ސޮނާލީ ޚަންނާ

ކޮކާ-ކޯލާ އިންޑިއާ އާއި ހުޅަނގު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޖެނެރަލް ކައުންސެލް

ސޮނާލީ ޚަންނާ އަކީ ކޮކާ-ކޯލާ އިންޑިއާ އާއި ދެކުނު ހުޅަނގު އޭޝިއާގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޖެނެރަލް ކައުންސެލް. މިހާރު އަދާކުރައްވާ ވަޒީފާގައި އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އިންސްވާ އޮޕަރޭޓިން ޔުނިޓް (އޯޔޫ)އާ ގުޅޭ ގާނޫނީ ކަންކަން ބައްލަވައި އެ ކަންކަން ހިންގެވުމެވެ. އެއީ، ސްޓްރެޓެޖިކް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމާއި، ކޮމްޕްލައިންސާއި، ވިޔަފާރީގެ އިރުޝާދުގެ އިތުރުން ޙައްލުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެންނެވެ.

​ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެއްވުމުގައި ތަފާތު ގިނަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ މާހިރުންގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނެޓްވޯކާއި ވިޔަފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައިވެރިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސޮނާލީ ވަނީ ތަފާތު ސިނާއަތްތަކުގައި އެކި ރޯލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 24+ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މަޝްހޫރު އެފްއެމްސީޖީ، ސެޓެލައިޓް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކާއި ހިންދުސްތާން ކޮކާ-ކޯލާ ބެވަރޭޖްސް، ޖީއެސްކޭ ކޮންސިއުމަރ، އަދި ހޫޒް ނެޓްވޯކް ސިސްޓަމްސް ފަދަ ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ.

​ އެންމެ ފަހުން ސޮނާލީ އަދާކުރެއްވީ ގުޑްއަޔަރ އިންޑިއާ ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް - ލީގަލް، ކޮމްޕްލައިންސް އެންޑް ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމެވެ.

ސޮނާލީ އަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެފްސީޕީއޭ ކޮމްޕްލައިންސް ކޮމިޓީގެ އެގްރީ، ފުޑް ޕްރޮސެސިން، ރީޓެއިލް އަދި މެނުފެކްޗަރިންގެ އޭއެމްސީއެޗްއޭއެމްގެ ވެރިޔާ އެވެ.

އޭނާ ވަނީ، ދިއްލީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްރީ ރާމް ކޮލެޖް އޮފް ކޮމާސް (އެސްއާރުސީސީ) އިން ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފަ އެވެ

​ އައިސީއެސްއައިގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ؛ އަދި ދިއްލީ ޔުނިވާސިޓީން އެލްއެލްބީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއެކު ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރަން ސޮނާލީ ވަރަށް ލޯބިކުރައްވައެވެ.

​ އޭނާ އަކީ، ދަތުރުފަތުރާއި ކިޔެވުމާއި މިއުޒިކް އަޑުއެހުމަށް ލޯބިކުރާ ބޭފުޅެކެވެ.