Officieel reglement

Jack Daniel's & Coca-Cola banner

ACTIEVOORWAARDEN 

Officieel reglement van de promotiecampagne Jack Daniel’s & Coca‑Cola Pinkpop Tickets

Algemene bepalingen

1.     De actie Jack Daniel’s & Coca‑Cola Pinkpop tickets wordt georganiseerd door Coca‑Cola Services NV en gecoördineerd door Coca‑Cola Nederland BV, Marten Meesweg 25J, 3068 AV, Rotterdam (verder “Coca‑Cola” genoemd).

2.     Deze actie is een groot kansspel voor het winnen van:

5 x 4 weekendtickets incl. camping voor Pinkpop (21-23 juni 2024) ter waarde van 1.160 euro per set van 4 tickets. 

Op deze actie is de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van toepassing. Deelname voor kaartjes PINKPOP is mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder, die in Nederland wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Nederland bv, van Coca‑Cola Services NV, Coca‑Cola Europacific Partners Nederland BV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, als ook hun familieleden.

3.     Deze voorwaarden, zonder aankoop verplichting, zijn enkel geldig van 2 mei 2024 00.01 t/m 30 mei 2024 23.59. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement. De deelname impliceert de volledige en complete aanvaarding van deze algemene voorwaarden als ook deze van Coca‑Cola partners in deze actie.

4.     Om op een geldige manier deel te nemen aan die actie en kans te maken op de prijzen, moet de deelnemer de opgegeven procedure volgen:

De deelnemer wordt door doorgeleid de App Store of Google Play store door ofwel 1) het klikken op een online advertentie/banner voor deze promotie of 2) door handmatig te zoeken naar de app in de App Store of Google Play store of 3) scannen van QR-code op materialen die te vinden zijn in verschillende winkels. Deelnemer moet de app downloaden, vervolgens moet de deelnemer de app openen en de gegeven stappen volgen om een account aan te maken. Hiervoor moeten de volgende gegevens worden verstrek: e-mailadres, land, geboortedatum, goedkeuring van algemene voorwaarden en privacy beleid en het al dan niet geven van toestemming voor benadering voor marketingdoeleinden.

Het doel van deze wedstrijd is om in maximaal 500 tekens een antwoord te delen op de vraag: "Wat is de beste herinnering die je hebt van jou en je vrienden terwijl je naar livemuziek aan het luisteren was?". Er wordt slechts één antwoord aanvaard voor deze actie.

Een jury bestaande uit leden van CocaCola en onder toezicht van Mr. Indekeu, gerechtsdeurwaarder, zal aan het einde van de actie de 5 meest creatieve deelnemers selecteren.

In totaal zullen in het kader van deze actie de volgende prijzen worden toegekend:

5 x 4 weekendtickets voor Pinkpop (21-23 juni 2024) ter waarde van 1.160 euro per set van 4 tickets inclusief camping. 

Persoonlijke uitgaven zoals drankjes & maaltijden gedurende Pinkpop zijn voor eigen rekening en vallen niet onder de te winnen prijs.

5. Elke deelnemer mag één keer deelnemen aan deze actie. Er mag maar één account per natuurlijke persoon zijn en, voor de hele duur van de actie zal er slechts één winnaar zijn per bewoner onder hetzelfde dak.

6. Voor Pinkpop Tickets 2024 zal de trekking plaatsvinden in week 23. De winnaars zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

7. De prijzen zijn zoals aangegeven en beschikbaar om te winnen. De prijzen worden per mail toegestuurd naar het door de deelnemers opgegeven e-mailadres of adres. Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde dan de vermelde prijzen in het geval dat deze prijzen niet meer beschikbaar zijn.

8. Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 18 jaar oud en in Nederland woont.  Er zal geen prijzen worden toegekend aan minderjarigen. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen.

9.     Er zullen geen prijzen worden verstuurd buiten Nederland.

10. De winnaars van de prijzen zullen per email en/of telefoon gecontacteerd worden. Indien de winnaar binnen de toegestane termijn niet ingaat op de vraag om zijn gegevens per mail te bevestigen en een kopie van zijn paspoort sturen wordt de prijs aan iemand anders toegekend en verliest de winnaar elk recht op een compensatie onder welke vorm dan ook.

11. De deelnemers die hebben gewonnen, zijn genoodzaakt binnen drie dagen een reactie te geven om hun contactgegevens (voornaam, naam, geboortedatum en adres) en hun telefoonnummer te delen, voor het versturen van de prijzen. De winnaar zal alle informatie over de prijs en zijn verplichtingen ontvangen. Winnaars moeten beschikbaar zijn om naar het event te gaan. Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan en zullen worden beschouwd als afzien van de prijs.

12. Elke winnaar van deze actie - inclusief de drie vrienden - is verplicht om te bewijzen dat ze boven de wettelijke drinkleeftijd van 18 zijn op het moment van Pinkpop door hun persoonlijke gegevens (naam, adres, mobiele telefoon, e-mail) en een kopie van hun paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te verstrekken.

13. De winnaars worden uitgeroepen tot winnaar na de definitieve controle van hun gegevens en hun leeftijd.

14. Kansspelbelasting over het deel van prijzen zal worden afgedragen door Coca‑Cola. Deze actie in Nederland staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

De sponsor is niet verantwoordelijk als een gepland evenement wordt vertraagd, uitgesteld of geannuleerd om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pandemieën, epidemieën, lokale epidemieën, noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en quarantaines, en de tickets zullen niet worden terugbetaald aan de winnaar. 

Wettelijke bepalingen

15. Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca‑Cola heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

16. De gegevens die verzameld worden bij het downloaden van de Coke app, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze actie, worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook CocaCola Nederland bv, Marten Meesweg 25J, 3068 AV, Rotterdam conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens (zie CocaCola Privacy Policy). De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Consumer Interaction Center, Postbus 8750, 3009 AT Rotterdam of per e-mail naar cocacolanl@coca-cola.com. Bovendien aanvaarden de winnaars dat de persoonsgegevens, noodzakelijk voor de overhandiging van de prijs, worden doorgestuurd naar het agentschap alsook het reisagentschap waar Coca‑Cola mee samenwerkt en waarvan alle gegevens zullen worden bekendgemaakt bij de bestelling van de prijs.

17. De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar tegen geld. Alle prijzen verkregen in strijd met deze voorwaarden kunnen worden geannuleerd.

18. Coca‑Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: vermoeden van fraud, de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van account.

Coca‑Cola kan op elk moment een winnaar of zijn gast diskwalificeren van alle prijzen of activiteiten als het gedrag van de winnaar of zijn gast ongepast, verstorend is, of schade kan veroorzaken aan een persoon, eigendom of de reputatie van Coca‑Cola. In dat geval is de winnaar alleen verantwoordelijk voor alle kosten.

19. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:           

Ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook, in het bijzonder maar niet beperkt tot de risico's in verband met reizen naar, binnen en vanuit de reisbestemming.

Verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden en dat, in welke vorm dan ook.

Eventuele extra kosten en/of de kosten van levensonderhoud of transport - anders dan de kosten die hierin worden ondersteund door Coca‑Cola uitdrukkelijk vermeld (tickets voor festival toegang en camping) – die de winnaar (en de begeleider) uiteindelijk moet dragen als gevolg van zijn deelname aan de actie, de aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij wil.

Elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van de reis of eender welke andere gebeurtenis.

De annulering of de wijziging van de data of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca‑Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

Het onvermogen van de reizigers om naar hun bestemming te vertrekken ten gevolge van een besluit van de autoriteiten, de weigering van autoriteiten, no show van de reizigers op de datum van vertrek op de aangegeven uren, afwezigheid of niet-geldigheid van een visum of paspoort of ieder ander document dat vereist is bij vertrek of welke andere reden.

De winnaar en/of de persoon die de winnaar vergezelt is aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door hem- of haarzelf, aan derden of aan de infrastructuur van een evenementenlocatie. Een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting.

Het niet gebruik door de winnaar van zijn ticket op de dag van het evenement.

Onafhankelijk georganiseerde activiteiten door de winnaar op de festivallocatie of persoonlijk georganiseerde externe excursies.

Drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

20. Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

21. De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca‑Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

22. Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.