އުފެއްދުންތައް

ޝްވެޕްސް ބިޓަރ ލެމަން®

60 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އޭގެ ތަފާތު ހުތްފޮނި ރަހަ ފޯރުކޮށްދޭ ޝްވެޕްސް ބިޓަރ ލެމަން އުފެއްދީ 1957 ވަނަ އަހަރު ލަންޑަނުގައި އެވެ. މިއީ އޮރެންޖާއި ލުނބޯ ތޮށި ބޭނުންކޮށްގެން، ލުނބޯ ޖޫހާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ހޯދާފައިވާ ހުތް ރަހަތަކާއި ތެލުގެ ބްލެންޑަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބުއިމެކެވެ.ސިންޗޯނާ ގަހުގެ ތޮޅިން ނެގިފައިވާ، ޖަޒީރާވަންތައް ސަރަހައްދުތަކުން ލިބޭ ކިނިންގެ ރަހައާ ވެސް އެކުގަ އެވެ.

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ދަޅުތައް: 330 ml
އާރްޖީބީ: 250 ml

Schweppes

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާރވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
ކޮންމެ 100 މިލިލީޓަރަކަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
48 ކިލޯ ކެލޮރީ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
12ގ
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
12ގ
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓެކޮށްފައިވާ ފެން، ހަކުރު، އެސިޑިޓީ ރެގިއުލޭޓަރސް (330)، ޕްރިޒަރވޭޓިވް (211)، ކުއިންއިން، ކުލަތައް (102) ރަހަތައް (ގުދުރަތީ ރަހަލައްވާ މާއްދާތައް).

ޝްވެޕްސް ސޯޑާ ވޯޓަރ®

1783 ވަނަ އަހަރު ޖެކޮބް ޝްވެޕް ވަނީ ފެނުގައި ވައި އެކުލެވޭ ގޮތަށް ހެދުމުގެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލް ސްޕާކްލިން ބުއިންތައް ގެނެސްދީފައެވެ. 235 އަހަރު ފަހުން ޝްވެޕްސް ސޯޑާ ވޯޓަރ އުފެއްދީ ކުރެވެނީ މިނަރަލް ސޯލްޓްސް އާއި ތިން މަރުހަލާއެއްގެ ތެރެއިން ސާފުކޮށްފައިވާ ފެން، “ޝްވެޕަރވޭސެންސް” ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އެތައް ހާސް ނާޒުކު ފެނުބޮކިއާ އެއްކޮށްގެންނެވެ.®

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ދަޅުތައް: 330 ml
އާރްޖީބީ: 250 ml

Schweppes

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
100 މިލިލީޓަރަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
0.0 ކިލޯ ކެލޮރީ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓެޑް ވޯޓަރ، އެސިޑިޓީ ރެގިއުލޭޓަރސް (500ii).

ޝްވެޕްސް ޓޯނިކް ވޯޓަރ®

މީގެ 145 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ކުރިން 1870 ވަނަ އަހަރު އުފަންވި ޝްވެޕްސް އިންޑިއަން ޓޯނިކް ވޯޓަރަކީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހޮވާފައިވާ ލުނބޯ އާއި އޮރެންޖުގެ ތޮށި ވަކިކޮށް، ފޮޅާ، ފިނިކޮށް ފިއްތާލުމުން ބޭރުވާ ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެއަށްފަހު މި ތެޔޮތައް ޖަޒީރާވަންތަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހެދޭ ސިންޗޯނާ ގަހުގެ ތޮށިން ލިބޭ ކިނިން އާއި އެއްކޮށްލުމުން ދެވަނައެއް ނެތް ޓޯނިކް ފެނެއް އުފެދެއެވެ.

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ދަޅުތައް: 330 ml
އާރްޖީބީ: 250 ml

Schweppes

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
100 މިލިލީޓަރަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
36 ކިލޯކެލޮރީގެ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓްކޮށްފައިވާ ފެން، ހަކުރު، އެސިޑިޓީ ރެގިއުލޭޓަރސް (330)، ޕްރިޒަރވޭޓިވް (211)، ކުއިންއިން، ކުލަތައް (211) ރަހަތައް (ގުދުރަތީ ރަހަ ޖައްސާ މާއްދާތައް).

ޝްވެޕްސް ޕްރީމިއަމް ސްޕާކްލިންގ ވޯޓަރ®

ޝްވެޕްސްގެ ޕްރީމިއަމް ސްޕާކްލިން ވޯޓާ

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ބިއްލޫރި: 625 ml

Schweppes

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
100 މިލިލީޓަރަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
0.0 ކިލޯ ކެލޮރީ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Sodium Label
މެގްނީޒިއަމް
Sodium Value
2.2ގ
Sodium Percentage
-
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓްކޮށްފައިވާ ފެން، ސޯލްޓް އޮފް މެގްނީޒިއަމް.

ޝްވެޕްސް ޕްރީމިއަމް ޑްރިންކިންގ ވޯޓަރ®

ޝްވެޕްސްގެ ޕްރީމިއަމް ޑްރިންކިން ވޯޓަރ

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ބިއްލޫރި: 625 ml

Schweppes

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
100 މިލިލީޓަރަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
0.0 ކިލޯ ކެލޮރީ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Included Sugar Label
މެގްނީޒިއަމް
Included Sugars Value
0.3ގ
Included Sugars Percentage
-
Sodium Label
ސޯޑިއަމް
Sodium Value
0.1ގ
Sodium Percentage
-
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ ފެނާއި، މެގްނީޒިއަމް އަދި ސޯޑިއަމް.