އުފެއްދުން

ބޮންއަކުއާ ™ ސިލްވަރ

ބޮނަކުއާ ސިލްވާރ އަކީ ކޮކާ-ކޯލާއިން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވިއްކާ ބުއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަތީ ފެންވަރުގެ ބޯފެނެކެވެ.

​ އެއީ މަލްޓިސްޓޭޖް ފިލްޓްރޭޝަންގެ ޕްރޮސެސް އާއި މިނެރަލްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކަރުހިއްކުން ފިލުވައިލުމަށް ޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭ މީރު ރަހައެކެވެ. އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:

ބިއްލޫރި: 330 ml
ޕެޓް: 2L
ޖާރ: 5L, 20L

Bonaqua

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާރވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
ކޮންމެ 100 މިލިލީޓަރަކަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
0.0 ކިލޯ ކެލޮރީ އެވެ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Sodium Label
ކެލްސިއަމް
Sodium Value
0.2mg
Sodium Percentage
-
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ ފެން، މިނަރަލް (ކެލްސިއަމް ކްލޮރައިޑް).