Coca‑Cola Servicevoorwaarden 

Ingangsdatum: 20.07.2023
Voor eerdere versies klik hier.

Welkom bij de Coca‑Cola Servicevoorwaarden ('Voorwaarden'). 

ZORGVULDIG DOORLEZEN, WANT DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN THE COCA-COLA COMPANY EN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN (TEZAMEN COCA-COLA OF 'WE'/'WIJ') EN U. 

DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN INVLOED OP HOE UW GESCHILLEN MET COCA-COLA WORDEN BESLECHT.

1. INLEIDING

Deze Voorwaarden zetten de algemene voorwaarden uiteen die van toepassing zijn op de toegang en het gebruik van de websites, mobiele applicaties (Apps), widgets en andere online en offline diensten van Coca‑Cola die worden beheerd door Coca‑Cola (gezamenlijk de Diensten).  De aanbieder van de Services is The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of u een geregistreerde gebruiker bent of alleen browset. 

UW GEBRUIK EN TOEGANG TOT DE SERVICES WORDEN AFHANKELIJK GESTELD VAN UW NALEVING VAN EN INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN.   Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik de Services dan niet.

Lees ook het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of een ander privacybeleid of andere verklaring die aan u beschikbaar is gesteld) om te lezen hoe Coca‑Cola omgaat met persoonsgegevens die we verzamelen van of over gebruikers.  

2. WANNEER ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING? 

Deze Voorwaarden gaan voor nieuwe gebruikers van kracht vanaf de hierboven vermelde datum.  Voor wie gebruikmaakt van de Services vóór de bovenstaande Ingangsdatum, gelden de eerdere versies van de Voorwaarden tot tien (10) dagen na de Ingangsdatum.   

ALS U EEN ACCOUNT AANMAAKT, TOEGANG KRIJGT TOT EN GEBRUIKMAAKT VAN DE DIENSTEN OF WANNEER U DIE ACCEPTEERT, MAAKT VERKLAART U AAN COCA-COLA DAT U IN AANMERKING KOMT OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN GAAT U AKKOORD OM AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN.  

Om onze Services te gebruiken, moet u minstens de wettige leeftijd van meerderjarigheid in uw woonplaats hebben en anderszins wettelijk bevoegd zijn om een bindend contract aan te gaan met Coca‑Cola.   

Als je de wettige leeftijd van meerderjarigheid in jouw woonplaats nog niet hebt bereikt of anderszins wettelijk niet bevoegd bent om een bindend contract aan te gaan, moet je ouder of wettelijke voogd akkoord gaan met deze Voorwaarden voordat je de Services gebruikt.  Vraag uw ouder of voogd om u deze Voorwaarden uit te leggen voordat u deze Services gebruikt. 

OUDERS EN WETTELIJKE VOOGDEN: Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een minderjarige, maakt verklaart u aan Coca‑Cola dat u de ouder of wettelijke voogd van het kind bent; bevestigt u dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en instemt met het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of een ander privacybeleid of andere verklaring die aan u beschikbaar is gesteld) namens uw kind; en aanvaardt u alle aansprakelijkheid voor het gebruik van de Services en naleving van deze Voorwaarden door uw kind. 

Als u niet in aanmerking komt om de Services te gebruiken of niet instemt met deze Voorwaarden, bent u niet geautoriseerd om deze Services te gebruiken. 

3. WAAROP ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?   

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Services waarin of waarnaar deze Voorwaarden worden gelinkt of gepubliceerd. 

Er zijn andere algemene voorwaarden van toepassing voor de online services voor medewerkers, sollicitanten en de zakelijke klanten en partners van Coca‑Cola en voor delen van de bedrijfswebpagina's van Coca‑Cola.  Er zijn ook andere algemene voorwaarden van toepassing voor externe services die gekoppeld of gerelateerd zijn aan de Services (bijv. WhatsApp). Zie paragraaf 12 hieronder. 

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op specifieke kenmerken van de Services, zoals Apps, acties, verkoopvoorwaarden of gebruik van sms-diensten ('Aanvullende Voorwaarden').  Alle Aanvullende Voorwaarden zijn onderdeel van (en opgenomen door deze verwijzing in) deze Voorwaarden.  Wanneer u de Aanvullende Voorwaarden wordt gepresenteerd, moet u daarmee akkoord gaan voordat u de kenmerken van de Services gebruikt waarop die van toepassing zijn.  Deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden gelden eveneens tenzij een deel van de Aanvullende Voorwaarden onherroepelijk onverenigbaar is met deze Voorwaarden. In dat geval prevaleren de Aanvullende Voorwaarden, maar uitsluitend wat betreft deze onverenigbaarheid.   

Sms-diensten

Enkele van de Services bieden sms-diensten (SMS of MMS).  Wanneer u kiest voor opt-in om een sms-bericht van ons te ontvangen, hangt de frequentie van de sms-berichten die wij versturen af van uw transacties met ons.  U kunt de sms-diensten beëindigen door het woord STOP te versturen aan de specifieke mobiele code gekoppeld aan de Services. ER ZIJN MOGELIJK SMS- EN DATATARIEVEN VAN TOEPASSING. Alle kosten worden in rekening gebracht en zijn te betalen aan uw draadloze serviceprovider.  Neem contact op met uw serviceprovider voor abonnementstarieven en informatie.  Sms-diensten worden geleverd op een 'as-is' basis en zijn mogelijk niet te allen tijde in alle gebieden beschikbaar.  

DOOR AKKOORD TE GAAN MET HET ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN BEGRIJPT EN STEMT U ERMEE IN DAT COCA-COLA GEBRUIKMAAKT VAN EEN AUTOMATISCH BELSYSTEEM OM U SMS-BERICHTEN TE STUREN EN DAT UW INSTEMMING OM SMS-BERICHTEN TE ONTVANGEN NIET VEREIST IS ALS VOORWAARDE VOOR DE AANKOOP VAN GOEDEREN OF DIENSTEN. 

4. ZAL COCA-COLA DE SERVICES WIJZIGEN? 

Coca‑Cola werkt er voortdurend aan om de Services te verbeteren.  Coca‑Cola kan nieuwe functies en mogelijkheden introduceren die de Service verbeteren en die voordien geen deel uitmaakten van de Services ('Nieuwe Functies').  Coca‑Cola kan ook van tijd tot tijd updates, foutcorrecties en andere wijzigingen aangaande de Services introduceren die de functionaliteit of gebruikerservaring verbeteren ('Updates')  Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om wel of geen Nieuwe Functies toe te voegen of wel of geen Updates te leveren.   Als een Nieuwe Functie tarieven met zich meebrengt, biedt Coca‑Cola u de keus om de Nieuwe Functies wel of niet te gebruiken.  Als Coca‑Cola updates levert, gaat u akkoord met en autoriseert u Coca‑Cola om de Updates te implementeren met of zonder kennisgeving aan u.   

Coca‑Cola kan Nieuwe Functies beschikbaar stellen die uitsluitend bedoeld zijn voor u om uit te proberen alvorens deze algemeen beschikbaar worden gesteld voor het publiek.  Wanneer Nieuwe Functies voor u beschikbaar zijn om uit te proberen voordat anderen daartoe toegang hebben, verwijzen we naar de Nieuwe Functies als 'Proefservices'.  Als tegenprestatie voor uw recht op toegang tot de Proefservices stemt u in om feedback te geven over de Proefservices op redelijk verzoek van Coca‑Cola.  Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om de Proefservices zonder kennisgeving te wijzigen totdat de Proefservices beschouwd worden als onderdeel van de Services en om te besluiten de Proefservices niet toe te voegen aan de Services.   

NIETTEGENSTAANDE DE OVERIGE PARAGRAFEN VAN DEZE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, WORDEN DE PROEFSERVICES GELEVERD 'AS IS' ZONDER ENIGE SOORT GARANTIE EN DE PARTIJEN VAN COCA-COLA (ZOALS OMSCHREVEN IN PARAGRAAF 13) AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIENDE UIT UW KEUZE OM DE PROEFSERVICES TE GEBRUIKEN.  ALS UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE PROEFSERVICES NIET AFDWINGBAAR IS INGEVOLGE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE PARTIJEN VAN COCA-COLA TEN AANZIEN VAN DE PROEFSERVICES ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR UW DIRECTE SCHADE TOT MAXIMAAL HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD VOOR DE PROEFSERVICES.  

Niets in deze Paragraaf 4 beperkt het recht van Coca‑Cola om toegang tot bepaalde onderdelen van de Services te beperken of de Services of content die we leveren via de Services te stop te zetten, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.  We doen ons best om te zorgen dat de Services te allen tijde operationeel zijn, maar Coca‑Cola is niet aansprakelijk als de Services om enige reden niet beschikbaar zijn.

5. ZAL COCA-COLA DEZE VOORWAARDEN WIJZIGEN? 

De Ingangsdatum van deze Voorwaarden staat bovenaan deze webpagina vermeld.  

Coca‑Cola kan deze Voorwaarden wijzigen in overeenstemming met de Updates of Nieuwe Functies of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.  Als Coca‑Cola belangrijke wijzigingen aanbrengt in deze Voorwaarden die de wettelijke rechten reduceren, zullen we kennisgevingen publiceren in de Services en gebruikers minstens dertig (30) dagen van te voren hiervan op de hoogste stellen via de e-mailadressen in hun accounts.  Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden moet u uw account annuleren en stoppen met het gebruik van de Services voor het einde van de aankondigingstermijn.  Voortgezet gebruik van de Services na het einde van de aankondigingstermijn zoals aangegeven in de kennisgeving, wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.  

We brengen geen wijzigingen aan die uw wettelijke rechten inhoudelijk en met terugwerkende kracht verminderen zonder u daarvan in kennis te stellen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dat te doen of om de rechten van andere gebruikers van de Service te beschermen.   

De gewijzigde Voorwaarden vervangen alle eerdere versies van onze overeenkomsten, kennisgevingen of verklaringen van of over deze Voorwaarden.

6. IS EEN ACCOUNT VEREIST? 

U hoeft geen account te maken om de openbare websites van Coca‑Cola te bekijken, maar u heeft mogelijk een account nodig om de Services ten volle te kunnen benutten. Bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot aanbiedingen en andere acties of om gebruik te maken van de 'members only'-onderdelen van de Services.   

​​​Om een account te maken, moet u minstens uw e-mailadres verstrekken. Coca‑Cola kan u indien nodig ook vragen om uw geboortedatum en woonplaats te verstrekken om te verifiëren of u volgens de wet een wettelijk bindend contract aan kunt gaan met Coca‑Cola of uw ouder of wettelijke voogd te vragen om namens u in te stemmen met deze Voorwaarden.   

Coca‑Cola kan u ook vragen om aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer, voorkeuren, meningen en andere gegevens over uzelf die u wilt delen als onderdeel van het proces voor het maken van een account.  Om meer te weten te komen over hoe we de persoonsgegevens verwerken die we over u verzamelen terwijl u een account maakt, leest u het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of een ander privacybeleid of andere verklaring waarmee u akkoord ging bij het maken van uw account). 

Zoals vermeld in het Verantwoorde Marketing-beleid van Coca‑Cola, richten we onze marketing niet rechtstreeks aan kinderen jonger dan 13 jaar (of de wettelijk verplichte minimumleeftijd in uw land). Als zodanig zijn de Services niet gericht op of bedoeld voor het gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar (of de wettelijk verplichte minimumleeftijd in uw land).   

U stemt in om geen account te maken voor personen jonger dan uzelf, een account te maken met het doel om u voor te doen als een andere persoon of enig onderdeel van het verificatieproces van Coca‑Cola met betrekking tot de subsidiabiliteit te vervalsen.  Coca‑Cola behoudt zich te allen tijde het recht voor om registratie te weigeren of annuleren, of een account te blokkeren als we een schending van deze Voorwaarden opsporen of vermoeden.  U mag geen account maken als u eerder werd geblokkeerd of u het gebruik van onze Services werd ontzegd.   

U belooft dat de informatie die u aan Coca‑Cola verstuurt waarheidsgetrouw, juist en volledig is en u stemt in om dat te allen tijde zo te houden.   

Als u wordt gevraagd om een wachtwoord te kiezen bij het maken van een account is uw wachtwoord persoonsgebonden.  U stemt ermee in om andere personen uw wachtwoord, andere beveiligingsinformatie of toegang tot de Services niet te verstrekken.  Wees extra voorzichtig wanneer u uw account gebruikt vanaf een openbare of gedeelde computer of gedeeld apparaat, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonsgegevens niet kunnen bekijken.  U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich voltrekken als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord. 

U stemt in om ons direct op de hoogte te stellen via https://www.coca-colacompany.com/contact-us als u ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of een andere inbreuk op de beveiliging ontdekt of vermoedt.

7. VRAAGT COCA-COLA OM EEN VERGOEDING VOOR DE SERVICES? 

De Services zijn doorgaans gratis.   Als betaling voor bepaalde functies van de Services op enig moment vereist is, biedt Coca‑Cola u de keus om de betaalde functies wel of niet te gebruiken. 

Bepaalde Services maken het mogelijk om producten van Coca‑Cola aan te schaffen.  Op aankopen zijn afzonderlijke verkoopwaarden van toepassing die aan u gepresenteerd worden ten tijde van de aankoop –lees deze zorgvuldig door.  

U bent volledig verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met het gebruik van de Services, inclusief de apparaten en internetverbinding of mobiele telefoon-service voor de toegang tot en het gebruik van de Services.  Als u de Services op uw mobiele apparaat opent en gebruikt, stemt u in dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle kosten die uw mobiele serviceprovider in rekening brengt.

8. WIE IS DE EIGENAAR VAN DE SERVICES?

Tussen Coca‑Cola en u, zijn en blijven Coca‑Cola en diens externe licentiegevers de enige en exclusieve eigenaren van alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de Services, inclusief alle content beschikbaar via de Services en het ontwerp, de selectie en ordening en alle intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn vervat (Services Content). Dat wil zeggen, Coca‑Cola is eigenaar van de Services en is eigenaar van of heeft een licentie voor de Services Content en u bent eigenaar van al uw Gebruikerscontent, zoals hieronder omschreven. 

De Services Content omvat de naam Coca‑Cola en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans (Coca‑Cola Merktekens). U mag de Coca‑Cola Merktekens niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coca‑Cola.  Alle overige namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen, slogans, slagzinnen of naamregels van Coca‑Cola of derden die op of in de Services verschijnen, zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaren.  

U heeft geen recht, licentie of autorisatie met betrekking tot de Services Content, tenzij uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden.  De Services worden beschermd door wetgeving inzake het internationale auteursrecht, handelsmerk, octrooi, bedrijfsgeheimen en andere toepasselijke wetten inzake de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.  Voor alle duidelijkheid: u stemt ermee in om het volgende niet te doen (en staat derden niet toe om dit te doen): 

 • Een verklaring over het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten die vervat zijn in de Services te verwijderen.

 • Uw eigen database te creëren en/of te publiceren die delen van de Services bevat zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 • De Services Content te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen, afgeleide werken hiervan te creëren, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, opnieuw te publiceren, te downloaden, op te slaan of over te zetten tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd in deze Voorwaarden.

 • Robots, spiders, toepassingen voor doorzoeking of ophaling of andere automatische apparaten, processen of middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot enig onderdeel van deze Services of die op te halen, te 'scrapen' of te indexeren.

 • Anderszins inbreuk te maken op de eigendomsrechten Coca‑Cola of diens externe licentiegevers met betrekking tot de Services Content.

U bent eigenaar van uw Gebruikerscontent maar geeft Coca‑Cola het recht die te gebruiken.

De Services kunnen forums en andere interactieve functies bevatten waarop en waarmee u en andere gebruikers content of materiaal kunnen plaatsen, indienen, publiceren, weergeven of overzetten (gezamenlijk Gebruikerscontent).  U bent eigenaar van de Gebruikerscontent die u creëert, tenzij de van toepassing zijnde algemene voorwaarden op uw inzending of Gebruikerscontent anders bepalen. 

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor uw Gebruikerscontent, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, juistheid en geschiktheid hiervan.

Ongeacht of u Gebruikerscontent inzendt via de Services of social media-pagina's van Coca‑Cola, verleent u Coca‑Cola (inclusief onze leveranciers die ons helpen de Services uit te voeren en elk van onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden) het onbeperkte, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, volledig betaalde recht en licentie (en het recht om sublicenties te verlenen via meerdere niveaus) om uw Gebruikerscontent, geheel of ten dele, te gebruiken, hosten, op te slaan, reproduceren, wijzigen, openbaar te tonen, uit te voeren, vertalen, verspreiden en anderszins aan derden te verstrekken voor elk doel en in elke media, thans bekend of ontwikkeld in de toekomst, voor zover dit door de wet is toegestaan (Gebruikerscontentlicentie).  Er worden geen morele rechten overgedragen door de Gebruikerscontentlicentie die u Coca‑Cola verleent in deze Voorwaarden. VERSTUUR GEEN GEBRUIKERSCONTENT ALS U COCA-COLA GEEN GEBRUIKERSCONTENTLICENTIE WILT VERLENEN.

Als u Gebruikerscontent verstrekt, verklaart en garandeert u Coca‑Cola dat:

 • u eigenaar bent van of zeggenschap heeft over alle rechten in en van uw Gebruikerscontent en het recht heeft om de rechten en licentie te verlenen die hierboven aan Coca‑Cola zijn verleend in deze Voorwaarden.

 • uw Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de rechten van andere personen of entiteiten, zoals de rechten op privacy en publiciteit en intellectuele eigendomsrechten.

 • uw Gebruikerscontent waarheidsgetrouw en juist is. 

 • al uw Gebruikerscontent in overeenstemming is met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw Gebruikerscontent moet in overeenstemming zijn met alle volgende regels:

 • Gebruikerscontent mag geen materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onbetamelijk, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins verwerpelijk is.

 • Gebruikerscontent mag geen seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, religie, nationaliteit, lichamelijke of geestelijke beperkingen, gender, seksuele oriëntatie of leeftijd bevatten.

 • Gebruikerscontent mag personen niet misleiden of het doel hebben om personen te misleiden.

 • Gebruikerscontent mag geen illegale activiteiten stimuleren of onwettige handelingen propageren, bevorderen of ondersteunen.

 • Gebruikerscontent mag uw identiteit of connectie met een persoon of organisatie niet verkeerd voorstellen of de indruk wekken dat uw Gebruikerscontent wordt goedgekeurd door Coca‑Cola of andere personen of entiteiten als dit niet het geval is.

Als u meent dat bepaalde Gebruikerscontent deze Voorwaarden schendt, stel ons dan hiervan op de hoogte via https://www.coca-colacompany.com/contact-us, met een beschrijving van de specifieke Gebruikerscontent en de locatie daarvan in de Services of op de social media van Coca‑Cola.  Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in om Coca‑Cola schadeloos te stellen voor alle vorderingen van derden tegen Coca‑Cola die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw Gebruikerscontent.

Naast Gebruikerscontent mag u van tijd tot tijd ervoor kiezen om Coca‑Cola ideeën, suggesties of andere feedback over de Services te verstrekken (Feedback).  Ga naar onze website op https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea om een idee in te sturen en aldaar de informatie te bekijken.  U bent eigenaar van uw Feedback, maar door die te verstrekken aan Coca‑Cola stemt u in met en verleent u Coca‑Cola hierbij het volledig betaalde, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve en volledig sublicentieerbare recht en licentie voor het gebruik, de reproductie, uitvoering, weergave, verspreiding, bewerking, wijziging, herformattering en het creëren van afgeleide werken van en het op enigerlei wijze anderszins exploiteren van al uw Feedback.  U erkent en gaat er ook mee akkoord dat Coca‑Cola Feedback in de Services mag gebruiken zolang u niet direct geïdentificeerd wordt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.  Al uw Feedback wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden.

9. WAT ZIJN DE TOEGESTANE GEBRUIKSWIJZEN VAN DE SERVICES?

Onder voorwaarde van uw naleving van deze Voorwaarden verleent Coca‑Cola u, uitsluitend voor uw niet-commercieel gebruik, het persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke recht op toegang en gebruik van de Services en het downloaden van één (1) kopie van elke App.

U mag de Services uitsluitend voor rechtmatige, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruiken en niet voor frauduleuze doeleinden of in verband met onwettige activiteiten.  Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag u het volgende niet doen en stemt u ermee in dat u derden niet tracht aan te moedigen of toestaat het volgende te doen:

 • Ongeautoriseerde toegang verkrijgen (of trachten te verkrijgen) tot de Services of de computersystemen of netwerken van Coca‑Cola door middel van hacken, wachtwoordonderschepping of andere middelen om inbreuk te maken op de beveiliging van een computer of beveiligingsnetwerk.

 • De Services gebruiken op een manier waarvan u weet of dient te weten dat die de servers of netwerken van Coca‑Cola kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verstoren.

 • Anderen lastigvallen, bedreigen, misleiden, in verlegenheid brengen, schade berokkenen of anderen hinder, ongemak of angst bezorgen of anderszins het gebruik en plezier van de Services voor andere partijen te verstoren (of trachten te verstoren).

 • De Services namens iemand anders dan uzelf gebruiken.

 • Enig onderdeel van de Services kopiëren, wijzigen, bewerken, vertalen, aan reverse engineering onderwerpen, decoderen of anderszins toegang tot enig onderdeel van de Services trachten te verkrijgen.

 • Een verklaring over het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten die vervat zijn in de Services verwijderen of anderszins inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 • Robots, spiders, toepassingen voor doorzoeking of ophaling of andere geautomatiseerde apparaten, processen of middelen gebruiken om toegang te verkrijgen tot enig onderdeel van deze Services of dit op te halen, te 'scrapen' of te indexeren. 

 • De Services of kenmerken of functies van de Services om enige reden verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, sublicentiëren, toekennen, verspreiden, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar maken aan derden.

 • Enig gedeelte van de webpagina's die deel uitmaken van de Services herformatteren of aanpassen, met onder meer het doel om producten door te verkopen of te distribueren. 

 • De Services gebruiken om ongeautoriseerde of ongewenste commerciële of promotionele content te versturen. 

Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om activiteiten op de Services bji te houden en vast te leggen in de grootste door het geldende recht toegestane mate en in overeenstemming met het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of enig ander privacybeleid of andere verklaring aan u verstrekt).  

Coca‑Cola heeft de discretionaire bevoegdheid om zonder kennisgeving uw toegang tot de Services te beëindigen (naast enig ander beschikbaar rechtsmiddel) indien Coca‑Cola redelijke gronden heeft om te menen dat u de Services in strijd met deze Voorwaarden gebruikt.

10. ZIJN SOMMIGE VOORWAARDEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN DE APPS? 

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze paragraaf 10, zijn deze Voorwaarden van toepassing op het downloaden en gebruik van onze Apps door u.   

Anders dan een website is een mobiele applicatie software die wordt gedownload en geïnstalleerd op uw mobiele apparaat.  Hoewel de Apps worden gedownload naar uw mobiele apparaat, worden de Apps aan u onder licentie verstrekt, en niet verkocht.  U verwerft geen eigendomsbelang in de Apps of andere rechten dan het gebruik van de Apps in overeenstemming met en onderworpen aan deze Voorwaarden.   

U mag één enkel exemplaar van een App downloaden naar een mobiel apparaat waarvan u eigenaar bent of dat anderszins in uw beheer is, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  Om u bepaalde functionaliteiten te bieden, moeten bepaalde Apps toegang hebben tot verschillende functies en gegevens op uw mobiele apparaat.  Voor meer informatie over hoe door de Apps wordt omgegaan met persoonsgegevens, leest u het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of een ander privacybeleid of andere verklaring die aan u beschikbaar werd gesteld toen u een App downloadde). 

De Apps en de rest van de Services hebben mogelijk niet precies dezelfde content. 

We kunnen van tijd tot tijd Updates ontwikkelen en leveren (zoals bepaald in paragraaf 4) aan een App.  Afhankelijk van de instellingen van uw mobiele apparaat zal de App ofwel automatisch alle beschikbare Updates downloaden en installeren wanneer uw mobiele apparaat is verbonden met het internet of zult u een bericht ontvangen of gevraagd worden om de beschikbare Updates te downloaden en te installeren.  U stemt ermee in om alle Updates te downloaden en te installeren en erkent en gaat akkoord dat een App mogelijk niet goed werkt als u dit nalaat te doen.  Alle Updates van een App worden beschouwd als onderdeel van de App en de Services en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. 

Coca‑Cola behoudt alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de Apps, waaronder alle Coca‑Cola Merktekens (gedefinieerd in paragraaf 8) en, tussen Coca‑Cola en u, alle andere auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten daarin vervat of daaraan gekoppeld, tenzij uitdrukkelijk aan u verleend in deze Voorwaarden. 

Wanneer u een van de Apps downloadt vanuit de App Store van Apple of Google Play (elk: een App-platform), erkent u en stemt u ermee in dat: 

 • tussen Coca‑Cola en het App-platform, Coca‑Cola volledig verantwoordelijk is voor de Apps. 
 • het App-platform niet verplicht is om onderhoud en ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot de App. 
 • Als onze App niet aan eventuele van toepassing zijnde garanties voldoet: (i) mag u het App-platform hiervan op de hoogte stellen en het App-platform kan de aankoopprijs van een App restitueren (indien van toepassing), (ii) zal het App-platform, in de grootste door het geldende recht toegestane mate, geen enkele andere garantieverplichting hebben met betrekking tot de Apps, en (iii) zijn andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten toe te schrijven aan niet-overeenstemming met garanties, tussen Coca‑Cola en het App-platform, de verantwoordelijkheid van Coca‑Cola. 
 • Het App-platform is niet verantwoordelijk voor de behandeling van enige vordering van u met betrekking tot de Apps of uw bezit en gebruik van de Apps. 
 • Als een derde partij beweert dat een App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij, tussen het App-platform en Coca‑Cola, is Coca‑Cola verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, schikking en decharge van dergelijke vorderingen inzake inbreuk op het intellectueel eigendom. 
 • Het App-platform en haar dochterondernemingen zijn derden-begunstigden van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, want die hebben betrekking op uw licentie om een App te gebruiken. Na uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van onze gebruiksvoorwaarden zal het App-platform het recht hebben (en geacht worden dat recht te hebben aanvaard) om de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot uw licentie van een App jegens u als derden-begunstigde af te dwingen. 
 • U moet ook alle voorwaarden van derden naleven die van toepassing zijn via het App-platform wanneer u een App gebruikt. 

Controleer de instellingen van uw mobiele apparaat of bekijk de informatie op het App-platform waarvan u de App heeft gedownload om meer te weten te komen over de specifieke gegevens die door de Apps worden verzameld.  Verwijder de App als u de verzameling van alle gegevens via een App wilt stopzetten. 

Hierbij verklaart en garandeert u dat: (i) u niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de Amerikaanse regering geldt of dat door de regering van de VS is aangewezen als land dat 'terrorisme ondersteunt'; en (ii) dat u niet voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen. 

11. WANNEER GAAN DEZE VOORWAARDEN VAN KRACHT?  WANNEER WORDEN DEZE BEËINDIGD?

Deze voorwaarden gaan van kracht zodra u die erkent als onderdeel van het aanmaken van een account, het downloaden van een App of het gebruik van de Services waarin deze Voorwaarden zijn gelinkt (behoudens de in paragraaf 2 vermelde uitzondering).  Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat deze worden beëindigd door u of Coca‑Cola.  

U kunt te allen tijde en om elke reden stoppen met het gebruik van de Services.  Als u uw account wilt verwijderen, neem dan contact op met Coca‑Cola via de contactgegevens verstrekt in paragraaf 15 en/of een App of alle Apps wilt verwijderen.  

Als u de aan uw account gekoppelde persoonsgegevens wilt corrigeren of verwijderen, lees dan het gedeelte 'Uw keuzemogelijkheden' van het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of een ander privacybeleid of andere verklaring die aan u beschikbaar is gesteld). 

Coca‑Cola mag uw account zonder enige kennisgeving per direct en automatisch beëindigen als u enige wetten schendt die van toepassing zijn op het gebruik van de Services.  Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om een account en toegang tot de Services te beëindigen met of zonder kennisgeving als Coca‑Cola redelijke gronden heeft om te menen dat een gebruiker toegang verkrijgt tot de Services of deze gebruikt in strijd met deze Voorwaarden.

Coca‑Cola kan te allen tijde zonder kennisgeving uw toegang tot de Services blokkeren, uw account annuleren of deze Voorwaarden beëindigen als we een inbreuk op de beveiliging opsporen of vermoeden of als Coca‑Cola ophoudt een of meerdere Services aan te bieden of te ondersteunen, wat Coca‑Cola naar eigen goeddunken mag doen.

We zullen trachten om u voorafgaande kennisgeving te verstrekken voordat we uw toegang tot de Services beëindigen zodat u eventuele belangrijke gebruikersgegevens kunt ophalen (voor zover dit is toegestaan door de wet en deze Voorwaarden), maar dat doen we mogelijk niet indien we bepalen dat het onpraktisch, illegaal, niet in het belang van iemands veiligheid of beveiliging of anderszins schadelijk is voor de rechten of het eigendom van Coca‑Cola.

Wanneer deze Voorwaarden worden beëindigd, worden ook de door Coca‑Cola verleende rechten beëindigd en moet u stoppen met alle gebruik van de Services en alle kopieën van de Apps van uw mobiele apparaat verwijderen.

Elke bepaling van deze Voorwaarden die, door zijn aard, dient te blijven bestaan na beëindiging van deze Voorwaarden zal blijven bestaan na de beëindiging.  Alle volgende bepalingen zullen bijvoorbeeld blijven bestaan na de beëindiging: een beperking van onze aansprakelijkheid, voorwaarden met betrekking tot eigenaarschap of intellectuele eigendomsrechten, uw betaalverplichtingen aan ons en voorwaarden met betrekking tot geschillen tussen ons.  De rechten van u en Coca‑Cola en rechtsmiddelen worden niet beperkt en zullen door de beëindiging  naar recht of billijkheid niet beperkt worden.

12. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GELINKTE SERVICES?

De Services bevatten links naar andere websites en bronnen verstrekt door derden (waaronder onze marketingbureaupartners en social media-platforms), externe sms-diensten, (bijv. WhatsApp) en in advertenties (gezamenlijk: Gelinkte Services).  Coca‑Cola heeft geen zeggenschap over de Gelinkte Services, zelfs als sommige Gelinkte Services u toestaan om uw informatie daarheen te exporteren, zoals de functies 'like' of 'delen' op hun social media.  Lees het privacybeleid en de andere gebruiksvoorwaarden voor alle Gelinkte Services zorgvuldig door.  Als u besluit om de Gelinkte Services te openen, doet u dat op geheel eigen risico en bent u gebonden aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Gelinkte Services en niet op deze Voorwaarden.

De Services kunnen externe software bevatten die doorgaans gratis wordt aangeboden onder open source- of vergelijkbare licenties (Software van derden).  Hoewel de aan u aangeboden Services onderworpen zijn aan deze Voorwaarden kan Software van derden die bij de Services is inbegrepen, onderworpen zijn aan andere licenties of gebruiksvoorwaarden, die indien van toepassing aan u gepresenteerd zullen worden.

13. OP WELKE WIJZE IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COCA-COLA BEPERKT ONDER DEZE VOORWAARDEN?

Niet-aansprakelijkheidsverklaring van Coca‑Cola

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE SERVICES AANGEBODEN 'AS IS' EN MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. 

IN DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE WIJST COCA-COLA, MEDE NAMENS DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS EN CONTENT EN LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK: COCA-COLA PARTIJEN) UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE SERVICES, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK EN GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE HANDELSCONVENTIE, AANBESTEDENDE DIENST, GEBRUIKS- OF HANDELSPRAKTIJKEN. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORAFGAANDE, BIEDT GEEN VAN DE COCA-COLA PARTIJEN ENIGE GARANTIE OF TOEZEGGING OF VERKLARING VAN WELKE AARD DAN OOK DAT DE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, BEOOGDE RESULTATEN ZULLEN BEHALEN, COMPATIBEL ZULLEN ZIJN OF WERKEN MET ANDERE SOFTWARE, SYSTEMEN OF SERVICES, ZULLEN WERKEN ZONDER VERSTORINGEN, ZULLEN VOLDOEN AAN PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSSTANDAARDEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, OF DAT ENIGE FOUT OF ENIG GEBREK GECORRIGEERD KAN OF ZAL WORDEN.

IN SOMMIGE JURISDICTIES ZIJN DE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, IN WELK GEVAL SOMMIGE OF ALLE VOORNOEMDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperkingen van de aansprakelijkheid van Coca‑Cola

Coca‑Cola is aansprakelijk voor redelijke rechtstreekse en voorzienbare schade veroorzaakt door wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden door Coca‑Cola, afhankelijk van de bepalingen van deze Voorwaarden.  

In de grootste door het geldende recht toegestane mate, is Coca‑Cola niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: 

 • Schade die niet te voorzien is, waaronder gevolgschade.

 • Schadevergoeding bij wijze van voorbeeld of bij wijze van sanctie.

 • Eventuele winstderving, verlies van business, het verlies van een contract, bedrijfsonderbrekingen, verlies van verwachte winst, goodwill of zakelijke mogelijkheden in verband met uw gebruik van de Services.

 • Virussen of andere kwaadaardige software verkregen door gebruik van de Services of fouten, vertragingen of verstoringen in de Services.

 • Verliezen met betrekking tot handelingen van derden, waaronder het gebruik of onvermogen tot gebruik van Gelinkte Services.

TENZIJ DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT UITDRUKKELIJK VEREIST, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COCA-COLA PARTIJEN JEGENS U VOOR ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SERVICES OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ONDER GEEN BEDING HET TOTAALBEDRAG VAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS OVERSCHRIJDEN ($ 100,00).

Niets in deze voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken op een wijze die onrechtmatig is, inclusief aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor bedrieglijke onjuiste weergave of ander doelbewust gedrag.  INDIEN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ONGELDIG BLIJKEN TE ZIJN, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COCA-COLA PARTIJEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF GRONDEN VOOR VORDERINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK BEPERKT ZIJN TOT DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE.

ALS CONSUMENT GENIET U DE BESCHERMING VAN DE DWINGENDE BEPALINGEN VAN HET RECHTSGEBIED WAARIN U WOONACHTIG BENT.  NIETS IN DEZE VOORWAARDEN IS VAN INVLOED OP UW RECHTEN ALS CONSUMENT OM U TE BEROEPEN OP DE DWINGENDE BEPALINGEN VAN DE LOKALE WETGEVING.

14. HOE ZAL COCA-COLA COMMUNICEREN MET CONSUMENTEN?

Wanneer u de Services gebruikt of e-mails verstuurt naar ons, communiceert u elektronisch.  Afhankelijk van uw keuzes en accountinstellingen communiceren we met u op uiteenlopende elektronische manieren, zoals per e-mail, sms of App-pushmelding, of door een bericht te publiceren in de App of anderszins via de Services.  Sommige van deze berichten zijn automatisch en sommige worden standaard verzonden als onderdeel van de Services.  We kunnen van tijd tot tijd bepaalde vormen van communicatie toevoegen of verwijderen.  In uw accountinstellingen kunt u aangeven of u bepaalde elektronische berichten wilt ontvangen.  Hoewel u bepaalde communicatie kunt uitschakelen, kunnen we u indien nodig nog steeds kennisgevingen sturen zodat we u bepaalde onderdelen van de Services kunnen verstrekken, zoals kennisgevingen over een beveiligingsincident.

U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, verklaringen, toelichtingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke berichten schriftelijk dienen te zijn tenzij dwingende toepasselijke wetten specifiek een andere vorm van communicatie vereisen. Bepaalde elektronische communicatie kunnen onderhevig zijn aan vergoedingen of onkosten van uw vervoerder of serviceprovider. 

Als uw e-mailadres of andere contactinformatie verandert, bent u ervoor verantwoordelijk om Coca‑Cola hiervan op de hoogte te stellen. Wijzigingen in uw e-mailadres zullen op al onze berichten van toepassing zijn.

Bepaalde berichten kunnen informatie over uw account bevatten, zoals een verzoek om het wachtwoord te resetten.  Iedereen met toegang tot uw e-mailaccount of mobiele apparaat kan de inhoud van deze berichten bekijken.

Wanneer we marketing- of promotionele berichten versturen, doen we dat op basis van uw toestemming wanneer die verplicht is.  U kunt onze marketing-e-mailberichten reguleren door op de 'afmelden'-link te klikken onderaan elke marketing-e-mail.

15. HOE NEEM IK CONTACT OP MET COCA-COLA?

Om contact op te nemen met Coca‑Cola over deze Voorwaarden, het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten of de persoonsgegevensverwerking door Coca‑Cola gaat u naar https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form

U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 of door ons te bellen op 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) of via alle andere toepasselijke nationale informatie die u beschikbaar is gesteld via de Services.

Gebruik de contactinformatie in ons Coca‑Cola Privacy beleid voor Consumenten om met Coca‑Cola contact op te nemen over ons Privacybeleid en hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen van en over gebruikers.

16. DIVERS

a. Deze Voorwaarden (inclusief het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten of een ander privacybeleid of andere verklaring die aan u beschikbaar is gesteld) bevatten de enige en volledige overeenkomst door en tussen Coca‑Cola en u met betrekking tot de Services en zaken hierin vervat en hebben voorrang boven alle eerdere en gelijktijdige afspraken en overeenkomsten, hetzij schriftelijk of mondeling, aangaande de Services.

b. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van een toetsenbord, muis of ander apparaat om een ​​knop of pictogram of vergelijkbare handeling te selecteren of om Coca‑Cola op een andere manier enige erkenning of toestemming te geven, uw elektronische handtekening vormt, die gelijk is aan uw schriftelijke handtekening.  U gaat er ook mee akkoord dat verificatie van derden niet nodig is om uw elektronische handtekening te controleren. Voorts stemt u ermee in dat elk gebruik van uw elektronische handtekening in verband met de Services uw akkoord vormt om gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden zoals die golden op de datum van uw elektronische handtekening.

c. Deze Voorwaarden komen ten goede aan en zijn bindend voor de respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden van Coca‑Cola en die van u.

d. Coca‑Cola kan deze Voorwaarden toekennen aan een rechtsopvolger (geheel of gedeeltelijk), maar u mag de Voorwaarden niet toekennen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coca‑Cola. 

e. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of een ander tribunaal of rechtspraakorgaan om welke reden dan ook ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar verklaard wordt, zal die bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot het strikt noodzakelijke minimum zodat de overige bepalingen van kracht blijven alsof een dergelijke niet-afdwingbare of ongeldige bepaling niet was gebruikt.

f. Geen afstandsverklaring door Coca‑Cola van een bepaling of voorwaarde zoals uiteengezet in deze Voorwaarden zal beschouwd worden als een nadere of doorlopende afstandsverklaring met betrekking tot een dergelijke bepaling of voorwaarde of afstandsverklaring van een andere bepaling.  Elk verzuim van Coca‑Cola om een recht of bepaling op basis van deze Voorwaarden te handhaven, vormt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

g.Niets in deze Voorwaarden creëert een partnerschap, samenwerkingsverband, agentschap of andere dergelijke relatie door en tussen Coca‑Cola en u.

h. Als Coca‑Cola of u wordt verhinderd of niet in staat is/bent om een verplichting op basis van deze Voorwaarden na te komen wegens een oorzaak buiten de redelijke macht van de partij die een beroep doet op deze bepaling, zal de uitvoering van de verplichting door de betreffende partij verlengd worden voor de duur van de vertraging of het onvermogen om de verplichting uit te voeren.

i. Kopteksten en onderschriften worden slechts gemakshalve gehanteerd.  Tenzij anders wordt bepaald of duidelijk wordt gemaakt door de context, moet het gebruik van woorden of uitdrukkingen zoals waaronder, inclusief, met in begrip van, met name, bijvoorbeeld, zoals of vergelijkbare uitdrukkingen opgevat worden als illustratief en zal dit niet de strekking beperken van de woorden, beschrijvingen, definities, uitdrukkingen of termen die aan die woorden voorafgaan of daarop volgen. 

17. GESCHILLENBESLECHTING 

Coca‑Cola zou de mogelijkheid om eventuele problemen aangaande de Services rechtstreeks met u op te lossen op prijs stellen.  Als u een kwestie onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op via https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

U stemt ermee in om geschillen, vorderingen, gronden voor vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Services (elk: een Geschil) te beslechten zoals uiteengezet in deze paragraaf 17.  Op basis van de onderstaande jurisdictie-specifieke bepalingen vallen deze Voorwaarden en uw gebruik van de Services onder de wetgeving van de staat Georgia in de VS, zonder inachtneming van de bepalingen inzake diens keuze van het rechtssysteem.

De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

IN DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE. U STEMT ERMEE IN DAT ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE SERVICES BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE VORDERING IS ONTSTAAN MOETEN BEGINNEN; ANDERS WORDT DE VORDERING PERMANENT UITGESLOTEN.

Voor Canadese consumenten: U en Coca‑Cola komen overeen dat deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie van Ontario en de daar geldende wetten van Canada.  U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of vordering naar billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden alleen in de provinciale of federale rechtbanken gevestigd in Toronto te Ontario ingediend zal worden en dat u hierbij instemt met en zich onderwerpt aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor het beslechten van dergelijke vorderingen. 

Voor EU-consumenten: Als u een inwoner van de EU bent, mag u een vordering instellen om uw rechten ter bescherming van de consument in verband met deze Voorwaarden af te dwingen in de EU-lidstaat waarin u woonachtig bent.  Bovendien biedt de Europese Commissie een online platform voor het beslechten van geschillen, dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr.  Meer informatie over uw rechten als consument is hier beschikbaar.  

Voor Italiaanse consumenten:  Elk geschil tussen u en ons in verband met deze Voorwaarden zal uitsluitend worden onderzocht door de rechtbanken van de plaats waar u verblijft of woonachtig bent.  U kunt ook om een buitengerechtelijke regeling verzoeken om een geschil met betrekking tot deze Voorwaarden te beslechten (in overeenstemming met paragrafen 141 – 141 decies van het Italiaanse consumentenwetboek, 6 september 2005 nr. 206). U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van het Europees platform voor online geschillenbeslechting of dit raadplegen, zoals hierboven naar verwezen.

Voor consumenten in Bangladesh, Bhutan, India, de Maldiven, Nepal en Sri Lanka: Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Services vallen onder de wetgeving van uw gebruikelijke verblijfplaats, zonder inachtneming van de bepalingen inzake de keuze van het rechtssysteem. De bevoegde gerechtshoven gevestigd in die gebruikelijke verblijfplaats zullen bij uitsluiting bevoegd zijn aangaande alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met of betrekking hebben op deze Voorwaarden.

Voor consumenten in het VK: Deze Voorwaarden en hun materie worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. U en wij stemmen beiden in dat de rechtbanken van Engeland en Wales bij uitsluiting bevoegd zullen zijn (behalve wanneer u een inwoner bent van Noord-Ierland; in dat geval kunt u ook een rechtsvordering instellen in Noord-Ierland en als u een inwoner van Schotland bent, kunt u ook een rechtsvordering instellen in Schotland).

Voor consumenten in de VS:

Keuze van de arbiter en regels.  Een Geschil mag uitsluitend ingediend worden bij de American Arbitration Association (AAA) om gehoord te worden op grond van diens arbitrageregels voor consumenten. Als de AAA om enige reden niet in staat of bereid is om de arbitrage uit te voeren in overeenstemming met deze voorwaarden, zullen u en ik een andere arbiter uitkiezen op grond van 9 Amerikaans wetboek § 5.

Verplichte (individuele) arbitrage. U stemt ermee in dat een Geschil tussen ons uitsluitend beslecht zal worden via individuele (niet-collectieve) arbitrage. De partijen nemen voor gebonden te zijn aan de federale arbitragewet., 9 U.S.C. § 1 et seq. Een arbitrage betekent dat er geen jury en geen rechter zal zijn.

Omvang van de arbitrage. De arbiter zal bij uitsluiting alle kwesties met betrekking tot het Geschil vaststellen en deze Voorwaarden toepassen. De arbiter zal ook vaststellen of een Geschil of arbitrage van toepassing is op een bepaalde kwestie. De arbiter zal niet de bevoegdheid hebben om een Geschil te horen als een collectieve vordering, massavordering of vordering door belangenbehartigers. De arbiter zal niet de bevoegdheid hebben om iemand anders dan u en ons hulp te verlenen.

Uitzondering op arbitrage (kantongerecht) Geschillen die niet volledig beslecht kunnen worden in het kantongerecht hoeven niet ingediend te worden bij een arbiter.

Gekozen locatie (Fulton County, Georgia). U stemt ermee in dat een Geschil uitsluitend gehoord zal worden in Fulton County, Georgia tenzij anders overeengekomen door de Partijen of bepaald door de arbiter. U gaat akkoord met de rechtsbevoegdheid in de staat van Georgia voor alle doeleinden.

Rechtskeuze (Georgia). Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Services vallen onder de wetgeving van de staat van Georgia in de VS, zonder inachtneming van de bepalingen inzake diens keuze van het rechtssysteem. Echter, elke vaststelling of arbitrage van toepassing op een Geschil, of omtrent de uitvoering van de arbitrage, zal bij uitsluiting beheerst worden door de federale arbitragewet, 9 U.S.C. § 1 et seq.

Beschikbare rechtsmiddelen bij arbitrage. De arbiter mag de rechtsmiddelen, hulp of resultaten bieden die de partijen bij de rechtbank hadden kunnen ontvangen, waaronder betaling van de honoraria en kosten van advocaten in overeenstemming met de wet(ten) die op de zaak van toepassing is, behalve dwangmaatregelen.

Dwangmaatregelen. De arbiter mag geen gerechtelijk bevel uitvaardigen. Als een van de partijen verzoekt om een gerechtelijk bevel, zal de arbiter de arbitrage van het Geschil afronden, financiële compensatie toekennen (indien van toepassing) en vervolgens mag de partij die om een gerechtelijk bevel wil verzoeken een nieuwe vordering instellen bij de staats- of federale rechtbank in Fulton County, Georgia, uitsluitend voor een gerechtelijk bevel. De feitelijke bevindingen en rechtsconclusies van de arbiter zullen niet als bewijs overlegd worden of een precedent vormen in het daaropvolgende geding.

 AFSTANDSVERKLARING COLLECTIEVE VORDERING

Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, komen Coca‑Cola en u overeen dat een procedure voor geschillenbeslechting op individuele basis uitgevoerd zal worden en niet op basis van een collectieve vordering, geconsolideerde vordering of vordering door belangenbehartigers.  We doen afstand van eventuele rechten op een juryproces. 

18. JURISDICTIE-SPECIFIEKE TERMEN 

HET VOLGENDE BEVAT INFORMATIE OVER CONSUMENTENRECHTEN EN -KEUZES VOOR SPECIFIEKE JURISDICTIES.  WE SPOREN U AAN OM DE RELEVANTE GEDEELTEN DOOR TE LEZEN.  

Voor consumenten in Californië: Als u jonger dan 18 jaar en inwoner van Californië bent, kunt u het recht hebben de verwijdering te verzoeken van de Gebruikerscontent die u openbaar heeft gemaakt op de Services. Om de verwijdering van uw Gebruikerscontent te verzoeken, neemt u contact op met Coca‑Cola via <e-mail> met de onderwerpregel 'Contentverwijdering minderjarige gebruiker Californië'.  NB: de verwijdering is geen absoluut recht – het recht is van toepassing op uw oorspronkelijke plaatsing van de Gebruikerscontent maar niet op het naderhand delen of de daaropvolgende publicatie door anderen en niet op content over u gedeeld door andere personen. Het recht op verwijdering is ook niet van toepassing als u compensatie of een andere vergoeding heeft ontvangen voor het plaatsen van de Gebruikerscontent. Coca‑Cola kan volledige verwijdering van de Gebruikerscontent van het internet niet garanderen.

Als u in Californië woont en Coca‑Cola wilt verzoeken persoonsgegevens die we over u bewaren te verwijderen, raadpleeg dan de paragraaf 'Californië' van het Coca‑Cola Privacybeleid.

Als de Services op enig moment beschouwd worden als een elektronische commerciële service (zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek van Californië paragraaf 1789.3), hebben inwoners van Californië het recht op de volgende specifieke informatie over consumentenrechten:

De aanbieder van de Services is: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Als de Services beschouwd worden als een elektronische commerciële service kunt u een klacht met betrekking tot de Services indienen of meer informatie ontvangen met betrekking tot het gebruik van de Services door een e-mail te sturen naar https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 of door ons te bellen via 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

Voor alle consumenten in de VS:  Voor informatie over hoe u een inbreuk op het auteursrecht kunt melden op basis van The Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de 'DMCA') raadpleegt u ons DMCA-beleid.

Voor consumenten in Duitsland:  De aansprakelijkheid voor grove nalatigheid van Coca‑Cola jegens gebruikers in Duitsland wordt door niets in deze Voorwaarden beperkt of uitgesloten.  Ter naleving van de regels van de Duitse reclamefederatie (Deutscher Werberat, ZAW), voert Coca‑Cola geen reclame- of marketingactiviteiten uit die gericht zijn op consumenten jonger dan 14 jaar. Als zodanig zijn de Services niet gericht op of bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 14 jaar.