާނޫނުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިންވަރަށް އެ ކުންފުނީގެ ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްގުތައް ގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

3. ސައިޓް ބޭނުންކުރުމާއި އުމުރުފުރާގެ ލިމިޓް.​ މި ސައިޓަކީ ހަމައެކަނި އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ސައިޓެކެވެ.

4. ސައިޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ތިފަރާތުގެ ދައުރު: ޓީސީސީސީން ސައިޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ:

ކޮންޓެންޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު އެއީ، ހަމައެކަނި ވިޔަފާރި ނޫން، އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އަދި ކޮންޓެންޓްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކޮޕީރައިޓް އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮޕްރިއޭޓަރީ ނޯޓިސްތައް ވެސް ދެމިގެންދާ ގޮތަށެވެ؛

ޓީސީސީސީގެ ލިޔުމުން ހުއްދަ ނެތި ކޮންޓެންޓް ދައުރުކުރުން، ބަދަލުކުރުން، ނަކަލުކުރުން (މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ފިޔަވައި)، އެހެނިގެން ގޮތްގޮތުން ޓްރާންސްމިޓްކުރުން، ދެއްކުން، އެހެން ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރުން، އަލުން އުފެއްދުން، ޝާއިއުކުރުން، ލައިސަންސް ދިނުން، މީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެހެން ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުން، އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުން، ވިއްކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް އުނިކަމެއް، އިންޒާރެއް، ދޮގެއް، އޮޅުވާލުން، އަނިޔާވެރިވުމެއް، އުނދަގޫ، ބަދުނާމެއް، އަބުރު ކަތިލުން، ފާޑުކިޔުން، ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ، ނުވަތަ ފާޙިޝް ތަކެތި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ، މަދަނީ ޒިންމާއެއް އުފެދޭ، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެއްވެސް ގާނޫނަކާ ހިލާފު އަމަލެއް ހިންގުމަށް ނުވަތަ ހިތްވަރުދޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސައިޓް ބޭނުންކުރުން މަނަލެވެ. އަދިއެއީ ދަޢުވާކުރެވޭނެ ޖިނާއީ ކުށެކެވެ.

އިތުރަށް މި ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކުން ނުވަތަ ގާނޫނާ ހިލާފު ނުވަތަ މަނާ އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ސައިޓް ބޭނުން ނުކުރެވިދާނެއެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ޕޯސްޓްކުރާ ނުވަތަ ޓްރާންސްމިޓްކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަކުރުމަށް ޓީސީސީއަށް އެދޭ އެދުމަކަށް ނުވަތަ އަންގާ ކޯޓު އަމުރަކަށް ތަބާވެ، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް ޓީސީސީސީން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެއެވެ؛ އަދި

އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ސައިޓް ބޭނުން ކުރުން މަނާވާނެއެވެ.

ޓީސީސީސީއަށް ކޮންޓެންޓް އިސްލާހުކުރެވިދާނެއެވެ. އެފަދަ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓީސީސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެކަން އަންގަން މަޖުބޫރެއް ނޫނެވެ .

މި ވެބްސައިޓުން ލިބޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ތިމާގެ އަމިއްލަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން މަސައްކަތެއް، ޕަބްލިކޭޝަން، ނުވަތަ ވެބްސައިޓެއްގައި ހިމެނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން މަނާ ކަމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ތަސްވީރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ތަސްވީރުތަކާއި މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮޕީރައިޓް ގާނޫނުތަކާއި، ފިކުރީ މުދަލުގެ އެހެން ގާނޫނުތަކާއި، ޕްރައިވެސީ ގާނޫނުތަކުގެ އިތުރުން މުވާސަލާތީ ގަވާއިދުތަކާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގައި ދައްކާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުދެމެވެ.

ވެބްސައިޓް ނުވަތަ ވެބްސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރުމަކީ (ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ އެއްވެސް ސޮފްޓްވެއާއެއް ހިމެނޭގޮތަށް) ވަކި އިހްތިސާސްތަކެއްގައި ފައިސާގެ ގެއްލުންތަކާއި އެހެނިހެން މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ އަދަބުތައް ލިބިދާނެ ކަމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ވަކި އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ކޮޕީރައިޓް މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަށެވެ. ތިބާއަށް ނުކުރެވޭނެ ކަންކަމަކީ:

a. އެނގިހުރެ ވައިރަސް، ޓްރޯޖަން، ވޯމް، ލޮޖިކް ބޮމްބް، ސްޕައިވެއާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯޑެއް، ފައިލް ނުވަތަ އެފަދަ ގެއްލުންހުރި ޕްރޮގްރާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް ނުވަތަ ވަދެގަތުން ނުވަތަ އެއްވެސް ހާޑްވެއަރ، ސޮފްޓްވެއަރ ނުވަތަ އިކުއިޕްމަންޓެއްގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެއްލުންދިނުމަށް ނުވަތަ ހައިޖެކްކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައެވެ.

b.އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ސަރވަރަށް، ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓާ ގުޅިފައިވާ އެއްވެސް ސަރވަރ، ކޮމްޕިއުޓަރ ނުވަތަ ޑޭޓާބޭސްއަށް ހުއްދަ ނެތި ވަދެވޭނެ ގޮތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

c.އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް އެއްވެސް މީހަކަށް ބޭނުންކުރުން ހަނިކުރުން ނުވަތަ ހުއްޓުވުން (އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގެ އެއްވެސް ބައެއް ހެކްކުރުން ނުވަތަ ޑިފޭސްކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް).

d. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގެ އެއްވެސް ބައެއް ބަދަލުކުރުން، އެޑެޕްޓްކުރުން، ތަރުޖަމާކުރުން، ރިވަރސް އިންޖިނިއަރކުރުން، ޑިކޮމްޕައިލްކުރުން ނުވަތަ ޑިސަމްބަލްކުރުން.

e. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން އުފެދޭ ތަކެތިން ކޮޕީރައިޓް، ޓްރޭޑްމާކް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕްރޮޕްރިއޭޓަރީ ރައިޓްސް ނޯޓިސްއެއް ނެގުން.

f. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުމުން ކުރިން ފާޅުކޮށްފައިވާ ރުހުމަކާ ނުލައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފްރޭމް ނުވަތަ މިރާރކުރުން

g. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭ ހުރިހާ ނުވަތަ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ޤަވާޢިދުން ޑައުންލޯޑްކޮށް ރައްކާކޮށްގެން ޑޭޓާބޭސްއެއް އުފެއްދުން.

h. އެއްވެސް ރޮބޮޓެއް، ސްޕައިޑަރެއް، ވެބްސައިޓް ސަރޗް/ރިޓްރީވަލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ނުވަތަ އެހެން މެނުއަލް ނުވަތަ އޮޓޮމެޓިކް ޑިވައިސްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އިންޑެކްސް، “ސްކްރޭޕް”، “ޑޭޓާ މައިން” ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓްގެ ނޭވިގޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ރިޕްރޮޑަކްޓް ނުވަތަ ސަރކަމްވެންޓްކުރުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިން ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ ފާޅުކަން ބޮޑު ރުހުމަކާ ނުލައި ބޭނުންކުރުން

i. ނޭދެވޭ ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތް އިޝްތިހާރެއް، ޕްރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްސް، "ޖަންކް މެއިލް"، "ސްޕޭމް"، "ޗޭން ލެޓަރސް"، "ޕިރަމިޑް ސްކީމް" ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުސަތެއް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ސޮލިސިޓޭޝަން ޝާއިއުކުރުން.

j. މީހަކު ނުވަތަ ކުންފުންޏަކާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމު ނޫން މާއްދީ މައުލޫމާތެއް އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހުއްދައެއް ނެތި ޝާއިއުކުރުން.

k. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުވަތަ މަޤްޞަދަކަށް ނުވަތަ ހަރަކާތަކަށް ބޭނުންކުރުން.

5. ބޭނުންކުރާ މީހުން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކޮންޓެންޓް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރެވޭނެ ފީޗާސްތައް ހިމަނާލެވިދާނެއެވެ. ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓެންޓް ހިއްސާކުރުމުން، ތިބާގެ ކޮންޓެންޓް އާންމުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ވެދާނެއެވެ. ގާނޫނުން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް، ތިޔަބޭފުޅާއަށް ބަދަލެއް ނުދީ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި، ނޮން އެކްސްކްލޫސިވް، ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭ، ރޯޔަލްޓީ ފްރީ، ޕަރޕެޗުއަލް، ރިވޮކޭބަލް ހައްގާއި ލައިސަންސް ދެމުއެވެ.:"

a. މިހާރު އެނގޭ ނުވަތަ ފަހުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީޑިއާއެއްގައި އެފަދަ ކޮންޓެންޓް ބޭނުންކުރުމާއި، ރިޕްރޮޑަކްޓްކުރުމާއި، އެޑެޕްޓްކުރުން (ލިމިޓެޝަން ނެތި އެޑިޓްކުރުން، ބަދަލުކުރުން، ތަރުޖަމާކުރުން އަދި ރީފޯމެޓްކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް)، ހޯދުމާއި، ޓްރާންސްމިޓްކުރުމާއި، ޑިސްޕްލޭކުރުމާއި (އާންމުކޮށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން) ޕާފޯމްކުރުން (އާންމުކޮށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން) ކޮކާ-ކޯލާ އެފްރިކާގެ އަދި /ނުވަތަ އެފިލިއޭޓެޑް އެންޓިޓީތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ މަގުސަދުތަކަށް އެއްވެސް މީޑިޔާއެއް ގައި ދައްކައި ހުށަހެޅުނު؛ އަދި

b. މަތީގައިވާ ހައްގުތަކަށް، އެތައް ދަރަޖައެއް މެދުވެރިކޮށް، ގާނޫނުން ހުއްދަކުރާ އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް ސަބްލައިސަންސް ދިނުން.

މިދެންނެވި ލައިސަންސްތައް ތިރީގައި އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރުން ނިމުމަކަށް އައުމުން ވެސް ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރާ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓަކަށް، މި ލައިސަންސްތައް ދިނުމަށް ތިބާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހައްގުތަކެއް ލިބިގެންވާކަން، އަދި އެފަދަ ކޮންޓެންޓަކީ ކޮޕީރައިޓާ ހިލާފު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ޚިލާފު ނުވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައި ތިބާ ތަމްސީލުކޮށް ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ޓްރޭޑްމާކް، ޓްރޭޑް ސީކްރެޓް، ޕްރައިވެސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފިކުރީ މުދަލެއް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އެނޫންވެސް ހައްގުތަކެއް ލިބިފައިވުމާއި، މީގެ އިތުރުން ވައިރަސްއާއި އެހެނިހެން މެލްވޭއަރ އިން އެއްކިބާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

އަދި، ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް، ހުށަހަޅާ ޔޫޒަރ ކޮންޓެންޓްގެ ކޮންމެ އެއްޗަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތެރިކަން ނުވަތަ ތަކެތީގެ އިންޓެގްރިޓީއަށް ނިސްބަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް "އަޚްލާޤީ ހައްގެއް" ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހައްގެއް ބާތިލު ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިއާއި ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ޚިޔާލުތައް ނުވަތަ ހުށަހެޅުންތައް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ސޮލިސިޓް ނުވަތަ ހިތްވަރު ނުދެމެވެ.

6. ޕްރައިވެސީ އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ސައިޓަށް ފޮނުވާ އެއްވެސް ޒާތީ މައުލޫމާތެއް (މިސާލަކަށް، ނަމާއި އެޑްރެސް، ފޯނު ނަންބަރު ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް) ޓީސީސީސީން ބޭނުންކުރާނީ

https://www.coca-cola.com/mv/dv/legal/privacy-policy. ލިބެން ހުންނަ ސައިޓްގެ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށެވެ ސުވާލު، ކޮމެންޓް، ހުށަހެޅުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުވަތަ ސައިޓަށް ޓްރާންސްމިޓްކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، ސިއްރު ނޫން އަދި ޕްރޮޕްރިއޭޓަރީ ނޫން އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެއެވެ.

7. ވޮރެންޓީތަކުގެ ޑިސްކްލޭމަރ. ހުރިހާ ކޮންޓެންޓަކަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ، ވަކި މަގުސަދަކަށް ފެތުން، ނުވަތަ ގަވާއިދާ ހިލާފުނުވުމުގެ ދޭހަވާ ޔަގީންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް، ފާޅުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ދޭހަވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވޮރެންޓީއަކާ ނުލައި "އެހެން" ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ . އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމާއި، ކޮންޓެންޓަކީ ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ، ނުވަތަ ތާރީޚީ ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައި ވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޓީސީސީން ވެސް ނުދެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ސައިޓްގައި ޞައްޙަ އަދި ޒަމާނީ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބޭނުންކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ސައިޓްގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމާއި، ޞައްޙަކަމާއި ނުވަތަ އިތުބާރު ކުރެވޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނުވަތަ ތަމްސީލެއް ޓީސީސީސީން ނުދެއެވެ. އެގޮތުން، ސައިޓްގެ ކޮންޓެންޓްގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ދޫކޮށްލުމެއް ނުވަތަ ގޯހެއް (ލިމިޓެޝަނެއް ނެތި، ޓައިޕޮގްރަފިކަލް އެރަރސް، އަދި ޓެކްނިކަލް އެރަރސް ހިމެނޭގޮތަށް) ގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ޒިންމާއެއް ޓީސީސީސީން ނުނަގައެވެ. ސައިޓްގައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސައިޓްގައި ހުރެދާނެ އެއްވެސް މަޝްވަރާތަކާއި، ޗެޓްތަކާއި، ޕޯސްޓިންގތަކާއި، ޓްރާންސްމިޝަންތަކާއި، ބުލެޓިން ބޯޑުތަކާއި، އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް، އެއްވެސް އުނިކަމެއް، އިންޒާރުދިނުމާއި، ދޮގުކުރުމާއި، އޮޅުވާލުމާއި، ގޯނާކުރުމާއި، އުނދަގޫކުރުމާއި، ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ބަދުނާމުކުރުމާއި، ފާޑުކިޔުމާއި، ޕޯންގްރަފިކް، ނުވަތަ ސައިޓްގައި ހިމެނޭ އެފަދަ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހިމެނޭ، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ، މަދަނީ ޒިންމާއެއް އުފެދޭ، ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ގާނޫނާ ހިލާފުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ޒިއްމާ ޓީސީސީސީން ޒިއްމާއެއް ނުނަގާނެ އެވެ.

8. ޒިންމާ އިސްތިސްނާކުރުން ސައިޓް ބޭނުންކުރުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ. ސީދާ، ނުސީދާ، އަދަބުވެރި، އިންސިޑެންޝަލް، ހާއްސަ، ނަތީޖާއެއްގެ ޒިންމާ ޓީސީސީސީން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ސަބްސިޑަރީއެއް، އެފިލިއޭޓް، އޮފިސަރުން ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ އެ ސައިޓް އުފެއްދުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ނުވަތަ ޑެލިވަރީކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ އެހެން ފަރާތަކުން ނުނަގާނެއެވެ. ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގެއްލުންތައް، ކޮންޓްރެކްޓް، ޓޯރޓް، ސްޓްރިކްޓް ލައިބިލިޓީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ނަމަވެސް، ގެއްލިފައިވާ ފައިދާއަށް ވަކި ހައްދއެއް ނެތި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަކައި، މި ސައިޓް ނުވަތަ ކޮންޓެންޓް ބޭނުންކުރުމުން ނުވަތަ އެއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ގޮތަކުން، ހެޔޮއެދުން ގެއްލުމާއި، ޑޭޓާ ގެއްލުމާއި، މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވުމާއި، ނަތީޖާގެ ޞައްޙަކަމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރު ފޭލްވުން ނުވަތަ މައްސަލަޖެހުމާއި، އެފަދަ ގެއްލުމެއް ބަދަލު ޓީސީސީސީ އަދި ޓީސީސީސީގެ ދަށުގައިވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ގެއްލުމުގެ ބަދަަލު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ.

9. ބަދަލު ދިނުން: ސައިޓް ބޭނުންކުރުމުންނާއި އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެޑްވޮކޭޓަރުގެ ފީ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްވެސް އަދި ހުރިހާ ދައުވާއަކާއި ގެއްލުމަކާއި ހަރަދާއި ހަރަދަކުން ޓީސީސީ ދިފާއުކޮށް، އިންޑެމްނިފައިކޮށް، ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.    

10. ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ސައިޓްތަކަށް ލިންކްތައް: މި ސައިޓުގައި ޓީސީސީސީ ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ ނުވަތަ ހިންގާ ސައިޓްތަކުގެ ލިންކްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. މިފަދަ ލިންކްތައް ފޯރުކޮށްދެނީ ހަމައެކަނި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފަސޭހައަށްޓަކައެވެ. އެފަދަ ސައިޓްތަކުގައި ހުންނަ ކޮންޓެންޓް ނުވަތަ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީތައް، ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ޓީސީސީސީން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެއެވެ، އަދި އެކަމުގެ ޒިންމާވެސް ނުނަގާނެއެވެ. މިދެންނެވި ކަންކަން ހަނިނުކޮށް، މިފަދަ ސައިޓްތަކުން އަންނަނިވިފަދަ ކަމެއް ކުރިޔަސް ޓީސީސީސީން ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެ:

a. ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުން؛
b. ތެދު ނޫން، ފުރިހަމަ ނުވާ ނުވަތަ އޮޅުންފިލުވައިނުދޭ ކަންތައްތައް؛
c. ވިޔަފާރިކުރެވޭ ނުވަތަ ވަކި ބޭނުމަކަށް ނުފެތުން؛
d. އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމެއް ނުދިނުން؛
e. ވައިރަސް ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި ބާވަތުގެ އެހެން ތަކެތި ހުރުން؛ ނުވަތަ
f. ބަދުބަސް ނުވަތަ އަބުރު ކަތިލުން ފަދަ ކަންކަމެވެ

އަދި އެފަދަ ސައިޓްތަކުގައި ހުންނަ ކޮންޓެންޓް، ނުވަތަ ލިބެން ހުރި އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ވެސް ޓީސީސީސީން ހުއްދައެއްނުކުރެއެވެ. އެފަދަ ސައިޓްތަކަށް ނުވަތަ ސައިޓަށް ލިންކެއް ގާއިމްކޮށްފިނަމަ، އެކަން ކުރަނީ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއްގައި އަދި ޓީސީސީސީގެ ހުއްދަ ނެތިއެވެ.

11. ޝަރުތުތައް އިސްލާހުކުރުމާއި ސަސްޕެންޑްކުރުން: ޓީސީސީސީއަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް، އަދި އެންގުމަކާ ނުލައި، މި ޕޯސްޓިންގ އަދާހަމަކޮށްގެން މި ޝަރުތުތައް އިސްލާހުކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ އިސްލާހަކަށް ތަބާވުން ތިބާގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ވަކިވަކިން މި ޕޭޖަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޝަރުތުތައް މުރާޖައާ ކުރަންވާނެއެވެ. ސައިޓްގެ އެފެކްޓިވް މުއްދަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް، ނުވަތަ އެ ވެބްސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް އަބަދުވެސް އެކްސެސް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ނުވަތަ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެމެވެ. ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުމުގެ ސަބަބުތަކާހުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގެ ހުރިހާ ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއް ސަސްޕެންޑް ނުވަތަ އަނބުރާ ގެންދެވޭނެ ނުވަތަ ލިބުން ހަނިކުރެވިދާނެއެވެ. އެއްވެސް ސަސްޕެންޝަނެއް ނުވަތަ އަނބުރާ ގެންދާ ނަމަ އެކަށީގެންވާ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެދާނެ އެކްސެސް މައްސަލަތަކުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ޒިންމާއެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުނަގާނަމެވެ.

12. ޤާނޫނާއި ޤަޟާއީ އިޚްތިޞާޞް: މި ޓާރމްސް އޮފް ޔޫސް އަދި ތިޔަބޭފުޅާ ސައިޓް ބޭނުންކުރުމަކީ، އެއިން ޚިޔާރުކުރާ ވަކި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުންހިންގޭ ކަމެކެވެ. މި ޝަރުތުތަކާއި/ނުވަތަ ސައިޓާ ނުވަތަ މި ޝަރުތުތަކާއި/ނުވަތަ ސައިޓަކީ މާއްދީ ހަގީގަތެއް ކަމުގައިވާ، މި ޝަރުތުތަކާ ގުޅޭ ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ އެއްވެސް އަދި ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ޤަޟާއީ އިޚްތިޞާސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

13. އެކައުންޓް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: ސައިޓްތަކުގެ ވަކި ބައިތައް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެކައުންޓެއް (“އެކައުންޓް”) އުފައްދައި ޕާސްވޯޑެއް އުފައްދަން ޖެހިދާނެއެވެ. އެކައުންޓެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ، ސައްހަ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ. އެކައުންޓްތައް ހިއްސާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޔޫޒަރނޭމް އާއި ޕާސްވޯޑް އަކީ ހަމައެކަނި ތިމާގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ޚާއްޞަ ނަމާއި ޕާސްވޯޑް ސިއްރުކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ އަތުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ އެންމެ (1) އެކައުންޓެކެވެ. އެއްވެސް ގޮތަކުން މި ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރުވާން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްތިޔާރުގައި، އެކައުންޓް (ތަކެއް) ލޮކްކުރުމާއި، ޑިސެބިލްކުރުމާއި، ބްލޮކްކުރުމުގެ ނުވަތަ ޑިލީޓްކުރުމުގެ ހައްގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

14. ސްވީޕްސްޓޭކް، ކޮންޓެސްޓް، ޗެލެންޖް، އެކްޓިވިޓީސް، ސާވޭ، އަދި މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ގަވާއިދު.

ސައިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ އެއްވެސް ސްވީޕްސްޓޭކެއް، މުބާރާތެއް، ގޮންޖެހުމެއް، ހަރަކާތެއް، ސާވޭއެއް، ނުވަތަ އެފަދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބެލެހެއްޓޭނީ މި ޝަރުތުތަކާ ވަކި ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

މިފަދަ އެއްވެސް ސްވީޕްސްޓޭކެއް، މުބާރާތެއްގައި، ޗެލެންޖެއްގައި، ހަރަކާތެއްގައި، ސާރވޭއެއްގައި، ނުވަތަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގައި ބައިވެރިވުމުން، މިތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ތަފާތުވެދާނެ އެ ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވެވޭނެއެވެ. ވަކި ހަރަކާތަކުން ގުޅިފައިވާ، އަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުތައް ކިޔައި، މި ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން، މިފަދަ ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ބެލެހެއްޓޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ މުރާޖައާ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. މަކަރާއި ހީލަތުން ނުވަތަ ކުޅިވަރާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރާނަމަ ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި، މި ޝަރުތުތަކާއި ނުވަތަ އެއްވެސް ގާނޫނަކާ ހިލާފަށް އަމަލުކޮށްފިނަމަ، ބައިވެރިވުމާއި އެކައުންޓްގެ އިމްތިޔާޒުތައް ސަސްޕެންޑް ނުވަތަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ސަބަބުން އޮފާތަކާއި އިނާމުތައް ނުވަތަ އެހެނިހެން ތަކެތި ގެއްލިދާނެއެވެ.

15. މައުލޫމާތު ނުވަތަ ޝަކުވާތައް. ސައިޓާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ maldives@coca-cola.com އަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި 1626 އަށް ފޯނުކުރައްވައިގެން ވެސް ގުޅުއްވޭނެއެވެ.

ކޮޕީރައިޓް © 2023 ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ކޮމްޕެނީ. ހުރިހާ ހައްގެއް ލިބިގެންވެއެވެ.