Gebruikersvoorwaarden Coca‑Cola 3000 AI Lens

Ingangsdatum: 12 september 2023

Hartelijk dank voor je belangstelling voor onze Coca‑Cola 3000 AI lens (de 3000 AI Lens).

Deze Coca‑Cola 3000 Gebruikersvoorwaarden (3000 Voorwaarden) zijn van toepassing op jouw gebruik van de 3000 AI Lens. Deze 3000 Voorwaarden vullen onze algemene Coca‑Cola Servicevoorwaarden (Coca‑Cola Voorwaarden) aan.  Als deze 3000 Voorwaarden in strijd zijn met de Coca‑Cola Voorwaarden, dan zijn deze 3000 Voorwaarden van toepassing.  Deze 3000 Voorwaarden bevatten belangrijke informatie, dus lees ze zorgvuldig door.

Met de 3000 AI Lens kun je de camera op je mobiele apparaat gebruiken om een foto van je omgeving te maken of te uploaden. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) creëert de 3000 AI Lens een nieuwe foto met een ‘futuristische’ versie van je locatie  (Creatie). 

De 3000 AI Lens genereert inhoud voor je Creatie met behulp van de generatieve AI software van Stable Diffusion (Stable Diffusion). Stable Diffusion is een open-source model voor machinaal leren dat afbeeldingen kan genereren op basis van tekst, afbeeldingen kan aanpassen op basis van tekst of details kan invullen op afbeeldingen met een lage resolutie of weinig details. Stable Diffusion is ontwikkeld door Stability AI en werd voor het eerst openbaar vrijgegeven op 22 augustus 2022. Zie https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work voor meer informatie over Stable Diffusion. Zie paragraaf 12 hieronder voor meer informatie over de open-source licentie van Stable Diffusion.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing voor gebruikers van de 3000 AI Lens op de hierboven vermelde Ingangsdatum. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke website waarop er een koppeling ernaar is of waarop ze zijn geplaatst.   

De 3000 AI Lens vereist niet dat je een account aanmaakt of op een andere manier persoonlijke informatie, zoals je naam, e-mailadres of telefoonnummer, met Coca‑Cola deelt.  

Coca‑Cola verzamelt gegevens over hoe je de 3000 AI Lens gebruikt, waaronder cookie-gerelateerde gegevens, je IP-adres (dat door sommige wetten als persoonlijke informatie wordt beschouwd), hoe vaak je de 3000 AI Lens gebruikt en het besturingssysteem van je apparaat (bv. type, gebruikte taal), maar de gegevens identificeren je NIET rechtstreeks.  Dit wordt allemaal uitgelegd in ons Centrum voor Privacyvoorkeuren (de tool voor cookievoorkeuren) waarmee je hebt ingestemd toen je de 3000 AI Lens voor het eerst gebruikte.        

Bovendien bewaart de 3000 AI Lens je originele foto NIET.  Als je jouw Creatie niet downloadt, is het mogelijk dat je er geen toegang meer toe hebt. Coca‑Cola bewaart jouw Creatie tot 31 december 2023 voor zakelijke en promotionele doeleinden.

Jouw Creatie zal automatisch het volgende watermerk bevatten: ‘Gemaakt met Coca‑Cola 3000 AI’, zodat anderen zullen weten dat jouw Creatie is gemaakt met behulp van AI.

Tussen Coca‑Cola en jou ben jij de eigenaar van jouw Creatie.  

Door inhoud voor de 3000 AI Lens te maken, en waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord en verleen je Coca‑Cola hierbij het onbeperkte, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde recht en de licentie (evenals het recht om sublicenties te verlenen via meerdere niveaus) om jouw Creatie te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, publiekelijk te tonen, uit te voeren, te vertalen, afgeleide werken ervan te maken, te verdelen en anderszins aan derden bekend te maken, geheel of gedeeltelijk, voor elk doel (inclusief reclamedoeleinden) en in alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, voor zover wettelijk toegestaan (‘Creatielicentie’).

Je begrijpt dat Coca‑Cola en haar gelieerde ondernemingen niet verplicht zijn om jouw Creatie te gebruiken. Er worden geen morele rechten door de Creatielicentie overgedragen aan Coca‑Cola. Indien gevraagd, ga je akkoord met het ondertekenen van documentatie op verzoek van Coca‑Cola of haar vertegenwoordigers om de rechten te documenteren die je aan Coca‑Cola verleent in deze Inhoudslicentie.

 Wanneer je een Creatie maakt, verklaar en garandeer je aan Coca‑Cola dat:

a.       je bevoegd bent om de bovenstaande Creatielicentie te verlenen;

b.       jouw Creatie naar jouw beste weten niet bewust de rechten schendt van een andere persoon of entiteit, zoals privacy- en publicatierechten en intellectuele eigendomsrechten;

c.        jouw Creatie voldoet aan deze 3000 Voorwaarden en de Coca‑Cola Servicevoorwaarden;

d.       jouw Creatie niet in strijd is met de geldende wetten, regels en voorschriften.

 Bij het maken van jouw Creatie ga je ermee akkoord dat:

a.       je geen inhoudt zult proberen te creëren, uploaden of delen die:

 i.      beelden bevat van echte mensen (inclusief beroemdheden, politieke figuren of minderjarigen onder de 18 jaar) of persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) van jou of van iemand anders;

 ii.      Coca‑Cola, haar werknemers, producten of diensten, of enige andere persoon of partij verbonden met de 3000 AI Lens in diskrediet brengt of belachelijk maakt;

iii.      andere merknamen, merklogo’s of handelsmerken bevat dan deze die eigendom zijn van Coca‑Cola;

iv.      namen, gelijkenissen, stemmen of andere indicaties bevat die beroemdheden en andere publieke figuren, levend of dood, of look-alikes of sound-alikes van beroemdheden of andere publieke figuren, levend of dood, identificeren;

v.      materiaal bevat dat Coca‑Cola misleidend, ongepast, onfatsoenlijk, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, lasterlijk, beledigend of smadelijk acht;

vi.      materiaal bevat dat een individu of groep bedreigt, lastigvalt of pest;

vii.      materiaal bevat waarvan Coca‑Cola vindt dat het onverdraagzaamheid, racisme, haat of kwaad tegen een groep of individu in de hand werkt of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd in de hand werkt;

viii.      materiaal bevat dat Coca‑Cola beschouwt als seksueel expliciet of suggestief, obsceen, pornografisch, gewelddadig (bv. met betrekking tot moord, wapenverkoop, wreedheid, misbruik enz.), in strijd met of strijdig met de wet- of regelgeving in een rechtsgebied waar het is gemaakt (bv. drankgebruik door minderjarigen, drugsgebruik, hacken van computers), beledigend, bedreigend, godslasterlijk, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, inbreuk makend of anderszins verwerpelijk voor Coca‑Cola (of activiteiten bevordert die dat zijn).

b.       Als je jouw Creatie deelt, zul je het watermerk 'Gemaakt met behulp van Coca‑Cola 3000 AI’ niet verbergen of blokkeren en zul je niet proberen om het gebruik van AI in jouw Creatie te verbergen.

c.        Je zult niet beweren dat een Creatie volledig door mensen is gemaakt of dat een Creatie een ongewijzigde foto is.

d.       Jouw Creatie mag niet worden gebruikt op een manier die misleidend is of bedoeld is om iemand te misleiden over het gebruik van AI om jouw Creatie te maken.

e.       Jouw Creatie mag jouw band met een persoon of organisatie niet verkeerd voorstellen of de indruk wekken dat jouw Creatie wordt onderschreven door Coca‑Cola of door een andere persoon of entiteit als dat niet het geval is.

Om het risico te minimaliseren dat de 3000 AI Lens wordt misbruikt om schadelijke of misleidende inhoud te creëren, weigert de 3000 AI Lens het uploaden van afbeeldingen die realistische gezichten bevatten en pogingen om een gelijkenis met publieke figuren te creëren, met inbegrip van beroemdheden en prominente politieke figuren, evenals alle inhoud die valt onder het verboden gebruik zoals beschreven in paragraaf 9 hierboven.

Je begrijpt dat de 3000 AI Lens een Creatie kan produceren die lijkt op een werkelijke plaats, gebouw, product of andere.  Je begrijpt dat jouw Creatie is gemaakt met behulp van AI, fictief is en alleen mag worden gebruikt voor entertainmentdoeleinden. Bovendien zijn afbeeldingen als AI-model gebaseerd op de gegevens waarop het AI-model is getraind en die bevooroordeelde of onvolledige informatie kunnen bevatten. We streven ernaar om vertekeningen te beperken, maar het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke beperkingen van de 3000 AI Lens.

Door de 3000 AI Lens te openen en te gebruiken, erken je dat je de voorwaarden van deze inhoudsdisclaimer hebt gelezen en begrepen en dat je ermee akkoord gaat.

De open-source software van Stable Diffusion die deel uitmaakt van de 3000 AI Lens wordt gebruikt onder de MIT-licentie en andere licenties, disclaimers en wettelijke voorwaarden die beschikbaar zijn op https://github.com/Stability-AI/stablediffusion/tree/main en als volgt:   

Copyright (c) 2022

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ‘Software’) verkrijgt om zonder beperkingen met de Software om te gaan, met inbegrip van en zonder beperking tot de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtenverklaring en deze toestemmingsverklaring moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ‘ZOALS DEZE IS’, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, OP GROND VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE HANDELINGEN MET DE SOFTWARE.