ސުންދީޕް ބަޖޯރިއާ

ނައިބު ރައީސް, އިންޑިއާ އޮޕަރޭޝަންސް ކޮކާ-ކޯލާ އިންޑިއާ

ސުންދީޕް ބަޖޯރިއާ އަކީ ނައިބު ރައީސް – އިންޑިއާ އޮޕަރޭޝަންސް. މި ރޯލުގައި ސުންދީޕް މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ހަދަނީ ބިގް އިންޑިއާ އާއި ފްރެންޗައިޒް ބޮޓްލިން ޕާޓްނަރުންނާ އެކު ކޮކާ-ކޯލާ ނިޒާމަށް އިންޑިއާގައި އަވަސް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

ފަންސަވީސް އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު، ސުންދީޕް އަކީ އިންޑިއާ ފްރެންޗައިޒް ކޮކާ-ކޯލާ ނިޒާމަށް އީޖާދީ ވިސްނުންތަކާއި ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ތަޖުރިބާ އާއި ޢިލްމު ގެނެސްދޭ ބޭފުޅެކެވެ.
​ މީގެ 17 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ސުންދީޕް ކޮކާ-ކޯލާއާ ގުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވީ ކުންފުނީގެ އުސޫލުތަކާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަރަކާތްތެރިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސުންދީޕް ކޮކާ-ކޯލާއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ހިންދުސްތާން ކޮކާ-ކޯލާ ބެވަރޭޖްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެޗްސީސީބީޕީއެލް) ގެ ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް މެނޭޖަރުގެ ގޮތުގައެވެ.
​ ފަހުން ބެވަރޭޖް ޕާޓްނަރސް ވޯލްޑްވައިޑްގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ، ޔޫރަޕް، މެދުއިރުމަތި އަދި އެފްރިކާގެ މަގާމު ފުރުއްވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެނބުރި ހިންދުސްތާން ކޮކާކޯލާއަށް ނޭޝަނަލް މެނޭޖަރ، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އެނަލިސިސްގެ މަގާމަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެން، މަތީ މަގާމުތައް ފުރުއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ .

މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ސުންދީޕް ވަނީ ބިގް އިންޑިއާ އެފްޕީ އެންޑް އޭ، ބޮޓްލިން އޮޕަރޭޝަންސް ފައިނޭންސް، އެފްރިކާ ކޮމާޝަލް ފައިނޭންސް، އީއޭޖީ ގްރޫޕް ސިސްޓަމް އިކޮނޮމިކްސް، އިންސްވާ ސްޓްރެޓެޖީ އަދި އެސްޑަބްލިއުއޭ ފްރެންޗައިޒް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފުޅާ ދާއިރާތަކެއްގެ ޒިންމާތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު އެކި މަގާމުތަކުގައި އިންޑިއާ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮކާ-ކޯލާއާ ގުޅުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ބްރިޓަނިއާ އިންޑަސްޓްރީސްއާ އެކު ކާބޯތަކެއްޗާއި ބުއިންތަކުގެ ސިނާއަތުގައި ހީވާގިކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
​މި ދައުރުގައި އެކި ސްޓްރެޓެޖިކް މަގާމުތައް ފުރުއްވައި އެންމެ ފަހުން ކޮމާޝަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި ފްރެޝް ފުޑްސް ޑިވިޝަން އުފެއްދެވި އެވެ.
 ސުޒުކީ މޮޓޯ ކޯޕަރޭޝަން އާއި އެސްބީ އެސޯސިއޭޓްސްއާ އެކު ވިޔަފާރި، ވިޔަފާރި ތަރައްގީ، މާލީ ކަންކަން އަދި އޮޑިޓް ރޯލްތަކުގައި ވެސް ސުންދީޕް ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ރަންޗީއަށް އުފަން ސުންދީޕް ވަނީ އެގައުމުގެ އެތައް ސިޓީއަކާއި ދުނިޔޭގެ ތިން ބައްރެއްގައި ދިރިއުޅުއްވާފައެވެ.

ސުންދީޕް ވަނީ ކަލްކަތާ ޔުނިވާސިޓީން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ކޮލިފައިޑް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓެއްގެ އިތުރުން ޗާޓަޑް ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްޓެކެވެ.
​ 
އޭނާގެ ލީޑަޝިޕް އެޕްރޯޗްގައި ހިމެނެނީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމާއި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް މުއާމަލާތް ކުރުމެވެ.
ދެމިގެންދާ ގުޅުންތައް ބިނާކުރުމުގެ ގާބިލްކަމަކީ އޭނާގެ އެއް ސިފައެވެ. އެކަން އޭނާ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުތަކުން ދޭހަކޮށްދެއެވެ.
ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި ތަޞައްވުރެއް ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ހުންނެވި ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ވެސް ކުރިއެރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ހުސް ވަގުތުތަކުގައި ފޮތްކިޔުމަށާއި އާއިލާއާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވުމަށް އޭނާ ލޯބިކުރައްވައެވެ