އުފެއްދުންތައް

ފެންޓާ އޮރެންޖް

އޮރެންޖް ފިޒީ ފްލޭވަރ އިން ބްރޭންޑަށް ޒެސްޓެއް އިތުރުކޮށް، ހުރިހާ #ColourfulPeople ގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ހިތްގައިމުކަން ގެނެސްދެއެވެ.

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ދަޅުތައް: 185 ml 330, ml
އާރުޖީބީ: 250 ml
ޕެޓް: ml 500, 1.25L, 2L

Fanta

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާރވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
ކޮންމެ 100 މިލިލީޓަރަކަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
56 ކިލޯ ކެލޮރީ އެވެ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
14ގ
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
14ގ
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓެޑް ފެން، ހަކުރު، އެސިޑިޓީ ރެގިއުލޭޓަރސް (330)، ސްޓެބިލައިޒަރސް (414،444،452{i}،480)، ޕްރިޒަރވޭޓިވް (211)، ކުލަތައް (110،122) ރަހަލައްވަން ބޭނުންކުރާ މާއްދާތައް (ގުދުރަތީ ރަހަލައްވާ މާއްދާތައް).

ފެންޓާ ސްޓްރޯބެރީ

ސްޓްރޯބެރީ ފިޒީ ފްލޭވަރ އިން ބްރޭންޑަށް ޒެސްޓެއް އިތުރުކޮށް، ހުރިހާ #ColourfulPeople ގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ކުޅޭކުޅޭ ގޮތަކަށް ގެނެސްދެއެވެ.

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ދަޅުތައް: 185 ml 330, ml
އާރުޖީބީ: 250 ml
ޕެޓް: ml 500, 1.25L, 2L

Fanta

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާރވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
ކޮންމެ 100 މިލިލީޓަރަކަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
60 ކިލޯ ކެލޮރީ އެވެ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
15ގ
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
15ގ
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓެޑް ފެން، ހަކުރު، އެސިޑިޓީ ރެގިއުލޭޓަރސް (330)، ޕްރިޒަރވޭޓިވް (211)، ކުލަތައް (122،110) ރަހަތައް (ގުދުރަތީ އަދި އާޓިފިޝަލް ރަހަ ޖައްސާ މާއްދާތައް).