ސަންކެޓް ރޭ

ކޮކާ-ކޯލާއިން އިންޑިއާ އަދި ދެކުނު ހުޅަނގު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައީސް.

ސަންކެޓް ރޭ އަކީ ކޮކާ-ކޯލާ ކޮމްޕެނީގެ އިންޑިއާ އާއި ހުޅަނގު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ރައީސްއެވެ.

​ 2004 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުނު ރޭ މި މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

​ މިހާރު އަދާކުރާ މަގާމުގެ ކުރިން ރޭ ވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

​ ކޮކާ-ކޯލާ ބެވަރޭޖްސް ވިއެޓްނާމް ލިމިޓެޑްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމު 2016 އިން 2018 އަށް އަދާކުރެއްވިއިރު، އެ ކުންފުނީގެ ދަށުގައި ހުރި ބޮޓްލިން ކުންފުނި އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުވެ، ހަލުވިކަމާ އެކު ކުރިއަރަން ފެށިއެވެ.

ރޭ 2004 ގައި ކުންފުންޏާ ގުޅުނީ، ރީޖަނަލް ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި ޕްލޭނިންގ މެނޭޖަރ (އިރުމަތި) ގެ ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ. އެއަށްފަހު އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރި އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ގިނަ މަގާމުތަކެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި 2014 ވަނަ އަހަރު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފް ކޮމާޝަލްގެ މަގާމު ފުރުއްވި އެވެ.

ކޮކާ-ކޯލާއާ ގުޅުމުގެ ކުރިން ރޭ އަކީ، ލަފާޖްގެ ސީނިއާ މެނޭޖަރެކެވެ.

މައުލާނާ އަޒާދު ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީން ބެޗްލަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޒެވިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމެންޓުން ވަނީ ޕޯސްޓްގުރަޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން މާކެޓިން އެންޑް ސޭލްސް ޙާޞިލުކުރައްވާފައެވެ.

އެކަނި ދަތުރުކުރެއްވުމާއި، ދުވަސްވީ މިއުޒިކްގެ ވިނީލް ރެކޯޑްތައެް އެއްކުރެއްވުމަށް (ޚާއްޞަ ކަލެކްޝަނެއް) އޭނާ ގަޔާވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ތާރީޚީ އަދި ސަޤާފީ މައުޟޫޢުތަކަށް ލިޔެފައިވާ ފޮތްތައް ވިދާޅުވުމަށް އޭނާ ޝައުޤުވެރިވެއެވެ.