ބޫޓާނުގެ ހަރްޝް

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ (ސީއެފްއޯ) ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތުވެސްޓް އޭޝިއާ

ބޫޓާނުގެ ހަރުޝް އަކީ ކޮކާކޯލާ އިންޑިއާ އެންޑް ސައުތުވެސްޓް އޭޝިއާގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ (ސީއެފްއޯ) އެވެ.

​ 24 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޕްރޮފެޝަނަލް ހަރޝް ގެންނަނީ ބިޒްނަސް ސްޓްރެޓެޖީ، ޕްލޭނިން އެންޑް އެގްޒެކެޝަން، ޕާފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް، ޓްރެޝަރީ، ޓެކްސް، އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ފަދަ ފައިނޭންސްގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ގިނަ ތަޖުރިބާއެވެ.

މި މަގާމުގެ ކުރިން ހަރްޝް ވަނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޓްލިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ގްރޫޕް ގެ ފައިނޭންސް އެންޑް ބިޒްނަސް ސާވިސަސް ވަރޓިކަލްސްގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

​ ބޮޓްލިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ގްރޫޕް އިންޑިއާގެ ފައިނޭންސް ފަންކްޝަންގެ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހަރުޝް ވަނީ ޒޯނަލް އަދި ކޯޕަރޭޓް ފައިނޭންސް ފަންކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

​ އޭބީބީ ލިމިޓެޑްގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު އޭނާ ކޮކާ-ކޯލާ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1999ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ހަރްޝް ވަނީ ދިއްލީ ޔުނިވާސިޓީން ކޮމާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް އިންޑިއާގެ (1996 ބެޗް) ކޮލިފައިޑް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓެކެވެ.

ހުސްވަގުތުތަކުގައި ހަރުޝް އާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރާތަން ފެނެއެވެ.

​ ބައިސްކަލް ދުއްވުމާއި، ބަގީޗާ ހެދުމާއި، ދުރު ރާސްތާއަށް ދުއްވުމަކީ، އޭނާ ގަޔާވާ ކަންތައްތަކެވެ.