އުފެއްދުން

ކޮކާ-ކޯލާ®

ކޮކާ-ކޯލާގެ އަސްލު ރަހަ ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތެވެ.
​ އެއީ ހުރިހާ އެއްޗަކާ އެކީ ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ދަޅުތައް: 185 ml 330, ml
އާރުޖީބީ: 250 ml
ޕެޓް:ml 500, 1.25L, 2L

Coca-cola

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާރވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
ކޮންމެ 100 މިލިލީޓަރަކަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
44 ކިލޯ ކެލޮރީ އެވެ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
11ގ
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
11ގ
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Description

އުފައްދަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓެޑް ފެން، ހަކުރު، އެސިޑިޓީ ރެގިއުލޭޓަރ (338)، ކުލަ (150d)، ރަހަތައް (ގުދުރަތީ ރަހަ ލައްވާ މާއްދާތައް) .