Officieel reglement

Officieel reglement van de promotieactie Believerboard UEFA EURO 2024™

Officieel reglement van de promotieactie Believerboard UEFA EURO 2024™  

Algemene bepalingen

1) De actie ‘Believerboard UEFA EURO 2024™’ wordt georganiseerd door Coca‑Cola Services NV en gecoördineerd door Coca‑Cola Nederland BV, Marten Meesweg‑ 25J, 3068 AV, Rotterdam (verder “‑Coca‑Cola‑” genoemd).  

2) Op deze actie is de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van toepassing. Deelname voor een plek op de UEFA EURO 2024™ Believer WAll is mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder  die in Nederland wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Nederland bv, van Coca‑Cola Services NV‑, Coca‑Cola ‑Europacific‑ Partners Nederland BV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, als ook hun familieleden. 
 
3) Deze voorwaarden, zonder aankoop verplichting, zijn enkel geldig van 30 mei 2024 t/m 1 juli 2024 23:59. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement. De deelname impliceert de volledige en complete aanvaarding van deze algemene voorwaarden als ook deze van Coca‑Cola‑ partners in deze actie.

4) Het is niet mogelijk om op een andere dan de in dit reglement beschreven wijze aan deze actie deel te nemen.

5) Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 18 jaar oud en in Nederland woont. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen.

6) Om op een geldige manier deel te nemen aan die actie en kans te maken op de prijzen, moet de deelnemer de opgegeven procedure volgen:

De deelnemer wordt door doorgeleid de App Store of Google Play store door ofwel 1) het scannen van de QR-code op een Coca‑Cola actieverpakking, 2) het klikken op een online advertentie/banner voor deze promotie of 3) door handmatig te zoeken naar de app in de App Store of Google Play store of 4) scannen van QR-code op materialen die te vinden zijn in verschillende winkels. Deelnemer moet de app downloaden, vervolgens moet de deelnemer de app openen en de gegeven stappen volgen om een account aan te maken. Hiervoor moeten de volgende gegevens worden verstrek: e-mailadres, land, geboortedatum, goedkeuring van algemene voorwaarden en privacy beleid‑ en het al dan niet geven van toestemming voor benadering voor marketingdoeleinden. Doe mee aan de interactieve quiz voor een kans om de spelers te  zien en te verwelkomen in het stadion via Zoom call (apparatuur en set-up vereist). 

7) De deelnemer kan de Believerboard Quiz zo vaak spelen als hij wil, maar kan 8 keer in totaal meedoen aan de loterij. Hij moet een vragenlijst beantwoorden (The Believerboard Quiz) om deel te nemen aan de loterij.

8) Op de startpagina staat een lijst met alle te winnen prijzen in het kader van deze loterij. 

9) In totaal worden in het kader van deze actie de volgende prijzen toegekend:

 • 4 winnaars in de Groepsfase - Waarde per prijs €100  
  Nederland tegen Oostenrijk - 25 juni 2024 - De tijd is ongeveer 2 uur voor de aftrap en de ervaring duurt ongeveer 30 minuten.  
  Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar om mee te mogen doen.

 • 2 winnaars in de Halve Finales Waarde per prijs €100 
  1 winnaar voor de Halve Finale 1: 9 juli - de tijd zal ongeveer 2 uur voor de aftrap zijn en de ervaring zal ongeveer 30 minuten duren. 
  1 winnaar voor de Halve Finale 2: 10 juli - aanvangstijd is ongeveer 2 uur voor de aftrap en de ervaring duurt ongeveer 30 minuten. 
  Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar om mee te mogen doen.

 • 1 winnaar in de Finale Waarde per prijs €100 
  FINALE: 14 juli - de tijd zal ongeveer 2 uur voor de aftrap zijn en de ervaring zal ongeveer 30 minuten duren. 
  Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar om mee te mogen doen. 

7 winnaars in totaal, ontvangen elk een prijs van €100.. 
 
De winnaars worden uitgenodigd voor een virtueel evenement, waar ze toegang achter de schermen krijgen om de aankomst van het nationale team in het stadion te bekijken. Tijdens de show zullen er enkele interactierondes met het publiek zijn, samen met de 'kijk hoe het team aankomt'-ervaring. De evenementen worden gehouden via het Zoom-videogespreksplatform. Winnaars zijn verantwoordelijk voor hun eigen apparatuur om deel te nemen aan het videogesprek. Het virtuele evenement wordt samengesteld door het evenementenbureau En2End Limited, vanuit hun studio in het Verenigd Koninkrijk. Winnaars erkennen dat hun contactgegevens worden gedeeld met En2End met als enige doel hun deelname aan het evenement mogelijk te maken.

De winnaar is verantwoordelijk voor het voorzien en hebben van de relevante apparatuur om deel te nemen aan de Zoom Call. Dit houdt in:

De winnaars worden per e-mail gecontacteerd door het UEFA-bureau dat En2End heet. Zij hoeven niets voor te bereiden omdat er geen geluiden en geen vragen zijn. Er wordt gemodereerd op ongepast gedrag en gasten worden onmiddellijk verwijderd. 

De loting vindt als volgt plaats via een automatisch lotingssysteem.

4 winnaars worden geloot en gecontacteerd tussen 12/06/2024 en 18/06/2024 voor de Groep Stage 1.

2 winnaars worden geloot en gecontacteerd tussen 25/06/2024 en 02/07/2024 voor de Halve Finale. 

1 winnaar wordt geloot en gecontacteerd tussen 02/07/2024 en 05/07/2024 voor de Finale.

De winnaars moeten binnen de gestelde termijn antwoorden, d.w.z. 24 uur. Als er geen antwoord wordt ontvangen, wordt de prijs opnieuw toegewezen en verliest de winnaar elk recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

De winnaars worden uitgenodigd voor een ‘Virtual event’, een unieke kans om de spelers te verwelkomen bij de ingang van het stadion (duur van deze unieke ervaring: ongeveer 30 minuten, maar in stand-by vanaf 2 uur op voorhand).

10) De winnaars zijn verantwoordelijk voor hun eigen apparatuur om deel te nemen aan het Zoom-videogesprek (Platform).

11) De winnaars zullen definitief tot winnaar worden uitgeroepen na verificatie van hun contactgegevens en hun leeftijd. 
 
12) Kansspelbelasting over het deel van prijzen zal worden afgedragen door Coca‑Cola. Deze actie in Nederland staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan‑ 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

Wettelijke bepalingen

13) Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca‑Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie aan te passen tijdens de promotieperiode.

14) Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren in geval van overmacht zouden moeten nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen.

15) Deze actie wordt onder het toezicht geplaatst van meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1000 Brussel, Grote Hertstraat 2, die toezicht zal houden op de gehele operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en zonder beroep. 

16) De gegevens die verzameld worden bij het downloaden van de Coke app, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze actie, worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook Coca‑Cola Nederland bv, Marten ‑Meesweg 25J, 3068 AV, Rotterdam conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens (zie Coca‑Cola Privacy Policy). De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Consumer ‑Interaction‑ Center, Postbus 8750, 3009 AT Rotterdam of door het formulier in te vullen op het adres https://privacyportal.onetrust.com. Bovendien stemmen de winnaars ermee in dat de persoonsgegevens die nodig zijn om de prijs toe te kennen, kunnen worden doorgegeven aan het evenementenbureau En2End Limited UK waarmee Coca‑Cola samenwerkt.

17) De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen op geen enkele wijze worden overgedragen, verkocht aan of geruild met derden. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of omzetbaar in geld. Geen enkele prijs zal buiten Nederland worden toegekend.

18) Coca‑Cola kan de deelname van een of meer deelnemer(s) opschorten en annuleren in geval van verdacht gedrag dat kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: verdenking van fraude, gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, verbinding van meerdere personen en verschillende computerstations met gebruikmaking van dezelfde identificatiecode, d.w.z. hetzelfde profiel dat in de inschrijvingsdatabank van de website is geregistreerd, een ongewoon winstpercentage, een poging tot inbraak op de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts enz. Coca‑Cola kan een winnaar of zijn gast op elk moment diskwalificeren voor prijzen of activiteiten als het gedrag van de winnaar of zijn gast ongepast is, een slechte naam heeft of schade kan veroorzaken of toebrengt aan een persoon, eigendom of de reputatie van Coca‑Cola. In een dergelijk geval is de winnaar als enige verantwoordelijk voor alle kosten.

19) Coca‑Cola kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

- ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak dan ook, als gevolg van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in het bijzonder maar niet beperkt tot, in welke vorm dan ook;

- door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen, in welke vorm dan ook;

- elk geval van overmacht waardoor de winnaars niet van de prijs kunnen genieten; 

- annulering of wijziging van datums of locatie of aanvullende voorwaarden met betrekking tot de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat, als gevolg van een beslissing buiten de controle van Coca‑Cola, hetzij door de organisatoren van de prijs, de overheid, of door toedien van de winnaar zelf; 

-ongepast gedrag van de winnaars tijdens de opname (de verbinding wordt dan verbroken).

- drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

Deze bepaling is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of agenten.

20) Voor zover de bepaling van de winnaar uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd proces, kan Coca‑Cola niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele tekortkomingen in computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens en de hosting van de website.

21) De winnaars aanvaarden om deel te nemen aan de reclame- en promotiecampagnes rond de toekenning en uitoefening van deze prijs. Zij stemmen ermee in dat hun beeltenis kan worden gebruikt voor reclame- of promotiedoeleinden door en namens Coca‑Cola in welk medium dan ook, zonder enige vergoeding.

22) Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.