„Coca‑Cola“ vartotojų kampanijos „Muzikos loterija“

TAISYKLĖS

 

1.              KAMPANIJOS PRODUKTŲ PLATINTOJAS

1.1.        „Coca‑Cola“ vartotojų kampanijos „Muzikos loterija“ (toliau vadinama „ Kampanija“) produktų platintojas yra UAB „Coca‑Cola HBC Lietuva“, juridinio asmens kodas 111484678, kurios registruotos buveinės adresas Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva, telefono numeris

+370 374 53057 (toliau vadinama „Platintoju“). Platintojas gamina produktus ir pristato juos į Lietuvos rinką.

 

2.              KAMPANIJOS ORGANIZATORIUS

2.1.        Šią Kampaniją organizuoja UAB coagency, juridinio asmens kodas: 300078393, turinti savo registruotą buveinę adresu Paupio g. 50-136, LT-11341 Vilnius, Lietuva, telefono numeris

+370 655 59478 (toliau vadinama „Organizatoriumi“).

2.2.        Kampanija vykdoma pagal šias taisykles (toliau vadinama „Taisyklėmis“). Organizatorius turi teisę taisyti ar keisti Taisykles, atsižvelgdamas į iš taikytinų teisės aktų kylančius reikalavimus. Apie tokius Taisyklių pakeitimus Organizatorius dalyvius informuos paskelbdamas juos interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

 

3.              PRODUKTAI, KURIEMS TAIKOMA KAMPANIJA

3.1.        Produktai, kuriems taikoma Kampanija, yra tie, kurie nurodyti šių Taisyklių priede Nr. 1, įsigyti Lietuvos teritorijoje (toliau vadinama „Kampanijos produktais“).

3.2.        Kampanijos produktai turi unikalų dešimties skaitmenų kodą, sudarytą iš skaičių ir raidžių, kurį galima rasti po Kampanijos produkto dangteliu (jo viduje) (toliau vadinama „ Unikaliu kodu“). Unikalus kodas reikalingas norint dalyvauti Kampanijoje.

3.3.        Organizatorius siūlo iki 15 725 492 Kampanijos produktų su Unikaliais kodais po dangteliais (jų viduje).

 

4.              TEISĖ DALYVAUTI

4.1.        Kampanijoje gali dalyvauti visi Lietuvos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, kurie yra ne jaunesni nei 14 metų amžiaus (toliau vadinama „Dalyviu“).

4.2.        Kampanijoje negali dalyvauti Organizatoriaus, Platintojo ir Kampaniją aptarnaujančios reklamos agentūros bei kitų Organizatoriaus Kampanijos aptarnavimui tiesiogiai ar netiesiogiai pasamdytų subjektų darbuotojai, taip pat tokių asmenų artimiausi šeimos nariai.

 

5.              KAMPANIJOS TRUKMĖ

5.1.        Kampanijos trukmės laikotarpis yra nuo 2024 m. birželio 3 d. 17:00 val. (Kampanijos pradžios data) iki 2024 m. rugpjūčio 16 d. 17:00 val. (Kampanijos pabaigos data).

5.2.        Kampanijos produktai bus prieinami mažiausiai 1 savaitę prieš Kampanijos pradžios datą ir iki Kampanijos pabaigos datos arba iki tol, kol bus pardavimui skirtų produktų (jei Kampanijos produktai bus išparduoti iki 2024 m. rugpjūčio 16 d. 17:00 val.).

5.3.         Jei Kampanijos produktai vis dar bus parduodami po 2024 m. rugpjūčio 16 d. 17:00 val., jie nebesuteiks teisės dalyvauti Kampanijoje.

 

6.              KAMPANIJOS TERITORIJA

6.1.         Kampanija organizuojama ir vykdoma Lietuvos teritorijoje.

 

7.              PRIZAI

7.1.         Prizai bus pralošinėjami kiekvieną dieną nuo Kampanijos pradžios datos iki Kampanijos pabaigos datos (imtinai) Taisyklių 8 skyriuje aprašyta tvarka.

7.2.         Bendra Kampanijos prizinio fondo vertė yra 3 003 eurai. Kampanija trunka iš viso 75 dienas, o prizai traukiami kiekvieną dieną iki 2024 m. rugpjūčio 16 d. atsitiktine tvarka.

7.3.         Kampanijos prizai yra šie:

a)       trys (3) prizai: „JBL Partybox On The Go“ Vieno prizo vertė yra 231 euras;

b)      trys (3) prizai: ausinės „Apple Beats Studio“ Vieno prizo vertė yra 210 eurų;

c)       du (2) prizai: gramofonas „Crosley Voyager“ Vieno prizo vertė yra 140 eurų;

d)      dvidešimt penki (25) prizai: belaidės technologijos (bluetooth) garso kolonėlė „JBL Go 3“ Vieno prizo vertė yra 32 eurai;

e)       trisdešimt (30) prizų: Bilietai.lt čekiai Vieno prizo vertė yra 20 eurų.

 

8.              DALYVAVIMO KAMPANIJOJE, LAIMĖJIMO IR PRIZŲ GAVIMO PRINCIPAI

8.1.         Kampanijos produktus galima įsigyti Lietuvos teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose.

8.2.        Norėdamas dalyvauti Kampanijoje, dalyvis turi įsigyti Kampanijos produktą, užregistruoti Unikalų kodą ir panaudoti suteiktą tašką oficialioje „Coca‑Cola“ programėlėje nuo 2024 m. birželio 3 d. 17:00 val. iki 2024 m. rugpjūčio 16 d. 17:00 val.

8.3.        Dalyvis gali pasiekti „Coca‑Cola“ programėlę nuskaitęs QR kodą, esantį ant Kampanijos produkto, arba per „App Store“ / „Google Play“. Programėlę galima atsisiųsti pasinaudojus šiomis nuorodomis:

-       iOS: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

-       Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee

8.4.        Norėdamas užsiregistruoti kaip „Coca‑Cola“ programėlės naudotojas, dalyvis turi užpildyti registracijos formą, nurodydamas savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir gimimo datą. Registracijai užbaigti taip pat privaloma sutikti su naudojimosi sąlygomis ir asmens duomenų tvarkymu.

8.5.        Registruodamasis dalyvis prisiima visą atsakomybę už registracijos metu pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą. Dalyvis atsako už neteisingų duomenų pateikimą.

8.6.        Užsiregistravęs kaip „Coca‑Cola“ programėlės naudotojas, dalyvis turės galimybę užregistruoti Unikalų kodą oficialioje „Coca‑Cola“ programėlėje. Užregistravęs Unikalų kodą, dalyvis už 1 Unikalų kodą gauna 1 tašką. Norėdamas dalyvauti Kampanijoje, dalyvis turi turėti mažiausiai 1 tašką.

8.7.        Dalyviui patogiu metu, tačiau iki Kampanijos pabaigos datos, dalyvis gali iškeisti gautą tašką oficialioje „Coca‑Cola“ programėlėje į bilietą, kuriame nurodyta, ar dalyvis laimėjo prizą, ar ne. Jei dalyvis laimėjo prizą, jam (jai) per programėlę bus pranešta apie tolesnius veiksmus, kuriuos reikia atlikti, kad gautų prizą.

8.8.        Kampanijos produkto dangtelis galioja tik tuo atveju, jeigu jis buvo iškeistas į tašką iki laimėjimo momento.

8.9.        Kad gautų 7.3 punkto a), b), c), d) dalyse nurodytus prizus, laimėtojas per 5 dienas nuo laimėjimo turi apsilankyti svetainėje https://prizes.fortis.pl ir užpildyti laimėtojo formą bei pateikti pristatymo duomenis. Visi prizai laimėtojams bus pristatyti iki 2024 m. rugsėjo 20 d.

8.10.     7.3 punkto e) dalyje nurodytą prizą laimėtojas gaus tiesiogiai programėlėje.

8.11.     Prizai gali būti laimimi laimėjimo momentais su nustatyta tikslia diena, valanda, minute, sekunde ir milisekunde. Laimėjimo momentų laikai yra iš anksto nustatyti Organizatoriaus. Prizą laimės dalyvis, kuris pirmas iškeis „Coca‑Cola“ programėlėje suteiktą tašką po iš anksto nustatyto laimėjimo momento laiko. Informacija, susijusi su laimėjimo momentais, yra konfidenciali ir dalyviams nepranešama.

8.12.     Neatsiimti prizai (pvz., jei per dieną į bilietus iškeičiama mažiau taškų, nei yra prizų) ir Kampanijos prizai, kuriems laimėtojas nepateikia pristatymo duomenų per 5 dienas nuo laimėjimo momento užpildydamas laimėtojo formą, lieka Organizatoriui.

8.13.     Kad gautų Taisyklių 7.3 punkto a) ir b) dalyse nurodytą prizą, laimėtojas taip pat turi pateikti savo asmens kodą. Ši informacija Organizatoriui būtina, kad galėtų deklaruoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį, kai prizo vertė viršija 200 Eur. Po prizo gavimo laimėtojas turi pasirašyti prizo perdavimo-priėmimo aktą, kad patvirtintų gavimo faktą.

 

9.              IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DALYVAVIMU KAMPANIJOJE

9.1.        Jokios papildomos išlaidos, susijusios su dalyvavimu Kampanijoje, pvz., Kampanijos produktų įsigijimo išlaidos ar interneto išlaidos, nėra atlyginamos. Organizatorius padengs prizo pristatymo laimėtojui transportavimo išlaidas.

 

10.          ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.     NV Coca‑Cola Services SA, kurios registruotos buveinės adresas 1424 Chaussée de Mons, 1070 Briuselis, Belgija (toliau vadinama „Coca‑Cola“), tvarkys asmens duomenis kaip duomenų valdytojas (toliau vadinama „Valdytoju“).

10.2.     Kampanijos metu Valdytojas dalyvio pateiktus dalyvio asmens duomenis tvarko tam, kad būtų galima įvykdyti su dalyviu sudarytą sutartį (pvz., susisiekti su laimėtoju, suorganizuoti prizo pristatymą, tvarkyti skundus ir t. t.). Valdytojas gali tvarkyti dalyvio asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas ir gimimo data, kadangi dalyvis turi užpildyti formą, pateikdamas aukščiau nurodytus duomenis, kai registruojasi pirmą kartą. Dalyvio asmens duomenų pateikimas yra būtina sąlyga sutarties sudarymui. Jei dalyvis išrenkamas laimėtoju, taip pat gali būti tvarkomi pristatymo adresas (adresas, pašto kodas) ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris) (jei dalyvis nori atsiimti prizus, nurodytus 7.3 punkto a), b), c) ir d) dalyse). Jei dalyvis nori atsiimti prizą, nurodytą 7.3 punkto a) ir b) dalyse, taip pat gali būti tvarkomas dalyvio asmens kodas. Asmens duomenų Valdytojas asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, gimimo datą, pristatymo ir kontaktinius duomenis) tvarkys pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. (1) dalies b) punktą, kaip teisinį pagrindą (suteikdamas dalyviui galimybę dalyvauti Kampanijoje ir kad galėtų susisiekti su dalyviu, jei jis (ji) laimi prizą, bei suorganizuoti prizo pristatymą). Asmens duomenų Valdytojas asmens kodą tvarkys pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. (1) dalies c) punktą, kaip teisinį pagrindą (kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, t. y. sumokėtas gyventojų pajamų mokestis, kuris taikomas Valdytojui). Asmens duomenų Valdytojas dalyvio kontaktinius duomenis (el. pašto adresą) ir susižinojimą tvarkys pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. (1) dalies c) punktą (kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, t. y. atsakyta į vartotojo atsiųstą prašymą/skundą) ir 6 str. (1) dalies f) punktą (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Valdytojo interesų – tinkamai tvarkyti prašymus/skundus) kaip teisinį pagrindą.

10.3.     Asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi Kampanijos metu ir po jos, iki skundų termino pabaigos pagal Taisyklių 12.1 punktą, arba ilgiau, jei egzistuoja kitas teisinis pagrindas tokiam tvarkymui pateisinti. Jei buvo pateiktas skundas, tuomet dalyvio asmens duomenys gali būti saugomi iki skundo procedūros pabaigos.

10.4.     Valdytojas Jūsų asmens duomenis tvarko saugiai. Tačiau, kai kurie iš Valdytojo tvarkomų asmens duomenų gali būti perduoti kitiems asmenims ar valdžios institucijoms laikantis teisinių prievolių pagal Lietuvos teisę arba siekiant tinkamo šių Taisyklių vykdymo. Pavyzdžiui, Valdytojas gali perduoti asmens duomenis bendradarbiavimo partneriams, kurie padeda vykdyti Kampaniją (pvz., Organizatoriui, kurjeriams). Dalyvio asmens duomenys nebus perduoti į kitas valstybes už Europos ekonominės erdvės ribų.

10.5.     Dalyviai turi BDAR numatytas teises. Dalyviai gali pasinaudoti šiomis teisėmis susisiekdami su Valdytoju el. paštu adresu naliperti@coca-cola.com. Laikantis įstatyme išdėstytų sąlygų, dalyviai gali pasinaudoti savo teisėmis:

10.5.1.     prašyti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą;

10.5.2.     prašyti susipažinti su asmens duomenimis;

10.5.3.     prašyti ištaisyti asmens duomenis;

10.5.4.     prašyti ištrinti asmens duomenis;

10.5.5.     nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

10.5.6.     prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

10.5.7.     atšaukti sutikimą su savo asmens duomenų tvarkymu, kur taikytina (tai nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);

10.5.8.     į duomenų perkeliamumą, prašant gauti Valdytojui jų pateiktus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba prašyti Valdytojo persiųsti duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

10.6.     Jei dalyvis nustato, kad Valdytojas tvarkydamas asmens duomenis pažeidė jo ar jos teises, dalyvis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt) ir pateikti pretenziją.

10.7.     Norint gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Coca‑Cola“ tvarko su Kampanija susijusius asmens duomenis, savo teises ir kaip pateikti skundą, prašome žr. atitinkamą privatumo pranešimą: https://www.coca-cola.lt/privatumo-politika.

 

11.          ORGANIZATORIAUS IR PLATINTOJO ATSAKOMYBĖ

11.1.     Platintojas, kitos „The Coca‑Cola Company“ grupės įmonės, Organizatorius ir jų darbuotojai bei atstovai neatsako už Kampanijos produktų ir Unikalių kodų spausdinimo klaidas ar defektus. Visas su dalyvavimu Kampanijoje ir laimėjimų atsiėmimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai, o Organizatorius ar Platintojas šių išlaidų neatlygina, nebent Taisyklėse numatyta kitaip. Nei Organizatorius, nei Platintojas nėra atsakingi už tai, kad neįmanoma ištraukti ar atiduoti laimėjimų, jei taip atsitinka dėl Kampanijos produktų butelių dangtelių ir (arba) Unikalių kodų defektų.

 

12.          SKUNDŲ SPRENDIMAS

12.1.     Visi su Kampanija susiję skundai (ypač susiję su prizų pristatymo būdu) turi būti pateikti Organizatoriui raštu iki 2024 m. rugsėjo 20 d. (pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei 2024 m. rugsėjo 20 d.) adresu: Paupio g. 50-136, LT-11341 Vilnius, Lietuva, arba el. paštu adresu coca-cola@coagency.lt.

12.2.     Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas ir pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei yra) bei pateiktas skundo aprašymas ir pagrindai. Skundai, pateikti pasibaigus terminui, bus atmetami.

12.3.     Organizatorius skundą išspręs per 14 dienų nuo jo gavimo. Skundą nagrinėja komisija, kurią sudaro trys Organizatoriaus paskirti nariai (toliau vadinama „Komisija“). Komisija dalyvių skundus analizuos vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis ir taikytinais teisės aktais.

12.4.     Jei yra kokių nors abejonių dėl dalyvavimo Kampanijoje įrodymo galiojimo ar tikslumo, Komisija dėl Taisyklių, Kampanijos produkto dangtelio atidarymo modelio ir identifikuojamų savybių sprendžia remdamasi turima informacija.

12.5.     Komisijos sprendimas dėl dalyvio skundo yra galutinis ir privalomas. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklių paskirtimi ir (arba) klausimais, kurių Taisyklės nereglamentuoja.

12.6.     Apie Komisijos sprendimą Organizatorius dalyvį informuoja registruotu laišku, siunčiamu dalyvio nurodytu adresu. Apie Komisijos sprendimą Organizatorius turi teisę dalyvį informuoti ir el. paštu.

12.7.     Jei dalyvis nesutinka su Organizatoriaus sprendimu dėl skundo, dalyvis gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, telefonas: +370 5 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildydamas prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (ODR) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

13.          KITOS NUOSTATOS

13.1.     Kampanijos reklaminė informacija skirta tik informaciniams tikslams.

13.2.     Šioms Taisyklėms ir Taisyklių nereglamentuojamais klausimais taikoma Lietuvos teisė. Visi iš Taisyklių kylantys ir (arba) su Kampanija susiję ginčai sprendžiami ne teismo tvarka. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti ne teismo tvarka, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Taisyklių nereglamentuojamais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, remdamasis įstatymais ir Taisyklėmis.

13.3.     Dalyvaudamas Kampanijoje, dalyvis įsipareigoja laikytis Taisyklių ir galutinių Organizatoriaus sprendimų, susijusių su Kampanija. Prizas bus suteiktas tik dalyviui laikantis Taisyklių.

13.4.     Pagal Taisykles prizai negali būti keičiami į pinigus ar kitas prekes. Už nepanaudotus ar neatsiimtus prizus pinigai nebus grąžinami.

13.5.     Esminio pažeidimo, piktnaudžiavimo Taisyklėmis ar nenugalimos jėgos (force majeure) atveju Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai atšaukti Kampaniją, paskelbdamas atitinkamą pranešimą Organizatoriaus interneto svetainėje, socialinių tinklų puslapyje ir bet kokiu kitu tinkamu būdu.

13.6.     Daugiau informacijos apie Kampaniją dalyviai gali gauti el. paštu adresu coca-cola@coagency.lt arba interneto svetainėje www.coca-cola.lt. Visas taisyklių tekstas taip pat pateikiamas interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

 

Šias Taisykles patvirtino UAB coagency.

 

1 priedas

 

Produkto pavadinimas

Pakuotės dydis

Pakuotės tipas

Coca‑Cola Original Taste

0,33 l

Skardinė

Coca‑Cola Zero

0,33 l

Skardinė

COCA-COLA ZERO SUGAR ZERO CAFFEINE

0,33 l

Skardinė

Fanta Orange

0,5 l

PET

Fanta Shokata Zero

0,5 l

PET

Fanta Orange Zero

0,5 l

PET

Sprite

0,5 l

PET

Sprite Zero Cukru

0,5 l

PET

Coca‑Cola Original Taste

0,5 l

PET

Coca‑Cola Zero

0,5 l

PET

Coca‑Cola Zero LIME

0,5 L

PET

Fanta Orange

1 l

PET

Sprite

1 l

PET

Coca‑Cola Original Taste

1 l

PET

Coca‑Cola Zero

1 l

PET

Fanta Orange

1,5 l

PET

Fanta Orange Zero

1,5 l

PET

Sprite

1,5 l

PET

Sprite Zero Cukru

1,5 l

PET

Coca‑Cola Original Taste

1,5 l

PET

Coca‑Cola Zero

1,5 l

PET

Fanta Orange

1,75 l

PET

Sprite

1,75 l

PET

Coca‑Cola Original Taste

1,75 l

PET

Coca‑Cola Zero

1,75 l

PET

Fanta Orange

2 l

PET

Sprite

2 l

PET

Coca‑Cola Original Taste

2 l

PET

Coca‑Cola Zero

2 l

PET