އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔެ، މީހުން އަދި މުޖުތަމައުތައް މުހިންމު ​

އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒަކީ، މިއަށްވުރެ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރަނގަޅަށް ހިއްސާކުރެވޭ މުސްތަޤްބަލެއް އުފެއްދުން .ރަނގަޅު ގޮތުގައި ވިޔަފާރިކޮށްގެން މީހުންގެ ދިރިއުޅުމާއި މުޖުތަމައުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔެއަށް ތަފާތު ގެނައުމަށް .ހަރުދަނާ ކުންފުންޏަކަށް ވުމުން، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ވަރުގަދަ، ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަގުބަލެއް ބިނާކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެވޭނެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަގްބަލަކަށް ވަށާޖެހިފައިވާ އުސްލޫބެއް މި ގެންގުޅެނީ، އިޖްތިމާޢީ، ތިމާވެށީގެ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑު އަދި ދެމިގެންދާ ފަދަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ފުރިހަމަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްރޭންޑްތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބާރުލުންދީ އެ ފަދަރާތްތަކަށް މަގުދައްކައިދޭ ސްޓްރެޓެޖީއެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ދަނޑުވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފެށިގެން، ބޮޓްލިންގ ޕާޓްނަރުންނާއި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ކަސްޓަމަރުންނާއި ކޮންސިއުމަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމުގައި ކުރިއަށްދެވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސަމާލުކަން ދޭ ކަންކަން ​

އެންމެ ފަހުގެ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ޚަބަރު ​

ކެންޓަކީގައި ހިނގަމުންދާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި އެހީތެރިވުމަށް ކޮކާ-ކޯލާ ސިސްޓަމް އާއި ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ފައުންޑޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވަނޯ

ޑަސާނީ އާއި ސްޕްރައިޓުން އުތުރު އެމެރިކާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޕެކޭޖިން އިތުރުކޮށްފި

އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެ މަގަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ​

2021 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް، ސޯޝަލް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ރިޕޯޓް ​

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިއަށް އަދި މި ދުނިޔެއަށް ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަގުބަލެއް ބިނާކުރަމުން އަންނައިރު، މީހުން ލޯބިކުރާ ބްރޭންޑްތަކާއި އުފެއްދުންތައް އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ދުނިޔެ ތާޒާކޮށް ތަފާތު ގެނައުމަށްޓަކައެވެ.

ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިސޯސް ސެންޓަރ

މި ވަސީލަތަކީ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމާއި، މުޖުތަމަޢުތަކާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔެއަށް ތަފާތު ގެނެސްދޭ، ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރިއެއް އުފެއްދުމަށާއި، އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ މުސްތަޤްބަލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޖުމްލަ މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާ ވަސީލަތެކެވެ.

އަދިވެސް ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރިތަ؟