އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީޑަރޝިޕް

'ކޮކާ-ކޯލާ އިންޑިއާގެ ލީޑަޝިޕް އާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދަވާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ ލީޑަޝިޕް ޓީމުން އިންވެސްޓް ކުރަމުންދަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާޒީއަށްވުރެ ވެސް ފޯރިގަދަ މުސްތަގުބަލަކަށެވެ.

 

ސަންކެޓް ރޭ

ކޮކާ-ކޯލާ އިންޑިއާ އަދި ހުޅަނގު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ރައީސް ​

ސަންކެޓް ރޭ އަކީ ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ކޮމްޕެނީގެ އިންޑިއާ އާއި ހުޅަނގު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ރައީސެވެ.2004 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ރޭ މި މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެވެ.​ މިހާރު އަދާކުރާ މަގާމުގެ ކުރިން ރޭ ވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ސަންކެޓް ރޭ

އަރުނަބް ރޯއީ

ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް، މާކެޓިން ފޯ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާ

ގާތްގަނޑަކަށް 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ކޮމްޕެނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އަރްނާބް އަކީ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ނަޒަރިއްޔާތެއް ދަމަހައްޓައިގެން ބްރޭންޑް އުފެއްދުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ދުނިޔެ އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ މަގާމުތަކުގައި، ތަފާތު އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓީމުތައް ބިނާކޮށް މާކެޓަރުން ލީޑްކުރައްވާފައެވެ.

އަރުނަބް ރޯއީ

ދޭވްޔާނީ ރާޖްޔާ ލަކްޝްމީ ރާނާ

ނައިބު ރައީސް –ޕަބްލިކް އެފެއާޒް، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާ

ދޭވްޔާނީ ރާޖްޔާ ލަކްޝްމީ ރާނާ އަކީ އިންޑިއާ އާއި ހުޅަނގު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޕަބްލިކް އެފެއާޒް، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީގެ ނައިބު ރައީސްއެވެ. ދޭވްޔާނީ އަކީ ސަރުކާރާއި ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް، ސްޓްރެޓެޖިކް ބިޒްނަސް އެޑްވޮކޭޝަން، ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެކްސެލެންސް، ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އަދި ސަސްޓެއިނަބިލިޓީގެ ދާއިރާއިން 25 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ދޭވްޔާނީ ރާޖްޔާ ލަކްޝްމީ ރާނާ

އެންރިކޭ އެކަރމަން

ނައިބު ރައީސް –ޓެކްނިކަލް އިނޮވޭޝަން އެންޑް ސަޕްލައި ޗޭން ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާ

އެންރިކޭ މިހާރު ޒިންމާވާނީ އިންޑިއާ، ރާއްޖެ، ބަންގްލަދޭޝް، އަދި ނޭޕާލް އިންސްޕަޔަރކޮށް، މޯލްޑްކޮށް، އެލައިންކޮށް، ގުޅުވައިގެން ކުންފުނީގެ ލޯބިވާ ބްރޭންޑްތަކުގެ ވައުދު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ހިއްސާކުރެވޭ މުސްތަގުބަލަކަށް ފުއްދައިދިނުމަށެވެ.

އެންރިކޭ އެކަރމަން

ބޫޓާނުގެ ހަރްޝް

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ (ސީއެފްއޯ) ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތުވެސްޓް އޭޝިއާ

ބޫޓާނުގެ ހަރުޝް އަކީ ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތުވެސްޓް އޭޝިއާގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ (ސީއެފްއޯ) އެވެ.  ހަރްޝް އަކީ 24 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޕްރޮފެޝަނަލެއް ކަމަށާއި، އޭނާއާއެކު ކުންފުނި ޕްލޭނިން ހިމެނޭ ގޮތަށް މާލީ ދާއިރާތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގިނަ ޢިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޫޓާނުގެ ހަރްޝް

ނިޝީ ކުލްޝްރެޝްތާ ޗަތުރުވެދީ

ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތުވެސްޓް އޭޝިއާ އޯޔޫ ​

ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތުވެސްޓް އޭޝިއާ އޯޔޫ ނިޝީ ކުލްޝްރެޝްތާ ޗަތުރުވެދީ އަކީ އިންސްވާ އޯޔޫގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ފޯ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާ އޮޕަރޭޓިން ޔުނިޓްގެ ނައިބު ރައީސްއެވެ. މި މަސައްކަތް އޭނާ ފެއްޓެވީ ފެބްރުއަރީ’2019 ގައެވެ. ، މިއަހަރު އޯޔޫގެ ގޮތުގައި ބީޔޫ ވަރުގަދަވެގެން ނިކުތުމުން ދަތުރު ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ

ނިޝީ ކުލްޝްރެޝްތާ ޗަތުރުވެދީ

ރީތިމާ ރަކްޔަން

ވީޕީ، ފްރެންޗައިޒް އޮޕަރޭޝަންސް – އެސްޑަބްލިޔުއޭ ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އަދި ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާ

ރީތިމާ ރާކްޔަން އަކީ ކޮކާކޯލާގެ ފޯ ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާ (އެސްޑަބްލިޔުއޭ) ގެ ނައިބު ރައީސެވެ. މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދައުރުގައި ބަންގްލަދޭޝް، ނޭޕާލް، ރާއްޖެ، މޯލްޑިވްސް އެންޑް ބޫޓާން ފަދަ ދެކުނު ހުޅަނގު އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ފްރެންޗައިޒް އޮޕަރޭޝަންސް ލީޑް ކުރައްވައެވެ. އޭނާ އަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުން ހުރި މީހެކެވެ.

ރީތިމާ ރަކްޔަން

ޕަދްމަލް ސަމަރައްޕެރޫމާ

ނައިބު ރައީސް - ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް ބިޒްނަސް ޕްލޭނިންގ ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އަދި ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާ

ޕަދްމަލް ސަމަރަޕެރޫމާ އަކީ ކޮކާ-ކޯލާ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާގެ ހެޑް އޮފް ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް ބިޒްނަސް ޕްލޭނިން އެވެ. މިހާރު އަދާކުރައްވާ މަގާމުގައި ޕަދްމަލްގެ ޒިންމާއަކީ ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމާއި ދެމެހެއްޓުމަށް ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތުތައް ފަރުމާކުރުމާއި، މުއާމަލާތްކުރުމާއި، ތަންފީޒުކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓުމެވެ.

ޕަދްމަލް ސަމަރައްޕެރޫމާ

ސޮނާލީ ޚަންނާ.

ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އާއި ހުޅަނގު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޖެނެރަލް ކައުންސެލް

ސޮނާލީ ޚަންނާ އަކީ ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އާއި ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އެންޑް ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އެވެ. މިހާރު އަދާކުރާ ދައުރުގައި އިންސްވާ އޮޕަރޭޓިން ޔުނިޓް (އޯޔޫ) އާއި ގުޅޭ ގާނޫނީ ކަންކަމުގައި އޮވަރސައިޓާއި ލީޑަޝިޕް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސްޓްރެޓެޖިކް ލީގަލް ސަޕޯޓާއި ކޮމްޕްލައިންސްގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ލަފާއާއި ހައްލުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމެވެ.

ސޮނާލީ ޚަންނާ.

ސުންދީޕް ބަޖޯރިއާ

އިންޑިއާ އޮޕަރޭޝަންސް ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް

ސުންދީޕް ބަޖޯރިއާ އަކީ ނައިބު ރައީސް – އިންޑިއާ އޮޕަރޭޝަންސް. މި ރޯލުގައި ސަންދީޕް ޕާޓްނަރޝިޕް ހަދަނީ ބިގް އިންޑިއާ އާއި ފްރެންޗައިޒް ބޮޓްލިން ޕާޓްނަރުންނާ އެކު ކޮކާކޯލާ ނިޒާމަށް އަވަސް ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާއަށް އިންޓަގްރޭޓެޑް އެގްޒެކެޝަނެއް ދިރުވައިދިނުމަށެވެ.

ސުންދީޕް ބަޖޯރިއާ

ގްރޭޝްމާ ސިންގް

ނައިބު ރައީސް – ކަސްޓަމަރ އެންޑް ކޮމާޝަލް ލީޑަރޝިޕް ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އަދި ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާ

ގްރޭޝްމާ ސިންގް އަކީ ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އަދި ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާގެ ނައިބު ރައީސް – ކަސްޓަމަރ އެންޑް ކޮމާޝަލް ލީޑަޝިޕް  މިހާރު އަދާކުރާ ދައުރުގައި ގްރެއިޝްމާ ލީޑް ކުރަނީ ރެވިނިއު ގްރޯތް މެނޭޖްމަންޓް (އާރްޖީއެމް)، ވެލިއު ޓު މާކެޓް (ވީޓީއެމް) ކަވަރުކުރާ ޓީމެކެވެ.

ގްރޭޝްމާ ސިންގް