HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT | FANTA RIDE ’N’ SIP” PROMÓCIÓ HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐI 

A „Fanta Ride ‘n’ Sip” („Játék”) szervezője a Coca‑Cola Services SA. (Cg.: BE0462525791; székhely: 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám: 462525791) („Szervező”) A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő ("Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Coca‑Cola Szolgáltató Kft. (Cg.: 13-09-072515, székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104., adószám: 12150126-2-13) és VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.; adószám: 10361942243; cégjegyzékszám: 01-09-064225), mint Adatfeldolgozó („Lebonyolító”) végzi.

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • Adatbázis kezelése
 • Nyereményre (kuponra) jogosultság ellenőrzése
 • Játékosokkal való kapcsolattartás

2. COCA-COLA APPLIKÁCIÓ

A Coca‑Cola applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) a The Coca‑Cola Company márkái promóciós aktivitásainak gyűjtőfelületeként egyszerre akár több márka nyereményjátékát is tartalmazhatja.

Jelen Promóciónk a Fanta márka „Ride ‘n’ Sip” applikációs promóció. 

3. A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

A Promócióban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 16. életévét betöltött, az alábbiakban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki rendelkezik az Applikációban élő regisztrációval, vagy a Promóció során letölti az Applikációt és beregisztrál, továbbá aki a Promóció időtartama alatt játszik az Applikáción belül meghirdetett játékkal (Játék). 

A Promócióban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Promócióban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a jelen játékszabályzatban felsortolt Szervező, a Lebonyolítók, az Adatfeldolgozók.

A Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Promóció időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Promócióban.

A PENNY Magyarország munkatársai a Promócióban részt vehetnek, a Penny Magyarország által kiadott belső szabályzat szerint. A PENNY üzleteiben őrző-védő szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a PENNY Magyarország részére karbantartási tevékenységet végző cégek munkatársai, a PENNY Magyarország részére diákmunkát végző munkatársak, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói továbbra sem vehetnek részt a Játékban.

4. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 

A Promóció 2024. április 18. 10 óra 00 perctől – 2024. június 12. 23 óra 59 percig tart, a Promócióban kizárólag ezen időszak alatt lehet játszani a Játékkal, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Promócióban kupont szerezni.  A kuponok beváltási határideje: 2024. június 30. PENNY üzletek üzletzárása.

Amennyiben a Promóció technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. A PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Promócióban való részvétel feltételei az alábbiak;

 • a Coca‑Cola Applikációban élő regisztráció (az App letöltésével a Játékos elfogadja az App ÁSZF-ét)
 • a Játékos elfogadja a Promóció Játékszabályzatát és az ehhez kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót,
 • legalább egyszer szükséges játszani az Applikáción belül meghirdetett Fanta Ride ‘n’ Sip játékkal,
 • valamint a játék végén a kapott kupon beváltása.

Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Coca‑Cola Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, továbbá a Játékszabályzathoz kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

 

5.1 REGISZTRÁCIÓ

A Promócióban való részvétel feltétele az Applikációban történő regisztrációval személyes profil létrehozása.  A regisztráció pontos menetét, annak részleteit az Applikáció Használati Feltételei tartalmazzák. 

Az Applikáció letölthető az App Store-ban és a Google Play Áruházban.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervező haladéktalanul törölje, amely kérésének Szervező a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesz. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervező Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Promócióban való részvételre, kuponra a törlését követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, illetve a Promócióra vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban találják.

 

5.2. PÁLYÁZAT

A Játékos az App főoldalán a „Fanta Ride ‘n’ Sip” csempére kattintva ismerheti meg a játék pontos menetét és tudja elindítani magát a Játékot a megadott technikai instrukciók figyelembevételével.  

A Játékos a játékban tud pontokat szerezni. Ahhoz, hogy a Játékos a Promócióban részt vehessen, nincs minimum ponthatár, amit meg kell szereznie.

A Játékos a játékmenet végén a “KÉREM A KUPONOMAT” gombra kattintva tudja megszerezni a nyereményre jogosító digitális kupont, amit a “Profil” menüpont alatt a “Nyereményeim” szekcióban talál meg.

Fontos, hogy egy Játékos a Promóció folyamán összesen 2 (kettő) darab nyereményt (kupont) válthat be.

Korábbi promóciókban feltöltött, de be nem váltott pontok ebben a Promócióban nem vesznek részt.

A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Promócióból kizárhatja.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Promócióba.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Pályázat érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Promócióban. A Promócióban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Promóció jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Promócióból kizárásra kerülnek.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Promócióban, továbbá Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárja a Promócióból.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja.

A Promócióból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb promóciókon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Promócióban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Promóciójából kizárja azt a Játékost, aki a Promóció során bizonyítottan a Promóció app feltörésével, robot-, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Promóció menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás Szervező egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

 

5.3 NYEREMÉNYEK (KUPON) MEGSZERZÉSE

A promóció során minden Játékos egy digitális kuponban részesül, aki az Applikáción belül a “Fanta Ride ‘n’ Sip” nevű játékában minimum 1 (egy) alkalommal játszott. Fontos, hogy a kuponok a Játék végéig, vagy a készlet erejéig elérhetőek.

Minden Játékos maximum 2 darab kupont szerezhet a Promóció teljes időtartama alatt.

 

A nyereményeket (kuponokat) digitális kód formájában kapják meg a Játékosok. A kupont a Játékos az Applikáción belül a “Profil” menüpont alatt, a “Nyereményeim” szekcióban találja.

Amennyiben a Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

A Szervező a Kupon eljuttatásáig zárhatja ki a Promócióból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Promóciójából kizárja azt a Játékost, aki a Promóció során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervező és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. június 30-át követően a Promócióval, illetve a kuponokkal kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

6. NYEREMÉNYEK, JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

6.1 NYEREMÉNYEK (KUPONOK)

A Promócióban a következő nyeremények (kuponok) kerülnek kisorsolásra:

 

NYEREMÉNYEK (KUPONOK)

 

1 (egy) db ingyenes 0,33 l-es Fantára jogosító digitális kupon a PENNY Magyarország összes üzletében. Az üzletlista elérhető a Játékszabályzat II: számú mellékletében.

Részletek:

A kupon 1 (egy) darab Fanta Narancs 330ml-es dobozos üdítőre váltható be a PENNY Magyarország összes üzletében. 

Egy kupon csak egyszer váltható be. Minden kupon 1 (egy) db Termék beváltására jogosít.

Egy Játékos a Promóció során maximum 2 (kettő) darab kupont szerezhet meg.

A kuponok a Promóció végéig, vagy a készlet erejéig elérhetők. A FANTA 0,33 l-es üdítők a készlet erejéig érhetőek el. Ha egy adott üzletben nem áll rendelkezésre, kérhet információt a PENNY Munkatársaktól, hogy mikor lesz elérhető, illetve másik üzletben válthatja be a kupont a nyereményre. Amennyiben a nyeremény nem érhető el az adott üzletben, a Coca‑Cola ügyfélszolgálatával tudja a kapcsolatot felvenni.

Beváltással, illetve a Promócióval kapcsolatos kérdések esetén keresse a Promóció Szervezőjének ügyfélszolgálatát a Promóció teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9 – 17 h között az info@fantapromocio.hu   e-mail címen.

 

A kupon beváltási határideje: 2024. június 30.

A beváltás részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://www.coca-cola.com/hu/hu/offerings/fanta-narancs/penny-uzletek

 

A nyeremények (kuponok) másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

A Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.

Szervező a Nyeremények (kuponok) fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.2 NYEREMÉNYRŐL (KUPON) VALÓ ÉRTESÍTÉS

Amikor a Játékos számára elérhetővé válik a digitális kupon, akkor a Szervező a Játékost az Applikációban azonnal értesíti.

A digitális kupon megszerzése esetén a Szervező a Játékost a nyereményről (kuponról) elektronikus úton értesíti azonnal az Applikáción belül. 

 

6.3 NYEREMÉNYEK (KUPON) ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft.-vel a nyeremény (kupon) átvétele érdekében.

A voucher típusú nyereményt (kupont) a Szervező juttatja el a Játékos részére az Applikáció “Profil” menüpontja alatt található “Nyereményeim” szekcióban.

A nyeremények (kuponok) másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A digitális kuponok elfogadási és beváltási helyei a Játékszabályzat II. Mellékletében találhatók.

Szervező és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. június 30-át követően a Promócióval, illetve a nyereményekkel (kupon) kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

7. JOGFENNTARTÁS

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Promóció folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.

A Promóció a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Promóció megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőt a Promóció igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Promóció felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Promócióban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Promóció során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Promóció jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a Promóció során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárja a Promócióból. 

8. INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL

A Promócióval kapcsolatos információk megtalálhatóak az Applikációban, információ kérhető továbbá az info@fantapromocio.hu e-mail címen. A Promóció hivatalos Játékszabálya az Applikációban található meg, Szervező minden kommunikáció közül ezt tekintik elsődlegesen irányadónak. A Promócióval kapcsolatos kérdések esetén keresse a Promóció Szervezőjének ügyfélszolgálatát a Promóció teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9 –17 h között az  e-mail címen.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremények (kupon) hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény (kupon) szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervező a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújt tájékoztatást.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken (kupon) túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

A promóciós hirdetési anyagok megjelenési hibáiért a Szervező, illetve a The Coca‑Cola Company és annak leányvállalatai, valamint a Promócióban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Játékosok azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervező az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatja a saját online felületeiken. A Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani.

A Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezővel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőt ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Nyeremények (kupon) másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden, az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás esetére. Tehát amennyiben az Applikáció, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket az Applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének (kupon) átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Promóció során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Fanta a The Coca‑Cola Company bejegyzett védjegye.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

 

Mellékletek:

I. sz. melléklet: Promóciós Adatvédelmi tájékoztató

II. sz. melléklet: PENNY Magyarország üzletlista

 

Az Applikációhoz kapcsolódó Használati Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi beállítások az Applikációban a „Még több” menüpont alatt érhetők el.

 

Budapest, 2024. április 18.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. 

I. számú melléklet

PROMÓCIÓS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók „Fanta Ride ‘n’ Sip” Promóció során kezelt adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezelik és dolgozzák fel.

Ezen szabályzat a „Fanta Ride ‘n’ Sip” Promócióval kapcsolatosan az alábbiakkal kerül kiegészítésre.

 

Az adatkezelés célja:

A Játék lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:

 • Promóció szervezése, lebonyolítása, nyeremények (kupon) kézbesítése Játékosok részére, kapcsolattartás;
 • a weboldal/applikáció felhasználhatóságának és minőségének elemzése;
 • panaszkezelés, csalások felderítése, jogi igényérvényesítés. 
 • A PENNY Magyarország nem kezel semmilyen személyes adatot a promóció ideje alatt.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

 

A Játékos adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:

 • Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - promóciós játék szervezésével, reklámüzenetek küldésével, a Játékossal való kapcsolattartással, valamint a nyertesek fotójának, róluk készült videó közzétételével összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Promócióval kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzzék, illetve az Adatkezelő márkájának jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Promóció bármely Játékosát nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A promóció kapcsán felmerülő esetleges jogi igényérvényesítés szintén az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése szintén jogos érdeken alapul.
 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező a Játékos adatainak kezelése.

Adatok megőrzése:

A Játékos személyes adatait a Játékban való részvétele időtartama alatt őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő három évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

A Játékos nevét a promóció lezárultát követő 30 napig őrizzük meg.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervező haladéktalanul törölje, amely kérésének Szervező a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesz. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervező Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Promócióban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

Kik férnek hozzá a Játékos személyes adataihoz?

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett Adatfeldolgozókon túl, az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • Coca‑Cola Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.) az adatfeldolgozás célja: a játékosokkal való kapcsolattartás és az online nyeremények kiküldése
 • VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. 2. em.) az adatfeldolgozás célja: a promóció lebonyolítása 
 • Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), az adatfeldolgozás célja: a VMLY&R Nemzetközi Reklámügynökség Kft. informatikai hátterének biztosítása 

 

Budapest, 2024. április 18.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

II. számú melléklet

PENNY MAGYARORSZÁG ÜZLETLISTA

Üzlet

I.sz.

Cím

Bp. Baross

1047

Baross utca 6.

Bp. Huszti

1033

Huszti út 36.

Dunakeszi

2120

Fő út 20-22.

Göd

2131

Kincsem utca 6.

Bp. Pünkösdfürdő

1039

Pünkösdfürdő u. 52-54.

Bp. Külső Szilágyi

1048

Külső Szilágyi út 4.

Bp. Üllői I.

1181

Üllői út 661.

Bp. Pesti

1173

Pesti út 16-18.

Bp. Sibrik

1108

Sibrik Miklós út 23.

Bp. Csepel

1211

Kossuth Lajos u. 69.

Bp. Könyves Kálmán krt.

1089

Könyves Kálmán krt. 62-64.

Bp. Füredi

1144

Füredi út 37.

Dabas

2370

Pesti út 2.

Bp. Régi Fóti

1152

Régi Fóti út 66-68.

Alsónémedi

2351

Penny u. 2.

Aszód

2170

Kossuth u. 45-49.

Gyömrő

2230

Simon Mihály tér 3.

Bp. Garay

1076

Garay tér 20.

Bp. Király

1068

Király utca 82.

Bp. József krt.

1085

József krt. 45.

Bp. Thaly K. u.

1096

Thaly K. u. 41.

Bp. Üllői II.

1193

Üllői út 266.

Bp. Jász

1135

Jász u. 105.

Bp. Pacsirtamező

1036

Pacsirtamező utca 41-43.

Bp. Véső

1133

Véső u. 11.

Bp. Váci

1134

Váci út 9-15.

Bp. Rózsa

1042

Rózsa u. 20-22.

Vecsés

2220

Fő út 104-106.

Gödöllő

2100

Dózsa Gy. u. 90-92.

Pécel

2119

Ráday Gedeon tér 2.

Üllő

2225

Ócsai út 2.       

Kistarcsa

2143

Szabadság út 56/K.

Isaszeg

2117

Rákóczi u. 58.

Bp. Kőrösi

1102

Kolozsvári utca 55.

Bp. Topánka

1203

Topánka u. 7.

Bp. Hős

1087

Hős u. 9.

Gyál

2360

Kőrösi u.- Mátyás  király u.

Bp. Liget tér

1102

Liget tér 1. 41507/2/A/1 hrsz

Érd I.

2030

Budai út 24806/2. hrsz.

Bp. Ady

1191

Ady E. út 32-40.

Bp. Margó

1181

Margó Tivadar u. 31.

Bp. Rétköz

1118

Rétköz u. 1.

Érd II.

2030

Bajcsy-Zs. út 133-135.

Dunaföldvár

7020

Kenderföldi út 22.

Dunaújváros II.

2400

Baracsi út 5.

Ráckeve

2300

Móricz Zsigmond u. 3-7.

Dunaújváros I.

2400

Kenyérgyári u. 2.

Szentes

6600

Kossuth u. 29-31.

Hódmezővásárhely

6800

Kaszap u. 18.

Csongrád

6640

Fő u. 61/a

Szarvas

5540

Szabadság u. 55.

Orosháza

5900

Móricz Zs. u. 2.

Nagykőrös

2750

Kecskeméti u. 86.

Gyomaendrőd

5500

Pásztor János u. 42.

Mezőtúr

5400

Földvári u. 17-19.

Szeghalom

5520

Széchenyi u. 39.  

Túrkeve

5420

Széchenyi utca 54.

Szigetszentmiklós

2310

Bajcsy-Zs. u. 8.

Pilis

2721

Szabadság tér 3.

Monor

2200

Ady Endre u. 7.

Lajosmizse

6050

Dózsa Gy. út 147.

Szigethalom

2315

Mű út 5108 hrsz

Bonyhád

7150

Zrínyi u. 25.

Paks

7030

Táncsics Mihály u. 3523/17 hrsz.

Szekszárd

7100

Béri Balogh Ádám u.79.

Tolna

7130

Arany J. u. 5.

Pécsvárad

7720

Erzsébeti út 1811/2 krsz.

Kalocsa

6300

Széchenyi út 10.

Kiskőrös

6200

Dózsa György út 31.

Baja

6500

Kölcsey F. u. 44.

Bácsalmás

6430

Damjanich utca 76.

Baja II.

6500

Csermák Mihály tér 4. hrsz: 783

Szeged I.

6728

Dorozsmai út 52/B.

Szeged II.

6723

Makkosházi krt. 27/B.

Szeged III.

6723

Víztorony tér 15455/37 hrsz.

Makó

6900

Szegedi utca 14/A.

Mezőkovácsháza

5800

Árpád utca 147-149.

Kecskemét I.

6000

Tordai u. 2.

Cegléd I.

2700

Malomtószél 27.

Kecskemét II.

6000

Kodály Zoltán tér 8.

Kecskemét III.

6000

Kossuth krt. 60.

Albertirsa

2730

Pesti út 112-118.

Cegléd II.

2700

Kőrösi út 38.

Kiskunfélegyháza

6100

Dr. Holló Lajos u. 2907/72 hrsz.

Tiszaföldvár

5430

Mártírok út 1.

Kunszentmárton

5440

Kossuth Lajos u. 1.

Kiskunmajsa

6120

Félegyházi út 22.

Tiszakécske

6060

Vincze János Nándor utca 1.

Békéscsaba I.

5600

Temető sor 1/1

Mezőberény

5650

Békési út 40.

Gyula

5700

Zrínyi Miklós tér 2.

Békéscsaba II.

5600

Berényi út 14.

Békés

5630

Kossuth Lajos u. 19.

Sarkad

5720

Gyulai út 2.

Abony

2740

Gaál Miklós u. 1-3.

Törökszentmiklós

5200

Hunyadi tér 1-3

Szolnok I.

5000

Széchenyi István krt. 137.

Szolnok II.

5000

Bolt köz 2.

Újszász

5052

Bajcsy-Zsilinszky u. 18.

Pécs I.

7622

Zsolnay Vilmos u. 8.

Pécs II.

7632

Sztárai Mihály út 4.

Pécs III.

7630

Pécsváradi út 1.

Pécs V.

7632

Megyeri út 84.

Pécs IV.

7632

Siklósi út 68/A

Salgótarján

3100

Bem u. 7.

Sátoraljaújhely

3980

Rákóczi Ferenc út 50.

Sárospatak

3950

Wesselényi út 32.

Szerencs

3900

Rákóczi u. 115.

Tokaj

3910

Bajcsy-Zsilinszky Endre út  8-10.

Szikszó

3800

Kassai út 15.

Encs

3860

Petőfi S. u. 87.

Miskolc I.

3525

Ilona u.1.

Miskolc III.

3532

Andrássy utca 65.

Tiszafüred

5350

Húszöles út 16.

Kunmadaras

5321

Semmelweis út 3-5.

Abádszalók

5241

Füredi út 27/2.

Karcag

5300

Püspökladányi út 91.

Hajdúszoboszló

4200

Dózsa György út 1-5.

Balmazújváros

4060

Kastélykert u. 1-3.

Püspökladány

4150

Kossuth L. u. 1/1.

Hajdúnánás

4080

Mártírok útja 6-8.

Miskolc II.

3527

Soltész Nagy Kálmán utca, Hrsz.: 40271/11.

Heves

3360

Szerelem Alfréd u. 7-9.

Eger I.

3300

II. Rákóczi Ferenc u. 96.

Jászapáti

5130

Petőfi Sándor út 8.

Eger II.

3300

Mátyás király út 139.

Füzesabony

3390

Arany J. u. 18.

Nyírbátor

4300

Radnóti Miklós utca 8.

Mátészalka

4700

József Attila köz 9.

Hajdúhadház

4242

Dr. Földi János u. 57/a.

Hajdúsámson

4251

Kossuth utca hrsz. 1456/1.

Hajdúdorog

4087

Böszörményi út 29.

Tiszaújváros

3580

Lévai József u. 62.

Tiszavasvári

4440

Vasvári Pál u. 26-28.

Nyíregyháza II.

4400

Család u. 35.

Polgár

4090

Hősök útja 38-42

Bátonyterenye

3070

Kossuth út 8.

Pásztó

3060

Gyárliget u. 1.

Rakamaz

4465

Kossuth u. 5.

Kazincbarcika

3700

Tóth Árpád utca 1.

Ózd

3600

Zrínyi Miklós út 14.

Sajószentpéter

3770

Kossuth Lajos út 190-194

Edelény

3780

Borsodi út 9/A.

Újfehértó

4244

Debreceni u. 7-9.

Hajdúböszörmény

4220

Baltazár Dezső u. 7-9.

Debrecen II.

4033

Sámsoni út 99.

Nyíregyháza III.

4400

Állomás tér 6.

Debrecen III.

4026

Péterfia u. 13-19.

Jászberény

5100

Nagykátai u. 4.

Hatvan

3000

Horváth Mihály u. 68-72.

Gyöngyös

3200

Gyöngyvirág u. 2.

Nagykáta

2760

Ady Endre u. 45-49.

Jászárokszállás

5123

Kossuth Lajos utca 4.

Tura

2194

Galgahévízi út 45.

Kisújszállás

5310

Deák u. 87/a.

Debrecen I.

4031

Külső Szoboszlói út 1.

Berettyóújfalu

4100

Dózsa György u. 30.

Derecske

4130

Köztársaság út 67.

Kunhegyes

5340

Béke u. 2-4.

Balassagyarmat

2660

Kóvári út 12.

Kisvárda

4600

Városmajor u. 68.

Fehérgyarmat

4900

Kiss Ernő u. 16-20.

Vásárosnamény

4800

Jókai u. 42.

Nyíregyháza I.

4400

László u. 10.

Szécsény

3170

Sas u. 3.

Záhony

4625

Krúdy Gyula út 656/16 hrsz.

Gárdony

2483

Szabadság út 2400/2.

Siófok I.

8600

Vak Bottyán u. 1-5.

Mór

8060

Deák F. u. 28.

Enying

8130

Hősök tere 2.

Székesfehérvár II.

8000

Széchenyi u. 104.

Siófok II.

8600

Fő tér 6.

Mosonmagyaróvár

9200

Szent István király u. 52.

Csorna

9300

Soproni u. 66/D.

Kapuvár

9330

Berg Gusztáv u. 1340/23hrsz.

Sopron

9400

Határdomb u. 2.

Tatabánya I.

2800

Győri út 35.

Oroszlány

2840

Takács I. u. 1/a

Tata

2890

Keszthelyi u. 1440/9 hrsz.

Tatabánya II.

2800

Szent Borbála út 39.

Biatorbágy

2051

Csodaszarvas u. 1.

Tatabánya III.

2800

Petőfi S. u. 82.

Komárom

2900

Mártírok u. 84.

Dorog

2510

Bécsi út 86.

Sárbogárd

7000

Ady Endre  utca 184-192.

Ács

2941

Zúgó u. 2.

Keszthely I.

8360

Csapás út 6.

Marcali

8700

Marczali Henrik utca 1638/7. hrsz.

Zalaszentgrót

8790

Batthyány  u. 2/a.

Nagyatád

7500

Hunyadi u. 11.

Csurgó

8840

Rákóczi u. 7.

Keszthely II.

8360

Frech Miklós u. 1.

Nagykanizsa I.

8800

Dózsa György utca 160.

Tamási

7090

Szabadság u. 59-63

Kaposvár

7400

Hunyadi János utca 36-46.

Dombóvár

7200

Teleki utca 19-23.

Nagykanizsa II.

8800

Kalmár u. 8.

Körmend

9900

Rákóczi u. 49.

Szentgotthárd

9970

Füzesi u. 5.

Lenti

8960

Petőfi út 43/2 hrsz

Zalaegerszeg I.

8900

Platán sor 17/b.

Szombathely III.

9700

Körmendi út 42-48.

Zalaegerszeg II.

8900

Köztársaság útja 51.

Várpalota

8100

Hétvezér u. 1.

Ajka

8400

Fő út 7.

Székesfehérvár I.

8000

Palotai út 10.

Zirc

8420

Rákóczi tér 12.

Balatonalmádi

8220

József Attila út 2.

Balatonfüred

8230

Széchenyi u. 47.

Balatonlelle

8638

Rákóczi u. 3069/1 hrsz.

Veszprém I.

8200

Csillag u. 22.

Veszprém II.

8200

Aulich Lajos utca 1.

Veszprém III.

8200

Dózsa György tér 1.

Veszprém IV.

8200

Egyetem u. 16.

Tapolca

8300

Gyulakeszi u. 120.

Pápa

8500

Veszprémi út 10-14.

Kisbér

2870

Városház tér 1600/20 hrsz

Győr I.

9023

Tihanyi Árpád út 89.

Győr II.

9026

Szabadrév u. 20.

Győr III.

9024

Gerence utca 29-31.

Celldömölk

9500

Sági u. 56/a.

Sárvár

9600

Battyhány u. 71.

Kőszeg

9730

Pogányi út 1.

Szombathely I.

9700

Sárvár u. 1.

Szombathely II.

9700

Gazdag Erzsi u. 12.

Komló

7300

Kossuth Lajos u. 28.

Siklós

7800

Szent István tér 7.

Szigetvár

7900

Istvánffy Miklós u. 16/1.

Mohács

7700

Kossuth u. 95-97.

Barcs

7557

Hősök tere 6-7.

Szentlőrinc

7940

Ifjúság útja 1.

Bp. Szt István krt

1137

Szent István körút 30.

Bük

9737

Kossuth Lajos u 80.