އުފެއްދުންތައް

ސްޕްރައިޓް

ލެމަން-ލައިމް ރަހަލާ، ސްޕްރައިޓްގެ މީރު ރަހަޔާ އެކު، އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ގޮތަކަށް ތާޒާކަން ގެނުވައެވެ.

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ދަޅުތައް: 185 ml 330, ml
އާރުޖީބީ: 250 ml
ޕެޓް: ml 500, 1.25L, 2L

Sprite

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާރވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
ކޮންމެ 100 މިލިލީޓަރަކަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
40 ކިލޯ ކެލޮރީ އެވެ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
10ގ
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
10ގ
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ސަރުބީ
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓްކޮށްފައިވާ ފެން، ހަކުރު، އެސިޑިޓީ ރެގިއުލޭޓަރސް (330)، ޕްރިޒަރވޭޓިވް (211)، ކުއިންއިން، ކުލަތައް (211) ރަހަތައް (ގުދުރަތީ ރަހަ ޖައްސާ މާއްދާތައް).

ސްޕްރައިޓް ޒީރޯ®

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅަނީ އާ ސްޕްރައިޓް ޒީރޯ ޝުގާރ
ހަކުރު ނުހިމެނޭ ސްޕްރައިޓްގެ މޮޅު ރަހައެކެވެ.

އަންނަނިވި ސައިޒްތަކުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ:
ދަޅުތައް: 330 ml
ޕެޓް: 500 ml

Sprite

Nutritional Information Label
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކުގެ މައުލޫމާތު
Serving Size Label
ސާރވްކުރާ ސައިޒް
Serving Size Value
ކޮންމެ 100 މިލިލީޓަރަކަށް
Calories Label
ހަކަތަ
Calories Value
0.0 ކިލޯ ކެލޮރީ އެވެ
Carbohydrates Label
ޖުމްލަ ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް
Carbohydrates Value
Carbohydrates Percentage
-
Total Sugars Label
ޖުމްލަ ހަކުރު
Total Sugars Value
Total Sugars Percentage
-
Total Fat Label
ޖުމްލަ ފެޓް
Total Fat Value
Total Fat Percentage
-
Protein Label
ޕްރޮޓީން
Protein Value
Protein Percentage
0%
Description

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި މާއްދާތައް

ކާބޮނޭޓްކޮށްފައިވާ ފެން، އެސިޑިޓީ ރެގިއުލޭޓަރސް (330، 331(iii))، ޕްރިޒަރވޭޓިވް (211)، ސްވީޓްނަރސް (955،950) ފްލޭވަރސް (ގުދުރަތީ ރަހަ ޖައްސާ މާއްދާތައް).