އުފެއްދުންތައް

ޑައިޓް ކޯކް®

ޖޯޝު އިތުރުކޮށްދޭ އަދި ތާޒާކޮށްދޭ ކޮކާ-ކޯލާގެ ރަހަ ހަކުރާ ނުލައެވެ. ޑައިޓް ކޯކުން މީރު ރަހައެއް ފޯރުކޮށްދޭއިރު، ކެލޮރީއަށް ބަލައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މި ބުއިމުގައި ހިމެނެނީ 1 ކެލޮރީއަށް ވުރެ މަދު މިންވަރެކެވެ.

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ދަޅުތައް: 330 ml
އާރްޖީބީ: 250 ml

Coca-cola

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާރވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
ކޮންމެ 100 މިލިލީޓަރަކަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
0.0 ކިލޯ ކެލޮރީ އެވެ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Description

އުފައްދަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓެޑް ފެން، އެސިޑިޓީ ރެގިއުލޭޓަރސް (338، 331)، ފޮނި ރަހަލައްވަން ބޭނުންކުރާ މާއްދާތައް (955،950)، ޕްރިޒަރވޭޓިވް (211)، ކެފެއިން، ކުލަ (150d)، ރަހަތައް (ގުދުރަތީ ރަހަލާ މާއްދާތައް)