Aerijalni pogled na močvarna područja

OBNOVA I REVITALIZACIJA MOČVARA

2022-02-06

Na Svetski dan močvara i drugih vlažnih staništa, Svetski fond za prirodu (WWF-CEE) i Coca‑Cola Fondacija rade na daljem razvoju svog jedinstvenog partnerstva za obnovu reka i močvarnih staništa velikih razmera u slivu reke Dunav

Po prvi put ove godine, Svetski dan za zaštitu močvara se obeležava uz zvaničnu podršku Ujedinjenih nacija, naglašavajući kritično stanje i značaj svetskih močvara. Ovom prilikom, WWF-CEE i kompanija Coca‑Cola naglašavaju važnost zdravih reka i močvara i obavezuju se da nastave uspešno “Partnerstvo za živi Dunav” uz podršku Coca‑Cola Fondacije za promovisanje revitalizacije reka i močvara i klimatsku otpornost na području reke Dunav.

Značaj močvara

Močvare trenutno pokrivaju oko 6% površine planete Zemlje, sa 87% izgubljenih područja u poslednjih 300 godina. Močvare sada nestaju tri puta brže od šuma, ostavljajući biljne i životinjske vrste, koje od močvara zavise, u opasnosti od izumiranja.

(Izvor: Global Wetlands Outlook)

U slivu Dunava, više od 80% vlažnih staništa, močvara je izgubljeno u poslednjih 150 godina, a sa njima i sva dobra i usluge ekosistema. Efekti izgubljenih vlažnih staništa su bili širokog spektra i uključuju: opadanje populacija riba i divljih životinja, smanjenje kvaliteta vode i oštećenje močvara, koje više nisu u stanju da obezbede toliko potreban biodiverzitet ili da deluju kao tampon za poplavne vode – uloga močvara koja postaje sve dragocenija u suočavanju sa klimatskim promenama.

„Mudra i održiva upotreba močvara nije samo moguća – ona je ključna za budućnost čovečanstva i planete. Kontinuirano nanošenje štete ovim ekosistemima koji održavaju život, će imati strašne posledice ako ne reagujemo odmah. Na mnogo načina, močvare su naš spas za budućnost. Moramo da uložimo neophodno vreme, kapital — i srce — da bismo ih spasili.”

Martha Rojas Urrego, Generalni sekretar Konvencije o močvarama

Jedinstvenim međusektorskim partnerstvom obnovljeno 5.462 hektara močvara u slivu reke Dunav

2021. godine, WWF-CEE, Fondacija Coca‑Cola, kao i Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) objavili su uspešan završetak prve faze svog jedinstvenog, međusektorskog partnerstva za promovisanje zaštite i restauracije močvarnih područja u slivu reke Dunav. Fondacija Coca‑Cola je sa 4,4 miliona dolara (3,73 miliona evra) podržala osmogodišnje Partnerstvo za živi Dunav, koje je obnovilo vitalne močvare, reke i plavna područja duž reke Dunav i njenih pritoka, povećavajući kapacitet reke. WWF-ovo Partnerstvo za Živi Dunav obnovilo je preko 5.462 hektara močvara – površina veća od 7.422 fudbalska terena. Ovo je povećalo kapacitet Dunava za 13 miliona m3, što je ekvivalento zapremini većoj od 4.800 olimpijskih bazena. Detaljni rezultati programa Parterstvo za živi Dunav na ovom linku 

Ka sledećoj fazi Partnerstva za živi Dunav

Nakon uspešnog završetka prve faze Partnerstva za živi Dunav, partneri će nastaviti da nadograđuju dostignuća programa ostvarenih u periodu 2014-2021, istražujući mogućnosti (u 2022. godini) za još ambicioznije kolektivne akcije za klimatsku otpornost, a u vezi sa obnavljanjem reka i močvara u budućnosti.

Podržane grantom od 500.000 dolara za godinu dana od Fondacije Coca‑Cola, aktivnosti, koje će se odvijati u 6 zemalja Dunavskog sliva, uključujući Bugarsku, Mađarsku, Rumuniju, Srbiju, Slovačku i Ukrajinu, doprineće:

1. Upravljanju i demonstriranju klimatske otpornosti i rešenja zasnovanih na prirodi, a u vezi sa rekama i močvarama, uključujući niz prednosti i okruženja, od sekvestracije ugljenika i smanjenja gasova staklene bašte do obnavljanja vode, biodiverziteta i rekreacije, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima.

2. Unapređenju i promovisanju klimatske otpornosti i rešenja zasnovanih na prirodi, a u vezi sa rekama i močvarama, korišćenjem politika, javnih i privatnih mehanizama finansiranja i podrške za veći uticaj.

Proširenjem i produbljivanjem sadašnjeg Partnerstva i korišćenjem politika i finansiranja iz različitih javnih i privatnih izvora, partneri imaju za cilj da promovišu paradigmu promene upravljanja vodama i klimatske otpornosti u slivu Dunava: rad sa prirodom, a ne protiv nje.

Tokom poslednjih 8 godina, Partnerstvo za živi Dunav je napravilo razliku i za prirodu i za ljude, a posebno za slatku vodu u regionu Centralne i Istočne Evrope. Radujemo se što ćemo nadograditi ova dostignuća i dalje iskorišćavati održiva i rešenja zasnovana na prirodi da povežemo rad na navodnjavanju sa našim širim programom održivosti, kako bismo postigli nulte neto emisije gasova, postali pozitivni na prirodu (okrenuli se prirodi) i kako bismo našu zajednicu i lanac ishrane učinili otpornijim na klimatske promene.

- Jan Burger, Direktor za održivost klime i vode za Evropu, kompanija Coca‑Cola.

Preliminarni ciljevi za 2030. godinu, koji će biti revidirani u narednih 15 meseci, uključuju 50.000 hektara, (ili čak i više) reka i močvara u procesu obnove, kao i 100 miliona dostignutih ljudi (*ljudi koji će imati efekat od programa); i do 100 miliona evra namenjenih za rešenja zasnovana na prirodi.

„Partnerstvo za živi Dunav je živi dokaz da je zajednički rad od vitalnog značaja ako želimo da zaštitimo snabdevanje vodom u EU, zaustavimo i preokrenemo opadanje biodiverziteta i borimo se protiv klimatskih promena.”

– Sofija Kilifi, menadžer za održivost u Evropi, kompanija Coca‑Cola.

„U takozvanom „projektu mosta“, ove godine smo postavili temelje budućih potencijalnih tokova rada i pristupa. Na primer, priprema betonskog cevovoda za projekte obnova reka i močvara, razvoj kolektivnih akcija širom sliva sa različitim sektorima, zainteresovane strane (stejkholderi) za održivo upravljanje rečnim slivovima za područje reke Iskar, istraživanje sposobnosti sekvestracije ugljenika odabranih močvara ili zajedno sa vlastima i ključnim sektorima dalji razvoj programa, velikih razmera, za rešenja zasnovana na prirodi.”

– Laurice Ereifej, WWF CEE regionalni lider za slatku vodu.

 

KORISNE INFORMACIJE

Sliv reke Dunav je najveći međunarodni rečni sliv na svetu i veoma značajan spasilac Evrope. Na svom putu od 2.800 km od Švarcvalda do Crnog mora, reka prolazi kroz 10 zemalja i odvodi sve ili deo voda iz 19 zemalja. Približno 83 miliona ljudi živi u slivu reke Dunav, a više od 20 miliona ljudi direktno zavisi od Dunava za snadbevanje vodom za piće. Sliv ne samo da objedinjuje i održava bogatstvo različitih kultura i tradicija, već podržava i jedinstvene močvare ili mozaik staništa, kao što su rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav ili Delta Dunava.

Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Gornje Podunavlje ili kako ga još zovu "Evropski Amazon", je 1989. godine proglašeno za međunarodno značajno stanište ptica (IBA), sastavni je deo potencijalnog rezervata biosfere Drava-Mura. U Gornjem Podunavlju nalazi se jedno od najvećih staništa orlova belorepana u čitavoj Evropi, ali tu su i brojne druge ugrožene vrste poput male čigre, crne rode, dabra, vidre i skoro iščezle kratkonose kečige. Regulacijom rečnih vodotokova za potrebe rečne plovidbe i poljoprivrede u poslednjih 100 godina uništeno je 80 odsto prirodnih plavnih područja uz Dunav, kao i biološki najproduktivnijih staništa.

Svetska organizacija za prirodu – WWF i Coca‑Cola sistem uspostavile su partnerstvo u cilju obnove vlažnih i plavnih područja duž Dunava u šest zemalja – Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji.

2016. godine rađena su naučna istraživanja algi i ptica na teritoriji obnovljenih bara Semenjača i Šarkanj čiji su rezultati pokazali uspešnost revitalizacije, koja se prvenstveno ogledala upravo u povratku nekih od retkih vrsta u ova staništa.

Svetski dan močvara (izvor: unep.org)

Svetski dan močvara, koji se svake godine obeležava 2. februara, ima za cilj podizanje globalne svesti o vitalnoj ulozi močvara za ljude i planetu. Na ovaj dan se obeležava i datum usvajanja Konvencije o močvarama - Ramsarske konvencije, 2. februara 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru.

Poziv na akciju za močvare je fokus ovogodišnje kampanje. To je apel za ulaganje finansijskog, ljudskog i političkog kapitala kako bismo spasili svetske močvare od nestanka i obnovili one koje smo degradirali.

Svetski dan močvarnih staništa se po prvi put ove godine, 2. februara 2022, obeležava kao međunarodni dan Ujedinjenih nacija, nakon što ga je usvojila Generalna skupština 30. avgusta 2021. u rezoluciji koju je kosponzorisalo 75 država članica.

Imaš još pitanja?