ނިޝީ ކުލްޝްރެޝްތާ ޗަތުރުވެދީ

ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތުވެސްޓް އޭޝިއާ އޯޔޫ

​ނިޝީ ކުލްޝްރެޝްތާ ޗަތުރުވެދީ އަކީ އިންސްވާ އޯޔޫގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ފޯ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއާ އޮޕަރޭޓިން ޔުނިޓްގެ ނައިބު ރައީސްއެވެ.

​ މި މަސައްކަތް ފެބްރުއަރީ’2019 ގައި ފެއްޓެވި އިރު، މި އަހަރު އޯޔޫގެ ގޮތުގައި ބީޔޫ ވަނީ ވަރުގަދަވެގެން ގޮސްފައެވެ.

​ނިޝީ މީހުންގެ ކަންކަން ހިންގަނީ، އާކްރަޓީ، އަމްރިތާ، ގީޓިކާ، ކަރަން، މޯހިތު، ނިހާރިކާ، ސަވިއޯ، ސަވިޖިތު، & ޝާލީނީގެ ނެޓްވޯކް ޑްރީމް ޓީމަކާ އެކުއެވެ.

​ މި ޓީމުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންސްވާ ޕީޕަލް ފަންކްޝަން ވިޝަން :

އަޅުގނަޑުމެން ލީޑަރުން ބިނާކުރަނީ، މީހުން އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް ޓަކައި އަދި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަޤްބަލަކަށް ވަރުގަދަ އަދި ލޯބިކުރާ ލީޑަރުން ބިނާކުރުމެވެ.

ނިޝީ ކޮކާ-ކޯލާ ސިސްޓަމްއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2012 ވަނަ އަހަރު، އިންޑިއާގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ފަންކްޝަންގައި ބިގް - ހިންދުސްތާން ކޮކާކޯލާ ބެވަރޭޖްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެޗްސީސީބީ)؛ އެއަށްފަހު އޭނާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، އިންސްވާ، މެދުއިރުމަތި އަދި ތުރުކީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ ކޭއޯ ސަަރަހައްދުތަކެއްގައި ހިއުމަން އެންޑް ވޯކްޕްލޭސް ރައިޓްސް ލީޑްކުރެއްވުމަށެވެ.

​ މުޒައްޒަފުންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު، ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުން، މީހުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން އަދި ބަދަލުތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނޭ ގޮތުން ސްޓްރެޓެޖިކް އެޗްއާރުގެ ރޮނގުން އޭނާ ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެ ޤައުމަކާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، ހިރާސްތައް ދެނެގަތުމާއި، ސަޕްލަޔަރުންނާއި ބޮޓްލަރުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި، ކަންކަން ފަސޭހަކުރުން އަދި އަންދާޒާތައް ހެދުމުގައި އޭނާ އަކީ ފާހަގަކޮޮށްލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ.

ނިޝީ އަކީ ކޮކާކޯލާގެ ކުރިން ޝްނައިޑަރ އިލެކްޓްރިކް، ކެއިން އެނާޖީ، ބެކްސްޓަރ ހެލްތްކެއާ އަދި ޕެޕްސީކޯ ފަދަ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ތެލާއި ގޭސް އަދި ހަކަތައިގެ ދާއިރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގައި ހިއުމަން ރިސޯސަސްގެ ދާއިރާގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ..

​ ޑީއީއައި އަދި އަންހެނުން މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން އިތުރުކުރަން އޭނާ ޝައުގުވެރިކަންގެންގުޅުއްވަ އެވެ. އަދި މުޅި އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ތަފާތު ކަންކަމުގައި އޭނާ ވަނީ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވައިފައެވެ.

​އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް އިނގިރޭސި ލިޓަރޭޗަރ އިން ޑިގްރީ އަދި ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް (އެމްބީއޭ އިން ހިއުމަން ރިސޯސަސް) ޙާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

​ އޭނާގެ ޝައުޤުވެރިކަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އުނގެނުމާއި ތަރައްގީ ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފުރިހަމަކުރެއްވި ޕްރޮގްރާމަކީ މިޝިގަން ޔުނިވާސިޓީގެ ހޯގަން ސެޓްފިކެޝަން އެންޑް އެޑްވާންސްޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮގްރާމެވެ.

​ނިޝީ އާއި ލަލިތު ކައިވެންޏަށް 25 އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އެދެމަފިރިންނަކީ މީޑިއާ ސްޓަޑީޒްގެ ދާއިރާއިން ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އެމްސްޓަޑާމްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ މިހާރު އުމުރުން 21 އަހަރު ވެފައިވާ ދަރިފުޅު ގައުރިކާ ގެ ފަޚްރުވެރި މައިންބަފައިންނެވެ. ކުއްތާދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، ފަގީރު އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހީވާގިކަމާއެކު އެއްބާރުލުން ދެއްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރެކިންގ އާއި ހިމޭންކަން ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަކީ އޭނާގެ ހެޔޮ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ މަންޓްރާ އެވެ!

“އޮތެންޓިކް ލީޑަރޝިޕަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑުގައި އިންކްލޫޝަން، ސައިކޮލޮޖިކަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ވެލްބީން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން؛ އޭނާ ވަރުގަދައަށް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޕަވަރ އޮފް ޓްރާންސްފޯމަޝަން އަކީ ނުފޫޒުގެ އިކޯސިސްޓަމް ހުރަސްކޮށް އެންމެން އެއްކޮށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރުމެވެ !”