HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT | „FANTA FARSANGI FESZTIVÁL” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI 

A „Fanta Farsangi Fesztivál” („Játék”) szervezője a Coca‑Cola Services SA. (Cg.: BE0462525791; székhely: 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám: 462525791) („Szervező”) A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő ("Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Coca‑Cola Szolgáltató Kft. (Cg.: 13-09-072515, székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104., adószám: 12150126-2-13) és VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.; adószám: 10361942243; cégjegyzékszám: 01-09-064225), mint Adatfeldolgozó („Lebonyolító”) végzi.

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • Adatbázis kezelése
 • Nyeremények sorsolásának lebonyolítása, nyereményre jogosultság ellenőrzése
 • Nyertesek adatainak egyeztetése
 • Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez

2. COCA-COLA APPLIKÁCIÓ

A Coca‑Cola applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) a The Coca‑Cola Company márkái promóciós aktivitásainak gyűjtőfelületeként egyszerre akár több márka nyereményjátékát is tartalmazhatja.

Jelen Nyereményjátékunk a Fanta márka „Farsangi Fesztivál” applikációs nyereményjáték. 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 16. életévét betöltött, az alábbiakban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki rendelkezik az Applikációban élő regisztrációval, vagy a Nyereményjáték során letölti az Applikációt és beregisztrál, továbbá aki a Nyereményjáték időtartama alatt játszik az Applikáción belül meghirdetett játékkal (Játék). 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott (pl. 18 évnél fiatalabb, de 16 évnél idősebb), úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Nyereményjátékban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, a nyeremény igénybevételéhez el kell juttatnia a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL nyomtatványt kitöltve, aláírva (II. számú mellékletet).

A Nyereményjátékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolítók, az Adatfeldolgozók, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Nyereményjáték időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Nyereményjátékban.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Nyereményjáték 2024. február 05. 10 óra 00 perctől – 2024. március 17. 19 óra 00 percig tart, a Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatt lehet játszani a Játékkal, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Nyereményjátékban pontokat (sparkle) szerezni és beváltani. 

Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei az alábbiak;

 • a Coca‑Cola Applikációban élő regisztráció (az App letöltésével a Játékos elfogadja az App ÁSZF-ét)
 • a Játékos elfogadja a Nyereményjáték Játékszabályzatát és az ehhez kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót,
 • legalább egyszer játszani az Applikáción belül meghirdetett Fanta Farsangi Fesztivál játékkal, és minimum 500 pontot (sparkle) elérni,
 • valamint az 500 pont (sparkle) Farsangi tombolára való beváltása.

Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Coca‑Cola Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, továbbá a Játékszabályzathoz kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

 

5.1 REGISZTRÁCIÓ

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az Applikációban történő regisztrációval személyes profil létrehozása.  A regisztráció pontos menetét, annak részleteit az Applikáció Használati Feltételei tartalmazzák.

Az Applikáció letölthető az App Store-ban és a Google Play Áruházban.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, illetve a Nyereményjátékra vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban találják.

 

5.2. PÁLYÁZAT

A Játékos az App főoldalán a „Fanta Farsangi Fesztivál” csempére kattintva ismerheti meg a játék pontos menetét és tudja elindítani magát a Játékot a megadott technikai instrukciók figyelembevételével.  

A Játékos 3 szinten keresztül, 3 különböző játékban tud pontokat (sparkle) szerezni. Ahhoz, hogy a Játékos a Nyereményjátékban részt vehessen, minimum 500 pontot (sparkle) kell megszereznie, amelyet 1 (egy) darab Farsangi tombolára tud beváltani.

Fontos, hogy a Játékosnak nem kötelező egy játékmenet alatt megszerezni az 500 pontot (sparkle-t). A Játékos egy (1) Játéknapon belül maximum 600 pontot gyűjthet, amelyet az adott játékhéten belül bármikor beválthat Farsangi tombolára, mellyel részt vesz a sorsoláson az adott heti nyereményért.

A Játékos (min) 500 pont (sparkle) megszerzése után a “Nyeremények” menüponton kiválasztja a "FANTA FARSANGI FESZTIVÁL" almenüpontot és/vagy a "Farsangi tombola" csempét, és a képernyő alján található piros alapú “Vegyél részt a sorsolásban!” gombra kattint, majd a felugró ablakban megerősíti a “Tovább” gombra kattintva, hogy fel szeretne használni 500 pontot (sparkle) egy Pályázat (Farsangi tombola) Játékba küldéséhez.

Ezután a Játékos egy Farsangi tombolát kap visszaigazolásként, hogy a Pályázat Játékba küldése sikeres volt. A Farsangi tombola a Játékos “Profil” menüpontban a “Nyereményeim” alatt találja. Fontos, hogy a Játékos naponta maximum 600 pontot (sparkle) gyűjthet, amelyet a Játék időtartamán belül bármely napon beválthat Farsangi tombolára. Vagyis egy Játékhéten belül bármennyi Farsangi tombola beváltható, és küldhető játékba a megszerzett pontok (sparkle) mennyiségétől függően.

Korábbi nyereményjátékokban feltöltött, de be nem váltott pontok ebben a Nyereményjátékban nem vesznek részt, kizárólag a Fanta Farsangi Fesztiválon szerzett pontokkal (sparkle) lehet Farsangi tombolát szerezni.

A heti nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akiket az adott játékhetet követő első munkanapon a Lebonyolító az Adatkezelő segítségével a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével kisorsol. A Játékos annak a heti nyereménynek a sorsolásán vesz részt, amelyik héten beváltotta pontjait (sparkle) Farsangi tombolára. Egy Játékos minden heti nyereményért játszhat az adott héten beküldött Farsangi tombolákkal.

A Nyereményjáték pontjait (sparkle) kizárólag a Nyereményjáték ideje alatt lehet játékba küldeni.

A Szervezők a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatják.

Szervezők kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Pályázat érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségét.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárják a Nyereményjátékból.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

A Nyereményjátékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervezők által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték app feltörésével, robot-, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

 

5.3 HETI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A nyereményjáték során összesen 6 (hat) darab heti nyeremény kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével.

Minden héten 1 darab heti nyeremény kerül kisorsolásra. A Lebonyolító hetente 1 (egy) fő nyertest és 2 (kettő) Tartaléknyertest sorsol. A sorsolás nem nyilvános.

A Heti nyereménysorsolások időpontjai és a hozzájuk tartozó pályázási időszakok a következők:

Heti sorsolások időpontjai:

1. Heti sorsolás időpontja: 2024.02.12 15:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.02.05 és 2024.02.11 között legalább 1 (egy) darab sorsjegyet beváltottak.

2. Heti sorsolás időpontja: 2024.02.19 15:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.02.12 és 20234.02.18 között legalább 1 (egy) darab sorsjegyet beváltottak.

3. Heti sorsolás időpontja: 2024.02.26 15:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.02.19 és 2024.02.25 között legalább 1 (egy) darab sorsjegyet beváltottak.

4. Heti sorsolás időpontja: 2024.03.04 15:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.02.26 és 2024.03.03 között legalább 1 (egy) darab sorsjegyet beváltottak.

5. Heti sorsolás időpontja: 2024.03.11 15:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.03.04 és 2024.03.10 között legalább 1 (egy) darab sorsjegyet beváltottak.

6. Heti sorsolás időpontja: 2024.03.18 15:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.03.11 és 2024.03.17 között legalább 1 (egy) darab sorsjegyet beváltottak.

A nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott játéknapot követő első munkanapon a Lebonyolító az Adatkezelő segítségével a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével kisorsol. Fontos, hogy a pontokért (sparkle) kapott Farsangi tombola beváltásának napja számít.

Amennyiben a Játékos nyert, akkor a Szervező a Játékos Applikációban megadott e-mail címén felveszi a kapcsolatot a Játékossal, amire válasz e-mailben meg kell adnia a pontos szállítási címet, nevet és telefonszámot a nyereménye eljuttatása céljából.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes Játékos 5 (öt) munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményéért, és nem adja meg a nyeremény beváltásához szükséges adatokat, a nyertes Játékos a nyereményre vonatkozó jogosultságát elveszíti, és a nyeremény beváltásának joga a következő Tartaléknyertesre száll. A Tartaléknyertesek a Pályázat kihúzásának sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az aktuális nyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes i) bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat, ii) a nyereményt nem veszi át vagy annak átvételét visszautasítja iii) kizárásra kerül, iv) a nyertes Játékos vagy a sorrendben őket megelőző Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók. 

Egy Játékos a különböző típusú nyereményekből csak egyet nyerhet a Nyereményjáték során.

A sorsolóprogram a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a nyeremény nyertesét, valamint a Tartaléknyerteseket.

A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a sorsolás időpontjában a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázat között történik.

A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az aktuális nyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes Játékos a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft.-vel az értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem adja meg adatait, vagy nem elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elveszti jogosultságát a nyereményére. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő Tartaléknyertes Játékos lép a helyébe.

A nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve, lakcíme, két tanú aláírása.

A nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével vállalja, hogy a nyeremény átadása nyilvános lehet, melyet Szervezők kommunikálhatnak. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertes Játékost a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, vagy a nyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes Játékos lép.

A Szervezők a Nyeremény átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető. Kérjük, hogy a Nyereményjáték ideje alatt ellenőrizzék a levélszemét (spam) mappát is.

Amennyiben az adott Nyeremény tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott Nyeremény a Szervezőknek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak.

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. március 31-ét követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

6.1 NYEREMÉNYEK

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

HETI NYEREMÉNYEK

1. Játékhét: 1 (egy) db JBL Flip 6 Bluetooth hangszóró

Részletek:

Hordozható: igen

Bluetooth: van

App vezérlés: van

USB csatlakozás: van

Méretek (Szé x Ma x Mé): 178 x 68 x 72 mm

Minimum frekvencia átvitel: 63 Hz

Maximum frekvencia átvitel: 20000 Hz

Hangszórók száma: 2 db

Akkumulátor idő: 12óra

Kimeneti teljesítmény: 20 W RMS közép/mélysugárzó; 10 W RMS magassugárzó

Jel/zaj arány: > 80 dB

Akkumulátor töltési ideje: 2,5 óra (5V / 3A)

Zenelejátszási idő: akár 12 óra (a hangerőtől és a hangadatoktól függően)

Kábel típusa: USB-C töltőkábel

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://www.extremeaudio.hu/jbl-flip-6-vizallo-bluetooth-hangszoro-fekete

 

2. Játékhét: Indoor Minigolf voucher 4 fő részére

Részletek:

A voucher 4 fő részére szól, amelyet a rajta szereplő instrukciók szerint lehet felhasználni. Időpont foglalás kötelező a helyszín weboldalán keresztül.

Helyszín: Budapest, Király utca 8-10., Indoor MiniGolf

Felhasználási határidő: a voucheren jelzett határidőig, de legkésőbb 6 hónapig

A helyszínről és a program további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://indoorbudapest.hu/fooldal/

 

3. Játékhét: 1 (egy) db FUJIFILM Instax Mini 12 instant fényképezőgép, Mini formátumú, választható színben

Technikai jellemzők

Termék típusa: Instant fényképezőgép

Expozícióvezérlés: Automatikus

Elem/ akkumulátor típusa: 2x AA elem

Objektív Min. távolság (makro): 0.3 m

Vaku: Igen

Filmformátum: Instax mini (86 x 54 mm)

Képméret: 62 mm x 46 mm

Fényérzékenység: ISO 800

Automatikus vaku: Igen

Különleges jellemzők: Képkereső nagyítás: 0.37x, Gyújtótávolság: 60 mm, Előhívási idő: 90 mp

Rekesz: f/12.7

Doboz tartalma: Kamera, csuklópánt, 2db AA alkáli elem, használati útmutató

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

FUJIFILM Instax Mini 12 Pastel Blue instant fényképezőgép, Mini formátumú, kék - MediaMarkt online vásárlás

A MediaMarkt Saturn Holding Magyarország Kft. nem résztvevője vagy támogatója a promóciónak.

 

4. Játékhét: IKONO Budapest voucher 4 fő részére

Részletek:

A voucher 4 fő részére szól, amelyet a rajta szereplő instrukciók szerint.

Helyszín: Budapest, Váci utca 27., IKONO Budapest

Felhasználási határidő: a voucheren jelzett határidőig

A helyszínről és a program további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://ikono.global/hu/budapest

 

5. Játékhét: 1 (egy) db Stanley Quencher H2.0 FlowState Tumbler kulacs Rose Quartz színben

Részletek:

90%-ban újrahasznosított 18/8-as rozsdamentes acél, BPA-mentes

Az újrahasznosított rozsdamentes acél ikon a pohár belsejében azt jelzi, hogy a Quencher fenntartható anyagokból készült

Duplafalú vákuum szigetelés

Púderfestés

FlowState™ csavarozható 3 állású fedél

Újrafelhasználható szívószál

Kényelmes markolatú fogantyú

Autós pohártartóval kompatibilis (talp átmérő: 3,1 hüvelyk)

Mosogatógépben mosható

Kb. 1,2L űrtartalom

 

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://www.stanley1913.com/products/adventure-quencher-travel-tumbler-40-oz

6. Játékhét: VR Vidámpark voucher 4 fő részére

Részletek:

A voucher 4 fő részére szól, amelyet a rajta szereplő instrukciók szerint.

Helyszín: 1066 Budapest, Teréz krt. 62., VR Vidámpark

Felhasználási határidő: a voucheren jelzett határidőig

A helyszínről és a program további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://vrparkbudapest.hu/

 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervezők vállalják.

A nyeremények esetleges szállítási költségét (futárszolgálat díja) a Szervezők viselik.

Szervezőket a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott (pl. 18 évnél fiatalabb, de 16 évnél idősebb), úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott a nyeremény igénybevételéhez el kell juttatnia a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL nyomtatványt kitöltve, aláírva (II. számú mellékletet).

 

6.2 NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

Amennyiben a Játékos nyert, akkor a Szervező a Játékos Applikációban megadott e-mail címén felveszi a kapcsolatot a Játékossal, amire válasz e-mailben meg kell adnia a pontos szállítási címet, nevet és telefonszámot a nyereménye eljuttatása céljából.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

A nyeremények megnyerése esetén a Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 munkanapon belül.

 

6.3 NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft.-vel a nyeremény átvétele érdekében.

A fizikai nyereményt a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. juttatja el futárszolgálattal. A futárszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között szállítja ki a nyereményeket, ezért a játékosok olyan címet adjanak meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a nyereményüket.

A voucher típusú nyereményeket a Szervező juttatja el a Játékos regisztráció során megadott e-mail címére.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A nyertes Játékosok a Nyereményjátékban való részvételével vállalják, hogy a nevük (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) az applikációban és a Szervezők egyéb kommunikációs felületein kikommunikálásra kerülhet. 

A nyertes Játékosok nevének (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) kommunikációjára a „INFORMÁCIÓK” szekcióban, hetente, továbbá a Nyereményjáték végén kerül sor.

Amennyiben bármely nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertes Játékost a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, vagy a nyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe a kisorsolás sorrendje szerinti Tartaléknyertes Játékos lép.

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. március 31-ét követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

7. JOGFENNTARTÁS

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.

A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték 

8. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az Applikációban, információ kérhető továbbá az hungary@coca-cola.com e-mail címen. A Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya az Applikációban található meg, Szervezők minden kommunikáció közül ezt tekintik elsődlegesen irányadónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték Szervezőjének ügyfélszolgálatát a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9 –17 h között az hungary@coca-cola.com e-mail címen.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.

A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

A promóciós hirdetési anyagok megjelenési hibáiért a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company és annak leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken. A nyertes Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.

A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Játékos részvételével elfogadja, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A Szervezők, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden, az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás esetére. Tehát amennyiben az Applikáció, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket az Applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Fanta a The Coca‑Cola Company bejegyzett védjegye.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Mellékletek:

I. sz. melléklet: Promóciós Adatvédelmi tájékoztató

Az Applikációhoz kapcsolódó Használati Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi beállítások az Applikációban a „Még több” menüpont alatt érhetők el.

 

II. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról

 

Budapest, 2024. február 5.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. 

PROMÓCIÓS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók „Fanta Farsangi Fesztivál” Nyereményjáték során kezelt adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezelik és dolgozzák fel.

Ezen szabályzat a „Fanta Farsangi Fesztivál” Nyereményjátékkal kapcsolatosan az alábbiakkal kerül kiegészítésre..

 

Az adatkezelés célja:

A Játék lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:

 • Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, nyeremények kézbesítése nyertesek részére, kapcsolattartás;
 • nyertesek nevének a közzététele;
 • a weboldal/applikáció felhasználhatóságának és minőségének elemzése;
 • panaszkezelés, csalások felderítése, jogi igényérvényesítés.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

 

A Játékos adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:

 • Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - promóciós játék szervezésével, reklámüzenetek küldésével, a Játékossal való kapcsolattartással, valamint a nyertesek fotójának, róluk készült videó közzétételével összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzzék, illetve az Adatkezelő márkájának jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Nyereményjáték bármely Játékosát nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A nyereményjáték kapcsán felmerülő esetleges jogi igényérvényesítés szintén az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése szintén jogos érdeken alapul.
 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező a Játékos adatainak kezelése.

Adatok megőrzése:

A Játékos személyes adatait a Játékban való részvétele időtartama alatt őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő három évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

A nyertes Játékos nevét a nyereményjáték lezárultát követő 30 napig őrizzük meg.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

Kik férnek hozzá a Játékos személyes adataihoz?

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett Adatfeldolgozókon túl, az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • Coca‑Cola Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.) az adatfeldolgozás célja: a játékosokkal való kapcsolattartás és az online nyeremények kiküldése
 • VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. 2. em.) az adatfeldolgozás célja: a nyereményjáték lebonyolítása
 • Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), az adatfeldolgozás célja: a VMLY&R Nemzetközi Reklámügynökség Kft. informatikai hátterének biztosítása
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), az adatfeldolgozás célja: a fizikai nyeremények kiszállításának biztosítása
 • GLS IT SERVICES GMBH (székhely: Gls Germany-str. 1-7 Neuenstein, 36286 Germany), az adatfeldolgozás célja a GLS General Logistics System Hungary Kft. csomagkezelési rendszerének biztosítása

 

Budapest, 2024. január 8.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

 

 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL

 

Alulírott

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:  

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil): 

KISKORÚ NEVE: 

KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME: 

KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE: 

KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil): 

 

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft., valamint a Coca‑Cola Services n.v. által 2024. február 05. és 2024. március 17. napja között szervezett „FANTA FARSANGI FESZTIVÁL” megnevezésű nyereményjátékban részt vegyen, a játékszabályzatot, valamint adatvédelmi tájékoztatót elfogadja, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Nyilatkozom, hogy a Nyereményjáték játékszabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

____________________, 2024. ...............................

 

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………………….........................................

 

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

 

NÉV:

 

NÉV:

 

LAKCÍM:

 

LAKCÍM:

 

ALÁÍRÁS:

 

ALÁÍRÁS: