Fanta Halloween

Fanta Halloween met enge pompoen

Officieel reglement van de wedstrijd Fanta Halloween 2023 

Algemene bepalingen

1. De wedstrijd ‘Fanta Halloween 2023’ is een wedstrijd die georganiseerd wordt door Coca‑Cola Services nv (hierna ‘Coca‑Cola’ genoemd). Deze wedstrijd staat open voor alle personen die woonachtig zijn in Nederland, met uitzondering van vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Nederland BV, van Coca‑Cola Services NV, Coca‑Cola Europacific Partners Nederland BV of één van de vennootschappen die met deze vennootschappen verbonden zijn, één van hun reclamebureaus en de partners van deze promotie, evenals hun gezinnen. 

2. Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, is uitsluitend geldig van 04 oktober 2023 tot en met 10 november 2023 in Nederland.

3. Het is niet mogelijk op een andere dan de in dit reglement beschreven wijze aan deze wedstrijd deel te nemen.

4. Onder deelnemer wordt verstaan iedere persoon van ten minste 14 jaar die woonachtig is in Nederland. De deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit en zijn leeftijd kunnen aantonen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen. 

5. Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer de QR-code scannen die aanwezig is op de verpakkingen van het Fanta-assortiment die deelnemen aan de wedstrijd. Na het scannen van zijn QR-code wordt de deelnemer direct doorverwezen naar de Coca‑Cola app, hij kan de instructies volgen om deel te nemen aan de wedstrijd. Indien de deelnemer niet ingeschreven is, moet hij naar de webpagina van Coca‑Cola Nederland gaan en de informatie volgen om zich in te schrijven en deel te nemen aan de wedstrijd.

6. De deelnemer wordt uitgenodigd om te spelen en elke dag worden de vijf beste deelnemers geselecteerd en beloond met een prijs op basis van hun score.  

7. Elke deelnemer mag zo vaak spelen als hij wil, met echter een maximum van 5 deelnames per dag, maar tijdens de hele duur van de promotie zal er slechts één prijswinnaar per lid van hetzelfde huishouden zijn.

8. In totaal zullen in het kader van deze wedstrijd de volgende prijzen worden toegekend:

Van 04 oktober 2023 tot en met 13 oktober 2023:

- 100 tickets voor Walibi Fright Nights, d.w.z. 5x 2 tickets per dag

De Walibi Fright Nights tickets zijn voor vaste datums en kunnen niet gewijzigd worden. 

Van 14 oktober tot en met 10 november 2023:

- 280 tickets voor Pathe, d.w.z. 5x 2 tickets per dag

9. De winnaars van de wedstrijd ‘Fanta Halloween’ worden per e-mail gecontacteerd en moeten hun volledige contactgegevens (voornaam, naam en adres) en hun telefoonnummer bevestigen. Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan en zullen worden beschouwd als afzien van de prijs. Als de winnaars na een herinnering niet reageren, verbeuren zij hun prijs en wordt de prijs opnieuw in het spel gebracht.

Wettelijke bepalingen

10. De deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, met inbegrip van eventuele latere beslissingen die de organisatoren in geval van overmacht zouden moeten nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen. 

11. Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca‑Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie aan te passen gedurende de wedstrijdperiode.

12. Deze wedstrijd wordt onder het toezicht geplaatst van meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1000 Brussel, Grote Hertstraat 2, die toezicht zal houden op de gehele operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en zonder beroep.

13. De gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze promotie worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook Coca‑Cola Nederland BV, Marten Meesweg 25H 3068 AV, Rotterdam, in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en het Privacybeleid van Coca‑Cola dat beschikbaar is op deze website met het oog op het beheer van de deelname aan deze wedstrijd, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden. De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te corrigeren of te wissen door te schrijven naar Consumer Interaction Center, Postbus 8750, 3009 AT Rotterdam of via de volgende link.  

14. De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en mogen op geen enkele wijze worden overgedragen, verkocht aan of geruild met derden. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of om te zetten in geld.

15. Coca‑Cola kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

- ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak dan ook, als gevolg van deelname aan de wedstrijd, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs;

- door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen, in welke vorm dan ook;

- drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

Deze bepaling is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzet van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of agenten.

16. Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.